Зобов’язальне право

Тип: На вибір студента

Кафедра: європейського права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
8Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
8доцент Яворська І. М.МВП-41

Опис курсу

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Зобов’язальне право” є  ознайомлення студентів з поняттям зобов’язання, видами зобов’язальних правовідносин, зобов’язаннями, що виникають на підставі договорів, з зобов’язаннями, що виникають на підставі заподіяння шкоди, зі способами забезпечення виконання зобов’язань.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Зобов’язальне право” є вивчення і закріплення, аналіз відповідних положень законодавства України, що регулюють зобов’язальні правовідносини з метою можливості застосування набутих знань у практичній діяльності.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повинні:

знати : необхідні положення цивільного законодавства в рамках пропонованих лекційних та семінарських тем.

вміти: застосувати отримані знання у практичній роботи, аналізувати окремі види цивільно-правових договорів

Рекомендована література

 1. Цивільне право України. Особлива частина: підручник/ за ред. О.В. Дзери, Н.С. кузнєцової, Р.А. Майданика. – 5-те вид., стереотипне. – К.: Юрінком Інтер, 2017. -1176 с.
 2. Цивільне право України України : Підручн. Т.1. Загальна частина/ За ред. Шевченко Я.М.-К.: Ін Юре, 2003
 3. Цивільне право України України: Підручн. Т.2. Загальна частина/ За ред. Шевченко Я.М.-К.: Ін Юре, 2003
 4. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. / За ред. Шишки Р.Б. та Кройтора В.А.-Х., 2004
 5. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар /за ред. проф. І.І. Спасибо-Фатєєвої.- Х., 2011.- Т. 1 – Т.5
 6. Енциклопедія цивільного права України/І-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; відп. ред. Я.М. Шевченко.- К. : Ін Юре, 2009. – 952 с.
 7. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. -2-е вид., перероб і доп./ за ред. О. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – т. ІІ
 8. Цивільний кодекс України.-К.: Парламентське видавництво, 2004; Відомості Верховної Ради України .-2003.-№40-44.-Ст. 356
 9. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 1 липня 2004 року// Відомості ВРУ. – 2004. – 351. – Ст.553
 10. Закон України «Про заставу»//Відомості Верховної ради України від 24.11.1992. -347. – Ст.642
 11. Закон України «Про іпотеку»// Відомості Верховної Ради України від 19.09.2003.- №38.- Ст.313
 12. Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»//Голос України від 08.01.2004. р. – №2
 13. Закон України «Про страхування»// Голос України від 11.04.1996 р.
 14. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»//Офіційний вісник України від 12.04.2006р. -№13.-Ст.857
 15. Закон України «Про оренду державного та комунального майна»// Голос України від 02.06.1992 р.
 16. Закон України «Про оренду землі»//Урядовий кур’єр від 22.10.1998р.
 17. Закон України «Про фінансовий лізинг»//Урядовий кур’єр від 10.01.1998р.
 18. Закон України «Про захист прав споживачів»//Голос України від 08.06.1991р.
 19. Закон України «Про банки і банківську діяльність»// Урядовий кур’єр від 17.01.2001. – №8
 20. Закон України «Про захист персональних даних»//Урядовий кур’єр від 07.07.2010.- №122