Viktoriya Kuzma

Position: Associate Professor, International Law Department

Scientific degree: Candidate of Law Sciences

Phone (office): (032) 239-47-10

Email: viktoriya.kuzma@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Research interests

International human rights law, diplomatic and consular law, law of international treaties, law of international organizations, case law of the European Court of Human Rights

Publications

 1. МацигінаВ.Ю. Варшавськийсаміт як один із важливих етапів розвитку відносин між Радою Європи та Європейським Союзом / В.Ю. Мацигіна // Наше право. – 2007. – № 3. – С. 111-114.
 2. МацигінаВ.Ю. Партнерство задлядемократії / В.Ю. Мацигіна // Віче. – 2007. – № 19.– С. 38-39.
 3. Левицький Т., Мацигіна В. Окреміаспективпливу Європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини 1950 р. на розвиток права прав людини / Тарас Левицький, Вікторія Мацигіна // Вісник Львівського Університету. Серія міжнародні відносини. – 2007. – Вип.19. – С. 189-193.
 4. МацигінаВ.Ю. Окреміаспекти співпраці Ради Європи та Європейського Союзу / В.Ю. Мацигіна // Вісник Львівського Університету. Серія міжнародні відносини. – 2007. – Вип.22. – С. 150-154.
 5. МацигінаВ.Ю. Співробітництво Ради Європи з Європейським Союзом на сучасномуетапі / В.Ю. Мацигіна // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2007. – Вип.70. – Ч.2. – С. 215-218.
 6. МацигінаВ.Ю. Внесок Плану Ідена на процесспівробітництва між Радою Європи і Європейським Союзом / В.Ю. Мацигіна // Наше право. – 2008. – №.2. – С. 89-93.
 7. Кузьма В.Ю. Правоверегулюванняприєднання Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 р.: перспективи та реалії / В.Ю. Кузьма //Jurnalul jurįdic national: teorie şi practică. ‒ 2017. ‒ №1. (23) ‒ С. 161-166.
 8. Кузьма В.Ю. Участь Європейського Союзу у договірномуacquisРади Європи / В.Ю. Кузьма // Visegrad Journal on Human Rights. ‒ 2017. ‒ №2. ‒ Ч. 2. ‒ С. 115-120.
 9. Кузьма В. Спільні програми як особлива міжнародно-правова форма співробітництва Ради Європи та Європейського Союзу з Україною //Український Щорічник з Європейських Інтеграційних студій. Україна-Європейський Союз: від партнерства до асоціації. Вип.2. 2019. С. 160-170.

Conferences

 1. Мацигіна В.Ю. Історичні аспекти співробітництва Ради Європи з Європейським Союзом в інтеграційному процесі / В. Ю. Мацигіна // Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Європейські інтеграційні процеси, проблеми євроатлантичної інтеграції і національна безпека України» (Луцьк, 11-12 жовтня 2007 р.). ‒ Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. Держ. Ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. ‒ Т.1. ‒ С. 18-21. 10.
 2. Мацигіна В.Ю. Тенденції розвитку сучасної системи України та проблеми розвитку з європейськими правовими системами (на прикладі Ради Європи та Європейського Союзу) / В.Ю. Мацигіна // Правова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку: матеріали Всеукр.наук.-практ. конф. (Одеса, 23 листопада 2007 р.). Одеса, 2007. ‒ С. 180-182. 11.
 3.  Мацигіна В.Ю. Україна у Раді Європи: здобутки і перспективи / В.Ю. Мацигіна // Українська державність: історія і сучасність: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Маріуполь, 30 листопада 2007 р.). ‒ Маріуполь: МДГУ, 2007. ‒ Ч. 2. ‒ С. 63-65. 12.
 4. Мацигіна В.Ю. Меморандум про взаєморозуміння між Радою Європи та Європейським Союзом розпочав новий етап відносин в історії взаємин двох організацій / В.Ю. Мацигіна // Європейська і євроатлантична інтеграція та транскордонне співробітництво: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 15-16 травня 2008 р.). ‒ Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. націон. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. ‒ Т. 1. ‒ С. 19-22. 13.
 5. Мацигіна В.Ю. Роль Ради Європи в інтеграції держав Центральної та Східної Європи до Європейського Союзу / В.Ю. Мацигіна // Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 16-17 жовтня 2008 р). ‒ Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. націон. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. ‒ С. 61-64.
 6. Кузьма В.Ю. Правові засади співробітництва Парламентської Асамблеї Ради Європи з Європейським Парламентом / В.Ю. Кузьма // Право: історія, 241 теорія, практика: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 18-19 листопада 2016 р.).‒ Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. ‒ С. 42-45.
 7. Кузьма В.Ю. Окремі аспекти співпраці Ради Європи та Європейського Союзу у сфері захисту прав людини / В.Ю. Кузьма // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 23 –24 грудня 2016 р.). ‒ Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. ‒ Ч. 1. ‒ С. 89-92.
 8. Кузьма В.Ю. Спільні програми Ради Європи та Європейського Союзу як одна з форм економічно-політичного співробітництва двох інституцій / В.Ю. Кузьма // Правові реформи в Україні: реалії сьогодення: матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (Харків, 14-15 квітня 2017 р.). ‒ Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2017. ‒ С. 42-44.
 9. Кузьма В.Ю. Спільні програми Ради Європи та Європейського Союзу щодо України / В.Ю. Кузьма // Права людини та проблеми організації і функціонування публічної адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 21-22 квітня 2017 р.). ‒ Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2017. ‒ Ч. 1. ‒ С. 43-40.
 10.  Левицький Т.І., Кузьма В.Ю. Особливості участі України в Європейській політиці сусідства та Cхідного партнерства Європейського Союзу / Т.І. Левицький, В.Ю. Кузьма // Правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції України: досягнення та перспективи: матеріали заочної наук.-практ. конф.(Львів, 31 жовтня 2017 р.). ‒ Львів: ННІПП НУ «Львівська Політехніка», 2017. ‒ С. 59-64.
 11. Кузьма В. Ю. Наслідки Brexit для європейського правового простору // В. Ю Кузьма // Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Одеса, 27 грудня 2019 року). – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019.

Schedule

Page with teachers schedule not found!