Кузьма Вікторія Юріївна

Посада: доцент кафедри міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-10

Електронна пошта: viktoriya.kuzma@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Міжнародне право прав людини, дипломатичне і консульське право, право міжнародних договорів, право міжнародних організацій, практика Європейського суду з прав людини

Курси

Публікації

 1. МацигінаВ.Ю. Варшавськийсаміт як один із важливих етапів розвитку відносин між Радою Європи та Європейським Союзом / В.Ю. Мацигіна // Наше право. – 2007. – № 3. – С. 111-114.
 2. МацигінаВ.Ю. Партнерство задлядемократії / В.Ю. Мацигіна // Віче. – 2007. – № 19.– С. 38-39.
 3. Левицький Т., Мацигіна В. Окреміаспективпливу Європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини 1950 р. на розвиток права прав людини / Тарас Левицький, Вікторія Мацигіна // Вісник Львівського Університету. Серія міжнародні відносини. – 2007. – Вип.19. – С. 189-193.
 4. МацигінаВ.Ю. Окреміаспекти співпраці Ради Європи та Європейського Союзу / В.Ю. Мацигіна // Вісник Львівського Університету. Серія міжнародні відносини. – 2007. – Вип.22. – С. 150-154.
 5. МацигінаВ.Ю. Співробітництво Ради Європи з Європейським Союзом на сучасномуетапі / В.Ю. Мацигіна // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2007. – Вип.70. – Ч.2. – С. 215-218.
 6. МацигінаВ.Ю. Внесок Плану Ідена на процесспівробітництва між Радою Європи і Європейським Союзом / В.Ю. Мацигіна // Наше право. – 2008. – №.2. – С. 89-93.
 7. Кузьма В.Ю. Правоверегулюванняприєднання Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 р.: перспективи та реалії / В.Ю. Кузьма //Jurnalul jurįdic national: teorie şi practică. ‒ 2017. ‒ №1. (23) ‒ С. 161-166.
 8. Кузьма В.Ю. Участь Європейського Союзу у договірномуacquisРади Європи / В.Ю. Кузьма // Visegrad Journal on Human Rights. ‒ 2017. ‒ №2. ‒ Ч. 2. ‒ С. 115-120.
 9. Кузьма В. Спільні програми як особлива міжнародно-правова форма співробітництва Ради Європи та Європейського Союзу з Україною //Український Щорічник з Європейських Інтеграційних студій. Україна-Європейський Союз: від партнерства до асоціації. Вип.2. 2019. С. 160-170.

 

Участь у конференціях

 1. Мацигіна В.Ю. Історичні аспекти співробітництва Ради Європи з Європейським Союзом в інтеграційному процесі / В. Ю. Мацигіна // Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Європейські інтеграційні процеси, проблеми євроатлантичної інтеграції і національна безпека України» (Луцьк, 11-12 жовтня 2007 р.). ‒ Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. Держ. Ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. ‒ Т.1. ‒ С. 18-21. 10.
 2. Мацигіна В.Ю. Тенденції розвитку сучасної системи України та проблеми розвитку з європейськими правовими системами (на прикладі Ради Європи та Європейського Союзу) / В.Ю. Мацигіна // Правова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку: матеріали Всеукр.наук.-практ. конф. (Одеса, 23 листопада 2007 р.). Одеса, 2007. ‒ С. 180-182. 11.
 3.  Мацигіна В.Ю. Україна у Раді Європи: здобутки і перспективи / В.Ю. Мацигіна // Українська державність: історія і сучасність: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Маріуполь, 30 листопада 2007 р.). ‒ Маріуполь: МДГУ, 2007. ‒ Ч. 2. ‒ С. 63-65. 12.
 4. Мацигіна В.Ю. Меморандум про взаєморозуміння між Радою Європи та Європейським Союзом розпочав новий етап відносин в історії взаємин двох організацій / В.Ю. Мацигіна // Європейська і євроатлантична інтеграція та транскордонне співробітництво: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 15-16 травня 2008 р.). ‒ Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. націон. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. ‒ Т. 1. ‒ С. 19-22. 13.
 5. Мацигіна В.Ю. Роль Ради Європи в інтеграції держав Центральної та Східної Європи до Європейського Союзу / В.Ю. Мацигіна // Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 16-17 жовтня 2008 р). ‒ Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. націон. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. ‒ С. 61-64.
 6. Кузьма В.Ю. Правові засади співробітництва Парламентської Асамблеї Ради Європи з Європейським Парламентом / В.Ю. Кузьма // Право: історія, 241 теорія, практика: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 18-19 листопада 2016 р.).‒ Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. ‒ С. 42-45.
 7. Кузьма В.Ю. Окремі аспекти співпраці Ради Європи та Європейського Союзу у сфері захисту прав людини / В.Ю. Кузьма // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 23 –24 грудня 2016 р.). ‒ Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. ‒ Ч. 1. ‒ С. 89-92.
 8. Кузьма В.Ю. Спільні програми Ради Європи та Європейського Союзу як одна з форм економічно-політичного співробітництва двох інституцій / В.Ю. Кузьма // Правові реформи в Україні: реалії сьогодення: матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (Харків, 14-15 квітня 2017 р.). ‒ Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2017. ‒ С. 42-44.
 9. Кузьма В.Ю. Спільні програми Ради Європи та Європейського Союзу щодо України / В.Ю. Кузьма // Права людини та проблеми організації і функціонування публічної адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 21-22 квітня 2017 р.). ‒ Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2017. ‒ Ч. 1. ‒ С. 43-40.
 10.  Левицький Т.І., Кузьма В.Ю. Особливості участі України в Європейській політиці сусідства та Cхідного партнерства Європейського Союзу / Т.І. Левицький, В.Ю. Кузьма // Правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції України: досягнення та перспективи: матеріали заочної наук.-практ. конф.(Львів, 31 жовтня 2017 р.). ‒ Львів: ННІПП НУ «Львівська Політехніка», 2017. ‒ С. 59-64.
 11. Кузьма В. Ю. Наслідки Brexit для європейського правового простору // В. Ю Кузьма // Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Одеса, 27 грудня 2019 року). – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!