Кузьма Вікторія Юріївна

Посада: доцент кафедри міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-10

Електронна пошта: viktoriya.kuzma@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Наукові інтереси

Міжнародне право прав людини, дипломатичне і консульське право, право міжнародних договорів, право міжнародних організацій, практика Європейського суду з прав людини

Курси

Публікації

Дисертація

Міжнародно-правові аспекти співробітництва Ради Європи з Європейським Союзом»: дис.  … канд. юрид. наук. Одеса, 2018. 242 с.

Наукові статті в іноземних та національних виданнях:

 1. Мацигіна В. Ю. Варшавський саміт як один із важливих етапів розвитку відносин між Радою Європи та Європейським Союзом. Наше право. 2007. № 3. С. 111-114.
 2. Мацигіна В. Ю. Партнерство задля демократії. Віче. 2007. № 19. С. 38‒39.
 3. Левицький Т., Мацигіна В. Окремі аспекти впливу Європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини 1950 р. на розвиток права прав людини. Вісник Львівського Університету. Серія міжнародні відносини. 2007. Вип. 19. С. 189‒193.
 4. Мацигіна В. Ю. Окремі аспекти співпраці Ради Європи та Європейського Союзу. Вісник Львівського Університету. Серія міжнародні відносини. 2007. Вип. 22. С. 150‒154.
 5. Мацигіна В.Ю. Співробітництво Ради Європи з Європейським Союзом на сучасному етапі. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2007. Вип. 70. Ч. 2. С. 215‒218.
 6. Мацигіна В. Ю. Внесок Плану Ідена на процес співробітництва між Радою Європи і Європейським Союзом. Наше право. 2008. № 2. С. 89‒93.
 7. Кузьма В. Ю. Правове регулювання приєднання Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 р.: перспективи та реалії. Jurnalul jurįdic national: teorie şi practică. 2017. №1.(23) С. 161‒166.
 8. Кузьма В. Ю. Участь Європейського Союзу у договірному acquis Ради Європи. Visegrad Journal on Human Rights. 2017. №2. Ч. 2. С. 115‒120.
 9. Кузьма В. Спільні програми як особлива міжнародно-правова форма співробітництва Ради Європи та Європейського Союзу з Україною Український Щорічник з Європейських Інтеграційних студій. Україна-Європейський Союз: від партнерства до асоціації. Вип. 2. 2019. С. 160‒170.
 10. Кузьма В. Ю. Явище фрагментації у правовідносинах між Радою Європи та Європейським Союзом. Вісник Львівського національного університету. Серія «Міжнародні відносини». 2020. № 48. С. 186‒197.
 11. Кузьма В. Ю., Репецький В. М. Особливості дипломатичного і консульського захисту осіб з подвійним громадянством. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2021. № 51. С. 168‒173.

 

Колективні монографії:

 1. Кузьма В. Ю. Внесок співробітництва між Радою Європи та Європейським Союзом на розвиток європейського права. Міжнародне право у світі динамічних змін: контури майбутнього міжнародного правопорядку / наук. ред. В. Репецький, І. Земан, В. Гутник. Львів, 2021. С. 345‒361.
 2. Viktoriya Kuzma. The role of the Council of Europe in the enlargement of the European Union and the maintenance of the European Legal order: theoretical aspects and current challenges. Ukraine in the system of modern international legal order and Еuropean integration: problems of doctrine and practice in the context of modern humanitarian challenges: соllective monograph / edited by authors. Chernivtsi, Ukraine: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2022. P. 583‒618.

 

Участь у конференціях:

  1. Мацигіна В. Ю. Історичні аспекти співробітництва Ради Європи з Європейським Союзом в інтеграційному процесі. Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Європейські інтеграційні процеси, проблеми євроатлантичної інтеграції і національна безпека України» (Луцьк, 11-12 жовтня 2007 р.). Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. Держ. Ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. Т. 1. С. 18‒21.
  2. Мацигіна В. Ю. Тенденції розвитку сучасної системи України та проблеми розвитку з європейськими правовими системами (на прикладі Ради Європи та Європейського Союзу). Правова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку: матеріали Всеукр.наук.-практ. конф. (Одеса, 23 листопада 2007 р.). Одеса, 2007. С. 180‒182.
  3. Мацигіна В. Ю. Україна у Раді Європи: здобутки і перспективи. Українська державність: історія і сучасність: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Маріуполь, 30 листопада 2007 р.). Маріуполь: МДГУ, 2007. Ч. 2. С. 63‒65.
  4. Мацигіна В. Ю. Меморандум про взаєморозуміння між Радою Європи та Європейським Союзом розпочав новий етап відносин в історії взаємин двох організацій. Європейська і євроатлантична інтеграція та транскордонне співробітництво: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 15-16 травня 2008 р.). Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. націон. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. Т. 1. С. 19‒22.
  5. Мацигіна В. Ю. Роль Ради Європи в інтеграції держав Центральної та Східної Європи до Європейського Союзу. Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 16-17 жовтня 2008 р). Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. націон. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. С. 61‒64.
  6. Кузьма В. Ю. Правові засади співробітництва Парламентської Асамблеї Ради Європи з Європейським Парламентом. Право: історія, теорія, практика: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 18-19 листопада 2016 р.). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. С. 42‒45.
  7. Кузьма В. Ю. Окремі аспекти співпраці Ради Європи та Європейського Союзу у сфері захисту прав людини. Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 23‑24 грудня 2016 р.). Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. Ч. 1. С. 89‒92.
  8. Кузьма В. Ю. Спільні програми Ради Європи та Європейського Союзу як одна з форм економічно-політичного співробітництва двох інституцій. Правові реформи в Україні: реалії сьогодення: матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (Харків, 14-15 квітня 2017 р.). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2017. С. 42‒44.
  9. Кузьма В. Ю. Спільні програми Ради Європи та Європейського Союзу щодо України. Права людини та проблеми організації і функціонування публічної адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 21-22 квітня 2017 р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2017. Ч. 1. С. 36‒40.
  10. Левицький Т. І., Кузьма В. Ю. Особливості участі України в Європейській політиці сусідства та Cхідного партнерства Європейського Союзу. Правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції України: досягнення та перспективи: матеріали заочної наук.-практ. конф. (Львів, 31 жовтня 2017 р.). Львів: ННІПП НУ «Львівська Політехніка», 2017. С. 59‒64.
  11. Кузьма В. Ю. Наслідки Brexit для європейського правового простору. Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 27 грудня 2019 р.). Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 183‒186.
  12. Кузьма В. Ю. Рада Європи та Конвенція про захист прав і основоположних свобод – 70 років на захисті прав людини. Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 12-13 лютого 2021 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2021. С. 40‒43.
  13. Кузьма В. Ю. Еволюція інституту дипломатичного та консульського захисту в контексті глобалізації. Причорноморські публічно-правові читання: матеріали міжнар. наук. конф. (Миколаїв, 10–12 вересня 2021 р.). Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Ч. 2. С. 167‒170.
  14. Кузьма В. Ю. Дипломатичний та консульський захист як форма захисту прав людини за кордоном. Права людини – пріоритет сучасної держави: збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 10 грудня 2021 р.) / відп. ред. С. В. Ківалов. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 137‒142.
  15. Кузьма В. Ю. Роль Ради Європи у підтриманні сучасного міжнародного правопорядку і захисту прав людини. Права людини в період збройних конфліктів: Зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції присвяч. 25-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 18 листопада 2022 р.). Одеса, 2022. С. 280‒285.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!