Nataliya Kashchyshyn

Position: Associate Professor, Foreign Languages of the Faculty of International Relations Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-41-98

Email: nataliya.kashchyshyn@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Research interests

Terminology, discourse of professional communication, pragmatics of diplomatic discourse, methods of teaching foreign languages.

Publications

Тези доповідей на міжнародних конференціях в Україні

 • 38. Іващишин О. Синтаксична деривація як різновид термінотворення / Ольга Іващишин, Наталія Кащишин // Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 24–25 листоп. 2011 р.) – Львів : Вид-во Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2011. – С. 250–251.
 • 39. Кащишин Н. Термінологічна репрезентація світової економічної кризи у дипломатичному дискурсі / Наталія Кащишин // Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти : міжнар. конф., 4–6 грудн. 2009р.: тези допов. – Львів, 2009. – С.142–143.
 • 40. Кащишин Н. Проблема перекладу англійських дипломатичних термінів українською мовою / Наталія Кащишин // Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та у світі: проблеми і перспективи : ІІ міжнар. науково-метод. конф., 18–19 листопада 2011 р.: тези допов. – Львів, 2011. – С.175–176.
 • 41. Кащишин Н. Є. Тлумачення дипломатичних документів як запорука ефективної міжнародної комунікації / Кащишин Н. Є. // Мова та література у полікультурному просторі : матеріали міжнар. науково-практичої конф.: м.Львів, 31 січня – 01 лютого 2014 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2014. – С. 89–92.
 • 42. Кащишин Н. Функціональні характеристики термінів дипломатії// Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект : матеріали міжнар. науково-практичої конф.: м. Харків, 17–18 грудня 2014 р. – У 2-х ч. – Ч. І. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2014. ‒ С. 150–152.
 • 43. Кащишин Н. Є. Особливості дипломатичної мови у твіттері / КащишинН.Є. // Нове та традиційне  у дослідженнях сучасних представників філологічних наук : Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 27–28 лютого 2015 року. – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2015. – С. 39–41.
 • 44. Кащишин Н. Є. Функціональний стиль у контексті дипломатичної комунікації / КащишинН.Є. // Міжкультурна компетентність у контексті вивчення іноземної мови:Зб. матер. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 14 квітня 2016 року. – Луцьк / Луцький національний технічний університет – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 70–72.
 • 45. Кащишин Н. Є. Мультимодальна метафора та метафтонімія в дипломатичному дискурсі / Кащишин Н. Є. // Сучасний вимір філологічних наук : Матер. Міжнародної наук.-практ. конф., м. Львів, 21-22 липня 2017 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2017. – С. 109–111.
 • 46. Кащишин Н. Ввічливість як лінгвістичний феномен у контексті дипломатичної комунікації // Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ.  Матеріали міжнародної конференції (Львів,  22-23 листопада 2018 року) / За ред.  Галини Мацюк.  –  Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. –  С. 53-54.

 

 • 1. Англо-український словник з міжнародних відносин та дипломатії = English-Ukrainian Dictionary of International Relations and Diplomacy / уклад. Н. Є. Кащишин. – Львів. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 110 с.
 • 2. Reading and Translating News : навчальний посібник / Nataliya Kashchyshyn. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 142 с.
 • 3. Diplomatic Vocabulary in Use : навчально-методичний посібник / Nataliya Kashchyshyn. – Львів. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 77 с.
 • 4. English for Diplomacy : навчально-методичні матеріали / Nataliya Kashchyshyn. – Львів. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 64 с.
 • 5. Кащишин Н. Є. Робоча програма навчальної дисципліни «Практикум перекладу» для студентів факультету міжнародних відносин / Кащишин Н. Є. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 17 с.

Schedule

Page with teachers schedule not found!