Nataliya Kashchyshyn

Position: Associate Professor, Foreign Languages of the Faculty of International Relations Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-41-98

Email: nataliya.kashchyshyn@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Research interests

Terminology, discourse of professional communication, pragmatics of diplomatic discourse, methods of teaching foreign languages.

Publications

СТАТТІ

Статті, опубліковані у фахових виданнях України

 1. Кащишин Н. Особливості дискурсу та терміносистеми англомовних дипломатичних документів / Н. Кащишин // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. – 2009. – Вип. 81(2). – С. 312-316. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2009_81(2)__79.
 2. Кащишин Н. Структурна диференціація та функціонування термінологічних одиниць в англомовному дипломатичному дискурсі / Кащишин Н. // Нова філологія : зб. наук. пр. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – Вип. 36. – С. 260–264.
 3. Кащишин Н. Є. Проблема генези терміносистеми сучасного англомовного дипломатичного дискурсу / Н. Є. Кащишин // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Сер. : Філологічна. – 2010. – Вип. 14. – С. 347-352. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2010_14_59.
 4. Кащишин Н. Є. Стилетвірний та термінологічний потенціал іншомовних неасимільованих запозичень у англомовному дипломатичному дискурсі / Н. Є. Кащишин // Нова філологія. – 2010. – № 42. – С. 81-88. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2010_42_16.
 5. Кащишин Н. Термінологічна репрезентація світової економічної кризи у дипломатичному дискурсі / Наталія Кащишин // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. : Іноземні мови. – Львів, 2010. – Вип. 17. – С. 28–34.
 6. Кащишин Н. Особливості перекладу англійських дипломатичних термінів українською мовою / Наталія Кащишин // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – Вип. 123. – С. 240–245.
 7. Іващишин О. М. Скорочення як особливий вид термінів англомовного дипломатичного дискурсу / О. М. Іващишин, Н. Є. Кащишин // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Сер. : Філологічна. – 2012. – Вип. 29. – С. 293-294. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_29_96.
 8. Кащишин Н. Є. Вторинний текст як відображення актуальних проблем сучасної дипломатії / Кащишин Н. Є. // Науковий вісник Чернівецького у-ту – Чернівці : Вид-во ЧНУ, 2014. – Вип. 690–691. – С. 252–256.
 9. Кащишин Н. Є. Експресивність термінів англомовного дипломатичного дискурсу / Н. Є. Кащишин // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Філологічні науки. – 2014. – Кн. 2. – С. 93-98. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2014_2_19.
 10. Кащишин Н. Є. Стиль текстів дипломатичних документів як поєднання стилів / Н. Є. Кащишин // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Філологічна. – 2014. – Вип. 44. – С. 120-123. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_44_38.
 11. Кащишин Н. Взаємозв’язок термінологічної та нетермінологічної лексики у субмові дипломатії / Наталія Кащишин // Наукові записки. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2014. – Вип. 129. – С. 393–397.
 12. Кащишин Н. Є. Дипломатичний скандал. Термінологічна репрезентація у вторинних текстах / Н. Є. Кащишин // Нова філологія. – 2014. – № 60. – С. 76-81. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2014_60_17.
 13. Кащишин Н.Є. Дискурсивні категорії англомовного дипломатичного дискурсу / Кащишин Н.Є. // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – №5. – с. 53-58.
 14. Кащишин Н.Є. Дипломатичний дискурс як вид інституційного дискурсу / Кащишин Н.Є. // Наукові записки. Сер. : Філологічні науки. – Кропивницький : Вид. Лисенко В.Ф., 2017. – Вип. 153. – с. 232-235.
 15. Кащишин Н.Є. Емотивність як невід’ємна дискурсивна категорія сучасного англомовного дипломатичного дискурсу / Кащишин Наталія // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – № 7. – с. 66-73
 16. Кащишин Н. Є. Дипломатичні переговори : лінгвопрагматичний аспект і стратегічний потенціал / Кащишин Наталія // Закарпатські філологічні студії філології : наук. журн. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2019. – Вип. 10. (1) – с. 73-77.
 17. Кащишин Н. Є. Мультимодальний аспект дослідження англомовного дипломатичного дискурсу / Кащишин Наталія // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету (Серія : Філологія) : наук. журн. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2019. – Вип. 39. (2) – с. 30-33.
 18. Кащишин Н. Є. Реалізація стратегій ввічливості в англомовному дипломатичному дтскурсі / Кащишин Н.Є., Іващишин О.М. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (Серія “Філологія. Соціальні комунікації”) : наук. журн. – Київ : Вид. дім “Гельветика”, 2020. – Том 31 (70). №3 – С. 125- 129.
 19. Ivashchyshyn O. Kashchyshyn N. Types of Politeness in English: Linguistic Aspects and Pedagogical Implications. Inozemna Philologia. No 133. 2020. P. 117–124. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/foreighnphilology/article/view/3176
 20. Kashchyshyn N. Innovative Resources for Promoting Academic Writing Skills in English Classes / O. M. Ivashchyshyn, N. Ye. Kashchyshyn // Bulletin of Zaporizhzhia National University. Pedagogical Sciences. (2), 56-51. https: //doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-07.
 21. Диференціація та комунікативний потенціал вербальних та невербальних засобів вираження ввічливості в англомовному дипломатичному дискурсі / Кащишин Н. Є., Іващишин О.М. // Вісник науки та освіти. № 9(15). 2023. С. 106-117.
 22. Репрезентація вербальних та невербальних засобів вираження ввічливості у традиційних та нових жанрах англомовного дипломатичного дискурсу / Кащишин Н. Є., Лосєва І.В. // Закарпатські філологічні студії : наук. журн. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2023 – Вип. 30 – с. 87-91.–

Статті, опубліковані у закордонних виданнях та у виданнях, що входять до наукометричних баз

 1. Ivashchyshyn O. Contribution of Terminological Paradigms to English Diplomatic Discourse / O. Ivashchyshyn, N. Kashchyshyn // English as the Lingua Franca of the Modern World : New Challenges for Academia”. – 2013. – Brno : Masaryk University, Check Republic. – P. 7–21.
 2. Kashchyshyn N. Rituality in Diplomacy. Terminological Embodiment / Kashchyshyn N. // Science and Education a New Dimension : Philology, I(2). – Budapest, 2013. – Issue : 11. – p. 116–120.
 3. Кащишин Н. Диференціація таксономічних одиниць англомовного дипломатичного дискурсу / Наталія Кащишин // East European Journal of Psycholinguistics. – Lutsk : Lesya Ukrainka Eastern European National University, 2014. – Vol. 1, No 2. – P. 54–62.
 4. Kashchyshyn N. Discourse and Sublanguage: A Case of Diplomatic Communication / Nataliya Kashchyshyn // European Transfer of Culture in Literature Language and Foreign Language Teaching: A Monograph Celebrating Academic Cooperation Between Nysa and Lviv. – Nysa, 2015. – p. 134–143.
 5. 25. Кащишин Н.Є. До проблеми виокремлення дипломатичного дискурсу // Science and Education a New Dimension. Philology, IV (21). – Budapest, 2016. – Issue : 98. – p. 72–75.
 6. 26. Kashchyshyn N. New Approaches to Gender Concept in Translation / O. Ivashchyshyn, N. Kashchyshyn // Innovations in Science and Society. Yesterday and Today (II). – Warszawa, 2017. – p. 67 – 78.
 7. Комунікативні особливості та когнітивний потенціал міжнародних правових документів договірного характеру (на матеріалі англомовних текстів договорів ООН та ЄС) / Зарума О., Кащишин Н. // Science and Education a New Dimension. Philology, VIII(70), Issue: 235. – Budapest, 2020. – P.69-73. http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/fil_viii_235_70.pdf
 8. Kashchyshyn N. Phraseological Units of the English Language in Newspaper Articles on the Topic of Culture: Structural and Semantic Aspects. / I. Losieva, N. Kashchyshyn, A. Malii, V. Kukushkin, O. Makarchuk // World Journal of English Language. Vol.13, No 4 (2023).

Статті, опубліковані у електронних виданнях

 1. Кащишин Н.Є. Особливості дипломатичної мови: історія і сьогодення. http://everest-center.com/blog/osoblivosti-diplomatichnoyi-movi-istoriya-i-sogodennya

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Тези доповідей на міжнародних конференціях за кордоном

 1. Ivashchyshyn O. Bridging Cultural Gaps in Teaching AW to Future Diplomats / Olha Ivashchyshyn, Nataliya Kashchyshyn, Oleksandra Ostrovska // Crossing National Boundaries and Linguistic Borders : (Re)Thinking and (Re)Situating the Writing Center and WAC Connection in Europe and Beyond : abstracts (Paris, May 24–28, 2010). – Paris : The American University of Paris, 2010. – p. 100–101.
 2. Ivashchyshyn O. Specificities and Mechanisms Challenging Gender Translation / Ivashchyshyn O., Kashchyshyn N., Markelova S. // MultiMeDialecTrans2012 : Abstracts of the International Conference (Turku, 3–5 May, 2012). – Turku, Finland : University of Turku, 2012. – P. 16.
 3. Ivashchyshyn O. Peculiarities оf Terminological Translation / O. Ivashchyshyn, N. Kashchyshyn // International Conference “Translation and Gender : a gap between theory and practice?” – Calabria : University of Calabria, Italy. – November 8–9, 2011.
 4. Kashchyshyn N. The Role of Terms in the Process of Diplomatic Discourse Formation / Nataliya Kashchyshyn, Tetiana Holovach // Linguistics Beyond and Within : International Linguistic Conference in Lublin, 14-16 November 2013. – Lublin : John Paul II Catholic University of Lublin, Poland, 2013. – P. 56.
 5. Kashchyshyn N. The Role of Accurate Diplomatic Document Interpretation in Facilitating Successful International Relations / Nataliya Kashchyshyn // Linguistics Beyond and Within : International Linguistic Conference in Lublin, 6–7 November 2014. – Lublin : John Paul II Catholic University of Lublin, Poland, 2014. – P. 55–56.
 6. Kashchyshyn N. The Art and Science of Diplomatic Translation / Kashchyshyn N. // Creating, Shaping, Signifying : 10th Brno Conference of English, American and Canadian Studies, 5–7 February 2015. – Brno : Masaryk University, Brno, Czech Republic, 2015. – p. 67–68.
 7. Kashchyshyn N. Metaphors in the English Diplomatic Discourse : Their Role and Functions / Nataliya Kashchyshyn // 37th Annual Meeting of the Department of Linguistics. Aristotle University of Thessaloniki, 12-14 May, 2016. – http://www.lit.auth.gr/amgl37/Poster/Kashchyshyn.pdf
 8. Kashchyshyn N. The Linguistics of Emotions in Oral Diplomatic Communication / Nataliya Kashchyshyn // Spoken Communication 2016 : GSCP International Conference in Naples, 13-15 June 2016. – Naples :AccademiaPontaniana, University of Naples “L’ Orientale”, 2016. – p. 52–53.
 9. Kashchyshyn N. The Role of Metaphors in the Language of Diplomacy / Kashchyshyn N. // Metaphor in the Arts, in Media and Communication : The 11th Conference of the Association for Researching and Applying Metaphor, 1–4 July 2016. – Berlin :FreieUniversitat Berlin, Germany, 2016. – p. 124–125.   http://www.raam2016.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/programme/RaAM-Book-of-Abstracts_WEB.pdf
 10. Kashchyshyn N. Translating Metaphors of the Diplomatic Discourse: Theory and Practice / Nataliya Kashchyshyn // Colloque International Metrad 2017 “La Metaphore et la Traduction”. University of Toulon, France, 1-2 June, 2017.  – P. 24.
 11. Kashchyshyn N. Types and Characteristics of English Non-verbal Graphic Means / Larysa Makaruk, Nataliya Kashchyshyn // Moving Theory Forward : 9ICOM. University of Southern Denmark, Odense, Denmark, 15-17 August, 2018. – P. 109.
 12. Kashchyshyn N. Multimodal Metaphors as Vehicles of Emotions in E-Diplomacy / Nataliya Kashchyshyn // Reading Beyond Words: Approaches to Multimodality in the Media. Queen Mary University of London, London, 12 April, 2019. P. 13.
 13. Kashchyshyn N. “Launching Diplomatic Missiles”: Metaphorical Embodiment of Emotions / Nataliya Kashchyshyn, Olha Ivashchyshyn // Researching Metaphor: Cognitive and Other. University of Genoa, 13-15 May, 2019. P. 68.
 14. Кащишин Н.Є. Дипломатичні перемовини як запорука консесусу і порозуміння в сучасних умовах розвитку ЄС / Кащишин Н.Є., Зарума О.Р. // Modern Science: Problems and Innovations. Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference. Stockholm, 28-30 June, 2020. P. 322-325.
 15. Kashchyshyn N. Online Strategies for Teaching English in Virtual Classrooms / Ivashchyshyn O., Kashchyshyn N. // Abstracts of III International Scientific and Practical Conference. London, 14-16 October, 2020. P. 64-70.
 16. Kashchyshyn N. Online Learning in ESP classes: Benefits and Risks / Ivashchyshyn O., Kashchyshyn N. // Risk in Global Communication : Book of Abstracts. Nysa, 24 November, 2020. P. 3-4.
 17. Kashchyshyn N. Multimodal Tools of Politeness in Diplomacy / Nataliya Kashchyshyn, Olha Ivashchyshyn // (Im)Politeness studies: new frontiers, Synergies and perspectives : Book of Abstracts: 14th Symposium on Politeness, Funchal, Portugal,  3-5 July 2003.

Тези доповідей на міжнародних конференціях в Україні

 1. Іващишин О. Синтаксична деривація як різновид термінотворення / Ольга Іващишин, Наталія Кащишин // Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 24–25 листоп. 2011 р.) – Львів : Вид-во Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2011. – С. 250–251.
 2. Кащишин Н. Термінологічна репрезентація світової економічної кризи у дипломатичному дискурсі / Наталія Кащишин // Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти : міжнар. конф., 4–6 грудн. 2009р.: тези допов. – Львів, 2009. – С.142–143.
 3. Кащишин Н. Проблема перекладу англійських дипломатичних термінів українською мовою / Наталія Кащишин // Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та у світі: проблеми і перспективи : ІІ міжнар. науково-метод. конф., 18–19 листопада 2011 р.: тези допов. – Львів, 2011. – С.175–176.
 4. Кащишин Н. Є. Тлумачення дипломатичних документів як запорука ефективної міжнародної комунікації / Кащишин Н. Є. // Мова та література у полікультурному просторі : матеріали міжнар. науково-практичої конф.: м.Львів, 31 січня – 01 лютого 2014 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2014. – С. 89–92.
 5. Кащишин Н. Функціональні характеристики термінів дипломатії// Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект : матеріали міжнар. науково-практичої конф.: м. Харків, 17–18 грудня 2014 р. – У 2-х ч. – Ч. І. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2014. ‒ С. 150–152.
 6. Кащишин Н. Є. Особливості дипломатичної мови у твіттері / КащишинН.Є. // Нове та традиційне  у дослідженнях сучасних представників філологічних наук : Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 27–28 лютого 2015 року. – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2015. – С. 39–41.
 7. Кащишин Н. Є. Функціональний стиль у контексті дипломатичної комунікації / КащишинН.Є. // Міжкультурна компетентність у контексті вивчення іноземної мови: Зб. матер. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 14 квітня 2016 року. – Луцьк / Луцький національний технічний університет – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 70–72.
 8. Кащишин Н. Є. Мультимодальна метафора та метафтонімія в дипломатичному дискурсі / Кащишин Н. Є. // Сучасний вимір філологічних наук : Матер. Міжнародної наук.-практ. конф., м. Львів, 21-22 липня 2017 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2017. – С. 109–111.
 9. Кащишин Н. Ввічливість як лінгвістичний феномен у контексті дипломатичної комунікації // Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ.  Матеріали міжнародної конференції (Львів,  22-23 листопада 2018 року) / За ред.  Галини Мацюк.  –  Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. –  С. 53-54.

Навчально-методичні праці

 1. Англо-український словник з міжнародних відносин та дипломатії = English-Ukrainian Dictionary of International Relations and Diplomacy / уклад. Н. Є. Кащишин. – Львів. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 110 с.
 2. Reading and Translating News : навчальний посібник / Nataliya Kashchyshyn. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 142 с.
 3. Diplomatic Vocabulary in Use : навчально-методичний посібник / Nataliya Kashchyshyn. – Львів. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 77 с.
 4. English for Diplomacy : навчально-методичні матеріали / Nataliya Kashchyshyn. – Львів. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 64 с.
 5. Кащишин Н. Є. Робоча програма навчальної дисципліни «Практикум перекладу» для студентів факультету міжнародних відносин / Кащишин Н. Є. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 17 с.
 6. English for Successful Business Communication : навчально-методичний посібник / Nataliya Kashchyshyn. – Львів. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – 112 с.

Schedule

Page with teachers schedule not found!