Кащишин Наталія Євгенівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Електронна пошта: nataliya.kashchyshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Дискурс фахової комунікації, прагматика дипломатичного дискурсу, методика викладання іноземних мов, комунікація у сфері дипломатії, бізнес-комунікація.

Курси

Публікації

СТАТТІ

Статті, опубліковані у фахових виданнях України

 1. Кащишин Н. Особливості дискурсу та терміносистеми англомовних дипломатичних документів / Н. Кащишин // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. – 2009. – Вип. 81(2). – С. 312-316. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2009_81(2)__79.
 2. Кащишин Н. Структурна диференціація та функціонування термінологічних одиниць в англомовному дипломатичному дискурсі / Кащишин Н. // Нова філологія : зб. наук. пр. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – Вип. 36. – С. 260–264.
 3. Кащишин Н. Є. Проблема генези терміносистеми сучасного англомовного дипломатичного дискурсу / Н. Є. Кащишин // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Сер. : Філологічна. – 2010. – Вип. 14. – С. 347-352. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2010_14_59.
 4. Кащишин Н. Є. Стилетвірний та термінологічний потенціал іншомовних неасимільованих запозичень у англомовному дипломатичному дискурсі / Н. Є. Кащишин // Нова філологія. – 2010. – № 42. – С. 81-88. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2010_42_16.
 5. Кащишин Н. Термінологічна репрезентація світової економічної кризи у дипломатичному дискурсі / Наталія Кащишин // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. : Іноземні мови. – Львів, 2010. – Вип. 17. – С. 28–34.
 6. Кащишин Н. Особливості перекладу англійських дипломатичних термінів українською мовою / Наталія Кащишин // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – Вип. 123. – С. 240–245.
 7. Іващишин О. М. Скорочення як особливий вид термінів англомовного дипломатичного дискурсу / О. М. Іващишин, Н. Є. Кащишин // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Сер. : Філологічна. – 2012. – Вип. 29. – С. 293-294. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_29_96.
 8. Кащишин Н. Є. Вторинний текст як відображення актуальних проблем сучасної дипломатії / Кащишин Н. Є. // Науковий вісник Чернівецького у-ту – Чернівці : Вид-во ЧНУ, 2014. – Вип. 690–691. – С. 252–256.
 9. Кащишин Н. Є. Експресивність термінів англомовного дипломатичного дискурсу / Н. Є. Кащишин // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Філологічні науки. – 2014. – Кн. 2. – С. 93-98. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2014_2_19.
 10. Кащишин Н. Є. Стиль текстів дипломатичних документів як поєднання стилів / Н. Є. Кащишин // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Філологічна. – 2014. – Вип. 44. – С. 120-123. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_44_38.
 11. Кащишин Н. Взаємозв’язок термінологічної та нетермінологічної лексики у субмові дипломатії / Наталія Кащишин // Наукові записки. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2014. – Вип. 129. – С. 393–397.
 12. Кащишин Н. Є. Дипломатичний скандал. Термінологічна репрезентація у вторинних текстах / Н. Є. Кащишин // Нова філологія. – 2014. – № 60. – С. 76-81. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2014_60_17.
 13. Кащишин Н.Є. Дискурсивні категорії англомовного дипломатичного дискурсу / Кащишин Н.Є. // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – №5. – с. 53-58.
 14. Кащишин Н.Є. Дипломатичний дискурс як вид інституційного дискурсу / Кащишин Н.Є. // Наукові записки. Сер. : Філологічні науки. – Кропивницький : Вид. Лисенко В.Ф., 2017. – Вип. 153. – с. 232-235.
 15. Кащишин Н.Є. Емотивність як невід’ємна дискурсивна категорія сучасного англомовного дипломатичного дискурсу / Кащишин Наталія // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – № 7. – с. 66-73
 16. Кащишин Н. Є. Дипломатичні переговори : лінгвопрагматичний аспект і стратегічний потенціал / Кащишин Наталія // Закарпатські філологічні студії філології : наук. журн. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2019. – Вип. 10. (1) – с. 73-77.
 17. Кащишин Н. Є. Мультимодальний аспект дослідження англомовного дипломатичного дискурсу / Кащишин Наталія // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету (Серія : Філологія) : наук. журн. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2019. – Вип. 39. (2) – с. 30-33.
 18. Кащишин Н. Є. Реалізація стратегій ввічливості в англомовному дипломатичному дтскурсі / Кащишин Н.Є., Іващишин О.М. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (Серія “Філологія. Соціальні комунікації”) : наук. журн. – Київ : Вид. дім “Гельветика”, 2020. – Том 31 (70). №3 – С. 125- 129.
 19. Ivashchyshyn O. Kashchyshyn N. Types of Politeness in English: Linguistic Aspects and Pedagogical Implications. Inozemna Philologia. No 133. 2020. P. 117–124. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/foreighnphilology/article/view/3176
 20. Kashchyshyn N. Innovative Resources for Promoting Academic Writing Skills in English Classes / O. M. Ivashchyshyn, N. Ye. Kashchyshyn // Bulletin of Zaporizhzhia National University. Pedagogical Sciences. (2), 56-51. https: //doi.org/10.26661/2522-4360-2020-2-07.
 21. Диференціація та комунікативний потенціал вербальних та невербальних засобів вираження ввічливості в англомовному дипломатичному дискурсі / Кащишин Н. Є., Іващишин О.М. // Вісник науки та освіти. № 9(15). 2023. С. 106-117.
 22. Репрезентація вербальних та невербальних засобів вираження ввічливості у традиційних та нових жанрах англомовного дипломатичного дискурсу / Кащишин Н. Є., Лосєва І.В. // Закарпатські філологічні студії : наук. журн. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2023 – Вип. 30 – с. 87-91.–

Статті, опубліковані у закордонних виданнях та у виданнях, що входять до наукометричних баз

 1. Ivashchyshyn O. Contribution of Terminological Paradigms to English Diplomatic Discourse / O. Ivashchyshyn, N. Kashchyshyn // English as the Lingua Franca of the Modern World : New Challenges for Academia”. – 2013. – Brno : Masaryk University, Check Republic. – P. 7–21.
 2. Kashchyshyn N. Rituality in Diplomacy. Terminological Embodiment / Kashchyshyn N. // Science and Education a New Dimension : Philology, I(2). – Budapest, 2013. – Issue : 11. – p. 116–120.
 3. Кащишин Н. Диференціація таксономічних одиниць англомовного дипломатичного дискурсу / Наталія Кащишин // East European Journal of Psycholinguistics. – Lutsk : Lesya Ukrainka Eastern European National University, 2014. – Vol. 1, No 2. – P. 54–62.
 4. Kashchyshyn N. Discourse and Sublanguage: A Case of Diplomatic Communication / Nataliya Kashchyshyn // European Transfer of Culture in Literature Language and Foreign Language Teaching: A Monograph Celebrating Academic Cooperation Between Nysa and Lviv. – Nysa, 2015. – p. 134–143.
 5. 25. Кащишин Н.Є. До проблеми виокремлення дипломатичного дискурсу // Science and Education a New Dimension. Philology, IV (21). – Budapest, 2016. – Issue : 98. – p. 72–75.
 6. 26. Kashchyshyn N. New Approaches to Gender Concept in Translation / O. Ivashchyshyn, N. Kashchyshyn // Innovations in Science and Society. Yesterday and Today (II). – Warszawa, 2017. – p. 67 – 78.
 7. Комунікативні особливості та когнітивний потенціал міжнародних правових документів договірного характеру (на матеріалі англомовних текстів договорів ООН та ЄС) / Зарума О., Кащишин Н. // Science and Education a New Dimension. Philology, VIII(70), Issue: 235. – Budapest, 2020. – P.69-73. http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/fil_viii_235_70.pdf
 8. Kashchyshyn N. Phraseological Units of the English Language in Newspaper Articles on the Topic of Culture: Structural and Semantic Aspects. / I. Losieva, N. Kashchyshyn, A. Malii, V. Kukushkin, O. Makarchuk // World Journal of English Language. Vol.13, No 4 (2023).

Статті, опубліковані у електронних виданнях

 1. Кащишин Н.Є. Особливості дипломатичної мови: історія і сьогодення. http://everest-center.com/blog/osoblivosti-diplomatichnoyi-movi-istoriya-i-sogodennya

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Тези доповідей на міжнародних конференціях за кордоном

 1. Ivashchyshyn O. Bridging Cultural Gaps in Teaching AW to Future Diplomats / Olha Ivashchyshyn, Nataliya Kashchyshyn, Oleksandra Ostrovska // Crossing National Boundaries and Linguistic Borders : (Re)Thinking and (Re)Situating the Writing Center and WAC Connection in Europe and Beyond : abstracts (Paris, May 24–28, 2010). – Paris : The American University of Paris, 2010. – p. 100–101.
 2. Ivashchyshyn O. Specificities and Mechanisms Challenging Gender Translation / Ivashchyshyn O., Kashchyshyn N., Markelova S. // MultiMeDialecTrans2012 : Abstracts of the International Conference (Turku, 3–5 May, 2012). – Turku, Finland : University of Turku, 2012. – P. 16.
 3. Ivashchyshyn O. Peculiarities оf Terminological Translation / O. Ivashchyshyn, N. Kashchyshyn // International Conference “Translation and Gender : a gap between theory and practice?” – Calabria : University of Calabria, Italy. – November 8–9, 2011.
 4. Kashchyshyn N. The Role of Terms in the Process of Diplomatic Discourse Formation / Nataliya Kashchyshyn, Tetiana Holovach // Linguistics Beyond and Within : International Linguistic Conference in Lublin, 14-16 November 2013. – Lublin : John Paul II Catholic University of Lublin, Poland, 2013. – P. 56.
 5. Kashchyshyn N. The Role of Accurate Diplomatic Document Interpretation in Facilitating Successful International Relations / Nataliya Kashchyshyn // Linguistics Beyond and Within : International Linguistic Conference in Lublin, 6–7 November 2014. – Lublin : John Paul II Catholic University of Lublin, Poland, 2014. – P. 55–56.
 6. Kashchyshyn N. The Art and Science of Diplomatic Translation / Kashchyshyn N. // Creating, Shaping, Signifying : 10th Brno Conference of English, American and Canadian Studies, 5–7 February 2015. – Brno : Masaryk University, Brno, Czech Republic, 2015. – p. 67–68.
 7. Kashchyshyn N. Metaphors in the English Diplomatic Discourse : Their Role and Functions / Nataliya Kashchyshyn // 37th Annual Meeting of the Department of Linguistics. Aristotle University of Thessaloniki, 12-14 May, 2016. – http://www.lit.auth.gr/amgl37/Poster/Kashchyshyn.pdf
 8. Kashchyshyn N. The Linguistics of Emotions in Oral Diplomatic Communication / Nataliya Kashchyshyn // Spoken Communication 2016 : GSCP International Conference in Naples, 13-15 June 2016. – Naples :AccademiaPontaniana, University of Naples “L’ Orientale”, 2016. – p. 52–53.
 9. Kashchyshyn N. The Role of Metaphors in the Language of Diplomacy / Kashchyshyn N. // Metaphor in the Arts, in Media and Communication : The 11th Conference of the Association for Researching and Applying Metaphor, 1–4 July 2016. – Berlin :FreieUniversitat Berlin, Germany, 2016. – p. 124–125.   http://www.raam2016.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/programme/RaAM-Book-of-Abstracts_WEB.pdf
 10. Kashchyshyn N. Translating Metaphors of the Diplomatic Discourse: Theory and Practice / Nataliya Kashchyshyn // Colloque International Metrad 2017 “La Metaphore et la Traduction”. University of Toulon, France, 1-2 June, 2017.  – P. 24.
 11. Kashchyshyn N. Types and Characteristics of English Non-verbal Graphic Means / Larysa Makaruk, Nataliya Kashchyshyn // Moving Theory Forward : 9ICOM. University of Southern Denmark, Odense, Denmark, 15-17 August, 2018. – P. 109.
 12. Kashchyshyn N. Multimodal Metaphors as Vehicles of Emotions in E-Diplomacy / Nataliya Kashchyshyn // Reading Beyond Words: Approaches to Multimodality in the Media. Queen Mary University of London, London, 12 April, 2019. P. 13.
 13. Kashchyshyn N. “Launching Diplomatic Missiles”: Metaphorical Embodiment of Emotions / Nataliya Kashchyshyn, Olha Ivashchyshyn // Researching Metaphor: Cognitive and Other. University of Genoa, 13-15 May, 2019. P. 68.
 14. Кащишин Н.Є. Дипломатичні перемовини як запорука консесусу і порозуміння в сучасних умовах розвитку ЄС / Кащишин Н.Є., Зарума О.Р. // Modern Science: Problems and Innovations. Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference. Stockholm, 28-30 June, 2020. P. 322-325.
 15. Kashchyshyn N. Online Strategies for Teaching English in Virtual Classrooms / Ivashchyshyn O., Kashchyshyn N. // Abstracts of III International Scientific and Practical Conference. London, 14-16 October, 2020. P. 64-70.
 16. Kashchyshyn N. Online Learning in ESP classes: Benefits and Risks / Ivashchyshyn O., Kashchyshyn N. // Risk in Global Communication : Book of Abstracts. Nysa, 24 November, 2020. P. 3-4.
 17. Kashchyshyn N. Multimodal Tools of Politeness in Diplomacy / Nataliya Kashchyshyn, Olha Ivashchyshyn // (Im)Politeness studies: new frontiers, Synergies and perspectives : Book of Abstracts: 14th Symposium on Politeness, Funchal, Portugal,  3-5 July 2003.

Тези доповідей на міжнародних конференціях в Україні

 1. Іващишин О. Синтаксична деривація як різновид термінотворення / Ольга Іващишин, Наталія Кащишин // Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 24–25 листоп. 2011 р.) – Львів : Вид-во Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2011. – С. 250–251.
 2. Кащишин Н. Термінологічна репрезентація світової економічної кризи у дипломатичному дискурсі / Наталія Кащишин // Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти : міжнар. конф., 4–6 грудн. 2009р.: тези допов. – Львів, 2009. – С.142–143.
 3. Кащишин Н. Проблема перекладу англійських дипломатичних термінів українською мовою / Наталія Кащишин // Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та у світі: проблеми і перспективи : ІІ міжнар. науково-метод. конф., 18–19 листопада 2011 р.: тези допов. – Львів, 2011. – С.175–176.
 4. Кащишин Н. Є. Тлумачення дипломатичних документів як запорука ефективної міжнародної комунікації / Кащишин Н. Є. // Мова та література у полікультурному просторі : матеріали міжнар. науково-практичої конф.: м.Львів, 31 січня – 01 лютого 2014 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2014. – С. 89–92.
 5. Кащишин Н. Функціональні характеристики термінів дипломатії// Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект : матеріали міжнар. науково-практичої конф.: м. Харків, 17–18 грудня 2014 р. – У 2-х ч. – Ч. І. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2014. ‒ С. 150–152.
 6. Кащишин Н. Є. Особливості дипломатичної мови у твіттері / КащишинН.Є. // Нове та традиційне  у дослідженнях сучасних представників філологічних наук : Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 27–28 лютого 2015 року. – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2015. – С. 39–41.
 7. Кащишин Н. Є. Функціональний стиль у контексті дипломатичної комунікації / КащишинН.Є. // Міжкультурна компетентність у контексті вивчення іноземної мови: Зб. матер. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 14 квітня 2016 року. – Луцьк / Луцький національний технічний університет – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 70–72.
 8. Кащишин Н. Є. Мультимодальна метафора та метафтонімія в дипломатичному дискурсі / Кащишин Н. Є. // Сучасний вимір філологічних наук : Матер. Міжнародної наук.-практ. конф., м. Львів, 21-22 липня 2017 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2017. – С. 109–111.
 9. Кащишин Н. Ввічливість як лінгвістичний феномен у контексті дипломатичної комунікації // Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ.  Матеріали міжнародної конференції (Львів,  22-23 листопада 2018 року) / За ред.  Галини Мацюк.  –  Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. –  С. 53-54.

Навчально-методичні праці

 1. Англо-український словник з міжнародних відносин та дипломатії = English-Ukrainian Dictionary of International Relations and Diplomacy / уклад. Н. Є. Кащишин. – Львів. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 110 с.
 2. Reading and Translating News : навчальний посібник / Nataliya Kashchyshyn. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 142 с.
 3. Diplomatic Vocabulary in Use : навчально-методичний посібник / Nataliya Kashchyshyn. – Львів. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 77 с.
 4. English for Diplomacy : навчально-методичні матеріали / Nataliya Kashchyshyn. – Львів. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 64 с.
 5. Кащишин Н. Є. Робоча програма навчальної дисципліни «Практикум перекладу» для студентів факультету міжнародних відносин / Кащишин Н. Є. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 17 с.
 6. English for Successful Business Communication : навчально-методичний посібник / Nataliya Kashchyshyn. – Львів. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – 112 с.

Біографія

Освіта

2001 – атестат з відзнакою про закінчення ССЗШ № 53 м. Львова з поглибленим вивченням англійської мови;
2006 – диплом з відзнакою (спеціальність: «Мова та література (англійська)»; кваліфікація: магістр філології; викладач англійської і німецької мов та світової літератури), ЛНУ ім. Івана Франка;
2013 – кандидат філологічних наук (10.02.04 – германські мови), ЛНУ імені Івана Франка;
2015 – доцент.

Професійна діяльність

2014 – дотепер – доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин;
2007 – 2013 – асистент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин;
2006 – 2007 – асистент кафедри англійської філології, факультет іноземних мов
(Львівський національний університет імені Івана Франка);
2004 – 2006 – вчитель англійської мови та літератури (Спеціалізована середня
школа № 53 м. Львова з поглибленим вивченням англійської мови).

Проекти

Членство у міжнародних лінгвістичних організаціях

1. The Association for Researching and Applying Metaphor (RaAM).

2. Gruppo di Studio sulla Comunicazione Parlata (GSCP).

Стажування

Університет Deusto (Іспанія), факультет соціальних і гуманітарних наук (у рамках програми обмінів Erasmus +), квітень, 2017.

Університет Minho (Португалія), Institute of Arts and Humanities, Department of English and North-American Studies (у рамках програми обмінів Erasmus +), травень, 2018.

Участь у закордонних наукових конференціях

 1. “Crossing National Boundaries and Linguistic Borders: (Re)Thinking and (Re)Situating the Writing Center and WAC Connection in Europe and Beyond”.

The American University of Paris, France, 24-28 May, 2010.

Доповідь: “Bridging Cultural Gaps in Teaching AW to Future Diplomats”.

 1. “Дні науки європейського колегіуму польських і українських університетів”.

Університет імені Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща, 10-11 червня, 2010 р.

Доповідь: “Скорочення як особливий тип термінів англомовного дипломатичного дискурсу”.

 1. “Translation and Gender: A Gap Between Theory and Practice?”.

University of Calabria, Italy, 8-9 November, 2011.

Доповідь: “Peculiarities of Terminological Translation”.

 1. 5th International Meeting: “Bildungskooperation und Internationale Kontakte”.

Pädagogische Hochschule Kärnten – Viktor Frankl Hochschule (University College of Teacher Training), Klagenfurt, Austria, 14-18 November, 2011.

 1. “5th MultiMeDialecTranslation Conference”.

University of Turku, Finland, 3-5 May, 2012.

Доповідь: “Specificities and Mechanisms Challenging Gender Translation”.

 1. International Linguistics Conference “Linguistics Beyond and Within”.

John Paul II Catholic University of Lublin, Poland, 14-16 November, 2013.

Доповідь: “The Role of Terms in the Process of Diplomatic Discourse Formation”.

 1. International Linguistics Conference “Linguistics Beyond and Within”.

John Paul II Catholic University of Lublin, Poland, 6-7 November, 2014.

Доповідь: “The Role of Accurate Diplomatic Document Interpretation in Facilitating Successful International Relations”.

 1. 10th Brno Conference of English, American and Canadian Studies “Creating, Shaping, Signifying”.

Masaryk University, Brno, Czech Republic, 5-7 February, 2015.

Доповідь: “The Art and Science of Diplomatic Translation”.

 1. 37th Annual Meeting of the Department of Linguistics.

Aristotle University of Thessaloniki, 12-14 May, 2016.

Доповідь: “Metaphors in the English Diplomatic Discourse: Their Role and Functions”.

 1. GSCP International Conference “Spoken Communication 2016”.

University of Naples “L’Orientale”, 13-15 June 2016.

Доповідь: “The Linguistics of Emotions in Oral Diplomatic Communication”.

 1. The 11th Conference of the Association for Researching and Applying Metaphor “Metaphor in the Arts, in Media and Communication”.

Freie Universitat Berlin, 1–4 July 2016.

Доповідь: “The Role of Metaphors in the Language of Diplomacy”.

 1. Colloque International Metrad 2017 “La Metaphore et la Traduction”.

University of Toulon, France, 1-2 June, 2017.

Доповідь: “Translating Metaphors of the Diplomatic Discourse: Theory and Practice ”.

13. 9ICOM Multimodality, University of Southern Denmark, Odense, 15-17 August, 2018.

Доповідь: “Types and Characteristics of English Non-verbal Graphic Means”.

14. Reading Beyond Words: Approaches to Multimodality in the Media. Queen Mary University of London, London, 12 April, 2019.

Доповідь: “Multimodal Metaphors as Vehicles of Emotions in E-Diplomacy”.

15. Researching Metaphor: Cognitive and Other. University of Genoa, 13-15 May, 2019.

Доповідь: “”Launching Diplomatic Missiles”: Metaphorical Embodiment of Emotions”.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!