Nataliya Antonyuk

Position: Chairperson, European and Regional Studies Department

Scientific degree: Doctor of Historical Sciences

Academic status: Professor

Phone (office): (032) 239-46-56

Email: nataliya.antonyuk@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Research interests

Processes of European integration, country studies, humanitarian aspects of the functioning of international tourism.

Publications

Monographs and textbooks:

 1. Українське культурне життя в Генеральній Губернії (1939 -1944). – Монографія, Львів: Місіонер, 1999. – 320 с.
 2. Європейський Союз: структура, функції, механізми. – Посібник, Львів, 2002 -176 с.(науковий редактор та співавтор)
 3. Європейський Союз: політика, економіка, право. – Посібник, Львів, 2005 – 520 с.  (науковий редактор та співавтор)
 4. Регіон Балтійського моря: культура, політика, суспільство. – Підручник, Львів, 2005 – 362 с. (науковий редактор та співавтор)
 5. Міжнародний туризм і сфера послуг. – Підручник, Київ, 2008. – 531 с. (у співавторстві з М. Мальська та Н. Ганич)
 6. Теоретичні основи країнознавства. Підручник, Київ, 2011. – 375 с. (у співавторстві Ю. Занько, М. Мальська, Н. Ганич)
 7. Країнознавство: теорія та практика. Посібник. – Київ, 2012. – 580 с. (у співавторстві Ю. Занько, М. Мальська, Н.Ганич)
 8. Основи європеїстики. – Посібник, Львів, 2014. – 348 с. (у співавторстві М. Мальська)
 9. Основи європейської інтеграції. – Посібник, Київ, 2016. – 411 с. (у співавторстві М. Мальська)
 10. Політичні системи країн Вишеградської четвірки. Монографія. – Львів : Ліга –Прес, 2018, 268 с. (у співавторстві з М. Мальським).
 11. Система місцевого самоврядування Польщі –історичний і політичний контекст. Монографія Ополе, 2020. С.349.

Articles:

 • 1. До проблеми українсько-польських взаємин. Діяльність Українського Наукового Інституту в Варшаві// Вісник Львівського Університету. Серія Міжнародні відносини. – Львів, 1999 – №2. С.34-41.
 • 2. Організаційна діяльність західноукраїнських вчених у роки Другої світової війни//Збірник праць науково-дослідного центру періодики. Вип. 7. – Львів, 2000, С. 144-152.
 • 3. Видавнича діяльність Українського наукового інститут у Варшаві (1930-1939 р.р.). Українська періодика: історія і сучасність// Доповіді і повідомлення шостої всеукраїнської науково-дослідної конференції 11-13 травня 2000 року. – Львів, 2000. С.157-160.
 • 4. До історії українсько-польських взаємин: Український науковий Інститут у Варшаві//Вісник Львівського університету імені Івана Франка. Серія міжнародні відносини. Випуск 2. – Львів, 2000. С. 80-85.
 • 5. Chrzescijanskie swita i swieci w zyciu obuchovym Ukraincow na przelomie tysiacleci // Biblioteca Fundacji Sw.Wlodziemirza. Nom.6. Krakow: Wydavnictwo «Szwaipolt Fiol», 2001. S. 575-583.
 • 6. Європейська політична інтеграція: проблеми перспективи // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Львів, 2001. С. 9-12.
 • 7. Польсько-українська культурна співпраця: регіональний аспект// Вісник Львівського Університету. Серія Міжнародні відносини. – Львів, 2001 – №4. С. 176-201.
 • 8. Трансформація функціонування всесвітньої туристичної організації (WTO) в контексті сучасних глобалізаційних процесів // Вісник Львівського Університету.– 2002. – №11. С.54-61.
 • 9. Європейська інтеграція: процес та ідеологія // Матеріали міжнародної конференції «Глобалізація та інтеграційні процеси в сучасному світі: виклики та шанси для України». – Львів, 15-17 липня, 2003. С. 3-8.
 • 10. Українсько-польські культурні відносини регіональний аспект // Вісник ЛНУ ім.. І.Франка Серія «міжнародні відносини». Вип. 8. 2003. С.178-201.
 • 11. Стан та перспективи наукових досліджень у сфері міжнародного країнознавства // Вісник Львівського університету. Серія «міжнародні відносини». 2004. – Вип № 14. С.42-46.
 • 12. Туризм, як чинник українсько-польської трансформаційної співпраці // Матеріали 4 міжнародного господарського форуму. – Львів, 2004.
 • 13. PoliticoCulturogical Measures of Regionalism //The Canadian Association of Slavists. Annual Conferense,May-June, 2004, The Universyty of Monitoba,Winnipeg, Manitoba,Canada. P.23.
 • 14. Politycznokulturowy wymiar regionalizmu: doswiadczenie swiatowe a realia ukrainskie// Wspolczesne wyzwania polityki regionalnej w Polsce I na Ukraine. – Kielce, 2006. S.17-25.
 • 15. Potencjal turystyczny obwodów Lwowskiego, Iwano-Frankowskiego(Ukraina Zachodnia)// Problemy rozwoju turystyki na Wileńszczyznie, Mazowszu, Podlasiu,Wolyniu i Podolu.-Roczniki Wydzialu Nauk Humanistycznych Szkoly Glównej Gospodarstwa Wiejskiego. T.VIII-Warszawa-Lwow-Zytomierz, 2007. S. 89-111. ( у співавторстві М. Мальська, Ю.Занько).
 • 16. Polityka sasiedzstwa Unii Europejskiej: wymiar Ukrainski // Europa Srodkowo-Wschdnia w procesie integracji Europejskiej. Kutno, 2008. S.12-37. ( у співавторстві М. Мальська, Ю. Занько).
 • 17. Wdrazanie skladnikow zrownowazonej turystyki na terenie Karpat Ukrainskich. Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Srodkowo wshodniej –Tom 10 –Wroclaw,2008. S.243-260.
 • 18. Ukraina-NATO: trudna rzeczywistosc. Polityka bezpieczenstwa narodowegopanstw obszaru WNP/Pod red. Walenty Baluka-Torun-Wydawnictwo Adam Marszalek, 2009. S.171-179 ( у співавторстві Н. Перейма).
 • 19. The iniciativeEastern Partnershipof the EU. Balance of Benefits and Loses w R. Riedel<red.>, Central Europe- Two Dekades After, Warszawa 2010. S.277-290 ( у співавторстві О. Краєвська).
 • 20. Трансформація системи прийняття рішень як передумова ефективного функціонування ЄС// Науковий вісник Ужгородського університету. – Вип. 15.-2010. С.121-125. (у співавторстві Г. Утко).
 • 21. Особливості реалізації Болонського процесу в країнах Європи. //Гілея. Науковий збірник- Вип. 50№8.- Киів.2011. С.684-690. ( у співавторстві О. Краєвська).
 • 22. Актуальні проблеми досліджень європейської інтеграції //Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Вип.. 30, Львів, 2012. С. 9-18.
 • 23. The Crimea as tourism centre in terms of Ukranian and International tourism development // Вісник Львівського національного університету . Серія міжнародні відносинию Вип.. 29. Ч.2., 2012. С.3-9.
 • 24. Сучасні українсько-польські відносини-євроінтеграційний контекст // Оd Ugody Gadziackiej do Unii Europejskiej.- Praca zbiorowa pod red. Adama Kulczynskiego, Iwony Sloty, Miroslawa Rowinskiego.-Warszawa,2012. T.II. s. 75-83. (у співавторстві О.Краєвська).
 • 25. Rola Polski w realizacji eurointegracijnych dazen Ukrainy // Ukraina-Polska-Unia Europejska.Polityczny, Gospodarczy i spoleczno-Kulturalny wymiar wspolpracy.\Pod red.K.Jedraszyk,O.Krasiwskiego i W. Sobczaka.-Poznan, 2012. s.101-111 (у співавторстві О.Краєвська).
 • 26. Польський туризм за умов економічної кризи: стан та шляхи подолання// Вісник Львівського університету . Серія географічна. Вип.43.Ч.2. – 2013. С.5-12. ( у співавторстві О. Краєвська).
 • 27. Supporting on Important Business – the European Union’s Policy in the sphere of Tourism //Introduction to European Studies: a new approach to Uniting Europe. Text book. – Warsaw, 2013. P. 449-467 (у співавторстві M. Malska, O. Krajevska).
 • 28. Україна у сфері геополітичних інтересів Республіки Польща / Н Антонюк, Ю. Сенюк // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 35. – С. 56-66. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2014_35_10.
 • 29. Minorities in Ukraine in the context of the European Standards// Open Europe: Cultural Dialogue across Borders. –Opole, 2014. Р. 117-134.
 • 30. Перспективи розвитку європейського туризму на 2014-2020 роки.// Вісник Львівського університету.Серія міжнародні відносини. Вип. 34.Львів, 2014. С.133-142 (у співавторстві О.Краєвська).
 • 31. Triumphs and Failers Poland and the Region after 1989:25 Years Later// Warsaw East European conference, Uniwersyty of WarsawWarsaw, Juli 10-13-2014.
 • 32. Актуальні проблеми українсько-польських відносин у сучасних геополітичних реаліях // Вісник Львівського національного університету : Серія міжнародні відносини. – 2015. – Випуск 37. Частина 3. – С. 3-16.
 • 33. Геополітичні детермінанти євроінтеграційної політики Республіки Молдова//Науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах «Грані». – 2015. – №6 (№122). С.157-163. (у співавторстві І.Зінько).
 • 34. Польща як медіатор переговорного процесу між Україною та ЄС//Stosunki polskoukrainskie 1991-2014. Proba bilansu. Red. Naukowa M.Pietras,M.Masky,Beata Surmacz.-Lublin , 2016. S.317-333. ( у співавторстві О.Краєвська).
 • 35. Russias hybrid warfare against Ukraine in the context of European security// Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. №38, 2016. С.23-42.
 • 36. Transboder cooperation in the use of healing springs of Lviv region as objects of religions tourism// Archives of tourism,hospitality and sport science.- V.2 Year 2016. P. 31-39.
 • 37. Ecotourism and Geotourism in Ukraine// Journal of Geography, Politics and Society- 2016-6(4)/2016. P. 27-34.
 • 38. Концептуальні засади місцевого самоврядування: вибрані аспекти// Вісник Львівського університету імені Івана Франка. Серія міжнародні відносини. – 2016 Вип. 40. С. 12-21.
 • 39. Вивчення країн та регіонів як найважливіших політико-організаційних одиниць сучасного світу. Кафедрі країнознавства і міжнародного туризму 16 років// Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Випуск 42. – 2017. C. 2–19.
 • 40. Transformation of the European security system in the contexst of the carrent geopolitical cellenges// UR Journal of humanities and social scienties.-Kwartalmik-NR2(3)/2017. S.99-118 (у співавторстві M. Gladysh).
 • 41. Problem and perspectives of the EU –Ukraine Cooperation in the Aria of Tourism in the process of Implementing the Association Agreement// Studia Periegretica -2(18), 2017. P. 25-34. М. Мальська, Ю.Зінько.
 • 42. Nowi przesiedlency na Ukrainie-problem osob wewnetrzecznie przemieszczonych w ukrainskich mediach//Collogium Opole. Polacy–Niemcy-Czesi. Sasiedzstwo w XXI wieku. Opole, 2017. S. 108-128.
 • 43. Стан і напрями досліджень регіоналізму та процесів регіоналізації закордонними дослідниками міжнародних відносин// Вісник Львівського університету . Серія міжнародні відносини . N.-44- 2018. C. 8-44.
 • 44. Децентралізація державного управління та завдання органів місцевого самоврядування у сфері туризму: польський досвід// Politeja, nr 6, 2018. S. 7-27.
 • 45. Ефективність ініціативи « Східне Партнерство» як механізму європейської інтеграції України // Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. – Луцьк, Терен, 2018. – С. 27-38.
 • 46. Стан і напрями досліджень регіоналізму та процесів регіоналізації закордонними дослідниками міжнародних відносин. Вісник Львівського університету . Серія міжнародні відносини . N.-44- 2018 C. 8-44.
 • 47. Децентралізація державного управління та завдання органів місцевого самоврядування у сфері туризму: польський досвід. Politeja, nr 6, 2018 s. 7-27.
 • 48. Ефективність ініціативи « Східне Партнерство» як механізму європейської інтеграції України. Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті : ключові тенденції ,основні виклики та нові можливості: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій .- Луцьк , Терен, 2018. С.27-38.
 • 49. Terrorism as a threat to international tourism :world trends . Archives of tourism, hospitality and sport science.-V. 1, Year 2018. p. 5-16 ( у співавторстві M. Malska, M. Malsky).
 • 50. Central , eastern and East Central Europe: The history and the carrent state of conceptualization and demarcation of concepts Politeja .- 2018, nr.69670 s. 7-27.
 • 51. Online Tourism System for Proposals Formation to User Based on Data Integration from Various Sources // 2019 IEEE 14th International Scientific and Technical Conference on Computer Science and Information Nechnologies (CSIT’2019) : proceedings. – Volume 2. – 17-20 September 2019, Lviv, Ukraine. – PP. 92-97 (в співавторстві).
 • 52. Security challenges to international tourism : national and world trends Security of the xxi century ; national and geopolitical aspects . Collective monograph. Prage , 2019 I. Markina. , Nemorous S. R.O.
 • 53. Антонюк Н., Краєвська О. Регіональна політика України в контексті виконання угоди про асоціацію із ЄС. Україна – ЄС: від партнерства до Асоціації. Український щорічник з європейських студій. Вип. ІІ. Терен, 2019. С. 18-31.
 • 54. Antonyuk N., Krayevska O. Regional policy of Ukraine in the Framework of the EU-Ukraine cooperation, Chelm, – Language. Culture. Politics. International Journal. 2019, vol. 1., 2019. – P. 231 – 247 (ISSN 2450-3576)
 • 55. Malskyy M., Antonyuk N., Gladysh M., Krayevska O. Regionalism and spillover effects : case of Ukraine / Baltic – Black Sea Regionalism: Patchworks and Networks at Europe’s Eastern Margins by Olga Bogdanova and Andrey Makarychev. – Springer, Tartu, 2020. – С. 207-224.
 • 56. N.Antonyuk, O. Fedun, N. Papish Joint Border of Ukraine and the European Union: Political and Legal Aspects of Cooperation in the Field of Integrated Border Management Studia Regionalne I Lokalne nr. 4(82)2020, http://studreg.uw.edu.pl/pl/archiwum,joint-border-of-ukraine-and-the-european-union-political-and-legal-aspects-of-cooperation-in-the-field-of-integrated-border-management.
 • 57. Andrunyk V., Antonyuk N., Pasichnyk V., Shestakevyc T. A complex system for teaching students with autism: The concept of analysis. formation of IT teaching complex// Advances in Intelligent Systems and Computing20201080 AISC. pp. 721–733.
 • 58. Antonyuk N.,Uhryn D., Naum O., Rybchak Z., Batiuk T. Tourist itineraries plan design based on the behavior of bee colonies// CEUR Workshop Proceedings20202631. pp. 516–539.
 • 59. Antonyuk N.,Medykovskyy M., Chyrun L., Tsiura N.,Naum O. Online tourism system development for searching and planning trips with user’s requirements// Advances in Intelligent Systems and Computing2020, 1080 AISC. pp. 831–863.

Conferences:

 • 1. Роль мас-медіа у формуванні українсько-польського стратегічного партнерства. Стратегія українсько-польського економічного партнерства// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 7-8 грудня 2000 року. Львів, 2000. С. 5-6.
 • 2. Проблематика публікацій журналу «Політика і час» (1992-2001) // Українська періодика: історія і сучасність // Доповіді і повідомлення сьомої всеукраїнської науково-теоретичної конференції. Львів 17-18 травня 2002. С. 118-129.
 • 3. До проблеми підготовки спеціалістів-країнознавців для сфери міжнародних відносин у Львівському національному університеті імені Івана Франка /Теоретичні та прикладні проблеми країнознавства і краєзнавства // Матеріали науково-практичної конференції. Рівне,24 – 25 квітня 2002 р. – Рівне, 2002. С. 26-27.
 • 4. Українська періодика: історія і сучасність //Доповіді та повідомлення VII республіканської науково-теоретичної конференції 24-26 жовтня 2003 р. Львів, 2003.
 • 5. Проблеми українсько-польських взаємин в дистрикті Галичина (1939-1944 рр.) // Доповідь на круглому столі «Волинська трагедія на тлі українсько-польського конфлікту 1939-1947 років». – Львів, 2003. С. 23-27.
 • 6. Трансформація функціонування Всесвітньої Туристичної Організації (ВТО) в контексті процесів глобалізації // Педагогіка і туризм: проблема підготовки кадрів. Матеріали республіканської конференції. – київ, 2003. С.120-125.
 • 7. Інформаційна політика ЄС: вибрані аспекти. Українська періодика: історія і сучасність // Матеріали 7 наукової конференції. – Львів, 2003. C. 532-541.
 • 8. Болонський процес в УкраЇні: особливості запровадження для спеціальності „Міжнародні відносини” // Моделі гармонізації національних і міжнародних стандартів: Матеріали міжнародного семінару. – Львів, 27-28 травня 2004. С.67-75.
 • 9. Формування спільного туристичного ринку: історичний контекст // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали ІІІ конференції.-Львів, 2009. С.5-10.
 • 10. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму.// Матеріали 4 міжнародної конференції Географія і туризм: європейський досвід.-Львів,2010. С.5-6.
 • 11. Туристична політика держави: проблеми формування та реалізації. // Матеріали 4 міжнародної конференції . Географія і туризм: європейський досвід.-Львів,2010. С.7-10.
 • 12. Напрямки удосконалення державного регулювання розвитку туристичних послуг // Матеріали конференції «Туризм: наука,освіта,практика». У збірнику Географія і туризм. Вип. 9.– Київ 2010. С. 114-119.
 • 13. Процеси глобалізації та транснаціолізації на ринку туристичних послуг //Матеріали 5 міжнародної конференції .Географія і туризм: міжнародні виклики українському туризму-Львів, 2011 С.5-9.
 • 14. Європейський досвід антикризових дій у сфері туризму// Матеріали ювілейної 6 міжнародної конференції . Географія і туризм –національний і міжнародний досвід.- Львів, 2012. С.23-28.
 • 15. Проблеми та недоліки в туристично-рекреаційній сфері України //Актуальні проблеми і перспективи розвитку туризму в Україні: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково практичної конференції 25-26 червня 2013.-Київ, 2013.
 • 16. Інвестиційна та інноваційна складові розвитку туризму в Бразилії // Метеріали 7 міжнародної конференції Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід.-Львів-Тернопіль 4-6 жовтня 2013 р. С.25-31.
 • 17. Планування розвитку туристичної галузі Львівщини до 2031 року //Збалансований розвиток туристичних регіонів: національний і світовий досвід // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції(25-26 квітня 2013)-Львів, 2013. С. 290-295.
 • 18. Світовий досвід державного менеджменту у сфері туризму// Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ювілейної 10 наукової конференції УДК 338.48(4)Б Львів, 7-9 жовтня, 2016. С.30-37.
 • 19. Проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму// Географія,економіка і туризм: національний і міжнародний досвід. Львів, 2014. С. 9-11.
 • 20. Проблема вимушених переселенців як новітній виклик безпеці України// Трансформація міжнародної безпеки: сучасні виклики та загрози. Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів, 22–23 березня 2018 р. / Упорядники: М. Мальський, Р. Вовк, О. Кучик, П. Байор. – Львів: Факультет міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка, 2018.187 с. (у співавторстві О. Краєвська).
 • 21. Всесвітня туристична організація в системі сучасних відносин// Географія, економіка і туризм: Матеріали ХІІ Міжнародної конференції 12-14 жовтня 2018- Львів. С. 123-125. (у співавторстві М.Мальська, М.Мальський).
 • 22. Транскордонна співпраця України як інструмент розвитку туристичної політики// IV Miedzynarodowa Konferencja Naukowa: «Wspolczesne formy turystyky i rekreacji» streszczenia referatow.-Lublin, 2018. S.3.
 • 23. Transformacja bezpieczenstwa miedzynarodowego: uwarunkowania ,z agrozenia, i wyzwania . Mie4dzynarodowa konferencja naukowa. 22-23 marca 2018 roku, Lwow, referat Problem przesiedlencow wymuszonych jako wyzwanie nowoczesne dla bezpeczenstwa Ukrainy.//Transformacja bezpieczenstwa miedzynarodowego :uwarunkowania , zagrozenia i wyzwania. Materialy miedzy narodowej konferencji naukowej. Lwow 22-23 marca, LNU, 2018 s. 126-130.
 • 24. Децентралізація державногоуправління та завдання органів місцевого самоврядування у сфері туризму: польський досвід. Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції Географія і туризм: національний та міжнародний досвід.Львів 27-29 вересня 2019, Львів, 2019 С.15-24
 • 25. Безпекові аспекти функціонування міжнародного туризму//Географія , економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали чотирнадцятої наукової міжнародної конференції- Львів, 9 жовтня 2020.

Biography

Scolarly biography

1979 – Slavic Department of the Philological Faculty of Ivan Franko State University of Lviv.

1986 – Candidate of Historical Sciences, I. Franko Lviv State University (History of Ukraine).

1995 – Ukrainian Free University of Munich (Germany), Doctor of Philosophy in History.

1999 – I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Doctor of History.

2004 – Professor of the Department of Country Studies and International Tourism, Faculty of International Relations, Ivan Franko National University of Lviv.

Professional activity

– Researcher at the Institute of Social Sciences of the Academy of Sciences of Ukraine (1979-1991).

– Head of the Ukrainian Periodicals Department, Research Center of the Ukrainian Press, V. Stefanyk Lviv National Scientific Library, National Academy of Science of Ukraine (1992-2000).

– Head of the Department of Country Studies and International Tourism, Faculty of International Relations, Ivan Franko National University of Lviv (2001 – present).

Professor N. Antonyuk is a member of the Scientific and Technical Council of Ivan Franko National University of Lviv, a member of the Scientific Council of the Faculty of International Relations of Ivan Franko National University of Lviv, a member of the Scientific Council of the Center of Eastern Partnership of University of Opole (Republic of Poland). Coordinator of the European Union Information Center at Ivan Franko National University of Lviv.

Professor N. Antonyuk is a member of the editorial boards of Visnyk periodical at Lviv University (Series “International Relations”), the scientific journal “Nowa polityka Wschodnia” – wydawnictwa Adam Marszalek (Republic of Poland), “Studia Europy Sriodkowo-Wschodniej” – Uniwersytet Gospodarno Krajki (Republic of Poland), “Zeszyty Naukowe Dolnoslonskiej Wyzszej Szkoly Pozedsiebiorczosci I Techniki” Studia z nauk spolecznych, Wroclaw (Republic of Poland).

Scientific supervisor of 5 protected Сandidate’s theses.

 

 • Regional Studies
 • Country Studies. Fundamentals of Geopolitical Theories
 • Local Governance and Civil Society
 • European Union Neighborhood Policy

• Theoretical seminar “Topical Issues of Regional Research”

Schedule

Page with teachers schedule not found!