Yuriy Bilenko

Position: Chairperson, International Economic Analysis and Finance Department

Scientific degree: Candidate of Economic Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-46-02

Email: yuriy.bilenko@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Research interests

Macro and microeconomic problems of economic growth, monetary policy and international flows of goods and capital, economic efficiency, problems of human capital use.

Publications

 • 1. Біленко Ю.І., Цапко-Піддубна О.І. Державні цінові механізми стимулювання енергоефективності економіки // Проблеми економіки.– 2013.– №4. – С. 151-157. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2013_4_20.
 • 2. Біленко Ю.І., Струк О.І. Взаємодія фінансового розвитку та економічного зростання Китаю // Світ фінансів. – 2013.– Вип. 2. – С. 190-195. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svitfin_2013_2_24.
 • 3. Біленко Ю.І. Розвиток банківських систем та фінансування основного капіталу в країнах Центральної та Східної Європи // Вісник Одеського національного університету / Економіка.–2015. – Том 20. – Вип. 3. – С.22-26.
 • 4. Біленко Ю.І., Мальський М.З. Інвестиційна політика в Європейському Союзі та перспективи для України // Науковий вісник Дипломатичної академії / Серія „ Економічні науки”. – 2016. – Вип. 23. Частина ІІІ. – С. 114-121.
 • 5. Біленко Ю.І. Структурні зміни у фінансуванні основного капіталу підприємств у країнах Центральної та Східної Європи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Фінансові механізми міжнародного бізнесу”.– Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 24 грудня 2015 року.– С. 12-14.
 • 6. Біленко Ю.І. Промислово-інвестиційна політика та економічне зростання в Україні //Методичні та практичні підходи до вдосконалення результативності економічного зростання: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичноїконференції (м. Київ ,25-26 грудня 2015 року). – У 3-хчастинах.– К.: ГО „Київський економічний науковий центр”, 2015. – Ч. 1. – С. 18-21.
 • 7. Bilenko Yuriy Social Responsibility, Welfare State and Long-term Economic Growth: Матеріали наукового симпозіуму „Соціальна та економічна солідарність – український вибір”.– Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 28 січня 2016 року .– С. 49-50.
 • 8. Біленко Ю.І. Еволюція парадигм економічного розвитку та інвестиції в основний капітал : International Scientific Conference “Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization”: Conference Proceedings / January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. P.30- 33.
 • 9. Bilenko Y.I. FDI inflows and Economic Development in Postsocialist Countries of Central and Eastern Europe: International Scientific Conference “Economic Development Strategy in Terms of European Integration”: Conference Proceedings / May 27, 2016. Kaunas: Baltija Publishing.– P. 22-25.
 • 10. Bilenko Yuriy Investment and Industrial Sources of Economic growth in Ukraine: Матеріали міжнародної конференції „Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України”.– Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 30 червня 2016 року. – С. 26-27.
 • 11. Біленко Ю.І. Експортні стратегії та промислова політика України // Актуальні проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 27-28 жовтня 2016 р.) .– Львів: РВВ НЛТУ України.–2016.–С.13-14.
 • 12. Біленко Юрій Динамічні ефекти інтеграції країн Центральної та Східної Європи до Європейського Союзу . Підрозділ монографії 2.5 //Зони вільної торгівлі на початку ХХІ століття/ За редакцією О.І. Шниркова, В.І. Муравйова.– К. : Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет, 2013 . – С. 243-266.
 • 13. Bilenko Yuriy, Oleksandra Yaremchuk Export-oriented strategies of Newly Industrialized Countries in catching up with Western civilization // До зіткнення цивілізацій? Парадигми міжнародних відносин на зламі ХХ і ХХІ століття / За редакцією К.Б. Сигідус, О.І.Яремчук, Р.Б. Кордонський. – Львів: ПАІС, 2015.– с.25-36.
 • 14. Біленко Ю. І. Динамічні ефекти створення зони вільної торгівлі України з ЄС //Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012.– Випуск 104. Частина ІІ. – Київ. – С. 35-42.
 • 15. Біленко Ю.І. Теорії міжнародної торгівлі та українська економіка у глобальному поділі праці // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – Випуск 110. Частина І. – Київ- С. 69-72.
 • 16. Біленко Ю.І. Динамічна ефективність інтеграції постсоціалістичних країн Центральної та Східної Європи ЦСЄ до Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – Випуск 109. Частина І. – Київ. – С. 25-27.
 • 17. Біленко Ю.І. Роль іноземного капіталу у розвитку країн ЦСЄ // Міжнародна економічна політика. . – 2012 . – Спеціальний випуск. – Частина 2. – С.385-392.
 • 18. Біленко Ю.І. Сучасні та класичні моделі економічного зростання та траєкторії економічного розвитку нових країн ЄС та України // Конвергенція економік України та Європейського Союзу. – 2012 – Збірник наук. пр. – Київ: Пульсар.– С. 23-29.
 • 19. Біленко Ю.І., Яремчук О.І. Експортоорієнтовані стратегії нових індустріальних країн // Вісник Львівського університету / Серія Міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 36. Частина 1. – С. 23-34.
 • 20. Біленко Ю.І., Струк О.І. Продуктивність, експорт промислових галузей України та Польщі: відповідність теорії порівняльної переваги в міжнародній торгівлі // Вісник Львівського університету / Серія економічна. – 2012. – Випуск 48. – С. 471-477.
 • 21. Біленко Ю. Деформації інституційного середовища та їхній вплив на економічне зростання в країнах Центральної та Східної Європи / Ю. Біленко // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 32. – С. 207-215. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2013_32_28.
 • 22. Біленко Ю.І. Теорія економічного розвитку на основі інновацій Й.Шумпетера та сучасні теорії економічного зростання ендогенного типу/ Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки: Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції ІІ Міжнародного економічного форуму (26-27 вересня 2013 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013.– С. 28- 29.
 • 23. Біленко Ю. Класичні та сучасні парадигми міжнародного економічного аналізу / Ю. Біленко // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 265-280. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2012_30_33.
 • 24. Біленко Ю. Макроекономічні та інституційні фактори залучення прямих іноземних інвестицій та їхній вплив на економічне зростання країн центральної та Східної Європи / Ю. Біленко // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 31. – С. 218-230. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2012_31_26.
 • 25. Біленко Юрій Проблеми вибору оптимальної моделі держави добробуту в постсоціалістичних державах Європи в умовах фінансово-економічної глобалізації / Добробут націй в умовах глобальної нестабільності. Збірник наукових праць конференції: частина 1. – Одеса: „Одеський національний університет”. – 2012. – С. 15-17.
 • 26. Біленко Ю.І. Сучасні та класичні моделі економічного зростання та траєкторії економічного розвитку нових країн ЄС та України / Конвергенція економік України та Європейського Союзу: проблеми і перспективи: Матеріали міжнародної наукової конференції, м. Київ, 24-25 травня 2012 року. – К.: Національний університет „Києво-Могилянська академія”, 2012. – С. 6-8.
 • 27. Біленко Ю.І.Сучасні проблеми економічного розвитку країн Центральної та Східної Європи / Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгво-країнознавчі аспекти. Матеріали наукової конференції Львівського національного університету ім.І.Франка (секція міжнародні відносини, підсекція міжнародні економічні відносини, Львів 8-9 лютого 2011р.).- Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011, – С.88-90.
 • 28. Біленко Ю.І.,Білоган О.І. Ефект Балаша-Самуельсона у зовнішній торгівлі країн Центрально-Східної Європи// Вісник Хмельницького національного університету /Економічні науки, – 2010. – Вип.1, Том 2. – С.277-282.
 • 29. Біленко Ю.І.,Білоган О.І. Валютна політика та її вплив на ефективність функціонування економіки в країнах ЦСЄ // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”/Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, – 2010 . – №682. – С.243-252.
 • 30. Біленко Ю.І., Хомишин Н.І. Порівняльний аналіз добробуту споживачів розвинених країн ЄС та країн ЦСЄ // Науковий вісник НЛТУ України . Економічні науки.–2010.–Вип. 20.9.–С.250-255.
 • 31. Біленко Ю.І. Науково-технологічний розвиток України оцінки та перспективи // Монітор конкурентоспроможності України, №1-2, 2008.- С.93-95.
 • 32. Біленко Ю.І. Вплив світової фінансової кризи 2008 року на економічне зростання в країнах Центральної та Східної Європи / Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгво-країнознавчі аспекти. Матеріали звітної наукової конференції Львівського національного університету ім.І.Франка (секція міжнародні відносини, підсекція міжнародні економічні відносини, Львів 5-8 лютого 2010р.).- Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010, – С.249-253.
 • 33. Біленко Юрій Фінансова глобалізація та економічне зростання в країнах Центральної та Східної Європи// Вісник ЛНУ імені Івана Франка / Серія „Міжнародні відносини”. – 2009. – Вип.26. – С.194-202.
 • 34. Біленко Юрій. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств в країнах Центральної та східної Європи // Вісник ЛНУ імені Івана Франка / Серія „Міжнародні відносини”. – 2008. – Вип.25. – С. 218-229.
 • 35. Біленко Юрій. Фактори підвищення економічної активності українських та польських підприємств: порівняльний аналіз// Соціально-економічне гуртування в контексті модернізації транскордонних регіонів. – Видавництво Жешівського університету. – Жешів,2008, – с.146-152.
 • 36. Біленко Ю. Романів І. Структура фінансування робочого капіталу та економічна активність підприємств у постсоціалістичних країнах// Вісник ЛНУ імені Івана Франка / Серія „Міжнародні відносини”. – 2008. – Вип.17. – С. 175-185
 • 37. Біленко Ю.І., ВанДузер Е., Мол. К. Економіка прямих іноземних інвестицій і міжнародна торгівля (Розділ 15)// Комерційна дипломатія: торговельна політика і право. Львів: Астролябія,.– 2006.– С.303-333.
 • 38. Біленко Ю.І. Відкритість економіки, вільна торгівля та економічне зростання у перехідних економіках /Юрій Біленко// Вісник ЛНУ імені Івана Франка Серія „Міжнародні відносини”.–2005.– вип. 15.– С. 276-284.
 • 39. Биленко Ю. Экономическое сотрудничество Украины и ЕС в контексте структурных реформ национальной экономики // Збірник наукових праць Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56, Ч.1.
 • 40. Біленко Ю. Вплив сільського господарства на економічне зростання в країнах з перехідною економікою / Світове сільське господарство у глобалізованій економіці: Соціально-економічні проблеми та особливості регулювання. Розділ 3. – Львів ЛНУ ім. Івана Франка.– 2005.–С.43-54.
 • 41. Біленко Ю. Зовнішнє фінансування, рахунок поточних операцій та економічне зростання в умовах трансформації // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка.Серія економічна .– № 34.– 2003. – С. 175-18.
 • 42. Біленко Ю., Дідич О-Г. Структурні реформи в промисловості та сільському господарстві Польщі // Вісник ЛНУ імені Івана Франка Серія „Міжнародні відносини”.–2002.– вип. 8.– С.94-99.
 • 43. Біленко Ю. Теорії економічного зростання ендогенного типу : нова парадигма чи доповнення неокласичної моделі / Біленко Ю.// Формування ринкової економіки в Україні. – Спецвипуск 8. -2001. – С.171-176.
 • 44. Біленко Ю. Валютний курс та динаміка і структура зовнішньої торгівлі України з ЄС вплив фінансової кризи//Соціально-економічні дослідження в перехідний період. – Вип. ХХІХ. Т.2.–2001.– С.73-77.
 • 45. Біленко Ю.І. Макро- та мікроекономічні проблеми ефективності зовнішньоекономічної діяльності України // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сб. научн. трудов. – Донецк. – 2001. – C. 281-282
 • 46. Біленко Ю.І. Промислово-інвестиційна політика і перспективи створення нових робочих місць у регіоні // Регіональні аспекти розвитку та розміщення продуктивних сил України. Зб. наук. праць, Тернопіль. Академія народн .госп.– 2000.– С. 235-238.
 • 47. Біленко Ю.І. Економічне зростання та зовнішньо-економічна політика в країнах Центральної та Східної Європи / Особливості економічної політики постсоціалістичних країн в умовах глобалізації світо-вої економіки (приклад України).Матеріали конференції.Київ:КНУ ім.Т.Шевченка, Ін-т міжна-родних відносин.–1999.– С.28-30.
 • 48. БіленкоЮ.І., Гасюк Н. Міжнародний туризм у світовому економічному розвитку та українська перспектива // Вісник ЛНУ імені Івана Франка Серія „Міжнародні відносини”.–1999 .– Вип. 1.– С. 302-312.
 • 49. Біленко Ю. Девальваційний шок: мікро- та макроекономічні наслідки для України // Зовнішньоекономічний кур’єр.– № 7-8.– 1999.– С. 12-14.
 • 50. Біленко Ю., Хміль М. Соціально-трудова політика Україні в європейському контексті: регіональний аспект // Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення. Зб. наук. статей. Український інститут соціальних досліджень. –Київ.– 1998.– С. 101-104.
 • 51. Біленко Ю.І. Ринок праці в Україні: економічні закони та реальність // Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник.– Львів: Львівський державний університет ім. І. Франка;Центр ринкознавства “Інтереко”. – Вип.2.– 1997.– С.34-37.
 • 52. Біленко Ю. Міжнародна торгівля та структурна перебудова економіки // Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. – Львів: Львівський державний університет ім. І. Франка;Центр ринкознавства “Інтереко”. – Вип. 1.– 1997. – С.55-59.
 • 53. Біленко Ю. Система освіти, якість людського капіталу і конкурентноздатність української економіки / Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі. Перший Міжнародний симпозіум. Севастополь-Форос.–1997. – С.113-115.
 • 54. Біленко Ю. Українська економіка в контексті світового досвіду посттоталітарного реформування // Економіка України: минуле, сучасне, майбутнє. – НТШ ім.Т.Г. Шевченка.– Львів.– 1997.– C. 29-33.
 • 55. Біленко Ю.І. Теорія людського капіталу та якість еліти / Національна еліта та інтелектуальний потенціал України (18-20 квітня, 1996).– Львів.– 1996.– C. 23-24
 • 56. Біленко Ю. І. Соціально-економічні наслідки реформування механізмів використання трудового потенціалу // Ринок праці в перехідний період. Зб.наук.пр.– Ін-т економіки НАН України. – Київ. – 1993.– С.55-66.
 • 57. Биленко Ю. И. Сущность и действенность социального механизма рационального использования трудовых ресурсов / Трудовые ресурсы производственных систем.Монографія. Гл. 5, п. 7 – Киев: Наукова думка.– 1990.– С.217-228.
 • 58. Bilenko Yuriy Foreign Capital Inflows: Internal and External Equilibrium in Central and East Europe . Chapter 8 // “Post-Crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium” / Y. Andreeva, O. Anisimova, Yu. Bilenko and others/ Edited by O. Shnyrkov and A. Filipenko K.: Publishing center “ Kyiv University, 2013. – P. 142-162.
 • 59. Bilenko Y. Macroeconomic Analysis of External Financing of the Countries of Central and Eastern Europe // Journal of Business Enterprise & Finance. 2013.– Vol. 3(1).- P.27-38.
 • 60. Bilenko Y. Capital Formation in the Economies of Central and Eastern Europe through Foreign Direct investment and its main Determinants: Twenty Year’s Experience// Journal of Business Enterprise & Finance. 2014.– Vol. 4(7) . – .5-13.
 • 61. Bilenko Y. Dynamic economic effects of EU membership for post socialist countries of Сentral and Eastern Europe // Wroclaw Review of Law, Administration and Economics.–2013. Vol. 3(1).- P. 90-103.
 • 62. Bilenko Y. Foreign Debt and Internal and External Equilibrium in CEE// Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2013. – Випуск 112. Частина І. – Київ. – С. 86-94.
 • 63. Bilenko Y. Globalizacia finansowa, wplyw kapitalu zagranicznego na wzrost gospodarczy w Europie Srodkowej i Wschodniej // Studia Europejskie. – Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. – 2013. – N. 1 (65). – s. 213-225.
 • 64. Bilenko Y. Economic and institutional Fundamentals of the Divergence of Development Paths in Central and Eastern Europe // Ekonomika.– 2013 .– Vol. 92(3). – p.24-40
 • 65. Bilenko Y. Modeling of the determinants of the foreign direct investment and economic growth in Ukrainian economy // Вісник ЛНУ імені Івана Франка Серія „Міжнародні відносини”.–2007 .– Вип. 20.– С.166-174.
 • 66. Bilenko Y. Firm efficiency during transition. Evidence from Ukraine // Вісник ЛНУ імені Івана Франка Серія „Міжнародні відносини”.–2002 .– Вип. 9.– С.157-167
 • 67. Bilenko Y. Paths for Ukraine : Economic and Political Choices for the Next Century // Harvard International Review. Summer 2000. – Volume XXII.– p. 78-79
 • 68. Bilenko Y., Tunytsya T. Concepts of Property Rights and Sustainable Development / Philosophical and Economic Fundamentals for Sustainable Development, Chapter 10.- Universiteit Gent, Gent.-1999. – P. 96-103.

Schedule

Page with teachers schedule not found!