Iryna Pushchak

Position: Lecturer, International Economic Relations Department

Phone (office): (032) 239-47-81

Email: iryna.pushchak@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Research interests

International trade, economic integration, European economic integration.

Publications

 • Менеджмент європейської економічної інтеграції : підручник / С.М. Писаренко, Н.В.Горін, Л.А.Українець та ін ; за ред С.М. Писаренко. – К. : Знання, 2012. – 373с.
 • Pysarenko S., Naslidnyk I. The international conditions of Ukrainian-Polish cross-border cooperation // European Union External and Internal Borders Interactions and Networks. – Europa XXI, 20. – Warszawa, 2010.-89-99.
 • Наслiдник І.Л. Інтеграційні основи торговельного співробітництва ЄС з країнами-членами ЄАВТ// Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сборник научных трудов. Донецк: ДонНУ, 2010. – С.288-293.
 • Наслідник І.Л. Фінансово-економічний механізм реалізації Лісабонської стратегії у країнах-членах ЄС // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь : Вега-Принт, 2009. – С.221–225.
 • Наслідник І.Л. Вплив лібералізації зовнішньої торгівлі на конкурентоспроможність національної економіки// Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сборник научных трудов. – Донецк: ДонНУ, 2009. – С.411-414.
 • Наслідник І. Зовнішньоторговельне співробітництво Польщі з країнами-учасницями ОЧЕС // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. – Сборник научных трудов. – Одесса-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Одесса, РФ НИСИ в г. Донецк, 2008. – С.303-308.
 • Наслідник І. Вплив регіональних и процесів на розвиток зовнішньої торгівлі України // Теоретичні та практичні аспекти економки та інтелектуальної власності. – Збірник наукових праць. – Маріуполь: ПДТУ, 2008. – С. 235-238.
 • Писаренко С.М., Наслідник І.Л. Транскордонні ринки в системі чинників трансформації українсько-польських зовнішньоторговельних зв’язків // Соціально-економічне гуртування в контексті модернізації транскордонних регіонів. – Жешув, 2008. – С. 326-333.
 • Єлейко Ірина, Наслідник Ірина. Економічні аспекти залучення України в процеси євроатлантичної інтеграції // Вісник Львів. ун-ту. Сер. міжн. відн. – 2007. – Вип. 22. – С. 21-26.
 • Наслідник І.Л. Роль транскордонної торгівлі у системі українсько-польських єврорегіонів // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества. – Сборник научных трудов. – Ливадия-Донецк: ДонНУ, 2007. – С. 684-689.
 • Писаренко С.М., Наслідник І.Л. Торговельне співробітництво України та Польщі в умовах розширеного ЄС // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сборник научных трудов. – Донецк: ДонНУ, 2007. – С.57-62.
 • Ірина Наслідник Вплив розширення Європейського Союзу на українсько-польські торговельні відносини // Наука молода. – 2006, №5. – С.63-68.
 • Iryna Naslidnyk Rola Polski jako promotora interesu Ukrainy w procesie integracji europejskiej // „Nowe sąsiedztwo” na wschodzie poszerzonej Unii / Praca zbiorowa pod red. Tadeusza Kołodzieja. – Warszawa, 2005. – S.131-140.

Schedule

Page with teachers schedule not found!