Orest Tolochko

Position: Associate Professor, Foreign Languages of the Faculty of International Relations Department

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Phone (office): (032) 239-41-98

Email: orest.tolochko@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Research interests

Translation Studies, Contrastive Linguistics, Expressive Syntax, Stylistics, Text Linguistics.

Publications

 • Толочко О. Я. Інверсія як засіб реалізації сценарію “агресивна поведінка” в оригінальному та перекладному дискурсі / О. Я. Толочко // Іноземна філологія. – 2015. – Вип. 128. – С. 178-185.
 • Толочко О.Я. Особливості відтворення експресивності речень зі зворотним порядком слів (на матеріалі англомовних перекладів прози Олеся Гончара) // «Іноземна філологія»: Український науковий збірник, Випуск 15. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – С. 191-201.
 • Толочко О.Я. Інверсія як засіб відтворення семантично значущих концептів в оригінальному та перекладному дискурсі (за матеріалами романів М. Осадчого «Більмо» та Б. Антоненка- Давидовича «Смерть») // Вісник Львівського університету. Серія “Іноземні мови”. Випуск 14. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 272-280.
 • Толочко О.Я. Інверсія в оригінальному та перекладному дискурсі: до питання про шляхи відтворення експресивності // Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови, зарубіжна література, методика викладання. Том 6, № 1 (16). – Донецьк: ДонНУ, 2009. – С. 149-160.
 • Толочко О. Я. Відтворення експресивності інверсії у перекладі (на матеріалі українських перекладів романів Р. Олдінгтона, Ф.-С. Фіцджеральда та Е. Гемінгвея) // Всеукраїнська наукова конференція “Григорій Кочур в контексті української культури другої половини ХХ віку”  (Львів 14-15 жовтня 2005 року). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 262-270.
 • Толочко О.Я. Відтворення семантики стилістичної інверсії (на матеріалі перекладів повісті М. Коцюбинського «Fata Morgana») / О.Я. Толочко. – Вісник КНЛУ. Серія «Філологія». Том 12 № 2. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2009. С. 101-109.
 • Толочко О.Я. Експресивна інверсія і перекладацька множинність (на матеріалі роману Д.-Г. Лоуренса «Коханець леді Чатерлей») // Вісник Черкаського університету. Серія «Філологічні науки». Випуск 193. – Черкаси: Видавничий відділ ЧНУ, 2010. – С. 153-159.
 • Толочко О.Я. Відтворення стилістичної функції експресивної інверсії у перекладі когнітивні аспекти // Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна .література. Методика викладання. Том 8, № 1 (22).– Донецьк: ДонНУ, 2011. – С. 133-145.
 • Толочко О.Я. Чинники експресивності синтаксичної моделі P-S в англійському та українському художньому дискурсі // Наукові записки. – Випуск 118. – Серія «Філологічні науки» (Мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 300-306.
 • Толочко О.Я. Інверсія як елемент ідіостилю американських письменників «Втраченого Покоління» (Перекладознавчий аспект) // Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. зарубіжна література. Методика викладання. Том 10, № 2 (29) – Донецьк: ДонНУ, 2013. – С. 105-116.
 • Толочко О. Я. Факторы экспрессивности дивергентных синтаксических моделей с инверсией в художественных текстах (Сопоставительный анализ) (на материале английского, украинского и русского языков) // Международный научно-исследовательский журнал № 2 (33), Часть 2. – С. 53 -57. – Екатеринбург, 2015.

Schedule

Page with teachers schedule not found!