Oksana Krayevska

Position: Associate Professor, European and Regional Studies Department

Scientific degree: Candidate of Political Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-46-56

Email: oksana.krayevska@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Facebook profile: www.facebook.com

LinkedIn profile: www.linkedin.com

Research interests

European integration, history of European integration, common policies of the European Union, cooperation between Ukraine and the European Union, integration of Ukraine into the European educational space, EU educational policy, EU policy in the field of tourism, management of international projects.

Publications

 • Краєвська О. Політика Європейського Союзу у сфері туризму: концептуальні засади та інституційні механізми : монографія / О.А. Краєвська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 276 с.
 • Краєвська О.А. Спільні політики Європейського Союзу: методичні рекомендації до навчального курсу. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 128 с.
 • Антонюк Н., Краєвська О. Польща як медіатор переговорного процесу між Україною та ЄС // Stosunki polsko-ukraińskie 1991-2014. Próba bilansu. – Люблін, 2016. – С.
 • Краєвська О., Лукач Н. Міжнародний досвід протидії глобальній проблемі торгівлі людьми // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – № 37-3 (2015): Випуск 37. Частина 3 – С. 82-89.
 • Краєвська О., Лукач Н. Міжнародна торгівлі людьми як загроза національній безпеці України // Міжнародна науково-практична конференція “Україна в умовах трансформації міжнародної безпеки”. – Львів, 201 – С. 17-19.
 • Гладиш М.Л., Краєвська О.А. Балтійський вимір Європейської політики безпеки та оборони / Грані : науково-теоретичний та соціально-політичний альманах. – Дніпропетровськ. Номер 4 (120) квітень – 2015. – С.
 • Antonyuk N., Krayevska O. Ukraine and the EU: problems and perspectives of relations in the framework of the Association Agreement // Security policy at global, European and national levels: considerations – concepts – action. Edited by Pawel Grata and Mark Delong. Ed. University of Rzeszów, 2015 – Р. 96- 111.
 • Краєвська О. Угода про Асоціацію між Україною та ЄС: співпраця у сфері освіти та науки / O.Краєвська // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини – 2014 – Випуск 36. Част. 2 – С. 90-97.
 • Antonyuk N., Krayevska O. Minorities in Ukraine in the context of the European Standards // Open Europe: Cultural Dialogue across Borders. Edited by Ilona Biernacka-Ligieza, Lestaw Kocwin. – Opole, 2014.
 • Антонюк Н., Краєвська О. Перспективи розвитку європейського туризму на 2014-2020 роки // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2014. – Випуск 34. – С. – 133-141.
 • Malska M. , Antonyuk N., Krayevska O. Supporting an Important Business – the European Union’s Policy in the Sphere of Tourism // Introduction to European Studies: a new approach to Uniting Europe / ed. by D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajaczkowski – Center for Europe, University of Warsaw. – Warsaw, 2013. – P. 449 – 467.
 • Краєвська О. Стан та перспективи співробітництва України та ЄС в освітній сфері // Збірник матеріалів ІІІ щорічної міжнародної науково-практичної конференці «Європейський Союз та Україна: перспективи трансформації двосторонніх відносин» (м. Львів, 25 жовтня 2013 року).- С. 305-308 (тези)
 • Krayevska O., Kyrylych Kh., Syzenko A., Ukraine and European Union: challenges to integrate. – Ekonomisti: International Scientific-Analytical Journal, № 5, 2013. –Ivane Javakhishvili Tbilisi State University – Р. 6 – 18.2013
 • Антонюк Н., Краєвська О. Польський туризм за умов економічної кризи: стан та шляхи подолання // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Вип. № 43, частина ІІ, 2013. – С. 5-12.
 • Antonyuk N., Krajevska O. Rola Polski w realizacji eurointegracyjnych dozen Ukrainy // Ukraina – Polska – Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy I spoleczno-kulturalny wymiar wspolpracy. – Poznan, 2012. – S. 101 – 111.
 • Краєвська О., Краєвський І. Україна в контексті глобальної проблеми торгівлі наркотиками (міжнародно-правовий аспект). // «Східна Європа в системі координат (Північ, Південь, Захід, Схід)». Збірник матеріалів ІІІ міжнародної Великої академічної конференції з політології, 25-26 жовтня 2012 р., м. Львів. – 2012. – С. 82-84 (тези).
 • Антонюк Н.В., Краєвська О.А. Сучасні українсько-польські відносини: євроінтеграційний контекст // Od Ugody Hadziackiej do Unii Europejskiej / Від Гадяцької Угоди до Євросоюзу. Tom II. Reset czy kontynuacja? / Перезавантаження чи продовження? // Praca zbiorowa pod redakcja Adama Kulczyckiego, Iwony Sloty, Miroslawa Rowickiego. – Biblioteka Kuriera Galicyjskiego: Warszawa, 2012, T.II. – S. 75-83.
 • Краєвська О. А., Базів Н. М. Торгівля людьми як глобальна проблема сучасності / Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Випуск 31. – С. 111-118.
 • Краєвська О., Утко Г. Трансформація інституційно-правової системи ЄС за Лісабонським договором // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Випуск 30. – С. 93-103.
 • Краєвська О. Присяжнюк Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної політики ЄС // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Випуск 29. Частина 1. – C. 170-178.
 • Krayevska O. Conditions and perspectives of the tourism policy development in the Crimea // Visnyk of the Lviv University. Volume on International Relations. – 2012. – Issue 29. Part 2. – P. 99–106. (in English) / Краєвська О. Стан і перспективи розвитку туристичної політики Криму // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Випуск 29. Частина 2. – C. 99–106.
 • Краєвська О. Європейська політика сусідства: особливості формування та реалізації / Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Інститут світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України – Київ: 2011. – Випуск 3 (56). – С. 54-67.
 • Краєвська О. Освітня політика Європейського Союзу: становлення та механізми реалізації // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2011. – вип. 28. – с. 53-66.
 • Краєвська О. Міграційна політика Європейського Союзу: політико-правовий аспект. // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ, 2011. № 5 (79) вересень – жовтень – 2011. – С. 143-148.
 • Антонюк Н., Краєвська О. Особливості реалізації Болонського процесу в країнах Європи. – Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. – К., 2011. Випуск 50 (8) – 2011. – С. 684-689.
 • Краєвська О.А. Вплив тероризму на розвиток міжнародного туризму в Україні // Географія і туризм: міжнародні виклики українському туризму / Матеріали V міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 108-111 (тези).
 • Краєвська О. Концептуальні засади туристичної політики ЄС // Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива. Збірник матеріалів Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип. 1. – С. 207-210 (тези).
 • Краєвська О. Середземноморська політика ЄС // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти. Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка 8-9 лютого 2011 р. – Львів, Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 43-45 (тези).
 • Antonyuk N., Krayewska O. The Initiative “Eastern Partnership” of the EU: Balance of Benefits and Loses, (w:) R. Riedel (red.), Central Europe – Two Decades After, Warszawa 2010. – S. 277-290.
 • Krayevska O. European Integration of Ukraine in Ukrainian mass media // Transformacje systemowe w Polsce i innych krajach postkomunistycznych (3). Mass media a polityka / Praca zbiorawa po redakcja Miroslawa Chalubinskiego i Jacka Wojnickiego. – Pultusk, 2010. – S. 337-354.
 • Krayevska Transformation of the EU-Ukraine relations in the process of the EU Enlargement // Transformacje systemowe w Polsce i w krajach postkomunistycznych. Studia i rozprawy (II) / pod red. Miroslawa Chalubinskiego. – Pultusk, 2008. – S. 525-543.
 • Краєвська О., Присяжнюк Ю. Співпраця України та Європейського Союзу у сфері туризму: політико-правовий аспект // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 24. – С. 269-279.
 • Краєвська О. Концептуальні засади та інституційні механізми політики Європейського Союзу у сфері туризму: Автореф. дис… канд. політ. наук: 23.00.04 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка — Львів, 2007. — 19 с.
 • Краєвська О. Спільні політики ЄС: дефініції та особливості формування // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2007. – Вип. 19. – С. 28-33.
 • Краєвська О. Теоретичні аспекти державної політики у сфері туризму // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2006. – Т. 12-13. – С. 198-201.
 • Краєвська О. Механізми взаємодії політики у сфері туризму з іншими соціально-економічними політиками ЄС // Вісник Львівського універ­ситету. Серія міжнародні відносини. – 2005. – Вип. 15. – С. 159-163.
 • Краєвська О. Політика Європейського Союзу у сфері туризму // Європейський Союз: політика, економіка, право. Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – С. 292-300.
 • Краєвська О. Політика Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища // Європейський Союз: політика, економіка, право. Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – С. 262-271.
 • Краєвська О. Україна – Європейський Союз // Європейський Союз: політика, економіка, право. Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – С. 143-166.
 • Краєвська О. Інституційні механізми політики Європейського Союзу в сфері туризму // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2004. – Вип. 14. – С. 51-58.
 • Краєвська О. Україна – Європейський Союз // Європейський Союз: структура, функції, механізми. Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк. – Львів, 2002. – С. 115-142.

Schedule

Page with teachers schedule not found!