Вітер Олександра Миколаївна

Посада: доцент кафедри міжнародної економічної та інвестиційної діяльності

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 261-62-02

Електронна пошта: oleksandra.viter@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: irbis-nbuv.gov.ua

Наукові інтереси

 • європейська інтеграція
 • туристична індустрія
 • готельний бізнес
 • міжнародна економіка
 • методика викладання економічних дисциплін

Публікації

 1. Вітер О. М. Логічне структурування навчального матеріалу з мікроекономіки / Олександра Вітер // Педагогіка і психологія професійної освіти / гол. ред. Н. Г. Ничкало. – Львів, 2005. – №5. – С. 100–111.
 2. Вітер О. М. Використання елементів алгоритмізації у викладанні економічних дисциплін / Олександра Вітер // Педагогіка і психологія професійної освіти / гол. ред. Н. Г. Ничкало. – Львів, 2006. – № 5. – С. 31–38.
 3. Вітер О. М. Генералізація навчального матеріалу – провідний принцип формування системи економічних знань / Олександра Вітер // Педагогіка і психологія професійної освіти / гол. ред. Н. Г. Ничкало. – Львів, 2007. – №4. – С. 80–88.
 4. Вітер О. М. Особливості та стан структурування навчального матеріалу з фундаментальних економічних дисциплін / Олександра Вітер // Педагогіка і психологія професійної освіти / гол. ред. Н. Г. Ничкало. – Львів, 2009. – №1. – С. 152–159.
 5. Вітер О.М..Дистанційне навчання як форма інформаційних технологій // Комп’ютерні технології друкарства. – 2004. –  № 11 .– С. 208-214
 6. Вітер О.М., Засадна Х.О.Інформаційні технології навчання у викладанні економічних дисциплін .Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкова трансформація України: проблеми та перспективи. Збірник наукових праць.-НАН України. Інститут регіональних досліджень; ред..кол.:відп.ред.акад.НАН України Долішній М І.- Львів,2004.-вип1.-с.596-601
 7. Вітер О. М. Роль електронного навчального комплексу в системі дистанційної освіти / М. Б.Вітер, Х. О.Засадна, О. М. Вітер // Безперервна освіта: реалії та перспективи : матеріали ІІ всеукраїнської науково-методичної конференції // Вища освіта України [додаток] / гол. ред. В. Андрущенко. – 2004. – № 4 (14). – С. 206–209.
 8. Вітер О.М. Дидактичні методи викладання навчального матеріалу в макро-і мікроекономіці //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка наукових досліджень-2005»20-30 червня 2005 року. Том 38.Сучасні методи викладання. Дніпропетровськ. Наука і освіта.-2005 с.
 9. Вітер О.М.,Засадна Х.О.,Вітер М.Б.Роль інформаційних технологій в діяльності вищої школи. Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті.// Збірник наукових праць. – Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ. – 2005.– С.35-37.
 10. Вітер О.М. Засадна Х.О. Інноваційні технології навчання у викладанні економічних дисциплін для підготовки фахівців ринку готельного і туристичного бізнесу //Туризм в Україні : сучасний стан та пріортети розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції.20-22 жовтня 2005р. Львів 2005.с.40-43.
 11. Вітер О. М. Алгоритмізація як один із методів викладання економічних дисциплін / О. М. Мартин, О. М. Вітер // Збірник наукових праць. Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи / наук. ред. М. М. Козяр, Н. Г. Ничкало. – Львів : ЛДУ БЖД, 2006. – С. 358–363.
 12. Вітер О.М. Організація навчання у вищій школі на основі сучасних інформаційних технологій // Інформаційно- телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи.Збірник наукових праць.-Львів:ЛДУ БЖД.- 2006.- с.230-240.
 13. Вітер О.М. Структурування навчального матеріалу як передумова формування цілісної системи знань з макро-і мікроекономіки.// Збірник наукових праць львівської філії Європейського університету, 2007с 56-57
 14. Вітер О.М , Л.В. Дольнікова .Структурування змісту фундаментальних економічних дисциплін під час підготовки бакалаврів з туризму як педагогічна проблема. Міжнародна науково- практична конференція «Туристична освіта в Україні : проблеми і перспективи»листопад, 2007. Збірник статтей.с 170- 176
 15. Вітер О.М , Л.В. Дольнікова. Етапи процесу генералізації навчального матеріалу з економічних дисциплін/.Вісник Національного  університету «Львівська політехніка», №605, Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку,грудень 2007р. с. 224-229.
 16. Вітер О. М. Дидактичне структурування навчального матеріалу з фундаментальних дисциплін як педагогічна проблема / Петро Сікорський, Олександра Вітер // Вища школа / гол. ред. І. О. Вакарчук. – 2009. – №6. – С. 80–87.
 17. Вітер О. М. Організаційно-педагогічні засади структурування і генералізації навчального матеріалу / П. І.Сікорський, О. М.Вітер // Збірник наукових праць. Педагогіка та психологія / наук. ред. Г. Г.Філіпчук. – Чернівці: Друкарня видавництва «Рута» Чернівецького національного університету, 2009. – Вип. 452. – С. 39–45.
 18. Вітер О. М. Використання математичної моделі для генералізації навчального матеріалу / Петро Сікорський, Олександра Вітер // Педагогіка і психологія професійної освіти / гол. ред. Н. Г. Ничкало. – Львів, 2009. – №2. – С. 37–43.
 19.  Вітер О. М. До питання ефективності методики структурування і генералізації навчального матеріалу з фундаментальних економічних дисциплін [Електронний ресурс] / П. І. Сікорський, О. М. Вітер // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. – 2009. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2009_2/
  pdf_2/09vomfed.pdf.
 20. Вітер О.М. Компетентнісний підхід до формування загальноекономічної підготовки фахівців  туристичної сфери // Вісник Львівського інституту економіки і туризму – Львів:-ЛІЕТ, 2012, с 48-53.
 21. Вітер О. М. Аналіз ефективності методики структурування навчального матеріалу  з економічних дисциплін//Економіка. Фінанси. Право.   2013 – №4/1.- С. 46-48.
 22. Вітер О. М.. Деякі аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств в контексті економічної безпеки країни/ Цюпко І.В //Науковий вісник Львівського Лісотехнічного Університету   України: збірник науково- технічних праць.- Львів:РВВ НЛТУ України.-2013.с.23-25.-400 с..
 23. Вітер О.М. Підходи до забезпечення якісної загальноекономічної підготовки фахівців індустрії туризму / О.М. Вітер, Н.А. Свелеба, Г.В. Озимок // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім.. Григорія Сковороди». Тематичний випуск Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору. Том ІІ (62). – Київ, 2015. – С.67-75.
 24. Вітер О.М. Використання дидактичного структурування   навчального матеріалу  з фундаментальних економічних дисциплін при підготовці фахівців туристичної індустрії / Вітер О.М., О.М Мартин //Бухгалтерський облік аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації –К, 2015.-Вип 2(15)-С.15-20.
 25. Вітер О.М. Мартин О.М. Обіг сільськогосподарських земель і ринок сільськогосподарських земель: сучасна парадигма  //Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського «Глобальні та національні проблеми економіки», 2016. – Вип. № 9. – С. 167-172. – Режим доступу : http://global-national.in.ua.  Наукометричне видання.
 26. Вітер О.М Стан та перспективи розвитку туризму в Україні / О.М.Вітер, О.В.Килин // Глобальні та національні проблеми національної економіки. Миколаївський національний університет ім. В.О Сухомлинського. – Випуск №16 квітень 2017, c/ 133-138- Режим доступу : http://global-national.in.ua. Наукометричне видання.
 27. Вітер О.М.  Формування інтегрованих компетенцій в підготовці фахівців сфери підприємницької діяльності   / О.М. Вітер, О.В. Килин, Н.М. Стручок  //  Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління» 1 (19) лютий 2018 року. Запоріжжя, 2018. –  С. 43-48. (Index Copernicus)
 28. Вітер О.М. Формування компетенцій у підготовці фахівців спеціальності «Міжнародні економічні відносини» / О.М. Вітер, О.В. Килин, Н.М. Стручок // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління» 1 (23) лютий 2019 року. Запоріжжя, 2019. –  С. 30 – 34. (Index Copernicus)
 29. Вітер О.М. .М. Організаційно-економічний механізм підприємства як фактор конкурентоспроможності / Вітер, О.В. Килин, Н.М. Стручок //  Збірник наукових праць «Вісник Хмельницького національного університету», серія економічні науки. № 3.-Хмельникий, 2019. (Index Copernicus)
 30. Вітер О.М Розвиток туристичного та готельного бізнесу в умовах глобалізації /О.М.Вітер,О.В.Килин, Н.М Стручок // Причорноморські економічні студії. Науковий журнал.Одеса.  Випуск 49. 2020.с.16-22 (Index Copernicus)
 31. Вітер О.М. Місце державного регулювання в розвитку туристичної галузі України / О.М.Вітер,О.В.Килин// Науково практичний журнал «Збалансоване  природокористування».Київ. 2020.-с.34-43. (Index Copernicus)
 32. Вітер О.М. “Моніторинг стану управлінського обліку на підприємствах сфери послуг з метою підвищення ефективності витрат операційної діяльності” О.М. Вітер, О.В. Килин, Н.А. Свелеба // Наукового-виробничий журнал «Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво». Випуск 4 (115). . (Index Copernicus)
 33. Вітер О.М. «Управління маркетинговою діяльністю суб’єкта туристичного бізнесу у глобальному економічному просторі» Стручок Н.М., Вітер О.М., Рожко Н.В // Науково-виробничий журнал Бізнес-навігатор  Випуску 4 (60) 2020 . (Index Copernicus)
 34. Вітер О.М. Оптимізація витрат операційної діяльності підприємств сфери послуг // О.В. Килин, Н.А. Свелеба, О.М. Вітер, // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». Випуск 61, Одеса, 2021.- 66-73. (Index Copernicus)

Монографії

 1. Вітер О.М. Мартин О.М  Використання маркетингових інструментів у процесі забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в умовах глобалізації.  Шляхи забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в умовах глобалізації : монографія / авторський колектив; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І. О. Бочана. Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2020. С.151 – 171. ISBN 978-617-7809-62-2 doi: http://doi.org/10.5281/zenodo.4403288 URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33901
 2. Методики оцінки соціального та економічного внеску туризму у регіональну економіку// Регіональна маркетингова політика у галузі туризму  [Текст]: монографія / Гальків Л.І., Васильчак С.В., Килин О.В., Вітер О.М., Гринькевич О.С., Біль М.М., Лихолат ЄО, Островська Г.В., Стручок Н.М– Львів: Вид-во “Сполом″, 2017. – 200  с.
 3. Стан та шляхи підвищення конкурентоспроможності ринку туристичних послуг[Текст]: монографія / Гальків Л.І.,Вітер О.М.., Гринькевич О.С. ., Стручок Н. М. та інші. – Львів: Вид-во “ЛІГА-БІЗНЕС ″, 2012. – 207 с.
 4. Проблеми дидактичного структурування і генералізації навчального  матеріалу[Текст]: монографія /Сікорський П.І., Вітер О.М. –Л.:ФОП Корпан Б.І.,2011.-215с

Біографія

З квітня 2021 р. – по даний час – доцент кафедри міжнародної економічної та інвестиційної діяльності

З жовтня 2016 року по квітень 2021 – доцент кафедри міжнародної економіки та інвестиційної діяльності Львівського інституту економіки  і туризму.

З липня 2012 року по жовтень  2016 року – декан бухгалтерсько-економічного факультету Львівського інституту економіки  і туризму.

У 2010 році захистила дисертаційну роботу на тему «Організаційно-педагогічні засади структурування і генералізації навчального матеріалу з економічних дисциплін у фаховій підготовці бакалаврів» та  здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

З 1995 року – викладач Львівського економічного бізнес-коледжу

З 1982 року по 1995 рік – інженер, ст. інженер, інженер1категорії  НДІ «Економіки і управління»

З вересня 1977 року до липня 1982 року навчалася на економічному факультеті Львівського національного університету ім. І. Франка і отримала вищу освіту за спеціальністю «Механізована обробка економічної інформації» та здобула кваліфікацію «інженер- економіст».

Курси: економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!