Савіцька Наталія Володимирівна

Посада: доцент кафедри міжнародної економічної та інвестиційної діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 261-62-02

Електронна пошта: nataliia.savitska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

 • проблеми залучення інвестицій в туристичну індустрію України.

Публікації

Монографії

 1. Савіцька Н.В. Креативний потенціал підприємства як чинник формування інноваційних технологічних процесів : [монографія] / О. Є.Кузьмін, С.В. Князь, В.Й. Жежуха, Н.В. Савіцька – Львів : Видавництво ТзОВ «Тріада плюс», 2012.– 464с. (Особистий внесок: розкрито теоретико-прикладні аспекти управління креативним потенціалом підприємств та здійснено його аналізування та оцінювання).
 2. Савіцька Н.В. Проблеми і перспективи розвитку екологічного туризму/ Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльності: Колективна монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 372с.
 3. Савіцька Н.В. Застосування коучингу в забезпеченні конкурентоспроможності суб’єктів туристичного бізнесу на міжнародному ринку // Шляхи забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в умовах глобалізації / Колективна монографія // За заг. редацією І.О. Бочана – Львів, 2020. – С.138-150

Публікації у наукових фахових виданнях

 1. Савіцька Н.В. Сучасний стан та пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні / О.П. Савіцька,  Н.В. Савіцька // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. – Львів, 2014. –  С.11–19.
 2. Савіцька Н.В. Активізація інвестиційної політики України / Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – Випуск №7.– 2015. – С. 207 – 212.
 3. Савіцька Н.В. Оцінка інвестиційної привабливості Львівщини / Науковий Вісник Національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – Том 17, №4 (64) – 2015. – С. 320-324.
 4. Савіцька Н.В. Соціально-економічні аспекти розвитку екотуризму в Україні/ Вісник ЛНАУ: Економіка АПК. – № 22 (1) – 2015. – С. 251– 255.
 5. Савіцька Н.В. Механізм стимулювання діяльності туристичних підприємств/ О.П. Савіцька, О.В. Килин, Н.В. Савіцька // Науковий Вісник Національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – Том 17, №4 (64) – 2015. – С.325 – 328.
 6. Савіцька Н.В. Формування конкурентного потенціалу туристичних підприємств в умовах сталого розвитку / О.П. Савіцька, О.І. Новоставська, Н.В. Савіцька // Науковий Вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць.– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.9.– 2015. – С.166-171.
 7. 10.Савіцька Н. В. Оцінювання рівня ризику туристичної діяльності регіонів України статистичними методами. Науковий вісник НЛТУ України /  Серія економічна. Львів, 2018, том 28, № 4. С. 102-108.
 8. Савіцька Н. В. Кластерний аналіз суб’єктів туристичної діяльності / Г. Я. Дутка, О. П. Савіцька, Н. В. Савіцька . – «Економічний аналіз». Збірник наукових праць Том 29, № 1. – Тернопіль, 2019. – с. 114-126.
 9. Савіцька Н.В. Активізація інвестиційних процесів в Україні/ О.П. Савіцька, Н.В. Савіцька, О.М. Щур // Науковий журнал «Бізнес Інформ, № 10. – Харків,  2019. –  с. 69–77
 10. Савіцька Н.В. Тенденції та напрями активізації прямого іноземного інвестування економіки України/ О.П. Савіцька, Н.В. Савіцька // Вісник Одеського національного політехнічного університету «Економіка: реалії часу». – 2019.
 11. Савіцька О.П., Савіцька Н.В. Оцінка та напрями підвищення інвестиційної привабливості України // Вісник ЛІЕТ № 15. – Львів, 2020.

Опубліковані праці апробаційного характеру

 1. Савіцька Н.В. Проблеми і перспективи розвитку туризму в Україні/             О.П. Савіцька, Н.В.Савіцька, М.В.Фрізоргер // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку туризму у 21 столітті у контексті сталого розвитку» (Львів, ЛІЕТ, 31 березня 2016 року). – 2016. –С.343-349.
 2. Савіцька Н.В. Актуальні проблеми розвитку туризму: регіональні аспекти/ О.П. Савіцька, Н.В.Савіцька, Л.В.Погребняк // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний потенціал країни: наукові підходи та практика реалізації» (Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 26-27 лютого 2016 року). – 2016. – С.57-60.
 3. Савіцька Н.В. Перспективні напрями розвитку туристичних регіонів України/ О.П. Савіцька, Н.В.Савіцька // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку національної економіки в контексті євроінтеграційних та глобальних викликів» (Харків, 20-21 квітня 2016 року). – 2016. – С.137- 142.
 4. Савіцька, Л.В. Погребняк // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір» (Львів: Університет банківської справи, 19-20 травня 2016 року). – 2016. – С.37-39.
 5. Савіцька Н. В. Особливості мотивації персоналу туристичних підприємств / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції економіці та управлінні» (м. Запоріжжя,  17 листопада 2018 року).–С. 24– 27.
 6. Савіцька Н. В. Конкурентоспроможність як чинник підвищення ефективності функціонування готельних підприємств / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції економіці та управлінні» (м. Запоріжжя, 17 листопада 2018 року). – С. 61– 65.
 7. Савіцька Н. В. Інвестиційна привабливість підприємств готельного бізнесу: оцінка і напрями вдосконалення/ Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції в економіці та управлінні» (м. Запоріжжя,  17 листопада 2018 року).– С. 40– 43.
 8. 22.Савіцька Н. В. Дослідження ризиків у туризмі / О. П. Савіцька, Н. В. Савіцька, О. М. Щур /  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми розвитку туризму в Україні» – Львів, ЛІЕТ  (16-17 травня 2019 р.).
 9. Савіцька Н. В. Напрями удосконалення інвестиційної привабливості підприємств готельного бізнесу / Савіцька Н. В. Семчишин В. В.  // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік, фінанси та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку (м. Полтава, 24 жовтня 2019 року). – С. 38– 40.
 10. Савіцька  Н. В. Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в Україну / Н.В. Савіцька, К. Р. Кравченко // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти» (м. Запоріжжя, 28 листопада 2020 року).–  С.127-132.

Біографія

З квітня 2021 р. – по даний час – доцент кафедри міжнародної економічної та інвестиційної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна).

З вересня 2015 року по квітень 2021 – доцент кафедри міжнародної економіки та інвестиційної діяльності Львівського інституту економіки  і туризму.

З вересня 2013 року по вересень 2015 року – старший викладач кафедри міжнародної економіки та інвестиційної діяльності Львівського інституту економіки  і туризму.

З вересня 2009 року по вересень 2013 року – асистент кафедри міжнародної економіки та інвестиційної діяльності Львівського інституту економіки  і туризму.

У 2013 році захистила дисертаційну роботу на тему «Управління креативним потенціалом промислових підприємств» та  здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

З вересня 2004 року до липня 2009 року навчалася у Львівському національному аграрному університеті, де отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту організацій.

Володіння мовами – українська (рідна), польська (на просунутому рівні (C1- advanced), англійська (на просунутому рівні (C1- advanced),  російська (вільно).

Курси:

 • страхування,
 • страхування в туризмі,
 • зовнішньоекономічна діяльність,
 • бізнес-планування,
 • світовий ринок товарів і послуг.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!