Подвірна Христина Євгенівна

Посада: доцент кафедри міжнародної економічної та інвестиційної діяльності, методист 1 категорії навчально-методичного відділу Центру забезпечення якості освіти

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 261-62-02

Електронна пошта: hrystyna.podvirna@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: irbis-nbuv.gov.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Наукові інтереси

 • транскордонне співробітництво у сфері туризму
 • логістика сфери послуг
 • міжнародний ринок туристичних послуг
 • зовнішньоекономічна діяльність готельно-туристичних підприємств

Публікації

Монографії

 1. Подвірна Х.Є. Розвиток міжнародного туризму країн світу та його вплив на зайнятість населення [monograph] Problems of employment and labor relations in terms of economic instability / Edited by scientific S.I. Drobyazko: Publishing house «Breeze», Montreal, Canada, 2015. — С. 63-70. — ISBN 978-617-7214-06-8.
 2. Подвірна Х.Є., Гнаткович О.Д. Роль Карпатського єврорегіону у підвищенні туристичного потенціалу України [монографія] Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів / за ред. М.С. Пашкевич, Ж.К. Нестеренко: М-во освіти і науки України. Запор. нац. техн. ун-т, Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ: НГУ, 2015. — С. 389-396. — ISBN 978-966-350-559-6.
 3. Подвірна Х.Є. Сервісна логістика на підприємствах готельно-ресторанного та туристичного бізнесу [монографія] Інноваційна логістика: концепції, моделі, механізми трендів /Астафьев А.В. Багімов А.В., Бубнова Г.В., Вакуленко С.П., Василенко І.В., Войцеховський В.С.,  Габа В.В., Габріелова Т.Ю., Григорак М.Ю., Добрин С.Ю., Дяченко Ю.С., Зайцев Т.А., Карпунь О.В., Катерна О.К., Клоков О.О., Крикавський Є.В., Кулик А.О., Кулик В.А., Куренков П.В., Марчук В.Є., Перебийніс В.І., Перебийніс О.В., Подвірна Х.Є., Ремига Ю.С., Савченко Л.В., Серяпова І.В., Смерічевська С.В., Смирнов І.Г., Соловйова Л.В., Стеблецов Д.Є., Тереніна І.В., Харченко М.В., Цимбалістова О.А., Чорнописька Н.В., Юденко Є.В.; за науковою редакцією М.Ю. Григорак та Л.В. Савченко. – К.: Логос , 2015. –С. 163-172. — ISBN 978-966-171-973-5.
 4. Подвірна Х.Є. Формування інвестиційної привабливості туристичного кластера Львівщини [монографія] Інноваційно-інвестиційні засади стійкого розвитку базових галузей національного господарства / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : Чернігів. нац. технол. ун-т, 2016. –С. 214-224. — ISBN 978-966-7496-93-7.
 5. Подвірна Х.Є. Вплив туристичного кластеру Львівщини на соціально-економічний розвиток регіону [монографія] Стратегічні напрями розвитку рекреації у туристичній діяльності та її вплив на соціально-економічний стан західного регіону України/ Львів : Растр – 7, 2017. – С. 121-129.
 6. Подвірна Х.Є. Концептуальні засади формуванняінвестиційного туристичного кластера Львівщини як складова підвищення конкурентоспроможності туристичного бізнесу [монографія] Шляхи забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в умовах глобалізації: монографія / авторський колектив; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І. О. Бочана. Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2020. 236 с. ISBN 978-617-7809-62-2. С.203-219.

Статті та матеріали конференцій

 1. Podvirna Kh. Logistical aspects of international tourist activity of Ukraine / Kh.Ye. Podvirna  // International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” (Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “Scientific and Practical Results in 2015. Prospects for Their Development” (December 23 – 24, 2015, Abu-Dhabi, UAE)”). – 2016. – 1(5), Vol.1. – pp. 52-55.
 2. Подвірна Х.Є. Розвиток міжнародного туризму країн світу та його вплив на зайнятість населення [monograph] Problems of employment and labor relations in terms of economic instability / Edited by scientific I. Drobyazko: Publishing house «Breeze», Montreal, Canada, 2015. — С. 63-70. — ISBN 978-617-7214-06-8.
 3. Подвірна Х.Є. Напрями диверсифікації міжнародних туристичних послуг готельних підприємств / Х. Є. Подвірна // Вісник ДІТБ. Серія : Економіка, організація та управління підприємствами туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому. – 2014. – № 18. – С. 187-191.
 4. Подвірна Х.Є. Організація логістичного обслуговування діяльності підприємств Львівщини / Х. Є. Подвірна. // Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2017_1_12.
 5. Подвірна Х.Є. Міжнародний туризм у закладах готельної індустрії Львівської області // Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст] : зб.наук.ст. / М-во освіти і науки, молоді і спорту України. Львів. інст.-т економіки і туризму ; [редкол.: І.О.Бочан та ін.]. – Львів : ЛІЕТ, 2012.- №7. – С. 117-121.
 6. Подвірна Х.Є. Готельні заклади Львівщини та їхня діяльність на прикладі міжнародного туризму // Часопис соціально-економічної географії. – №12(1). – Харків, 2012. – С. 97-101.
 7. Подвірна Х.Є. Міжнародний туризм у Карпатському регіоні України: регіональні аспекти та розвиток// Вісник Волинського університету ім. Л.Українки, Серія: «Міжнарод. відн.» . – №20(245).- Луцьк, 2012 . – С. 88-92.
 8. Подвірна Х.Є., Дідович І.І. Аналіз стану участі туристичної галузі Львівського регіону у міжнародному туристичному бізнесі /Х.Є. Подвірна, І.І. Дідович // Науковий вісник Донецького інституту туристичного бізнесу, серія «Економіка, організація та управління підприємствами туристичної індустрії та тустичної галузі в цілому». – №16. – 2012. – С. 58-63.
 9. Подвірна Х.Є., Дідович І.І. Аналіз та систематизація інтеграційних процесів у сфері міжнародного туристичного бізнесу /Х.Є. Подвірна, І.І. Дідович // Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст] : зб.наук.ст. / М-во освіти і науки, молоді і спорту України. Львів. інст.-т економіки і туризму ; [редкол.: І.О.Бочан та ін.]. – Львів : ЛІЕТ, 2014.- №9 – С. 100-104. ISBN 978-966-2400-39-7.
 10. Подвірна Х.Є. Зарубіжний досвід удосконалення міжнародних туристичних послуг готельних підприємств // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Збірник наукових праць «Туризм і краєзнавство» – Переяслав-Хмельницький, ФОП Лукашевич О.М., 2014. – Вип. 22 – С. 423 – 428.
 11. Подвірна Х. Є. Напрями диверсифікації міжнародних туристичних послуг готельних підприємств / Х. Є. Подвірна // Вісник ДІТБ. Серія : Економіка, організація та управління підприємствами туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому. – 2014. – № 18. – С. 187-191.
 12. Подвірна Х.Є., Матвіїв І.Б. Напрямки організації зовнішньоекономічної діяльності підприємств на ринку туристичних послуг/Х.Є. Подвірна, І.Б. Матвіїв // Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст] : зб.наук.ст. / М-во освіти і науки, молоді і спорту України. Львів. інст.-т економіки і туризму ; [редкол.: І.О.Бочан та ін.]. – Львів : ЛІЕТ, 2015.- №10 – ISBN 978-966-2400-39-7– C.62-70
 13. Подвірна Х.Є., Бунько О.Б. Діяльність туристичних концернів в умовах глобалізації/Х.Є. Подвірна, О.Б.Бунько // Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст] : зб.наук.ст. / М-во освіти і науки, молоді і спорту України. Львів. інст.-т економіки і туризму ; [редкол.: І.О.Бочан та ін.]. – Львів : ЛІЕТ, 2016.- №11 – ISBN 978-966-2400-39-7– C.87-92
 14. ПодвірнаХ.Є.Організаціялогістичного обслуговування діяльності підриємств Львівщини / Х. Є. Подвірна. // Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2017_1_12.
 15. Подвірна Х.Є., Дідович І.І. Застосування екологічного маркетингу у сфері готельно-туристичного бізнесу/Х.Є. Подвірна, І.І. Дідович // Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст] : зб.наук.ст. / М-во освіти і науки, молоді і спорту України. Львів. інст.-т економіки і туризму ; [редкол.: І.О.Бочан та ін.]. – Львів : ЛІЕТ, 2017.- №12 – ISBN 978-966-2400-39-7– C.144-149.
 16. ПодвірнаХ.Є. Суспільно‑географічний аналіз ефективності функціонування сфери охорони  здоров’я  Львівщини / Х.Є. Подвірна // Наукові записки. Серія: Географія, № 2.- Тернопіль, 2007. – С. 127-131.
 17. ПодвірнаХ.Є.,Грицевич В.С. Закономірності відповідності в територіальній організації сфери охорони  здоров’я обласного регіону (на прикладі Львівської області) / В.С. Грицевич, Х.Є. Подвірна // Вісник Львівського університету. Серія географічна,  № 35. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – С. 58-65.
 18. Подвірна Х.Є.,Грицевич В.С., Функціональні закономірності сфери охорони здоров’я обласного регіону (на прикладі Львівської області) / В.С. Грицевич, Х.Є. Подвірна // Науковий вісник Волинського університету імені Лесі Українки. Географічні науки, № 1.- Луцьк: РВВ Вежа, 2008. – С. 161-166.
 19. Подвірна Х.Є., Грицевич В.С. Структурні закономірності територіальної організації сфери охорони здоров’я обласного регіону (на прикладі Львівської області) / В.С. Грицевич, Х.Є. Подвірна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Геологія – Географія – Екологія. № 804. – Харків, 2008.- С. 159-162.
 20. Подвірна Х.Є.,Грицевич В.С.Характеристика головних ознак геопросторової організації сфери охорони здоров’я Львівщини / В.С. Грицевич, Х.Є. Подвірна // Часопис соціально-економічної географії. Вип. 5 (2). – Харків, 2008. – С. 161-165.
 21. Подвірна Х.Є. Сфера охорони здоров’я в сучасних наукових дослідженнях / Х.Є. Подвірна // Науковий вісник Волинського університету імені Лесі Українки. Географічні науки, № 8.- Луцьк: РВВ Вежа, 2009. – С. 120-125.
 22. Подвірна Х.Є. Проблеми та напрямки вдосконалення територіальної організації сфери охорони здоров’я обласного регіону (на прикладі Львівської області) / Х.Є. Подвірна // Наукові записки: Серія Географія. Тернопіль, 2009. № 1) – С. 73 – 79.
 23. Подвірна Х.Є. Функціонування елементів сфери охорони здоров’я обласного регіону та їх територіальних поєднань (на прикладі Львівської області). Х.Є. Подвірна // Часопис соціально-економічної географії. Вип. 6 (1). – Харків, 2009. – С. 179-184.
 24. Подвірна Х.Є. Генетичні закономірності розміщення сфери охорони здоров’я регіону (на прикладі Львівської обл.) / Х.Є. Подвірна // Вісник Львівського університету. Серія географічна, № 36. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – С. 261- 270.
 25. Подвірна Х.Є.Аналіз формування логістичних систем готельних підприємств Львова / Вісник Львівського інституту економіки і туризму : зб. наук. ст. І Міністерство освіти і науки України. Львівський інститут економіки і туризму; [ред. кол. І. О Бочан та ін,]. Львів: ЛІЕТ, 2020, № 15. 190 с. – C. 82-88.
 26. Подвірна Х.Є. Розвиток міжнародного туризму у Карпатському регіоні: сучасні аспекти : Матеріали V Міжн. наук. – практ. конф. [“Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку”] (Луганськ, 15 – 16 березня 2012 р.). – / М-во освіти, науки, молоді і спорту України, Луганськ. у-нт ім. Т. Шевченка. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2012. – С. 199 – 202
 27. Подвірна Х.Є. Суспільно-географічна характеристика готельного господарства Львівщини в очікуванні Євро-2012 [Текст] / Х.Є. Подвірна // Регіон-2011: стратегія оптимального розвитку : матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (10 -11 листопада 2011 р.) – Харків.- Х., ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2011. – C. 236-239.
 28. Подвірна Х.Є., Бігус М.М. Туристичний бізнес Львівщини на загальнонаціональному рівні : Матеріали IV Міжн. наук. – практ. конф. [“Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку”] (Луганськ, 28 – 29 квіт. 2011 р.). – / М-во освіти, науки, молоді і спорту України, Луганс. у-нт ім. Т. Шевченка. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2011. – С. 163 – 171
 29. Подвірна Х.Є., Дідович І.І. Інтеграційні процеси у сфері міжнародного туристичного бізнесу /Х.Є. Подвірна, І.І. Дідович// Матеріали Міжнарод. наук. – практ. конф. [«Збалансований розвиток туристичних регіонів: національний і світовий досвід»] (Львів, 2-3 берез. 2013 р.) / М-во освіти, науки, молоді і спорту України, Львів. і-т економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ,. – Львів, 2013. – С. 58-62.
 30. Подвірна Х.Є. Spa-туризм як перспективний напрямок розвитку міжнародного туризму// Зб. матер. міжнар.наук.-практ.конф. „Стратегія розвитку туризму в XXI столітті у контексті вирішення глобальних проблем сучасності” (Львів, 28 березня 2014 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2014 – С.417 – 424
 31. Подвирная К.Е. Международная туристическая деятельность Украины на европейском туристическом рынке // Материалы II Международ. науч.-практ.конф. «Устойчивое развитие туристского рынка: международная практика и опыт России»- Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2014 – С. 167 – 173. ISBN 978-5-9596-0989-4.
 32. Подвірна Х.Є., Гнаткович О.Д. Напрямки поглиблення транскордонного співробітництва Карпатського євро регіону у сфері туризму// Зб. матер. міжнар.наук.-практ.конф. „Європейська інтеграція та міжнародна безпека туризму” (Львів, 22 квітня 2015 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2015 – С.100-104. ISBN 978-966-397-281-4.
 33. Подвірна Х.Є. Міжнародний ринок туристичних послуг: реалії та перспективи //Зб. матер. ХІ міжнар.наук.-практ. інтернет-конф. «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (Переяслав-Хмельницький, 20-21 лютого 2016 р.) / Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2016 – С.100-105.
 34. Подвірна Х.Є., Дідович І.І. Екологічно орієнтовані способи ведення готельно-туристичного бізнесу: загальна характеристика // Зб. матер. міжнар.наук.-практ.конф. „Стратегія розвитку туризму у ХХІ столітті у контексті сталого розвитку ” (Львів, 31 березня 2016 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2016 – С.205-211.
 35. Подвірна Х.Є. Логістичнасистемапідприємствасферипослуг // International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings (January 27, 2017) / State University of Jan Kochanowski, Kielce, Poland: Baltija Publishing, 2017 – P. 172-175. ISBN 978-9934-8643-2-2.
 36. Подвірна Х. Є. Використання методу “мозкової атаки”  як інноваційно-інтерактивної технології навчання  у підготовці фахівців з міжнародних економічних відносин /Innovative Educational Technologies: Experience of the European Union Countries and its Introduction in the Training of Economics and Management. – Training. – Riga, Latvija: Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2017. – 114-118 р. UDC UDC 378.1(4):338.24-057.21(043), LBC 74.58(4)+65.050, I 64
 37. Подвірна Х. Є. Інвестиційна привабливість туристичного кластеру Львівщини // Зб. матер. міжнар.наук.-практ.конф. „Сучасні проблеми розвитку туризму в Україні ” (Львів, 16 травня 2019 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ГАЛИЧ-ПРЕС, 2019 – С.223-228.
 38. Подвірна Х.Є., Стручок Н.М., Сенько-Іванчук Ю.В. Теоретичні засади концепції системно-рефлексивного маркетингу в системі управління інноваційним розвитком регіону // Зб.матер.VIІІ міжнар.наук.-практ.конф. «Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці» (Львів, 18-20 червня, 2020 р.) / Міністерство освіти і науки України, НУ «ЛП». – Львів: ГАЛИЧ-ПРЕС, 2020 – С.223-228.
 39. ПодвірнаХ.Є.,ГрицевичВ.С. Геопросторове моделювання захворюваності населення великого міста (на прикладі м. Львова) / В.С. Грицевич, Х.Є. Подвірна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Регіон–2007: стратегія оптимального розвитку». – Х., 2007. – С. 101-104.
 40. Подвірна Х.Є. Геопросторова характеристика захворюваності населення обласного регіону (на прикладі Львівської області) / Х.Є. Подвірна // Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень». – Д.: Вид-во ДНУ, 2007.- С. 299-302.
 41. ПодвірнаХ.Є., Грицевич В.С.Сфера охорони  здоров’я  Львівської області: закономірності відповідності територіальної організації / В.С. Грицевич, Х.Є. Подвірна // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах».- Луцьк. РВВ Вежа, 2007. – С. 165-169. Особистий внесок: аналіз територіальної диференціації показників розселення населення та сфери охорони  здоров’я в розрізі районів Львівської області.
 42. Podvirna Development оf Information Society as a Factor оf International Tourism. London Review of Education and Science, 2017, № 2 (22), (July-December). Volume XI. Imperial College Press, 2017. – P. 197-206.
 43. Podvirna Increase of Ukraine’s Tourist Potential in the Context of Interaction with the Carpathian Euroregion. Business Economics, Issue 4 (2), (October). Volume 53. Palgrave Macmillan Ltd., 2018. – P. 597-612. ISSN: 0007-666X (print version). ISSN: 1554-432X (electronic version).
 44. Podvirna Kh. Ye., Grytsevych V. S., Senkiv M. I. Motor transport network of Western region of Ukraine as a factor of development of tourism industry. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series “Geology. Geography. Ecology. Volume Kharkiv, 2019. – P. 91-100. ISSN 2410-7360 (Print). ISSN 2411-3913 (Online). https://doi.org/10.26565/2410-7360-2019-50-07.

Біографія

Подвірна Христина Євгенівна народилась 9 серпня 1984 р. у м.Львові. Після закінчення середньої загальноосвітньої школи № 62 вступила на географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2006 р. отримала диплом з відзнакою і здобула кваліфікацію “Магістр географії” за спеціальністю “Економічна і соціальна географія”. Протягом 2006–2010 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі економічної і соціальної географії. У 2010 р. захистила дисертацію „Геопросторова організація сфери охорони здоров’я (на матеріалах Львівської області)” (науковий керівник – доц. Грицевич В.С.) та здобула науковий ступінь кандидата географічних наук (спеціальність 11.00.02 – “Економічна та соціальна географія”). Протягом 2006 – 2007 рр. працювала вчителем географії Приватного навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія». Впродовж 2011 р. – 2017 р. – старший викладач, з вересня 2017 р. – доцент кафедри міжнародної економіки та інвестиційної діяльності бухгалтерсько – економічного факультету Львівського інституту економіки і туризму. З 2016 р. до 2021 р. – начальник навчально-методичного відділу Львівського інституту економіки і туризму. 2014 – 2015 рр. – участь у виконанні науково-дослідної госпрозрахункової теми «Проблеми зайнятості і регулювання трудових відносин в галузях економіки» (ДР 0114U006190, термін виконання 2014-2019). У 2015 – 2016 рр. брала участь у виконанні науково-дослідної госпрозрахункової теми «Інноваційно-інвестиційні засади стійкого розвитку базових галузей національного господарства» (ДР 0115U001150, термін виконання 2015-2018). З 2015 р. – член Міжнародного клубу наукового туризму GALILEI. З 2021 р. дійсний член Ради експертів з громадсько-професійної незалежної акредитації та сертифікації у сфері освіти

Автор понад 50 наукових праць.

Курси

 • Логістика
 • Міжнародний туризм
 • Міжнародні організації

Проекти

Стажування

 • Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору, Латвія, «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління», 2017 р.
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchі Beskidzkіj, «Інноваційні освітні технології: європейський досвід і його нормативно-правова реалізація в підготовці фахівців з економіки, туризму та публічного адміністрування», 2019 р.

Нагороди

 • Диплом Лауреата обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам Львівської обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації, 2016
 • Сертифікат учасника Підготовчого курсу: Основи логістики та управління ланцюгами постачання. Kyiv Logistics School (10.08.-02.10.2020). Загальний обсяг 6 кредитів, 180 годин.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!