Бігус Мар’яна Михайлівна

Посада: доцент кафедри міжнародної безпеки та стратегічних студій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-65

Електронна пошта: mariana.bihus@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Міжнародна безпека у контексті глобалізації сучасного світу

Міжнародний бізнес в системі міжнародних відносин

Міжнародний ринок туристичних послуг

Міжнародна економічна безпека

Публікації

Навчальні посібники:

 1. Бігус М.М.  Міжнародна економіка [Текст] : навч. Посіб. / І.О.Бочан, В.Г. Поплавський, М.М. Бігус ; М-во освіти, науки молоді та спорту України. Львівський інститут економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ, 2012.  — 302 с. — Бібліогр.: с. 135. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-208-0.
 2. Бігус М.М.  Міжнародна економіка [Текст] : навч. Посіб. / І.О. Бочан, В.І. Бочан. В.Г. Поплавський, М.М. Бігус ; М-во освіти, науки України. Львівський інститут економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ, 2020.  — 380 с. — Друге видання – доповнене, перероблене та вдосконалене. УДК 339.9 (075.8) ББК Б86

 

Розділи монографій

 1. Бігус М.М. Роль партнерства в забезпеченні міжнародної конкурентоспроможності туризму. Стратегічні напрями розвитку рекреації у туристичній діяльності та її вплив на соціально-економічний стан західного регіону України : колективна монографія / За ред. О.І. Скаско .- Львів, 2017. – 172 с. [с. 27-37].
 2. Бігус М.М.  Теоретико-методичні засади забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в умовах глобалізації. Шляхи забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в умовах глобалізації: монографія / авторський колектив; за заг.ред. д-ра екон. наук, проф. І.О. Бочана. Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2020. 236 с. https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/33901/1/02_2731_LIET_Koncurencia_turbiznesy_Finale.pdf

 

Статті у наукових фахових виданнях (вибрані):

 1. Бігус М.М. Аналіз сучасного стану туристичного бізнесу Львівщини в контексті глобалізаційних процесів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» //. – Одеса: Випуск 14/2015 с. 124-128.
 2. Бігус М.М. Основні аспекти залучення іноземного капіталу та їх значення для туристичного бізнесу. Вісник Львівського інституту економіки і туризму: Серія : «Економічні науки» //. – Львів: 11/2016 с. 15-19.
 3. Бігус М.М. Кластеризація як перспектива розвитку міжнародного туризму та активізатор економіки в Україні. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Серія економічна. 2017, вип. 27. №2 с. 48-51.
 4. Бігус М.М. Аналіз мотиваційних механізмів конкурентоспроможності суб’єктів туристичного бізнесу. Збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2017. Том 27. № 1. -240-247.
 5. Бігус М.М. PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF EXPORT OF GOODS AND SERVICES PRODUCTION. Науковий журнал “Молодий вчений5 (57) травень 2018 р., с. 273-277.
 6. Бігус М.М. Перспективи розвитку ділового туризму в умовах євроінтеграції. Науковий журнал «Науковий погляд: економіка та управління», («Вісник Академії митної служби України». Серія: «Економіка»), «Дніпро, №2 (60), 2018, с. 14-21.http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2018/2_60_2018/2_60_2018.pdf
 7. Бігус М.М. Прикладне застосування міжнародних практик оцінювання фінансового стану підприємства рекреаційної сфери. Гальків Л.І., Килин О.В. Вісник Львівського інституту економіки і туризму: Серія : «Економічні науки» //. – Львів: 13/2018 с. 97-107.
 8. Бігус М.М. Туристичний бізнес під впливом сучасних змін зумовлених світовими викликами / Бігус М.М., Гальків Л.І., Добушовський П.А. // Науковий журнал «Науковий погляд: економіка та управління», («Вісник Академії митної служби України». Серія: «Економіка»), «Дніпро, №3 (69), 2020, с. 7-12.http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2020/3_69_2020/3_69_2020.pdf

 

Матеріали наукових конференцій:

 1. Бігус М.М. Інвестиційно-інноваційна конкурентоспроможність суб’єктів туристичного бізнесу в умовах глобалізації. Матеріали Міжн. наук. – практ. конф. [«Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»]. (Черкаси, 21-22 березня 2013), М-во освіти, науки, молоді і спорту України, Черкаський держ.технол. ун-т – 2013. 124-127 с.
 2. Бігус М.М. Методичний інструментарій до оцінки конкурентоспроможності суб’єктів туристичного бізнесу в умовах глобального середовища. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів. «Особливості ефективного управління підприємствами в умовах глобальних викликів» (Чернівці, 22 березня 2013), – 405 с. –  74-78 с.
 3. Бігус М.М. Партнерство – як пріоритетний напрям розвитку міжнародного туризму. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Європейська інтеграція та міжнародна безпека туризму» (22 квітня 2015 року) Львів – 2015 – с. 73-76
 4. Бігус М.М. Комплексний інтегральний підхід до оцінки конкурентоспроможності туристичного бізнесу регіону. InternationalScientific-PracticalConferenceModernTransformationofEconomicsandManagementintheEraofGlobalization: ConferenceProceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. 186-190
 5. Бігус М.М. Ефективізація економічних регуляторів у забезпеченні конкурентоспроможності туристичного бізнесу на засадах сталого розвитку. Матеріали міжн. наук. – практ. конф. [«Стратегія розвитку туризму у ХХІ столітті у контексті сталого розвитку»]. (Львів, 31 березня 2016), М-во освіти, науки, молоді і спорту України, Львівський держ.інститут економіки і туризму – 201 с. 138-143
 6. Бігус М.М. Стратегічне планування інвестиційно-інноваційного розвитку туристичного бізнесу в умовах глобалізації. Матеріали міжн. наук. – практ. конф. [«Стратегія інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України в умовах глобалізації: стан та шляхи становлення»]. (Львів, 23 березня 2017), М-во освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму – 201 с. 42-45
 7. Бігус М.М. Формування кадрового забезпечення готельного господарства в контексті використання європейського досвіду. Матеріали міжн. наук. – практ. конф. [«Туристичні послуги на світовому ринку як фактор розвитку міжнародного туризму»]. (Львів, 10 травня 2018), М-во освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму – 201 С.73-81.
 8. Бігус М.М. Фінансово-економічні регулятори забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу міста на шляху до євроінтеграції. Економіка, фінанси та управління сучасним містом: можливості, проблеми та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичній конференції (м. Київ,  11 квітня 2019 року,).– Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка. – 2019. – 34-35 с.
 9. Бігус М.М. Стратегічне планування, як ефективний механізм забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу у фокусі глобалізаційних процесів. Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці. Матеріали ІV міжнародної інтернет-конференції (м. Київ,  27-28 червня 2019 року,). с 38-40.
 10. Бігус М.М. Маркетингові стратегії виходу підприємства на міжнародний туристичний ринок. Збірник матеріалів VІ наукової інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених Розвиток готельно-ресторанного бізнесу: економічні та фінансові аспекти/ Бігус М.М., Вижанова Т.М.// [Електронне видання] (Львів, 7 травня 2020 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ, 2020 – с. 27-31.
 11. Бігус М.М. Моделі стратегічного управління персоналом в контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду. / Бігус М.М., Змійовська С.І. // Збірник матеріалів VІ наукової інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених Розвиток готельно-ресторанного бізнесу: економічні та фінансові аспекти: [Електронне видання] (Львів, 7 травня 2020 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ, 2020 – с. 39-43.
 12. Бігус М.М. Особливості організації діяльності туристичних підприємств на міжнародному ринку / Бігус М.М., Коломієць М.В. // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах» (м.Дніпро 28-29 травня 2020 р.). – с. 88-90. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/T.1-28.05.2020-29.05.2020.pdf
 13. Бігус М.М. Сутність та фактори розвитку конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації / Бігус М.М., Теплюк С.С. // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах» (м.Дніпро 28-29 травня 2020 р.). – с. 93-96.https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/T.1-28.05.2020-29.05.2020.pdf
 14. Бігус М.М. Models of strategic humanresour cemanagement in the context of domestic and foreign experience / Bihus M. Zmiiovska S. I. Skril.// Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах:формування і розвиток іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця» (15 квітня 2020р.,м.Житомир)  p.-162-163.
 15. Бігус М. Серафин В., Цифрова дипломатія як драйвер сучасної системи міжнародної безпеки // Цифрова дипломатія України: синергія реального і віртуального. Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів, 24 листопада 2023 р.- Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2023.- 120 с. (12-15) https://www.ispc.org.ua/wp-content/uploads/2023/11/Conference-proceedings-11-2023.pdf
 16. Бігус М.М. Проблема розвитку України у світлі невизначеності: соціально-економічний аспект // Міжнародні конфлікти у сучасному світі: від регіонального до глобального суперництва: Матеріали міжнародної наукової конференції. (Львів, 20 грудня 2023 р.) Упорядники: Мальський М.З., Кучик О.С., Вовк Р.В. – Львів:  Факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І.Франка, 2023.- 264 с. (12-14)
 17. Бігус М.М., Голубка Д.С., Федунь Ю.Б. Нормативно-правове забезпечення розвитку франчайзингового бізнесу в Україні. Н27 Національна безпека України в умовах воєнного стану. Матеріали І Науково-практичної конференції з міжнародною участю (м.Чернігів, 06-08 березня 2024 р.) / Під загальною редакцією д.н.держ. упр., професорки Гбур З.В. – Чернігів, ІПТ, 2024. – 322. С. 94-95 с. ISBN 978-617-8459-00-0 https://institut.cn.ua/wp-content/uploads/2024/04/Zbirnyk-konferentsiy-CHIIBiP-IPT-1.pdf
 18. Бігус М.М., Шуль П.С. Проблематика Польсько-Угорських відносин в контексті повномасштабної Російської агресії // Розвиток міжнародних економічних відносин в умовах глобальних викликів: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 3-4 травня 2024 року) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, В. В. Химинець та ін. – Львів-Торунь: Liha-Pres, 2024. – 212 с. С.208-211. http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/273/8365/18799-1
 19. Бігус М., Вось О. Кібербезпека та інформаційна війна: аналіз сучасних загроз та ініціатив на східному фланзі ЄС та НАТО // Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки. Українська формула миру для нового світового порядку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Львів, 16-17 травня 2024р.) / Упорядники: Мальський М.З., Лещенко Л.В., Кучик О.С., Вовк Р.В., Стручок Н.М. – Львів: Факультет міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка, 2024. – 254 с. С. 14-21 https://www.ispc.org.ua/wp-content/uploads/2024/05/ZBIRNYK_2024-2-1.pdf
 20. Бігус М., Замковий М. Зменшення сірої зони безпеки у східній Європі в контексті вторгнення Росії в Україну // Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки. Українська формула миру для нового світового порядку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Львів, 16-17 травня 2024р.) / Упорядники: Мальський М.З., Лещенко Л.В., Кучик О.С., Вовк Р.В., Стручок Н.М. – Львів: Факультет міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка, 2024. – 254 с. С. 14-21 С.86-92 https://www.ispc.org.ua/wp-content/uploads/2024/05/ZBIRNYK_2024-2-1.pdf
 21. Бігус М., Чопик Д. Вплив регіональних конфліктів на трансформацію світового порядку // Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки. Українська формула миру для нового світового порядку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Львів, 16-17 травня 2024р.) / Упорядники: Мальський М.З., Лещенко Л.В., Кучик О.С., Вовк Р.В., Стручок Н.М. – Львів: Факультет міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка, 2024. – 254 с. С. 14-21 С. 210-217 https://www.ispc.org.ua/wp-content/uploads/2024/05/ZBIRNYK_2024-2-1.pdf
 22. Бігус М., Голубка Д.С. Міжнародний франчайзинг у світлі стратегічних маркетингових рішень // Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового відповід. за вип. : проф.[забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / 523 с.- Львів : вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2024. -.] Семак Б. Б. ISBN 978-617-602-368-5 С.284-286. https://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovo_Doslidna_Chastyna/Docs/2024_Conf/2024_Mater._konf._Suchasn.Tenden.Rozvit.Ekonom._LTEU_29-30.2024_Kinc..pdf

 

Інші видання:

 1. Академічна доброчесність як запорука якісних освітніх реформ. Академічна доброчесність: виклики сучасності /Збірник наукових есе учасників наукового стажування для освітян (Республіка Польша, Варшава, 5–17.11.2018). – Варшава, 2018. –277 с. C. 196-199.

 

Біографія

 

Бігус Мар’яна Михайлівна народилася 17 листопада 1985 року.

У 2008 році з відзнакою закінчила Львівський інститут економіки і туризму зі спеціальності «Міжнародна економіка».

У Львівській комерційній академії (тепер Львівський торговельно-економічний університет) (2013 р.) захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління конкурентоспроможністю суб’єктів туристичного бізнесу».

У 2020 році отримала вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки та інвестиційної діяльності.

З 2012-2021 рр. працювала на кафедрі міжнародної економіки та інвестиційної діяльності у Львівському інституті економіки і туризму.

З 2021 – 2022 рр. – доцент кафедри міжнародної економічної та інвестиційної діяльності ЛНУ ім. І. Франка.

З 2022 р. – доцент кафедри міжнародної безпеки та стратегічних студій ЛНУ ім. І. Франка.

Стаж науково-педагогічної діяльності становить понад 10 років.

Нагороди

Нагороджена дипломом обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістом за значні досягнення у галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі.

Відзначена Подякою міського голови м. Львова за вагомий внесок у розвиток науки, багатолітню сумлінну науково-організаційну працю, підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди Дня науки.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!