Виборчі технології

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814Кузик П. С.МВР-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828МВР-41

Опис курсу

Курс «ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» викладається на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка в рамках підготовки студентів за спеціальністю «міжнародні відносини» в рамках комплексу дисциплин, присвячених різноманітним практичним та теоретичним аспектам комунікаційної діяльності в політичній сфері («ЗВЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ», «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ», «ТЕОРІЯ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ»).
Метою даного курсу є ознайомлення студентів з основними принципами організації та проведення виборчих кампаній, виявлення особливостей окремих етапів передвиборчої і виборчої боротьби, розуміння специфіки організаційної та комунікативної складових виборчої кампанії. В результаті прослуховування даного курсу студенти повинні навчитись розрізняти і комбінувати ресурси, що можуть бути використанні в цілях здобуття перемоги на виборах; визначати правильну стратегію виборчої кампанії та обирати адекватні тактичні заходи по реалізації цієї стратегії; розуміти основні підходи до формулювання ключових повідомлень та підготовки передвиборчих програм кандидата; навчитись основам агітаційно-пропагандистської діяльності.
Так як інститут виборів становить один з найважливіших і принципових елементів формування і стабільного функціонування громадянського суспільства, вивчення студентами даного курсу сприятиме формуванню в них здорових і раціональних уявлень виборчого процесу і, відповідно, ролей окремих дійових осіб в цьому процесі. Подібне знання забезпечить формування в студентів чіткої громадянської і державницької позиції.

Рекомендована література

 • 1. Амелин В.Н., Устименко С.В. Технология избирательной кампании.- М., 1993.
 • 2. Анохин М. Г., Комаровский В. С. Политика: Возможность современных технологий.- М.: Изд-во РАГС, 1998.
 • 3. Атаманчук Г., Гірник А. Політичний менеджмент. Теорія та практика політтехнологій.- Рівне: ”Перспектива”, 2004.-200 c. (Частина 2. Організація виборчої компанії: методи, форми, методики, с. 128-191).
 • 4. Батурин Л. А., Игнатов В. Г., Кутырев Н. П., Кислицын С. А., Барурин, Кутырев Н.П., Кутырев Н.П.и др. Технологии избирательных компаний
 • 5. Бебик В.М. Маркетинг і менеджмент виборчої кампанії.- К., 1997.
 • 6. Бебик В.М. Менеджмент виборчої кампанії. Ресурси. Технології. Маркетинг.- К., 2001.
 • 7. Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент.- К., 1996.
 • 8. Богомолов Б.А., Пойченко А.М. Як перемогти на виборах: Науково-методичний збiрник.Ч.1.-К. ,1993.-40с.
 • 9. Варій М.Й. Політико-психологічні передвиборні та виборчі технології.- К., 2003.
 • 10. Васильєв В.И., Постников А.Е. Путеводитель по избирательной кампании: Пособие для кандидатов, избирательных кампаний и избирательных блоков.- М., 1999.
 • 11. Душин И., Сысун А., Ложкин Б. Выборы. Технологии избирательных кампаний.- Харьков, 1998.
 • 12. Е. Малкин, Е. Сучков, “Основы избирательных технологий и партийного строительства” Издательство: SPSL-“Русская панорама”, 2003 г., 480 стр.
 • 13. Е. Малкин, Е. Сучков, “Политические технологии” Издательство: Русская панорама, 2008 г., 680 стр.
 • 14. Егорова–Гартман Е.В., Плешаков К.В., Байбакова Р.Б. Политическая реклама.- М., 1999.
 • 15. Ж. Б. Скрипкина – Избирательные системы и технологии. Учебное пособие
  Издательство: Вузовский учебник
 • Вылегжанин Д. Введение в политическую имиджелогию. Учебное пособие – 2 изд., 2008 г., Изд.: МПСИ, ФЛИНТА ИЗДАТЕЛЬСТВО
 • 16. Зайцевский П.Г. Избирательные технологии.- М., 1999.
  17. Зельницький А., Удовенко П. Політичні партії і вибори. Довідник партійного працівника.- К., 2003.
 • 18. Зотова З.М. Избирательная кампания: технологии организации и проведения.- М., 1995.
 • 19. Избирательные кампании: подготовка, организация, проведение / Под. ред. Комаровского В.С.- М., 1995.
 • 20. Избирательные технологии и избирательное искусство: Сб. Статей / Под общ. ред. С.В. Устименко.- М., 2001.
 • 21. Корнієнко В.О. Політичний менеджмент.- К.: ВЦ “Академія”, 2008.
 • 22. Корнієнко В.О. Політичні технології у політичній практиці // Прикладна політологія: Навч. Посібник / За ред. В.П. Горбатенка.- К.: ВЦ “Академія”, 2008.
 • 23. Малишевский Н. Н. Технология и организация выборов.- Минск: Харвест, 2003.
 • 24. Малкин Е., Сучков Е. Основы избирательных технологий и партийного строительства.- М., 2003.
 • 25. Малкин Е., Сучков Е. Основы избирательных технологий.- М.:”Русская панорама”, 2002.- 464 с.
 • 26. Планирование политических кампаний.- М.,1994.
 • 27. Политические технологии / Под. общ. ред. О.Ф. Шаброва.- М, 2001.
 • 28. Полторак В.А., Петров О.В. Избирательные кампании: научный подход к организации.- К.: Знания Украины, 2004.
 • 29. Полуэктов В., “От двери к двери. Полевые технологии в избирательных кампаниях” Издательство: Русская панорама, 2002 г. – 240 с
 • 30. Полуэктов В., “Полевые и манипулятивные технологии. Настольная книга менеджера избирательных кампаний” Издательство: Русская панорама, 2003 г. – 464 с.
 • 31. Сегела Ж. Національні особливості полювання за голосами.- М.: Вагриус, 1999.
 • 32. Сучасний виборчий PR / Кер.авт. кол. В.В. Лісничий.- К., 2004.
 • 33. Тетяна ЛЯПІНА. «Современные избирательные технологии, или Театр политических теней». Видавництво «Альтерпрес», 2009.
 • 34. Технология и организация избирательных кампаний. Зарубежный и отечественный опыт.- М., 1993.
  35. Фаер С. Проблемы стратегии и тактики предвыборной борьбы.- К., 2001.
 • 36. Шаповалов Б.А., Шаповалова Т.М. Как победить на выборах? Технология избирательной кампании и формирования имиджа. Научно-практическое пособие.
 • 37. Шендера В. Организация предвыборных кампаний. Учебное пособие.- М.: Росс. Акад. Гос. службы, 1995.
 • 38. Шлях до перемоги: Технологiя виборчоі кампанії.-К. :Демократичнi iнiцiативи,1993.-223с.
 • 39. Як перемогти на виборах:Наук.-метод.зб.Ч.2.-К. :УкрНДІ проблем молоді, 1993.-59с.

Допоміжна

 • 1. Бебик В. Основи теоретичної та практичної політології.- К., 1994.
 • 2. Бебик В.М. Політологія: теорія, методологія, практика.- К.: МАУП, 1997.
 • 3. Королько В. Основи Паблик рілейшнз.- К.: Інститут соціології НАН України, 1997.
 • 4. Короткова Л.Н. Соціология общественного мнения: Конспект лекций.- СПб, 2000.
 • 5. Котельников Г.А. Основы синергетики (материалы к лекциям).- Кривой Рог, 1992.
 • 6. Кудряшова Е.В. Лидер и лидерство.- Архангельск, 1966.
 • 7. Леммерман Х. Учебник риторики.- М., 1997.
 • 8. Московичи С. Наука о массах // Психология масс. Хрестоматия / Д. Я. Райгородский (редактор-составитель).- Самара, 2006, Стратегия пропаганды и коллективного внушения, с. 502-516.
 • 9. Общая и прикладная политология: Учебн. Пособие / Под. Общ. Ред. В. И. Жукова, Б. И. Краснова.- М.: МГСУ: Изд-во Союз, 1997.
 • 10. Паркинсон Д. Люди сделают так, как захотите вы.- М.: Новости, 1993.
 • 11. Парникель Ю.Л. Прикладная социология.- Псков, 1997.
 • 12. Пахарев А.Д. Политическое лидерство и лидеры.- К., 2001.
 • 13. Пірне М.І. Основи етнопсихології. Підручник.- К., 1996.
 • 14. Соловьев А.И. Политология. Политическая теория и политические технологии.- М., 2001.
 • 15. Хагазерова Г.Г. Политическая риторика.- М., 2002.
 • 16. Шепель В.М. Имиджелогия. Как нравиться людям: Учебн. Пособие.- М.: Народное образование, 2002.
 • 17. Шепель В.М. Имиджелогия. Секреты личного обаяния.- М., 1994.
 • 18. Шлях до перемоги. Технологія виборчої кампанії / Упорядники І. Кучерів, С. Одарич.- К.: “Демократичні ініціативи”, 1993.
 • 19. Юрьев А. Введение в политическую психологию.- СПб: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1992.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму