Вступ до права Європейського Союзу (спец. міжнародні економічні відносини; міжнародна інформація)

Тип: Нормативний

Кафедра: європейського права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
5доцент Головко-Гавришева О. І.МВЕ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
5МВЕ-31Буковецька Н. В.

Опис курсу

На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин під впливом процесів глобалізації та регіональної інтеграції спостерігається динамічний розвиток права Європейського Союзу як унікальної правової системи. При цьому активний розвиток інтеграційних процесів, що відбуваються в рамках Європейського Союзу, призводить до подальшого зближення та тісної взаємодії правових систем держав-членів, внаслідок чого розширюється коло правовідносин, правове регулювання яких здійснюється правом ЄС. Таким чином, право Європейського Союзу здійснюючи вплив на розвиток міжнародного правопорядку, у свою чергу, забезпечує юридичні механізми правового регулювання усієї сукупності правовідносин в рамках даної наднаціональної організації. За таких умов виникає необхідність у теоретичному осмисленні, аналізі та вивченні права Європейського Союзу як науки та навчальної дисципліни.

Структура навчальної дисципліни «Основи права Європейського Союзу» складається із Загальної та Особливої частини, в яких розкриваються як теоретичні основи функціонування та розвитку права Європейського Союзу так і його специфіка та особливості. У свою чергу, вивчення права Європейського Союзу нерозривно пов’язане із опрацюванням міжнародно-правових актів Європейського Союзу, правових актів Європейського Союзу (регламентів, директив та рішень) а також із ознайомленням та аналізом рішень Суду Європейського Союзу.

Для студентів вищих навчальних закладів України вивчення курсу «Основ права Європейського Союзу» набуває особливого значення в контексті імплементації Угоди про асоціацію між нею та Європейським Союзом, яка стала  символом прагнень українців до свободи та є важливим правовим інструментом реалізації євроінтеграційної стратегії нашої держави.

Мета вивчення курсу «Основи права Європейського Союзу» полягає у формуванні у студентів загальнотеоретичного рівня стосовно засад функціонування правової системи Європейського Союзу, якій немає аналогів в світі з огляду та вивчення досвіду їх практичного застосування в європейських державах у сфері створенні єдиного ринку, правового і соціального орієнтованого суспільства.

Цей курс охоплює вивчення, як теоретичних проблем права Європейського Союзу, так і дослідження окремих його галузей: права економічної інтеграції, права внутрішнього рину Європейського Союзу, права зовнішніх зносин Європейського Союзу.

Завданням навчальної дисципліни є

 • формування у студентів розуміння понятійно-категоріального апарату права Європейського Союзу;
 • набуття знань про правосуб’єктність, юридичну природу, інституційний механізм та галузі права Європейського Союзу;
 • отримання необхідних навичок щодо застосування отриманих знань для вирішення практичних завдань в сфері реалізації євроінтеграційної стратегії України

Після завершення курсу студент повинен знати:

 • основні засади правового регулювання європейської інтеграції;
 • методи дослідження права Європейського Союзу;
 • загальні принципи та джерела права Європейського Союзу;
 • специфіку імплементації норм права Євросоюзу у внутрішні правопорядки країн-членів і третіх країн;
 • механізм прийняття рішень в рамках Європейського Союзу;
 • систему та повноваження органів Європейського Союзу;
 • правові засади зовнішньої політики Європейського Союзу;
 • договірний та інституційний механізми регулювання відносин між Україною та Європейським Союзом.

Після набуття теоретичних знань з даного предмета студент повинен вміти:

 • застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, пов’язаних з розбудовою відносин України з Європейським Союзом;
 • аналізувати джерела права Європейським Союзом;
 • оцінювати стан відповідності законодавства України з правом Європейським Союзом;
 • орієнтуватися в літературі за фахом.

Курс «Основи права Європейського Союзу» складається з 9 лекцій, 16 семінарів та самостійної роботи. Тривалість як лекції, так і семінару становить 2 академічні години. Семінарські заняття за організаційною формою базуються на вивченні теорії права ЄС та аналізі відповідних рішень Суду ЄС. Самостійна робота передбачає самостійне опрацювання студентами відповідного матеріалу, включаючи ознайомлення із літературою на відповідну тему, опрацювання прецедентів Суду ЄС, проведення наукових досліджень та підготовку до дискусій на семінарах.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму