Внутрішній ринок ЄС

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
4доцент Приходько І. В.

Опис курсу

Мета: вивчення особливостей розвитку внутрішнього ринку Європейського союзу.

Завдання:

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

а) поняття внутрішнього ринку ЄС,

б) етапи ринкової інтеграції ЄС,

в) принципи функціонування внутрішнього ринку ЄС,

г) політика стимулювання розвитку внутрішнього ринку,

д) особливості адаптації ринку країни-кандидата на вступ до ЄС.

вміти: окреслити та визначити особливості функціонування внутрішнього ринку ЄС.

Рекомендована література

 1. Договір про Європейський Союз. – К., 2002. – 205с.
 2. Європейська інтеграція: крок за кроком: Посіб. – К.: Фонд «Європа ХХІ», 2001. – 216с.
 3. Європейська інтеграція: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів та слухачів магістерської підготовки за напрямом «Державне управління» / Кол. авт.; за заг. ред. проф. І.А.Грицяка та Д. І.Дзвінчука. — Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. — 464 с.
 4. Європейський Союз і Україна: особливості взаємовідносин на сучасному етапі. – Х.: Оберіг, 2012. – 76с.
 5. Історія європейської інтеграції від Римської імперії до Європейського Союзу : монографія / НАПрН України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування ; за заг. ред. І. В. Яковюка. – К. : Ред. журн. “Право України” ; Х. : Право, 2013. – Вип. 14. – 208 с. – (Академічні правові дослідження).
 6. Копійка В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посіб./ В. Копійка, Т. Шинкаренко; Інститут міжн. в-н Київ. нац. у-т ім. Т. Шевченка. – К.: Ін Юре, 2001. – 448с.
 7. Кордон М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України: навч. пос. / М. В. Кордон. – 2-ге вид. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 172с.
 8. Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції. – К.: Смолоскип, 2002. – 168с.
 9. Решота О. А. Внутрішній ринок Європейського Союзу та міжнародна економічна інтеграція: навч. посіб. / Олена Анатоліївна Решота. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 153 с.
 10. Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центрально-європейськими сусідами. – К.: К.І.С., 2004. – 360с.
 11. Тоді Ф. Нарис історії Європейського Союзу: Пер. з анг. – К.: К.І.С., 2001. – 142с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму