Управління проектами в туризмі

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
11доцент Українець Л. А.

Опис курсу

Динамічна стратегія реформування економіки України обумовлює необхідність активізації її діяльності на світовій арені. У зв’язку з цим особливої уваги набуває розробка не лише стратегічних напрямків інтеграції нашої країни у світове господарство (зовнішньоекономічних орієнтирів і доктрини), а й стратегічних засобів інтегрування, які б дали змогу нарівні взаємодіяти з міжнародними економічними організаціями, іноземними партнерами і конкурентами, тим самим допомагаючи здійснювати внутрішні економічні перетворення.

У зв’язку з цим у середовищі професійних кадрів відчувається гостра нестача навичок з формалізації, підготовки та управління проектами. Отже, виникає нагальна потреба в опануванні світового досвіду розробки, аналізу, впровадження та управління проектами, особливо в міжнародній сфері.

В курсі «Управління проєктами в туризмі» розглядається сучасна методологія управління проектами, основні етапи, підходи та базові інструменти методології управління проектами. Представлено найсучасніший алгоритм логіко-структурного підходу, що використовують міжнародні організації при розробці проектів розвитку та реструктуризації туристичної галузі.

Головна мета курсу надати студентам уявлення про методологію підготовки й реалізації, способи та засоби залучення ресурсів для реалізації проектів і механізмів управління ними.

Програма містить розділи, присвячені концептуальним засадам розробки та змісту інвестиційних та бізнес-проектів проектів, фінансовому та кадровому менеджменту міжнародних проектів.

Рекомендована література

Базова

  1. Управління проектами : навч. посіб. для студ. ВНЗ / [Збаразька Л. О. та ін.]. – К. : [Центр навч. л-ри], 2008. – 168 с.

 

Допоміжна

  1. Батенко, Людмила Павлівна та ін. Управління проектами: Навч. посібник / Л.П. Батенко; Олександр Анатолійович Загородніх; Вікторія Валеріївна Ліщинська. – К.: КНЕУ, 2004. – 232с.
  2. Тарасюк, Галина Миколаївна. Управління проектами: Навч. посібник для студ. ВНЗ. – К.: Каравела, 2004. – 344с. –
  3. Гонтарева, Ірина Вячеславівна. Управління проектами: підручник / І.В. Гонтарева. – Харків: ХНЕУ, 2011. – 444 с.
  4. Ричард Ньютон. Управление проектами от А до Я – М. 2007 180 с.
  5. Герт Дитлхем Управление проектами в 2 томах – пер. с нем. СПб 2004 – 400с.
  6. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK)

 

Інформаційні ресурси

  1. Harvard Business School: Higher Education – Доступно з: http://hbsp.harvard.edu/discipline/general-management
  2. Інтернет портал для управлінців – Доступно з: http://www.management.com.ua/
  3. Розвиток бізнесу. Кейси – Доступно з: http://www.management.com.ua/

Силабус:

Завантажити силабус