Теорія і практика перекладу (англійська мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Немає
102Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932доцент Зарума О. Р., доцент Козак Т. М.
Долінська Н. В., Толочко О. Я.
Шолота Х. В., доцент Кащишин Н. Є.
1048доцент Зарума О. Р., Толочко О. Я.
Долінська Н. В., доцент Козак Т. М.
Шолота Х. В., доцент Кащишин Н. Є.

Опис курсу

Завданням курсу „Теорія і практика перекладу” на факультеті міжнародних відносин є вивчення закономірностей виникнення, розвитку і функціонування перекладу в суспільстві. Курс покликаний сформувати навички та вміння, необхідні перекладачу соціально-політичних текстів. Він також переслідує мету визначити особливості мистецтва перекладу, основні принципи та методи перекладацької роботи, вимоги, що висуваються до рівноцінного оригіналові перекладу. У процесі вивчення курсу теорії і практики перекладу студенти закріпляють свій загальноосвітній та культурний рівень і кругозір.

Курс теорії і практики перекладу вивчається на факультеті міжнародних відносин після дворічного вивчення студентами курсу першої іноземної мови (400 аудиторних годин) і ґрунтується на отриманих при цьому знаннях, а також на знаннях та практичних навичках, набутих у процесі вивчення практичного курсу ділової української мови. Кінцевою метою курсу є вироблення вміння та навичок у галузі практики перекладу, а також редагування та критики перекладу публіцистичних текстів.

Основною формою вивчення курсу теорії і практики перекладу є лекції та практичні заняття. Закріплення і практичне застосування теоретичних положень та практичних навичок відбувається підчас виконання домашніх завдань, мовної практики та самостійної творчої роботи студентів. Курс завершується державним письмовим іспитом.

Основна мета вивчення курсу «Теорія і практика перекладу» на факультеті міжнародних відносин полягає у набутті студентами базових теоретичних знань з теорії перекладу, практичних навичок письмового перекладу спеціальної літератури у відповідній області, а також практичних навичок усного перекладу.

Завдання курсу «Теорія і практика перекладу» полягає у навчанні практичних навичок та прийомів перекладу, їх розвитку, поглибленні та удосконаленні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні перекладознавчі поняття та категорії.
 • ключові поняття галузей мовознавства, що пов’язані з теорією та практикою перекладу.
 • особливості процесу перекладу: стадії та моделі перекладу.
 • перекладацькі трансформації та їх застосування у процесі перекладу.

вміти:

 • проаналізувати текст оригіналу, виявити проблемні аспекти у його відтворенні цільовою мовою з урахуванням особливостей зіставлюваних мов та жанрової специфіки тексту.
 • застосовувати дослівний переклад як проміжну стадію у процесі відтворення тексту цільовою мовою.
 • застосовувати перекладацькі трансформації на різних мовних рівнях.
 • здійснити редагування тексту перекладу, його прагматичну адаптацію.

Рекомендована література

Основна

 1. БархударовЛ. С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода / Л. С. Бархударов. – М. : Международные отношения, 1975.
 2. Бик І. С. Основи перекладу для студентів факультетів міжнародних відносин : навч. Посібник / І. С. Бик. – Львів : Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014.
 3. Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія / Р. П. Зорівчак. – Львів : Вища школа. Вид-во при Львівському університеті, 1983.
 4. КовганюкС. П. Практика перекладу. (З досвіду перекладача) / С. П. Ковганюк. – К. : Дніпро, 1968
 5. КомиссаровВ. Н. Теория перевода / В. Н. Комиссаров. – М. : Высшая школа, 1990
 6. КоптіловВ. В. Теорія і практика перекладу / В. В. Коптілов. – К. : Вища школа, 1982
 7. ЛатышевЛ. К. Курс перевода : (Эквивалентность перевода и способы её достижения) / Л. К. Латышев. – М. : Международные отношения, 1981
 8. Лилова А. Введение в общую теорию перевода / А. Лилова. – М. : Высшая школа, 1985
 9. Мірам Г. Е., Дайнеко В. В., Тарануха Л. А., Грищенко М. В., Гон О. М. Основи перекладу : Курс лекцій; Навчальний посібник / Г. Е. Мірам, В. В. Дайнеко, Л. А. Тарануха, М. В. Грищенко, О. М. Гон. – Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2002
 10. Основи перекладу : граматичні та лексичні аспекти : Навч. посіб. / за ред. В.К. Шпака. – К. : Знання, 2005
 11. РецкерЯ. И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода / Я. И. Рецкер. – М. : Международные отношения, 1974
 12. Федоров А. В. Введение в теорию перевода (Лингвистические проблемы) / А. В. Федоров. – М. : Изд. лит. на иностр. яз., 1958
 13. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (Лингвистические проблемы). – М. : “Высшая школа”, 1983
 14. Korunets V. Theory and Practice of Translation / I. V. Korunets. – Вінниця : Нова книга, 2000
 15. Osimo B. Translation Course.
  http://www.logos.it/pls/dictionary/linguistic_resources.traduzione_en?lang=en

Додаткова

 1. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. – М. : Высшая школа, 1986
 2. Комиссаров В. Н. Слово о переводе (Очерк лингвистического учения о переводе) / В. Н. Комиссаров. – М. : Международные отношения.
 3. Миньяр-Белоручев Р. К. Методика обучения переводу на слух / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Изд-во ИМО, 1959
 4. Миньяр-Белоручев Р. К. Общая теория перевода и устный перевод / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Воениздат, 1980
 5. Миньяр-Белоручев Р. К. Последовательный перевод. Теория и методы обучения / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Воениздат, 1969
 6. Миньяр-Белоручев Р. К. Пособие по устному переводу (Записи в последовательном переводе) / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Высшая школа, 1969
 7. Мірам Г. Е., Дайнеко В. В., Іванова С. В. Коучінг для усних перекладачів/ Г. Е. Мірам, В. В. Дайнеко, С. В. Іванова. – К. : Ніка-Центр, 2011.
 8. Мирам Г. Э. Профессия: переводчик / Г. Э. Мирам. – Киев : Ника-Центр Эльга, 2000
 9. Нестеренко Н. М. A Course in Interpreting and Translation / Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів / Н. М. Нестеренко. – Вінниця : Нова книга, 2004.
 10. Сухенко К.М. Лексичні проблеми перекладу / К. М. Сухенко. – К. : Вид-во Київського університету, 1972
 11. ЧерновГ.В. Теория и практика синхронного перевода / Г. В. Чернов. – М. : Международные отношения, 1978
 12. ШиряевА.Ф. Синхронный перевод : Деятельность синхронного переводчика и методика преподавания синхронного перевода / А. Ф. Ширяев. – М. : Воениздат, 1979

Словники та довідкова література

 1. Англо-український словник. Склав М.І. Балла. Т.т.1,2. –  Київ : Освіта,
 2. Англо-український дипломатичний словник за ред. І. С.Бика – К. : Знання, 2006
 3. АндриановС. Н., Берсон А. С., Никифоров А. С. Англо-русский юридический словарь/ С. Н. Андрианов, А. С. Берсон, А. С. Никифоров. – Москва : Русский язык, Издательская фирма “Рея”, 1993.
 4. Англо-український фразеологічний словник. Уклад. К.Т. Баранцев. 3-те вид., випр. – К. : Т-во Знання, КОО, 2006.
 5. Бендзар Б., Бобинець С. Українська фонографічна передача антропонімів античної, англо-, німецько- і франкомовної літератур / Б. Бендзар, С. Бобинець. – Ужгород : Закарпаття, 2000.
 6. Карабан В. І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову / В. І. Карабан. – Київ-Кременчук, 1999
 7. Литературные аллюзии, образы и цитаты в английском языке. Справочное пособие. Составитель Клюкина Т. П. – М. : Высшие курсы иностранных языков МИД СССР, 1990.
 8. Benson, Benson E., Ilson R. The BBI Combinatory Dictionary of English / M. Benson, E. Benson, R. Ilson. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company. – М. : Русский язык, 1990
 9. Deardorff Alan V. Deardorff’s Glossary of International Economics / A. V. Deardorff. http://www-personal.umich.edu/~alandear/glossary/
 10. Transliteration des Kyrillischen – Transliteration of Cyrilli – Lateinische Umschrift – ISO-Transliteration. http://kodeks.uni-bamberg.de/AKSL/Schrift/Transliteration.htm
 11. Ukrainian-English Transliteration Table. – http://www.rada.kiev.ua/translit.

Інформаційні ресурси

Актуальна преса, інтернет, телебачення

 

 

Матеріали

Екзаменаційні питання (лекційний курс) 2019/2020 н.р.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму