Теорія грошей

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Лапчук Б. Ю.МВЕ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516МВЕ-31доцент Лапчук Б. Ю.

Опис курсу

Метою вивчення даного курсу є формування системи базових знань з теорії грошей, засвоєння закономірностей функціонування грошового ринку, основних інструментів впливу держави на грошову систему держави, функціонування світової фінансової системи.

Завдання:
а) ознайомлення з основами теорії грошей;
б) вивчення принципів функціонування грошового ринку та його регулювання.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати основні принципи функціонування грошової системи, вміти аналізувати грошову систему та володіти інструментарієм грошово-кредитної політики.

Рекомендована література

Базова:

 1. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч. посібник. – К.: Основи, 1998. – 415 с.
 2. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посібник. – К.: Основи, 1996. – 180 с.
 3. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навч. посібник / За ред. Б. Луціва. – 2-ге видання, перероб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 225 с.
 4. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001.
 5. Демківський А. Гроші та кредит. – К.: Дакор, Вира-Р, 2003. – 528 с.

Додаткова:

 1. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – 2-ге вид., перероб. й доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 305 с.
 2. Иванов В. Деньги и кредит: Курс лекций. – 2-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 2001. – 232 с.
 3. Іванов В., Софіщенко І. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2001. – 232 с.
 4. Мишкiн Ф. С. Економiка гpошей, банкiвської спpави i фiнансових pинкiв / Пеp. з англ. – К.: Основи, 1998. – 963 с.
 5. Мiжнаpоднi валютно-кpедитнi вiдносини: Пiдpучник / А.С. Філіпенко, В.І. Мазуренко, В.Д. Сікора та ін.; за pед. А.С.Фiлiпенка. – К.: Либiдь, 1997. – 208 с.
 6. Шамова І. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 195 с.
 7. Ющенко В., Лисицький В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. – К.: Скарби, 1998. – 288 с.
 8. Ющенко В., Міщенко В. Валютне регулювання: Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 359 с.
 9. Dębski, Wiesław. Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. – Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
  Rynek walutowy i pieniężny. Wprowadzenie. – Kraków: Dom wydawniczy ABC, 2001.

Інформаційні ресурси:

 1. Офіційний сайт Держкомстату України – www.ukrstat.gov.ua
 2. Офіційний сайт Національного банку України – www.bank.gov.ua
 3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України – www.minfin.gov.ua