Сучасні теорії міжнародних відносин

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814доцент Романюк Р. Й.МВР-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814МВР-41доцент Романюк Р. Й.

Опис курсу

Спецкурс „Сучасні теорії міжнародних відносин” викладається на факультеті міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка для студентів спеціальності „міжнародні відносини”.
Теми наведені у послідовності, пов’язаній із логікою викладання дисципліни. Вони також можуть бути використані, як опорний матеріал для самостійного опрацювання. Теми і питання семінарських занять служать закріпленню лекційного матеріалу. Теми рефератів та індивідуальних завдань призначені для самостійної роботи студентів, що виконується ними добровільно з метою поглиблення знань про наукові концепції теорії міжнародних відносин.
Список рекомендованої літератури є переліком обов’язкових для опрацювання наукових праць. Ознайомлення із додатковою літературою може істотно розширити знання доробку провідних вчених, що займалися чи займаються науковими дослідженнями проблематики теорії міжнародних відносин.
Мета курсу: ознайомити студентів з новітніми тенденціями розвитку науки про міжнародні відносини; сформувати у майбутніх фахівців цілісне уявлення про теоретико-методологічний інструментарій дослідження міжнародних процесів та явищ, який відповідає актуальному стану розвитку наукового пізнання; розвинути власні потенційні можливості при опрацюванні міжнародної проблематики..

У результаті вивчення спецкурсу студенти повинні
знати:
– найважливіші особливості, механізми та рушійні сили сучасних міжнародних відносин;
– особливості сучасних теоретико-методологічних орієнтацій теорії міжнародних відносин;
– сутність та специфіку застосування сучасних методів та підходів наукового дослідження явищ і процесів, що властиві сфері міжнародних відносин.
уміти:
– самостійно інтерпретувати інформацію щодо реальних подій у сфері міжнародних відносин;
– коректно застосовувати методи наукового дослідження та аналізувати явища і процеси сучасного світу;
– орієнтуватись в основних тенденціях та проблемах розвитку сучасної міжнародної системи.
Важливою умовою вивчення спецкурсу є наявність у студентів знань із курсів “Теорія міжнародних відносин”, “Міжнародні відносини і світова політика”, “Політична географія”, “Історія дипломатії”, “Міжнародні економічні відносини”, “Історія геополітичних вчень” та ін.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 • 1. Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2007. – 461 с.;
 • 2. Міжнародні відносини: історія, теорія, економіка. За ред. М.З.Мальського і Ю.М.Мороза. – Львів.: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2002.
 • 3. Хрестоматия. Теория международных отношений. Под.ред. Цыганкова П.А.- М.: “Гардарики”, 2002.
 • 4. Теория международных отношений на рубеже столетий. Под.ред. Кена Буса и Стива Смита.- М.: “Гардарики”, 2002.
 • 5. Мальський М., Мацях М., Романюк Р. Теорія міжнародних відносин: Програма курсу та плани семінарських занять для студентів факультету міжнародних відносин. – Львів, ф-т міжнародних відносин ЛНУ ім. І.Франка. 2005. – 56 с.

З даної дисципліни підготовлений конспект лекцій згідно з програмою.

Рекомендована література

Основна

 • 6. Введение в теорию международных отношений и анализ внешней политики: Учеб. пособие. Ломагин Н.А., Кузнецов В.Е., Лисовский А.В., Павлов А.Ю., Сутырин С.Ф.- Санкт-Петербург.: Издательский дом “Сентябрь”, 2001.
 • 7. Введение в теорию международных отношений.: Учеб. пособие. Отв. Ред. А.С.Маныкин. – М.; Изд-во МГУ, 2001.
 • 8. Мадисон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин.- К.: “Либідь”, 1997.
 • 9. Современные международные отношения. Под.ред. Торкунова А.В..- М.: РОССПЭН, 2001.
 • 10. Троян С.С. Вступ до теорії міжнародних відносин: Навчальний посібник.- К.: НМЦВО, 2000.
 • 11. Цыганков П.А. Теория международных отношений.- М.: “Гардарики”, 2002.

Додаткова

 • 1. Agnew, John. Geopolitics: Re-visioning World Politics. – London: Routledge, 1998.
 • 2. Bieler, Andreas/Morton, Adam David (Ed.) Images of Gramsci: Con¬nections and Contentions in Political Theory and International Relations. – London: Routledge, 2006.
 • 3. Cox, Robert W. (with Timothy Sinclair) (Ed.) Approaches to World Order. – Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
 • 4. Der Derian, James/Shapiro, Michael J. (Ed.) International/Intertextual Relations: Postmodern Readings of World Politics. – New York: Lexington Books, 1989.
 • 5. Devetak, Richard. Postmodernism. / Burchill, Scott/Linklater, Andrew (Ed.) Theories of International Relations. – 2. Ed. London: Palgrave, 2001. – p.181-208.
 • 6. Enloe, Cynthia. Bananas, Beaches & Bases. Making Feminist Sense of International Politics. – Berkeley: University of California Press, 1989.
 • 7. Held, David/McGrew, Anthony/Goldblatt, David/Perraton, Jonathan. Global Transformations: Politics, Economics and Culture. – Cambridge: Polity Press, 1999.
 • 8. Katzenstein, Peter (Ed.) The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics. – New York: Columbia University Press, 1996.
 • 9. Linklater, Andrew. The Transformation of Political Community. Ethi¬cal Foundations of the Post-Westphalian Era. – Cambridge: Polity Press, 1998.
 • 10. Ó Tuathail, Gearóid. Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space. Borderlines. – B.6. – Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.
 • 11. Onuf, Nicholas Greenwood. World of Our Making. Rules and Rule in So¬cial Theory and International Relations. – Columbia: Columbia University Press, 1989.
 • 12. Sylvester, Christine. Feminist Theory and International Relations in a Postmodern Era. – Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
 • 13. Tickner, J. Ann. Gender in International Relations. Feminist Perspectives on Achieving Global Security. – New York: Columbia University Press, 1992.
 • 14. Wendt, Alexander. Social Theory of International Politics. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
 • 15. Wyn Jones, Richard (Ed.) Critical Theory and World Politics. – Boul¬der. Col.: Lynne Rienner, 2001.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму