Прикладна інформатика

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Вовк Р. В.МВІ-21
432доцент Вовк Р. В.МВІ-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316МВІ-21доцент Вовк Р. В.
432МВІ-21доцент Вовк Р. В.

Опис курсу

У нормативній дисципліні “Прикладна інформатика”, викладаються концептуальні основи алгоритмізації процесів обробки інформації з елементами програмування з використанням мови програмування Visual C++ та сучасні методи і засоби створення Web-сторінок.

Мета курсу полягає у формуванні сучасного наукового (інформаційного) світогляду у фахівців з міжнародних відносин та підготовці студентів до праці в умо¬вах інформатизації практично всіх областей професійної діяльності й освоєння засобів комп’ютерно-інформаційних і телекомунікацій¬них технологій.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: алгоритми та методи проведення операцій з пошуку та обробки інформації різних видів, сучасні програмні засоби обробки баз даних, принципи створення та публікації Веб-сторінок.

вміти: формально представляти обчислювальні процеси, процеси прийняття рішень, практично будувати алгоритми та реалізовувати їх засобами Visual C++, вміти створювати інтерактивні документи та розміщувати в мережі Internet.

Рекомендована література

 • 1. Баженов В.А., Венгерський П.С., Горлач О.М. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Підручник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Каравела, 2003. – 464 с.
 • 2. Браун С. Visual Basic. Учебный курс. Питер. 1999. – 688с.
 • 3. Волчёнков Н.Г. Программирование на Visual Basic 6: В 3-х ч. – М.: ИНФРА-М, 2000.
 • 4. Гончаров И. Самоучитель HTML. Питер 2000. – 240 с.
 • 5. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студ.вищих навч.закладів. – К.: “Академвидав”, 2002.- 320 с. (Альма-матер)
 • 6. Долженков В., Мозговой М. Visual Basic NET. Учебный курс. – Питер. 2003. – 464 с.
 • 7. Дронов В. Самоучитель Adobe Dreamweaver CS5.
 • 8. Ивьен Б., Берес Дж. Visual Basic NET. Библия пользователя. – Диалектика. 2002. – 1024 с.
 • 9. Мак-Манус Дж., Голдштейн Дж., Прайс К. Обработка баз данных на Visual Basic NET. – Вильямс. – 416 с.
 • 10. Пауерс Л. Microsoft Visual Studio 2008. – СПб. 2009. – 1200 с.
 • 11. Пери П.Дж. Секрети World Wide Web. К. Диалектика, 1997. – 540 с.
 • 12. Страуструп Б. Программирование принципы и практика с использованием С++. – И.Д. Вильямc. – 2016.
 • 13. Хестер Н. Front Page 2002 для Windows
 • 14. Шарп Дж. Microsoft Visual C#. Полное руководство. 2017.
 • 15. Halvorson M. Visual Basic 2008. Step by step. Microsoft Press. 2008. – 545 p.

Допоміжна

 • 1. Негус К. Internet Explorer 4. Библия пользователя. – К., М., СПб., 2002.
 • 2. Новиков Ф.А., Яценко А.Д. Microsoft Office XP в целом. – СПб.: БХВ- Диалектика, 1998.
 • 3. Мэтьюз М., Полсен Э. Front Page 2000: полное руководство. – К. 2003. – 480 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму