Право Світової організації торгівлі

Тип: На вибір студента

Кафедра: європейського права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
10120МВП-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10МВП-51

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Право СОТ” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» та «спеціаліст», яка має за мету ознайомити студентів V курсу з питаннями функціонування системи угод Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів. Важливим є розгляд міжнародно-правових актів та практики застосування їх державами та міжнародними організаціями.

Мета та завдання дисципліни. Розкрити поняття права СОТ, його особливості та характерні риси. Особлива увага приділяєтся ознайомленню студентів з принципами та нормами права СОТ, інституційними механізмами регулюваня сучасних міжнародних економічних відносин, сучасними стандартами та перспективами розвитку міжнародної інвестиційної діяльності.В рамках курсу передбачається проведення рольової гри – засідання органу з врегулювання спорів СОТ.

Місце дисципліни в системі підгтовки фахівців у сфері міжнародних відносин. Навчальна дисципліна „Право СОТ” вивчається студентами спеціальності «міжнародні економічні відносини» та «міжнародне право” на V курсі протягом 10-го семестру (лекцій – 16 годин, практичних занять – 16 годин).

 Зв’язок з іншими дисциплінами.  Навчальна диципліна „Право СОТ” базується на дисциплінах „міжнародне публічне право”, „міжнародне економічне право”, „міжнародні економічні відносини”.

Інформаційні джерела. Базові підручники, навчальні посібники („основна література”), підручники, монографії, наукові статті, міжнародно-правові акти („додаткова література”).

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Право СОТ” є: історичні процеси виникнення, становлення і розвитку багатосторонньої торговельної системи, правотворча і правозастосовча діяльність Світової організації торгівлі та її членів.

Об’єктом вивчення навчальної дисципліни “Право СОТ” є:  система угод СОТ, фунції Світової організації торгівлі, процедура вступу до цієї міжнародної організації, процедура вирішення спорів в рамках організації.

Рекомендована література

 • 1. Зенкин И.В. Право Всемирной Торговой Организации. – М.: Международные отношения, 2003. – 248 с.
 • 2. Иванова С.В. Всемирная Торговая Организация. – Экономистъ, 2007. – 318 с.
 • 3. Комерційна дипломатія: торговельна політика і право: Навч. посібник.(Друге доповнене та перероблене видання) – Львів: Астролябія, 2006. – 702 с.
 • 4. Минкова К.В. Международная многосторонняя торговля: от античности до ВТО. – Спб: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2006. – 312 с.
 • 5. Основы торговой политики и правила ВТО. – Междунар. Отношения, 2006. – 448 с.
 • 6. Осика Сергій Григорович, Пятницький Валерій Тезійович. Світова організація торгівлі: Підруч. / Київський національний торговельно-економічний ун- т; Центр досліджень СОТ, розвитку торгового права і практики. — 2.вид., перероб. і доп. — К. : К.І.С., 2004. — XXXV, 516с.
 • 7. Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торгівельних переговорів. Тексти офіційних документів. – К.: „Вимір”, 1998. – 520 с.
 • 8. Скурко Е. В. ВТО: введение в правовую систему. – М., 2003. – 96 с.
 • 9. Філіпенко А.С. Міжнародні торгівельні зв’язки України. – Київ: Знання України, 2008.

Додаткова

 •  1. Igor I. Kavass, Dmitry Skrynka. Ukraine’s Accession to WTO: Concise Analysis of Historical Development // Context. Analytical Newsletter of Governmental Commission of Ukraine’s Accession to WTO. Special Supplement to the English Edition, December, 1999. – 604
 • 2. Азаров Олексій Миколайович. Правове регулювання міжнародної торгівлі в системі ГАТТ/СОТ (інституційні засади): Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.11 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2002. — 18с.
 • 3. Ал-Равашдех Белал. Міжнародно- правові аспекти членства Йорданії в системі ГАТТ/СОТ: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.11 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 1999. — 18с.
 • 4. Вовк Т., Водянніков О., Коноваленко І. Податкові аспекти права СОТ та асquis ЄС. Орієнтири податкової реформи в Україні / Центр європейського та порівняльного права / С. Шевчук (заг.наук.ред.). — Х. : Консум, 2004. — 950с
 • 5. Гильмендинова Ирина Александровна. Деятельность ГАТТ/ВТО как фактор стабильности в развитии международной торговли / Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Факультет гос. управления. — М. : МАКС Пресс, 2001. — 18 с.
 • 6. Жакупова Рима Бахытжановна. Перспективы правового регулирования сотрудничества Республики Казахстан со Всемирной торговой организацией (ВТО): Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.10 . — Алматы, 2002. — 32с.
 • 7. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності: проблеми вступу до СОТ: Слухання у Комітеті з питань науки і освіти. Верховна Рада України третього скликання. Восьма сесія, 19 грудня 2001 р. / Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України / Г.О. Андрощук (упоряд.). — Офіц. вид. — К. : Парламентське видавництво, 2002. — 359с.
 • 8. Индустриализация в условиях новых норм ВТО / ЮНКТАД Х / Алиса Х. Амзден (подгот.). — Женева : ЮНКТАД, 1999. — 30 с.
 • 9. Іринчина Інна Борисівна. Регулювання зовнішньоторговельних відносин України у процесі приєднання до СОТ: Автореф. дис… канд. екон. наук: 08.05.01 / Київський національний економічний ун-т. — К., 2003. — 19с.
 • 10. Капіца Юрій Михайлович, Куценко Світлана Вікторівна, Оніщук Олександра Володимирівна, Пятницький Валерій Тезійович, Штефанюк Олег Васильович. Захист прав інтелектуальної влаcності в контексті вступу до СОТ: Навч. посібник / Українсько-Європейський консультативний центр / Валерій Тезійович Пятницький (ред.). — К. : UEPLAC, K.I.C., УАЗТ, 2001. — 80с.
 • 11. Кочергіна Олена Миколаївна. Міжнародно-правове регулювання антидемпінгу на багатосторонній основі в системі ГАТТ/СОТ: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.11 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2004. — 16с.
 • 12. Мережко Олександр Олександрович, Неліп Михайло Іванович. Правове регулювання світової торгівлі в системі ГАТТ/СОТ: Навч. посібник. — К. : Наукова думка, 1999.
 • 13. Осика Сергій Г. Правове регулювання імпорту: антидемпінгові заходи / Українська академія зовнішньої торгівлі; Благодійна організація “Центр дослідження СОТ, розвитку торгового права і практики”. — К., 2003. — 448с.
 • 14. Осика Сергій Григорович, Оніщук Олександра Володимирівна, Осика Андрій Сергійович, Пятницький Валерій Тезійович, Штефанюк Олег Васильович. Інституціональні та процедурні механізми системи ГАТТ/СОТ у регулюванні світової торгівлі / Українська академія зовнішньої торгівлі. — К. : УАЗТ, 2000. — 286с.
 • 15. Осика Сергій Григорович, Пятницький Валерій Тезійович, Оніщук Олександра Володимирівна, Осика Андрій Сергійович, Штефанюк Олег Васильович. Регулювання ринків товарів і послуг на засадах норм і принципів системи ГАТТ/СОТ / Українська академія зовнішньої торгівлі. — К. : УАЗТ, 2000. — 336с.
 • 16. Покрещук Олександр Олексійович. Правове регулювання міжнародної торгівлі у контексті норм і правил ГАТТ/ СОТ / Українська академія зовнішньої торгівлі. — К. : Зовнішня торгівля, 2003. — 511с.
 • 17. Присоединение к ВТО и политика в области развития / ЮНКТАД. — Нью-Йорк; Женева : ООН, 2001. — ххіі, 429 с.
 • 18. Сбітнєв Андрій Володимирович. Вдосконалення механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності України щодо міжнародних організацій (на прикладі вступу до СОТ): Автореф. дис… канд. екон. наук.: 08.05.01 / НАН України; Інститут світової економіки і міжнародних відносин. — К., 2004. — 17с.
 • 19. Уллах Рахмат Мд. Международно- правовой механизм деятельности ГАТТ/ВТО: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.11 / НАН Украины; Институт государства и права им. В.М.Корецкого {Киев}. — К., 1997. — 20 с.
 • 20. Фролов Владимир Федорович. Всемирная торговая организация: механизм обзора торговой политики и практики стран-членов ВТО / Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата. — СПб., 2001. — 42с

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму