Право біженців

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Залік
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Земан І. В.МВП-51
1132Земан І. В.МВП-61

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916МВП-51Земан І. В.
1116МВП-61Земан І. В.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни “Право біженців” є аналіз та вивчення теоретичних основ права біженців, основних понять та категорій, а також особливостей процедури визначення статусу біженця. Окрема увага приділена дослідженню та освоєнню основних міжнародно-правових актів та норм національного законодавства спрямованих на захист прав біженців.

Завдання навчальної дисципліни “Право біженців”полягає в системному і комплексному розгляді наступних питань: історія формування міжнародного механізму захисту прав біженців, проблеми захисту прав біженців у сучасному міжнародному праві, визначення категорії «біженець» та особливості надання статусу біженця, міжнародний захист прав біженців, втрата та позбавлення статусу біженця, інститут притулку у сучасному міжнародному праві, міграційне право, право притулку та захист прав біженців у Європейському Союзі.

Предмет навчальної дисципліни “Право біженців”передбачає вивчення міжнародно-правових гарантій дотримання статусу біженця, законодавства Європейського Союзу та національного законодавства України щодо прав та обов’язків біженців.

Студенти повинні вивчити характерні риси та особливості правового статусу біженців, особливості регулювання правового статусу біженців, норми внутрішньо-національного права, що регулюють статус біженців, а також права та обов’язки цієї категорії осіб. Окрему увагу студенти мають зосередити на вивченні міждержавної співпраці з проблема біженців.

Рекомендована література

Законодавтсво та міжнародно-правові акти:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // ВВРУ, 1996. – №30. – Ст..141.
 2. Закон України «Про правовий статус іноземців» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – N 23. – Ст. 161
 3. Закон України «Про біженців». // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 47. – Ст. 250
 4. Закон України «Про приєднання України до Конвенції про статус біженців та Протоколу щодо статусу біженців // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 18
 5. Временное соглашение о статусе беженцев, прибьшающих из Германии (Женева, 4 июля 1936 г.) (http://www.unhcr.ru/doc/liga-5 .doc).
 6. Всеобщая декларацыя прав человека от 10 декабря 1948 г. // Международные акты о правах человека: Сб. документов. – М., 1999.
 7. Декларацій о территориальном убежище (1977 г.) (http://www.unhcr.ru/doc/es- doc).
 8. Дополнительный Протокол к Временному соглашению и Конвенции о статусе беженцев, прибывающих из Германии, подписанным в Женеве соответственно 4 июля 1936 года и 10 февраля 1938 года (Женева, 14 сентября 1939 г.) (‘http://www.unhcr.ru/doc/liga-7.doc).
 9. Дублинская конвенцій 1990 года, определяющая государство, ответственное за рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища, поданньїх в одном из государств-членов Европейского Сообщества (http://www.unhcr.ru/doc/1990- dublin.doc).
 10. Европейское соглашение о передане ответственности за беженцев (Ібоктября 1980 г.) (http://wwvv.unhcr.ru/doc/es-2.doc).
 11. Европейское соглашение об отмене виз для беженцев (20 апреля 1959 г.) (http://wavw.unhcr.ru/doc/es-1 .doc).
 12. Картахенская декларация о беженцах, принятая на Коллоквиуме по теме «Международная защита беженцев в Ценральной Америке, Мексике и Панаме: юридические и гуманитарньїе вопросьі», проходившем в Картахене (Колумбия) с 19 по 22 ноября 1984 года (http://vvwvv.unhcr.ru/doc/l984-kartah.doc).
 13. Конвенция 1969 года по конкретним аспектам проблем беженцев в Африке (http://wYYW.unhcr.ru/doc/l 969-afrika.doc).
 14. Конвенция 1990 года о применении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 года между правительствами государств Зкономического союза Бенилюкс, Федеративной Республики Германии и Французской Республики о постепенной отмене контроля на общих границах (http://www.unhcr.ru/doc/1990-shengen.doc).
 15. Конвенция о сокращении безгражданства (ЗО августа 1961 г.) (http://2akon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi).
 16. Конвенция о статусе апатридов (28 сентября 1954 г.) (http://zakon.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main .саі).
 17. Конвенція про статус біженців (28 липня 1951 р.) (http://zakon.rada.gov.ua/cgi- bin laws/main.cgi).
 18. Международный пакт об экономических, социальньїх и культурньїх правах от 16 декабря 1966 г. // Международньїе акти о правах человека: Сб. документов. – М., 1999.
 19. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. // Международньїе акты о правах человека: Сб. документов. – М., 1999.
 20. Протокол к Coглашению о помощи беженцам и вынужденним переселенцам от 24 сентября 1993 года (http://wwvv.unhcr.ra/doc/sng-2.doc).
 21. Протокол щодо статусу біженців (16 грудня 1966 p.) (http://zakon.rada.gov. ua/cgi- hin/laws/main.cai).
 22. Протокол, касающийся моряков-беженцев (12 июня 1973 г.) (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/inain.cgi)

Рекомендована література:

 1. Анісімова Т.Є. Забезпечення прав біженців та шукачів притулку в Україні. – К.,2004.
 2. Анісімова Т.С., Стешенко В.М. Забезпечення прав біженців та шукачів притулку в Україні: Аналіт. доп. за результатами дослідж. стану дотримання прав шукачів притулку та біженців в Україні. – Донецьк: Норд-Прес, 2004. – 82 с.
 3. Бандурка О.О. До питання про приведення процедури надання статусу біженця у відповідність міжнародним нормам // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2002. – № 2 (19). – С.316-322.
 4. Беженцы в Украине: Отчет о выполнении научного проекта „Социально-экономическое обследование иностранцев и лиц без гражданства, которые приобрели статус беженца в Украине” / Национальный ин-т украинско-российских отношений; Институт социологии НАН Украины / С.И. Пирожков (подгот.). – К., 1997. – 85с.
 5. Беженцы и вынужденные переселенцы в государствах СНД / Под ред. В. Мукомеля и Э. Паина. – М.: Комплекс-Прогресс, 1995.
 6. Біженці та Міграція: український часопис права і політики. Т. II. Чис. 3-4′ 1998 / Ред.: В. Євінтов; Укр. Правн. Фундація. – К., 1998. – 231 с. – укp.
 7. Бузницкий Ю.В., Бурлака П.Г., Рубанов С.В. Судебная защита беженцев и лиц, прибывших в Украину в поисках убежища: Практ. рекоменд. / Представительство Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Украине; Центр исследований проблем миграции. – К.: МП Леся, 2000. – 120 с.
 8. Гай С. Гудвин-Гилл. Статус беженца в международном праве / Пер. с англ. под ред. М.И. Левиной. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 647 с
 9. Гончаренко Е.А. Принципы международно-правового статуса беженцев // Проблеми законності. – 2004. – Вып. 65. – С.187-194.
 10. Гончаренко О.А. Статус біженця в міжнародному праві: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – 20 с.
 11. Гринчак В.А. Притулок у міжнародному праві: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук: 12.00.10 – «Міжнародне право» / В.А. Гринчак. – К., 1995. – 16 c.
 12. Жванко Л. Соціальний захист біженців в Українській державі (квітень-грудень 1918 р.) // Вісник Держкомнацміграції України. – 2003. – № 1 (5). – С.20-24.
 13. Жук В.О. Поняття „біженець” у міжнародному праві // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 3. – С.12-19.
 14. Задорожний А. В. Российская доктрина международного права после аннексии Крыма : монография / А. В. Задорожний. ‒ К. : К.И.С., 2015. – 144 с.
 15. Задорожній О. В. Анексія Криму – міжнародний злочин : монографія / О.В. Задорожній. – К. : К.І.С., 2015. – 576 с.
 16. Задорожній О. В. Генеза міжнародної правосуб’єктності України : монографія / О. В. Задорожній. – К. : К.І.С., 2014. – 688 с.
 17. Задорожній О. В. Міжнародне право в міждержавних відносинах України і Російської Федерації 1991‒2014: монографія / О. В. Задорожній. – К. : К.І.С., 2014. – 960 с.
 18. Зарубей В. Правове регулювання перебування іноземців та біженців в Україні // Право України. – 1999. – № 8. – С.52-56.
 19. Иванов Д.В. Беженцы в современном международном праве. – М.: Междунар. отношения, 2006. – 200 с.
 20. Квашилава Т. Статус біженця в міжнародному праві (загальнотеоретичні аспекти). // Біженці та міграція: Український часопис права і політики. – 1998. – Том 1, – С. 28-33.
 21. Клинова Е.В. Правовое положение беженцев в странах Европейского Союза (Статус беженца, право на убежище) / РАН; Институт научной информации по общественным наукам. – М., 2000. – 103с. – (Серия “Права человека”). – Бібліогр.: с.102-103.
 22. Ковалишин І. Поняття „біженець”: критерії визначення в законодавстві України // Право України. – 1999. – № 11. – С.112-118.
 23. Ковалишин І. Правовий статус біженців в Україні як вид правового статусу іноземців // Право України. – 2001. – № 2. – С.38-44.
 24. Константінов С.Ф. Адміністративно-правовий статус іноземців в Україні та механізм його забезпечення: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2002. – 18 с.
 25. Константінов С.Ф. Еволюція поняття іноземців та осіб без громадянства в Україні // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. – 2001. – Вип. 13. – С.209-214.
 26. Кузьменко О. В. Адміністративно-правовий статус біженців в Україні / Наука і освіта. ‒ Д., 2001. – 103 с.
 27. Куколевський О. Додержання законодавства України про біженців та про правовий статус іноземців в Україні // Вісник прокуратури. – 2001. – № 4. – С.47‒
 28. Макух В.В. Проблеми міграцій у відносинах між країнами Магріху та ЄС: досвід України / Стратегічна панорама. ‒ 2008. ‒ №2. ‒ С. 145‒151.
 29. Малиновська О. Біженці в Україні // Проблеми міграції. Український інформаційно-аналітичний журнал. – Том 3. – № 2(5). – 1998.
 30. Малиновська О. Міжнародне співробітництво у сфері захисту біженців: УВКБ ООН та Україна // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. – 2002. – Вип. 21. – С.220-230.
 31. Малиновська О. Приєднання України до Конвенції ООН 1951 р. та Протоколу 1967 р. про правовий статус біженців // Юридичний вісник. – 2002. – № 1. – С.110-118.
 32. Малиновська О. Проблема біженців у світі та в Україні: масштаби, шляхи вирішення // Стратегічна панорама. – 2002. – № 1.
 33. Малиновська О. Удосконалення Закону України „Про біженців” // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2002. – № 4. – С.263-270.
 34. Малиновська О.А. Біженці у світі та в Україні: моделі вирішення проблеми. – Київ, 2003. – 288 с.
 35. Малиновська О.А. Міжнародна міграція як чинник демографічної безпеки / О.А.Малиновська, Л.А. Журановська // Стратегічна панорама. – 2007. ‒ №2. ‒ С. 172‒184.
 36. Малиновська О.А. Правове регулювання становища біженців в Україні: пошуки вирішення проблемних питань // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2002. – № 2. – С.29-38.
 37. Малиновська О.А. Регулювання проблеми біженців у країнах Західної Європи // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 1. – С.119-128.
 38. Малиновська О.А. Статистика міграцій в посиленні формування міграційної політики держав // Стратегічна панорама. – – №1. ‒ С.145-153.
 39. Міжнародний захист прав людини та права біженців. Навчальний посібник / Буроменський М. В. – К., 2002. – 160 с.
 40. Міжнародно-правові та національні засоби захисту прав біженців: Практикум для студентів юридичних клінік / Під загальною редакцією М.В. Буроменського. Уклад. Михайло Всеволодович Буроменський та ін.; Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Ін-т прикладних гуманітарних досліджень. – Харків, 2003. – 179 с.
 41. Москаль Г.Г. К вопросу о соответствии международно-правовым эталонам национальных стандартов Украины в области защиты прав беженцев // Держава і право. – 2005. – Випуск 27. – С.544-550.
 42. Назаров Т.К. Правовой статус иностранцев в Украине: Учеб. пособие. – К.: Правник, 1997. – 69 с.
 43. Наливайко Л.Р. Теоретичні та практичні проблеми правового статусу біженців в Україні // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2001. – № 2 (15). – С.67-76.
 44. Новік В. Законодавство про біженців в окремих країнах: порівняльне резюме // Управління сучасним містом. – 2002. – № 10-12. – С.53-60.
 45. Новік В.О. Довідник для біженців та іммігрантів. – К.: ГРОТ, 2001. – 304с.
 46. Пищуліна О.М. Імміграція в Україні: чинники національної безпеки чи стабілізації ринку праці // Стратегічна панорама. – 2008. ‒ №2. ‒ С. 254‒262.
 47. Пищуліна О.М. Міжнародна міграція та розвиток України в напрямі Європейської інтеграції // Стратегічна панорама. – 2008. ‒ №2. ‒ С. 271‒272.
 48. Пірен М., Ребкало В. Проблема біженців: перегляд підходів // Політика і час. – 2001. – № 3. – С.68-79.
 49. Посібник для біженців та шукачів притулку / Управління у справах міграції та біженців Київської міської держ. адміністрації / В.О. Новік (упоряд.). – Ужгород: Патент, 2004. – 96 с.
 50. Потапов В.И. Беженцы и международное право. – М., 1986. – 103 с.
 51. Права беженцев и перемещенных лиц и их обеспечение по международному гуманитарному праву: Сб. тезисов / Волгоградская ассоциация содействия правовой реформе; Волгоградская академия МВД России / П.В. Анисимов (отв. ред. редкол.). – Волгоград, 2001. – 110 с.
 52. Права вынужденных переселенцев / В. Рахманов (сост.), Н. Иванова (сост.). – М., 1997. – 176 с.
 53. Правовая регламентация статуса беженцев и лиц, ищущих убежище: Уч. пособие под ред. Черкеса М.Ю. Погребного С.А. – Одесса: Латстар, 2002. – 164 с.
 54. Правовий захист біженців та осіб без громадянства в Україні: Збірник НПА / під заг. ред. М.В. Буроменського. ‒ Х., 2004. ‒ 399с.
 55. Савчин М.В. Механізми захисту прав біженців та шукачів притулку: міжнародний та національний рівні. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. ‒ Ужгород, 2007. ‒607 с.
 56. Соколецька К.М. Особливості цивільно-правового положення іноземних громадян в Україні: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2004. – 19 с.
 57. Тищенко Я.С. Право біженців на свободу пересування та вибір місця проживання в Україні // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2002. – № 3 (20). – С.39‒
 58. Тодыка Ю.Н. Конституционно – правовой статус иностранцев и беженцев в Украине: Уч. пособие. – Х.: Факт, 1999. – 104 с.
 59. Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право / О.В. Задорожній (ред). – К.: К.І.С., 2014. – 1016 с.
 60. Чалый П.Ф., Бритченко С.П., Суботенко В.П., Мысык И.И., Чехович С.Б. Безгражданство в Украине: источники возникновения и пути сокращения и предотвращения / В.Д. Андриенко (отв. ред.). – К., 2000. – 223 с.
 61. Черкес М.Е., Погребной С.А., Курочкина М.В., Сиволога Ю.В., Журжий А.В. Правовая регламентация статуса беженцев и лиц, ищущих убежище: Учеб. пособие / Одесская национальная юридическая академия / Марк Ефимович Черкес (общ. ред.), Сергей Алексеевич Погребной (общ. ред.). – О.: Латстар, 2002. – 164с. – Библиогр.: с.76-80.
 62. Чехович С. Заборона вислання (non-refoulmant) біженців, як основоположний принцип міжнародного захисту прав людини. // Проблеми міграції. – 2000. – №2. – С. 2-7
 63. Чехович С.Б. Загальна характеристика суб’єктів правового статусу іноземців та осіб без громадянства // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 6 (44). – С.50-56.
 64. Чехович С.Б. Принципи невислання та невидачі як основний зміст притулку // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. – № 6 (32). – С.36-44.
 65. Шульга Н.А. Великое переселение: репатрианты, беженцы, трудовые мигранты. – Киев: Университет социологии НАН Украины, 2002. – 700 с.
 66. Daniel Wilsher. Non-State Actors and the Definition of a Refugee in the United Kingdom: Protection, Accountability or Culpability?, International Journal of Refugee Law, 2003, Vol.15, No.l. P.68-112.
 67. Deborah Anker. Refugee Status and Violence against Women in the “Domestic” Sphere: The Non-State Actor Question, Spring, 2001,15 Geo. Immigr. L.J. 391.
 68. Deborah Anker. Refugee Law, Gender, and the Human Rights Paradigm, Spring, 2002,15 Harv. Hum. Rts. J. 133.
 69. Frederick B. Baer. International Refugees as Political Weapons, Winter, 1996, 37 Int’l L.J. 243.
 70. Gary Troeller. UNHCR Resettlement: Evolution and Future Direction, International Journal of Refugee Law, 2002, Vol. 14, No.l. P.85-95.
 71. Grahl-Madsen A. The Status of Refugees in International Law. Vols. 1, 2. Sijthoff, Leyden. – 1966, 1972.
 72. Gretchen Borchelt. The Safe Third Country Practice in the European Union: A Misguided Approach to Asylum Law and A Violation of International Human Rights Standards, Spring, 2002, 33 Colum. Human Rights L. Rev. 473.
 73. Harvey C J. Gender, Refugee Law and the Politics of Interpretation, International Journal of Refugee Law, 2001, Vol. 12, No.4. P.680-694.
 74. Helene Lambert. Building a European asylum policy under the ‘first pillar’ of the consolidated treaty establishing the European Community, April 1999, 11 Int’l J. Refugee L. P.329-337.
 75. International Catholic Migration Commission. Futures of Refugees and Refugee Resettlement, International Journal of Refugee Law, 2002, Vol. 13, No.4. P.569-583.
 76. Jacek Cblebny, Wojciech Trojan. The Refugee Status Determination Procedure in Poland, International Journal of Refugee Law, 2000, Vol.12, No.2. P.212-234.
 77. Jacqueline Bhabha. Internationalist Gatekeepers?: The Tension between Asylum Advocacy and Human Rights, Spring, 2002,15 Harv. Hum. Rts. J. 155.
 78. James C. Hathaway, Anne K. Cusick. Refugee Rights Are Not Negotiable, Winter, 2000,14 Geo. Immigr. L.J. 481.
 79. James C. Hathaway, Michelle Foster. International Protection / Relocation / Flight Alternative as an Aspect of Refugee Status Determination, University of Michigan, 2001.
 80. Jean Allain. The jus cogens Nature of Non-refoulement, International Journal of Refugee Law, 2002, Vol.13, No.4. P.533-558.
 81. Jennifer Moore. Whither the Accountability Theory: Second-Class Status for Third-Party Refugees as a Threat to International Refugee Protection, International Journal of Refugee Law, 2001, Vol.13, No.1/2. P.32-50.
 82. Joan Fitzpatrick. Temporary Protection of Refugees: Elements of a Formalized Regime, April, 2000,94 A.J.I.L. 279.
 83. Julie Mertus. The State and the Post-Cold War Refugee Regime: New Models, New Questions, Fall, 1998, 20 Mich. J. Infl L. 59.
 84. Justus R. Weiner. The Palestinian Refugees’ “Right to Return” and the Peace Process, Winter, 1997,20 B.C. Int’l & Comp. L. Rev. I.
 85. Kathryn M. Bockley. A Historical Overview of Refugee Legislation: The Deception of Foreign Policy in the Land of Promise, Fall, 1995, 21 N.C.J. Int’l L. & Com. Reg. 253.
 86. Laura Barnett. Global Governance and the Evolution of the International Refugee Regime, International Journal of Refugee Law, 2002, Vol.14, No.2/3, p.238-262.
 87. Lee Berger, Davina Figeroux. Protecting Accompanied Chiid Refugees from The One-Year Deadline: Minority as a Legal Disability, Summer, 2002, 16 Geo. Immigr. L.J. 855.
 88. Lory Diana Rosenberg. The United States’ Interdiction Experience and Its Impact on Refugees and Asylum Seekers, Winter, 2003,17 Geo. Immigr. L.J. 199.
 89. Louis Henkin. Refugees and Their Human Rights, April, 1995, 18 Fordham Int’l L.J. 1079.
 90. Maryellen Fullerton. Failing the Test: Germany Leads Europe in Dismantling Refugee Protection, Spring, 2001, 36 Tex. Int’l L.J. 231.
 91. Matthew Happold. Excluding Children from Refugee Status: Child Soldiers and Article IF of the Refugee Convention, 2002,17 Am. U. Int’l L. Rev. 1131.
 92. Michael Alexander. Refugee status determination conducted by UNHCR, April 1999, 11 Int’l J. Refugee L. P.251-289.
 93. Michael Barutciski. A Critical View on UNHCR’s Mandate Dilemmas, International Journal of Refugee Law, 2002, Vol. 14, No.2/3, 365-381.
 94. Michael Gallagher. Soldier Boy Bad: Child Soldier, Culture and Bars to Asylum, International Journal of Refugee Law, 2002, Vol.13, No.3, p.310-353.
 95. Michele R. Pistone. Assessing the Proposed Refugee Protection Act: One Step in the Right Direction, Spring, 2000,14 Geo. Immigr. L.J. 815.
 96. Nazarc Albuquerque Abell. The compatibility of readmission agreements with the 1951 Convention relating to the status of refugees, January 1999, 11 Int’l J. Refugee L. P.60-83.
 97. Paula Abrams. Population Politics: Reproductive Rights and U.S. Asylum Policy, Summer, 2000,14 Geo. Immigr. L.J. 881.
 98. Peter Burns. The United Nations Committee against Torture and Its Role in Refugee Protection, Spring, 2001,15 Geo. Immigr. J. 403.
 99. Pia Oberoi, Regional Initiatives on Refugee Protection in South Africa, January 11 Int’l J. Refugee L. P.193-201.
 100. Pierre Bertrand. An Operational Approach to International Refugee Protection, Cornell Int’l L.J. 495.
 101. Randal Hansen. Asylum Policy in the European Union, Spring, 2000, 14 Geo. Immigr. L.J. 779.
 102. Refugee Law and Policy: A Comparative and International Approach, Second Edition, Karen Musalo, Jennifer Moore, Richard A. Boswell, Carolina Academic Press, Durham, North Carolina, 2002. 990 pp.
 103. Reinbard Marx. The Notion of Persecution by Non-State Agents in German Jurisprudence, Spring, 2001, 15 Geo. Immigr. L.J. 447.
 104. Reinhard Marx. The Criteria of Applying the “Internal Flight Alternative” Test in National Refugee Status Determination Procedures, International Journal of Refugee Law, 2002, Vol.14, No.2/3. P.179-218.
 105. Richard A. C. Cort. Resettlement of Refugees: National or International Duty?, Spring, 1997, 32 Tex. Int’l L.J. 307.
 106. Robert J. Beck. Britain and the 1933 Refugee Convention: National or State Sovereignty?, International Journal of Refugee Law, 1999, Vol. 11, No.4. P.597-624.
 107. Roman Boed. The State of the Right of Asylum in international Law, Fall, 1994, 5 Duke J. Comp. & Int’l L. 1.
 108. Ryszard Cholewinski. Economic and Social Rights of Refugees and Asylum Seekers in Europe, Spring, 2000,14 Geo. Immigr. L.J. 709.
 109. Stephan Anagnost. Challenges Facing Asylum System and Asylum Policy Development in Europe: Preliminary Lessons Learned from the Central European and Baltic Statls (CEBS), International Journal of Refugee Law, 2000, Vol.12, No.3. P.3 80-400.
 110. Stephen Legomsky. An Asylum Seekers Bill of Rights in a Non-Utopian World, Spring, 2000, 14 Geo. Immigr. LJ. 619.
 111. Stephen M. Knight. Reflections on Khawar: Recognizing the Refugee from Family Violence, Winter, 2003,14 Hastings Women’s L.J. 27.
 112. Susan Martin, Andy Schoenholtz, Deborah Waller Meyers. Temporary Protection: Towards a New Regional and Domestic Framework, Summer, 1998, 12 Geo. Immigr. L.J. 543.
 113. Susan Musarrat Akram. Orientalism Revisited in Asylum and Refugee Claims, International Journal of Refugee Law, Vol.] 1, No.4. P.8-40.
 114. The Refugee in International Law, Second Edition, Guy S. Goodwin-Gill, Oxford University Press, 1998. 584 pp.
 115. Vic Ullom. Voluntary Repatriation of Refugees and Customary International Law, Spring, 2001,29 Denv. J. Int’l L. & Poly 115.
 116. Volker Tiirk, Introductory Note to UNHCR Guidelines on International Protection, International Journal of Refugee Law, 2003, Vol.15, No.2. P.303-306.
 117. Woodbridge G. UNNRA: The History of the United Nations Relief and Rehabilitation Administration. 3 vols. Columbia University Press, New York. – 1950.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму