Порівняльне кримінально-процесуальне право

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Гринчак В. А.МВП-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832МВП-41доцент Гринчак В. А.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з галуззю порівняльного права, яка вивчає закономірності становлення та розвитку процесу переслідування злочинців.

Завдання навчальної дисципліни полягає у виявленні найдосконаліших моделей кримінального провадження, які забезпечують неухильне дотримання прав людини й основних свобод і повну реалізацію права держави на кримінальне переслідування злочинця задля виконання функції безпеки в суспільстві, підтримання належного правопорядку, забезпечення загальної та індивідуальної превенції, з метою врахування досвіду, набутого іноземними державами та перейняття передових міжнародних підходів для покращення якості правосуддя та виконання вимог міжнародного співробітництва.

В результаті вивчення даного спецкурсу студент повинен
знати:

 • • Зміст і суть моделей і конструкцій кримінального провадження.
 • • Етапи та особливості формування кримінального процесу як основи кримінального переслідування злочинців.
 • • Суть і правову природу принципів і явищ кримінального процесу.
 • • Види та стадії кримінального провадження.
 • • Особливості кримінального провадження держав світу.
 • • Перспективи вдосконалення кримінально-процесуального законодавства України.

вміти:

 • • Проводити порівняльний аналіз явищ кримінального процесу різних правових систем.
 • • Проводити інституційний аналіз кримінального провадження різних держав світу.
 • • Виявляти недоліки національного кримінального провадження з огляду на існуючі закордонні аналоги.

Рекомендована література

 • Гуценко К. Ф. Уголовный процесс западных государств. – Москва, Зерцало, 2002. ;80 с.
 • Михеенко М. М., Шибико В. П. Уголовно-процесульное право Великобританка, США и Франции. – Киев, 1981. 234 с.
 • Молдован В. В., Молдован А. В., Порівняльне кримінально-процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: навч. посібник. – Київ, Юрінком Інтер, 1999. 400 с.
 • Основи кримінального процесу ФРН: навч. посібник. – Харків, Право, 2017.
 • Смирнов А. В. Модели уголовного процесса. – С. – Петербург, Наука, 2000.
 • Толочко О. М. Сучасна типологічна модель кримінального процесу України: порівняльно-правовий аналіз. – Порівняльно-аналітичне право. № 3–2. 2013.
 • Кримінально-процесуальний кодекс України. – Київ, Хрінком Інтер, 2019.
 • Сучасний кримінальний процес країн Європи. Монографія. – Харків, Право, 2018.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму