Північна Європа у сучасній системі міжнародних відносин

Тип: Нормативний

Кафедра: країнознавства і міжнародного туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Зінько І. З.МВК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616МВК-31

Опис курсу

Мета дисципліни     

Одним з головних предметів підготовки спеціалістів з міжнародних відносин є курс „Північна Європа у сучасній системі міжнародних відносин”. Він викладається для студентів спеціалізації „країнознавство”, які хочуть на прикладі цього європейського субрегіону краще зрозуміти суть, чинники, напрями та основні складові зовнішньої політики.

У першому блоці цього курсу студенти вивчають і аналізують роль та місце Північної Європи у сучасній світовій та європейській політиці, спільні проблеми внутрішнього політичного та економічного розвитку, які впливають на формування та способи ведення зовнішньої політики, зокрема – це проблеми безпеки і миру, захисту прав людини, економічного співробітництва та сталого розвитку, охорони довкілля, співробітництва у сферах науки, освіти, культури. Окремі  теми присвячено ролі, організаційній структурі та напрямам діяльності міжнародних та субрегіональних  організацій: НАТО, ЄС, ОБСЄ, Ради Європи, Північної Ради, Ради Баренцево-Євроарктичного співробітництва, Ради Балтійських держав та  ін.

Другий блок курсу присвячений розгляду зовнішньої політики окремих країн Північної Європи. Тут вна прикладі кожної країни субрегіону розглядаються політико-правові засади зовнішньої політики, вплив внутрішньої ситуації на зовнішню політику країни, її роль та місце в міжнародних організаціях, відносини з державами-сусдіми, з політично та економічно впливовими державами світу, а також з Україною.

Курс є інтегрованою навчальною дисципліною, що охоплює базові знання про історію, політику та економіку як субрегіону в цілому, так і окремих його держав.

Завдання дисципліни

Завдання дисципліни полягає в ознайомленні студентів з основними групами чинників, політико-правовим та інституційним забезпеченням формування та реалізації зовнішньої політики країн Північної Європи та створених ними субрегіональних організацій. Студенти отримують комплексні знання про місце та роль країн Північної Європи у сучасній системі міжнародних відносин та у європейській політиці. Значна увага зосереджується на особливоостях становлення та сучасному станові двосторонніх міждержавних відносин, зокрема й у відносинах цих країн з Україною.

Очікувані результати

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

 • – Особливості ролі країн Північної Європи та їх субрегіональних організацій у світовій та європейській політичній системі та сучасних міжнародних відносиниах;
 • –  визначальні риси інтеграційних об’єдань країн Північної Європи,
 • –  механізми та засоби реалізації зовнішньої політики держав Північної Європии;
 • – основні групи чинників, що визначають зовнішню політику країн Північної Європи;
 • – особливості реалізації зовнішньої політики різними президентами та урядами країни, починаючи з кінця 80-их років ХХ ст., ;
 • – форми та механізми двостороннього співробітництва країн,;

В результаті вивчення даного предмета студент повинен вміти:

 • –    оперувати політико-правовою та економічною термінологією з метою аналізу сфер та напрямів зовнішньої політики держави;
 • –    встановлювати причинно-наслідкові зв’язки у детермінантах, засобах, інструментах та наслідках зовнішньої політики держави;
 • –    обґрунтовувати власні приклади оптимальної реалізації національного інтересу та  визначати пріоритетні напрями зовнішньої політики країни.

Рекомендована література

 1. Газін В., Копилов С. Новітня історія країн Європи та Америки. 1945-2002 рр. – Київ: Либідь, 2004. – 623 с.
 2. Гудби Д., Бувальда П., Тренин Д. Стратегия стабильного мира. Навстречу Евроатлантическому сообществу безопасновти. – М.: Международные отношения, 2003. – 208 с.
 3. Вахудова М.-А. Нерозділена Європа. Демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму. – К.: Видав. Дім „Києво-Могилянська академія”, 2009. – 379 с.
 4. Великобритания. Епоха реформ/ Под ред. А.А. Громыко. – М.: Весь мир, 2007.
 5. Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2006. – 696 с.
 6. Дубович І.А. Країнознавчий словник-довідник. – К: Знання, 2008. – 839 с.
 7. Європейський Союз: політика, економіка, право: Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – 532 с.
 8. Європейський Союз: структура, функції, механізми / За ред. Н.В.Антонюк. – Львів, 2002 – 176 с.
 9. Зінько І. Зовнішня політика країн Північної Європи. – Львів:ЛНУ ім.. І. Франка, 2015. – 328 с.
 10.  Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2005. – XIV с., 466 с.
 11. Зарубежные страны. Выпуск 1:1998-2003 гг/ Автор-составитель Я.М. Бердычевский. – Запорожье:Премьер, 2003. – 624 с.
 12. Зіллер Ж.. Політико-адміністративні системи країн ЄС. Порівняльний аналіз / Пер. з фр. В.Ховхуна. – К.: Основи, 1996. – 420 с.
 13. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посібник. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001. – 448 с.
 14. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2005. – XIV с., 466 с.
 15. Павлов Н.В. Внешняя политика ФРГ в постбиполярном мире. – М.: Наука, 2005. – 410 с.
 16. Рудько С.О. Зовнішня політика країн Західної Європи. = Острог: Вид-во Нац. Ун-ту «Острозька академія», 2012. – 412 с
 17. Соціально-економічна географія світу/ за ред. Кузика С.П.- Львів, 2002.
 18. Zięba R. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeńtswa Unii Europejskiej. W-wa: Wyd-wa Akademickie i Profesjinalne, 2007. – 280 s.