Міжнародні відносини і світова політика (4 курс спеціальності МЕВ, МБ, МІ, Кр)

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Іспит
82Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Теленко О. М.
814Теленко О. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Теленко О. М.
814Теленко О. М.

Опис курсу

Навчальний курс «Міжнародні відносини і світова політика» розглядає тенденції та проблеми світового розвитку, а також роль певних держав у сучасних міжнародних відносинах. Розглядаються такі питання як глобалізація, міжнародний тероризм, проблема нерозповсюдження зброї масового знищення, незаконного обігу наркотичних речовин, невизнаних держав. Вивчаються пріоритетні напрямки зовнішньої політики Китаю, Південно-Африканської Республіки, Іспанії, Бразилії, Аргентини. Мета курсу – забезпечити розуміння особливостей світової політики як сучасного етапу міжнародних відносин.

У результаті вивчення навчального курсу студенти повинні: знати основні поняття і категорії, що стосуються міжнародних відносин і світової політики; вміти аналізувати основні тенденції розвитку сучасного світу та його виклики; розуміти особливості світової політики та роль окремих держав у міжнародних відносинах.

Рекомендована література

 • 1. Алієв М. М. Ядерні програми Ірану та Ізраїлю в контексті близькосхідного протистояння / М. М. Алієв // Вісник Київського міжнародного університету. Серія: міжнародні відносини. – К.: КиМУ, 2010. – Вип. 10. – С. 74-90.
 • 2. Арбатов А. Г. Ядерная перезагрузка і международная безопасность / А. Г. Арбатов // Политические исследования. – 2011. № 3. – С. 36-49.
 • 3. Ачкасов В. А. Мировая политика и международные отношения: Учебник / В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 480 с.
 • 4. Бабкіна О. В. Проблеми міжнародної та європейської безпеки на початку ХХІ століття / О. В. Бабкіна // Діалог цивілізацій: нові принципи організації світу: Матер. всесвіт. конф. Київ, 24 трав. 2002. – К.: МАУП, 2002. – С. 170-174.
 • 5. Богатуров А. Д. Очерки теории и методологии политического анализа международных отношений / А. Д. Богатуров, Н. А. Косолапов, М. А. Хрусталев. – М.: НОФМО, 2002. – 390 с.
 • 6. Варнавський Д. “Іранська ядерна проблема” в інтерпретаціях провідних світових держав: штучні виміри та реальні складові / Д. Варнавский // Дослідження світової політики: Зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 50. – С. 131-147.
 • 7. Военная сила в международных отношениях: Учеб. пособие / Под ред. В. И. Анненкова. – М.: КНОРУС, 2011. – 496 с.
 • 8. Горбач О. Історія і теорія зовнішньої політики: Навч. посібник / О. Горбач. Львів: Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола, 2010. – 142 с.
 • 9. Городня Н. Країни Східної Азії в першому десятилітті ХХІ ст.: регіональні інтеграційні ресурси та глобальні пріоритети / Н. Городня // Дослідження світової політики: Зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 50. – С. 198-227.
 • 10. Гумбатов Т. До проблематики феномену міжнародного тероризму: аналіз основних позицій // Наукові праці МАУП, Вип.3(34), с.93-98. – http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Npmaup/2012_3/pdf_files/93-98.pdf
 • 11. Далявська Т.П. Міжнародні технології врегулювання проблеми невизнаних держав. // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу]. – 2014. – Вип. 224. – № 236. – С. 76–81
 • 12. Добровольський О. В. Геополітичний розвиток Південної Азії, Океанії, Африки і Латинської Америки та інтереси України / О. В. Добровольський. – К.: Університетське видавництво “Пульсари”, 2006. – 128 с.
 • 13. Європейський Союз: політика, економіка, право: Навч. посібник / За ред. Н. Антонюк, М. Микієвича. – Львів: Піраміда, 2005. – 532 с.
 • 14. Елин Д. В. Противоречивость процесса глобализации: локализация и глокализация / Д. В. Елин. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://domhors.ru/issue/pep/6-2010-1/elin.pdf
 • 15. Каменнов П. Китай: принципы активной обороны / П. Каменнов // Международная жизнь. – 2010. № 4. – С. 40-56.
 • 16. Кіслов Д. В. Політична безпека масових комунікацій: Монографія / Д. В. Кіслов. – К.: КП МП Леся, 2010. – 208 с.
 • 17. Коломієць О. М. Аналіз сучасного міжнародного тероризму та його найближчий прогноз / О. М. Коломієць // Проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – К.: КиМУ, 2011. – Вип. 3. – С. 223-239.
 • 18. Коппель О. А. Міжнародні системи. Світова політика: Навч. посібник / О. А. Коппель, О. С. Пархомчук. – К.: ФАДА, ЛТД, 2001. – 224 с.
 • 19. Кулагин В. М. Международная безопасность: Учеб. пособие. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 319 с.
 • 20. Лебедева М. М. Мировая политика в ХХІ веке: акторы, процессы, проблемы / М. М. Лебедева. – М.: МГИМО-Университет, 2009. – 142 с.
 • 21. Лебедева М. М. Мировая политика: Учебник / М. М. Лебедева. – М.: КНОРУС, 2011. – 256 с.
 • 22. Маделик С. М. Історичні витоки та еволюція тероризму / С. М. Маделик // Проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – К.: КиМУ, 2010. – Вип. 1. – С. 327-339.
 • 23. Мировая политика в условиях кризиса: Учеб. пособие / Под ред. С. В. Кортунова. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 464 с.
 • 24. Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ / Отв. ред. А. А. Кокошин, А. Д. Богатуров. – М.: КомКнига, 2005. – 432 с.
 • 25. Политическая конфликтология: Учеб. пособие / Под ред. С. Ланцова. – СПб.: Питер, 2008. – 319 с.
 • 26. Понарина Н. Н. Глокализация: общий вектор мирового развития ХХІ в. / Н. Н. Понарина. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://teoriapractica.ru/-4-2011/philosophy/ponarina.pdf
 • 27. Самойлов О. Ф. Імперативи світової політики в добу глобалізації / О. Ф. Самойлов // Вісник Київського міжнародного університету. Серія міжнародні відносини. – К.: КиМУ, 2010. – Вип. 10. – С. 145-153.
 • 28. Современные глобальные проблемы / Отв. ред. В. Г. Барановский, А. Д. Богатуров. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 350 с.
 • 29. Современные международные отношения: Учебник / Под ред. А. В. Торкунова, А. В. Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 688 с.
 • 30. Стародуб Т. Особливості зовнішньої та безпекової політики КНР на сучасному етапі / Т. Стародуб, Д. Рачков // Дослідження світової політики: Зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 2 (51). – С. 34-57.
 • 31. Степанков В. Новітня історія країн Азії та Африки: Навчально-методичний посібник / В. Степанков. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет, 2008. – 127 с.
 • 32. Судак І. І. Еволюція безпекових орієнтирів євроатлантичної спільноти в нових геополітичних умовах / І. І. Судак, К. О. Коцюруба // Проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – К.: КиМУ, 2011. – Вип. 3. – С. 313-324.
 • 33. Тероризм: теоретико-прикладні аспекти: навчальний посібник / за ред. Грищука. – ЛьвДУВС, 2011. – 328 с.
 • 34. Тимінська К. Деструктивна сила міжнародного тероризму та світова безпека держав / К. Тимінська // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наук. пр. – Вип. 88. – Частина І. – С. 8-10.
 • 35. Толстов С. Європейська безпека в умовах багатополярного світу / С. Толстов // Зовнішні справи. – 2010. – № 3-4. – С. 50-54.
 • 36. Український дипломатичний словник / За ред. М. З. Мальського, Ю. М. Мороза. – К.: Знання, 2011. – 495 с.
 • 37. Фрідмен Т. Л. Лексус і оливкове дерево. Зрозуміти глобалізацію / Перекл. з англ / Т. Л. Фрідмен. – Львів: Незалежний культурологічний журнал Ї, 2002. – 624 с.
 • 38. Шарко М. Корейская ядерная проблема: в поисках устойчивых решений / М. Шарко // Международная жизнь. 2010. № 1. – С. 149-160.
 • 39. Шергін С. Китай і США в глобальних трансформаціях / С. Шергін // Зовнішні справи. – 2010. – № 11-12. – С. 50-55.
 • 40. Шергін С. Тихоокеанська стратегія Вашингтона: від Клінтона до Обами / С. Шергін // Дослідження світової політики: Зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 4 (57). – С. 28-36.
 • 41. Шергін С. Три різних країни однієї Азії (країни АСЕАН у фокусі уваги України) / С. Шергін // Зовнішні справи. – 2011. – № 4. – С. 16-21.
 • 42. Ялі М. Перспективи глобального лідерства США / М. Ялі // Зовнішні справи. – 2011. № 5-6. – С.12-15.
 • 43. Caspersen N. Unrecognized states in the international system / N. Caspersen, G.R.V. Stansfield. – New York: Routledge, 2011. – 253 p.
 • 44. Currito E. Of globalisation: A picture of the world / E. Currito // Image age magazine. Magazine of Art, Science and Culture of IADE, Year III. – № 8, May/August 2003. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academia.edu/EDUARDOCURRITO
 • 45. Conley T. The state of globalisation and the globalisation of the state / T. Conley // Australian Journal of International Affairs. – 2002. – Vol. 56. – № 3. – pp. 447-471. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://griffith.academia.edu/TomConley/Papers/603684/Tom_Conley_2002_The_State_of_Globalisation_and_the_Globalisation_of_the_State_Australian_Journal_of_International_Affairs_56_3_
 • 46. International relations theory for the twenty-first century: An introduction / Ed. by M. Griffiths. – London; New York: Routledge, 2007. – 184 p.
 • 47. Giacalone R. Latin American Foreign Policy Analysis: External Influences and Internal Circumstances / R. Giacalone. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1743-8594.2011.00176.x/abstract
 • 48. Kolsto P. The sustainability and future of unrecognized quasistates / P. Kolsto // Journal of Peace Research. – 2006. – Vol. 43. – 6. – P. 723–740.
 • 49. Mingst K. A. Essentials of international relations / K. A. Mingst. – 3rd ed. New York; London: Norton, 2004. – xxiv, 352 p.
 • 50. Partnerships for effective multilateralism. EU relations with Brazil, China, India and Russia / Ed. by G. Grevi, A. de Vasconcelos. – Paris: Institute for Security Studies, 2008. – 176 p.
 • 51. Pegg S. De facto states in the international system / S. Pegg // Working Paper. –The University of British Columbia. Institute of International Relations, 1998. – № 21. – 26 p.
 • 52. Rochester J. M. Fundamental Principles of International Relations / J. M. Rochester. – Boulder: Westview Press. – 2010. – vii, 416 p.
 • 53. The Oxford Handbook of International Relations / Ed. by Ch. Reus-Smith, D. Snidal. – Oxford: Oxford University Press, 2008. – xiii, 772 p.
 • 54. Zaiotti R. International Law, International Relations and the “War on Terror” / R. Zaiotti // Journal of International Law and International Relations. – 2007. – Vol. 3. № 1. – P. 2-8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dal.academia.edu/RubenZaiotti/Papers/1657378/_International_Law_International_Relations_and_the_War_on_Terror_

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму