Міжнародне торгівельне право

Тип: На вибір студента

Кафедра: європейського права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
10Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
10МВП-51

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Міжнародне Торгівельне право” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», яка має за мету ознайомити студентів V курсу з основами міжнародного торгівельного права.

Метою курсу є представлення основних понять, принципів та норм  міжнародноготоргового права. Студенти повинні ознайомитись із вимогами міжнародного торговогоправа

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти:

 • Поняття, предмет та джерела міжнародного торгового права
 • Принципи МТП
 • Міжнародні торгівельні угоди
 • Міжнародні торгові організації
 • Правове регулювання міжнародних фінансових розрахунків
 • Правове регулювання торгових відносин між Україною та ЄС
 • Правове регулювання вирішення міжнародних торгових спорів

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • Володіти основними поняттями і термінологічним апаратом і правильно використовувати їх у практичній діяльності
 • Складати найбільш поширені види міжнародних торгових угод
 • Оціновати стан відповідності торгових відносин угод вимогам міжнародного торгового права
 • Орієнтуватись в у фаховій літературі, правових документах, інтернет-джерелах та вміти швидко знаходити необхідну інформацію

Місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері міжнародних відносин. Навчальна дисципліна „Міжнародне торговельне право” вивчається студентами спеціальності «міжнародне право” на V курсі протягом 1-го семестру (лекцій – 16 годин, практичних занять – 16 годин).

Зв’язок з іншими дисциплінами.  Навчальна диципліна „Міжнародне торговельне право” базується на дисциплінах «Право СОТ», «Міжнародне приватне право» та «Міжнародне економічне право».

Інформаційні джерела. Базові підручники, навчальні посібники, підручники, монографії, наукові статті, міжнародно-правові акти.

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Міжнародне торговельне право” є:

 • Основні ознаки, джерела та особливості міжнародного торговельного права, міжнародних торговельних угод,
 • Правове регулювання міжнародних фінансових розрахунків,
 • Правове регулювання торгових відносин між Україною та ЄС,
 • Правове регулювання вирішення міжнародних торгових спорів.

Об’єктом – вивчення норм, які регулюють міжнародну торгівлю.

Рекомендована література

 1. Анцелевич, Г. А. Международное морское торговое право [Текст] : Учеб.пособие для студ.вузов / Г. А. Анцелевич. — К. : Слово, 2003. — 559с
 2. Лунц Л. А., Марышева Н. И., Садиков О. Н. Международное частное право. — М.,
 3. Корецкий В. М. Очерки англо-американской доктрины и практики частного международного права. — К.
 4. Ладыженский А. М. Теория национальности юридических лиц в международном частном праве // Сов. ежегодник международного права. — М., 1966. — С. 260–275.
 5. Вознесенская Н. Н. Совместные предприятия как форма международного
  экономического сотрудничества. — М., 1989.
 6. Ляликова Л. А. Транснациональные корпорации и проблема определения их национальности // Сов. ежегодник международного права. — М., 1982. — С. 256–269.
 7. Богуславский М. М., Орлов Л. Н. Законодательство о совместных предприятиях: Комментарий. — М., 1993.
 8. Зеркалов Д. Международное торговое право: Справочник/ Дмитро Зеркалов,. – К.: Дакор: КНТ, 2006. – 627 с.
 9. Лазарева, Т. П. Международное торговое право.Расчеты по контрактам [Текст] : Учеб.пособие / Т. П. Лазарева. — 2-е изд.,перераб.,доп. — М. : Юстицинформ, 2003. — 288с
 10. Лисовский, В. И. Международное торговое и финансовое право [Текст] : Учеб.пособие / В. И. Лисовский. — М. : Высшая школа, 1974. — 215с.
 11. Мережко, А. А. Транснациональное торговое право (Lex mercatoria) [Текст] : Монографія / А. А. Мережко. — К. : Таксон, 2002. — 463с.
 12. Лукашук И. И., Лукашук И. О. Толкование норм международного права. — М., 2002.
 13. Международное торговое право.Некоторые вопросы теории и практики [Текст] : Сборник статей / Под ред.В.Лисовского. — М. : Международные отношения, 1979. — 272с
 14. Международное торговое право:расчеты по контрактам [Текст] : Сборник международных документов и комментарии:Учебник и практическое пособие / Сост.Т.П.Лазаревой. — М. : Московский независимый институт международного права, 1996. — 256с.
 15. Ротарь, А. С. Переговоры по заключаемым договорам [Текст] / А. С. Ротарь. — М. : Юрайт-М, 2002. — 190с
 16. Смирнова, Н. Н. Международное торговое право [Текст] : Конспект лекций / Н. Н. Смирнова. — СПб. : Альфа, 2001. — 128с
 17. Тынель, А. Курс международного торгового права [Текст] / А. Тынель, Я. Функ, В. Хвалей. — 2-е изд. — Мн. : Амалфея, 2000. — 703с..
 18. Талалаев А. Н. Венская конвенция о праве международных договоров: Комментарий. — М., 1997.
 19. Транснаціональне торгове право [Текст] [Текст] : програма та робоча програма / авт. С.П. Коломацька; КНТЕУ, Каф. Каф. комерційного права. — 492/14 [замовл.]. — Київ : КНТЕУ, 2014. — 22 c. — 15,00.
 20. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере час-тного права: В 2 т. — М., 1998. — Т. 2.
 21. Шумилов, В. М.Международная купля-продажа [Текст] : Сборник международно-правовых документов / Сост.и отв.ред.-Каприелова Л.Т. — Ереван : МХИТАР ГОШ, 1997. — 240с. — 12.00.

Правові документи

 1. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської України «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)» N 201 від 06.09.20
 2. Постанова Кабінету міністрів України та Національного банку України «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті N 444 від 21 червня 1995 р.
 3. Віденська конвенція ООН «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів» 1980 року

Веб-ресурси

 1. www.uncitral.com

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму