Міжнародне інформаційне право

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Лисик В. М.МВП-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516МВП-31доцент Лисик В. М.

Опис курсу

Програма навчальної дисципліни “Міжнародне інформаційне право” передбачає вивчення таких тем:

1. Міжнародне інформаційне право, як галузь міжнародного публічного права

2. Принципи міжнародного інформаційного права

3. Свобода інформації

4. Захист персональних даних та транскордонні потоки даних

5. Міжнародно-правове регулювання Телекомунікації

6. Розвиток інформаційного суспільства: Інституційний механізм

7. Управління Інтернетом і Міжнародне право

8. Порядок денний кібер-миру та кібер- стабільності

Рекомендована література

 1. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. // Відомості 
Верховної Ради України. — 1992. — No
 2. Указ Президента “Про заходи щодо розвитку національної складової 
глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого 
доступу до цієї мережі в Україні” від 31 липня 2000 р.
 3. Декларація ООН про заборону пропаганди війни й мілітаризму.
 4. Декларація про транскордонні потоки даних ОСЄР 1985 р.
 5. Загальна декларація прав людини 1948 р.
 6. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р.
 7. Міжнародна конвенція електрозв’язку (у ред. 1991 р.).
 8. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод 1950 р.
 9. Європейська конвенція про транскордонне телебачення 1989 р.
 10. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства 2000 р.
 11. Угода про полегшення міжнародних обмінів візуальними й звуковими 
матеріалами освітнього, наукового і культурного характеру 1949 р. під 
егідою ЮНЕСКО.
 12. Угода про співробітництво в області інформації 1992 р. (СНД).
 13. Резолюція ГА ООН 37/92 від 10 грудня 1982 р. про принципи вико- 
ристання державами штучних супутників Землі для міжнародного 
безпосереднього телевізійного мовлення.
 14. Рішення про Концепцію формування інформаційного простору СНД 
1996 р.
 15. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: НОРМА, 2002.
 16. Алексеев С. С. Право: Азбука — Теория — Философия: опыт комплекс- 
ного исследования. — М.: Статут, 1999.
 17. Баймуратов М., Максименко С. Міжнародно-правові аспекти бороть- 
би з дитячою порнографією в Інтернеті // Право України. — 2001. — 
No 10. — С. 104–110.
 18. Бачило И. Л., Лопатин В. Н., Федотов М. А. Информационное право: 
Учебник. — СПб.: Юрид. центр “Пресс”, 2001.
 19. Бачило И. Л. Интернет как явление для системы права // Пробл. ин- 
форматизации. — 2000. — No 3. — С. 3–12.
 20. Бєляков К. Організаційно-правові проблеми формування державної 
інформаційної політики України // Право України. — 2004. — No 10. — С. 16–19. 
        Біленчук П. Д., Лисиченко В. К., Клименко Н. І. та ін. Криміналістика: Підручник / За ред. П. Д. Біленчука. — 2-ге вид., випр. і допов. — К., 2001. — 544 с.
 21. Буткевич В. Г., Мицик В. В., Задорожній О. В. Міжнародне право. Ос- нови теорії: Підручник / За ред. В. Г. Буткевича. — К.: Либідь, 2002.
 22. Городецька О. М. Міжнародна інформація: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. — К.: МІЛП, 2001. — 164 с.
 23. Давыдов И. Масс-медиа российского интернета. Основные тенденции развития и анализ текущей ситуации: Аналит. доклад. 28.09.00 // Рус. журн. // www.russ.ru/politics/20000928_davydov.html
 24. Демьянова К. Интернет — средство массовой информации? // Зако- нодательство. — 2000. — No 9. — С. 45.
 25. Доступ до інформації та електронне самоврядування / Авт.-упоряд. М. С. Демкова, М. В. Фігель. — К.: Факт, 2004.
 26. Ермишина Е. В. Международный обмен информацией: Правовые ас- пекты. — М., 1989.
 27. Ершова Т. В. Концептуальные вопросы перехода к информационно- му обществу XXI века // http://intra.rfbr.ru/pub/vestnik
 28. Завадский И. И. Информационная война — что это такое? // Конфи- дент. — 1996. — No 4.
 29. Зернецька О. В. Нові підходи ООН у галузі комунікацій. ООН у сис- темі міжнародних відносин. — К., 1995.
 30. Игнатов Ю. В. Право на информацию в Интернете // Пробл. инфор- матизации. — 2000. — No 3. — С. 32–35.
 31. Інформаційна політика країн світу http://www.dwinfoserver.com/otto/ highway.shtml
 32. Інформаційна політика регіонів та країн світу http://www.unesco.org/ webworld/observatory/index.shtml
 33. Інформаційне законодавство: Зб. законодавчих актів: У 6 т. / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка, І. С. Чижа. — Т. 4. Інформаційне законодавс- тво країн Європи і Азії. — К.: Юрид. думка, 2005. — 384 с.
 34. Кашлев Ю. Б. Массовая информация и международные отношения. — М., 1981.
 35. Колосов Ю. М., Кузнецов В. И. Международное право: Учебник. — М.: Междунар. отношения, 1996.
 36. Концепція формування інформаційного простору Співдружності Не- залежних Держав 1996 р. /htp://www.rada.gov.ua
 37. Копылов В. А. Информационное право: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2003.
 38. Кормич Б. А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2004. — 384 с.
 39. Котюк В. О. Теорія права. Курс лекцій: Навч. посіб. для юрид. фак. вузів. — К.: Вентурі, 1996. 
        Кохановська О. Особливості правового регулювання відносин, пов’язаних із застосуванням інформаційних систем // Право України. 1998. — No 4. — С. 50–53.
 40. Кудряшов С. М. Действие общих принципов международного права в информационной сфере // Право и политика. — 2001. — No 6. — С. 51–55.
 41. Кузнецов И. Н. Информация: сбор, защита, анализ: Учебник по ин- форм.-аналит. работе. — М.: ООО Изд-во “Яуза”, 2001. — 92 с.
 42. Кушакова­Костицька Н. Від свободи слова — до інформаційного сус- пільства // Право України. — 2004. — No 7. — С. 129–133.
 43. Леанович Е. Б. Проблемы правового регулирования интернет-отноше- ний с иностранным элементом // Междунар. право. — 2001. — No 2. — С. 112–127.
 44. Литвиненко О. В. Інформаційна безпека Європи: Конспект лекцій для студ. спец. “Міжнародна інформація” спеціалізації “Європейські ко- мунікації” / Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. — К., 1999. — 61 с.
 45. Литвиненко О. В., Бінько І. Ф., Потіха В. М. Інформаційний простір як чинник забезпечення національних інтересів України: Моногра- фія. — К.: ІМВ КУ ім. Т. Шевченка, 1998. — 247 с.
 46. Лісовий В. Комп’ютерні злочини: питання кваліфікації // Право Ук- раїни. — 2002. — No 2. — С. 86–91.
 47. Макаренко Є. А. Європейська інформаційна політика. — К., 2000.
 48. Макаренко Є. А. Міжнародні інформаційні відносини. — К.: Наша 
культура і наука, 2002. — 452 с
 49. Макаренко Є. А., Рижиков М. М., Ожеван М. А. та ін. Міжнародна ін- 
формаційна безпека: сучасні виклики та загрози. — К.: Центр вільної 
преси, 2006. — 916 c.
 50. Макаренко Є. А. Європейська інформаційна політика. — К.: Наша 
культура і наука, 2000.
 51. Макаренко Є. А. Інформаційна політика Європейського Союзу. — К., 
 — 368 с.
 52. Макаренко Є. А. Інформаційне суспільство, політика, право в про- 
грамній діяльності ЮНЕСКО. — К.: Наша культура і наука, 2001. — 
385 с.
 53. Мацуура К. Глобализация — это также культурный процесс // Меж- 
дунар. жизнь. — 2000. — No 8–9.
 54. Международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, 
Э. С. Кривчикова. — М., 2000.
 55. Международное публичное право: Учебник / Под ред. К. А. Бекяше- 
ва. — М., 1998.
 56. Мелюхин И. С. Информационное общество и государство // http:// 
relcom.ru/win/Archive/1997
 57. Міжнародне співробітництво України у сфері інформатизації і теле- комунікацій / В. Л. Банкет, С. О. Довгий, А. В. Клікич та ін.; За ред. С. О. Довгого. — К.: Укртелеком, 2001. — 448 с.
 58. Міжнародні стандарти забезпечення свободи слова: Зб. публікацій міжнар. організації “Артикль 19” // “Артикль 19. Всесвітня кампанія за свободу слова”, міжнародна організація; Лабораторія законодав- чих ініціатив. — К.: Міленіум, 2003. — 140 с.
 59. Наумов В. Б. Право и Интернет: Очерки теории и практики. — М.: Кн. дом “Университет”, 2002. — 432 с.
 60. Общая теория права: Учеб. для юрид. вузов / Ю. А. Дмитриев, И. Ф. Казьмин, В. В. Лазарев и др.; Под общ. ред. А. С. Пиголкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 1995.
 61. Олійник О. Захист інформації в умовах інформаційного суспільства // Право України. — 2005. — No 10. — С. 100–103.
 62. Организация Объединенных Наций. Основные факты: Справочник: Пер. с англ. — М.: Весь мир, 2000. — 424 с.
 63. Основи інформаційного права України: Навч. посіб. / B. C. Цимбалюк, В. Д. Гавловський, В. В. Гриценко та ін.; За ред. М. Я. Швеця, Р. А. Ка- люжного, П. В. Мельника. — К.: Знання, 2004. — 274 с.
 64. Офіс офіційних публікацій Європейської Комісії europ.eu. int/
 65. Пазюк А. В. Права людини та Інтернет. — К.: МГО, 2003.
 66. Панарин А. С. Информационные политические технологии в услови- 
ях открытого общества // Кентавр. — 1994. — No 2. — С. 30.
 67. Поздняков А. И. Информационная безопасность личности, общества, 
государства // Военная мысль. — 1993. — No 10. — С. 13–18.
 68. Почепцов Г. Т. Теорія комунікацій. — К., 1996.
 69. Право и информатизация общества / Под ред. В. С. Цимбалюк. — М.,
 70. Проект Концепції відкритого проекту “Стратегія розвитку в Україні 
інформаційного суспільства та суспільства, що ґрунтується на знан- нях” Всеукраїнської громадської організації “Українська Федерація Інформатики”.
 71. Рассолов М. М. Информационное право: Учеб. пособие. — М., 1999.
 72. Расторгуев С. П. Информационная война. — М.: Радио и связь, 1998. — 
416 с.
 73. Расторгуев С. П. Проблемы информационной безопасности самообу- 
чающихся систем // Тезисы конференции “Информационная безо- пасность регионов России (ИББР-99)”, Санкт-Петербург, 13–15 ок- тября 1999 года. Ч. 2. — СПб., 1999. — С. 52–53.
 74. СМИ и Интернет: проблемы правового регулирования / Авт.-сост. проф. В. Н. Монахов. — М.: ЭКОПРИНТ, 2003. — 320 с.
 75. Смыслова Т. М. Международное информационное право: Метод. мате- риалы к междисциплинар. спецкурсу. — М.: СТЭНСИ, 2002. 
        Спеціалізовані установи системи ООН: Навч. посіб. / В. С. Бруз, В. М. Грабажей, В. О. Єлфімов та ін.; За ред. В. С. Бруза. — К.: Либідь, 1995. — 116 с.
 76. Трибушная Е. Зомбированная сеть // Корреспондент. — 2007.— 21 апр.
 77. Українська мережа Інформаційного суспільства // http://e-ukraine. org.ua/flrst.htm
 78. Харченко Л. С., Ліпкан В. А., Логінов О. В. Інформаційна безпека Украї- ни: Глосарій / Заг. ред. Р. А. Калюжного. — К.: Текст, 2004. — 135 с.
 79. Штефан О. Авторське право та сучасні комп’ютерні технології // Право України. — 2005. — No 2. — С. 99–102.
 80. Якушев М. Четыре способа остановить спам // Независимая Газета. — 2003. — 20 июня.
 81. Ярочкин В. И. Информационная безопасность: Учеб. для студ. ву- зов, обучающихся по гуманит. и соц.-экон. спец. — М.: Фонд “Мир”, 2003. — 640 с. 
Додаткова
 82. Орхуська конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що сто- суються довкілля 1998 р.
 83. Конвенція Ради Європи про захист особистості у зв’язку з автоматич- ною обробкою персональних даних 1981 р.
 84. Брюссельська конвенція про розповсюдження сигналів, які несуть програми, що передаються через супутники, 1974 р.
 85. Статут Міжнародного союзу електрозв’язку 1994 р.
 86. Декларація ЮНЕСКО про основні принципи, які торкаються вкладу засобів масової інформації у зміцнення миру і міжнародного взаємо- розуміння, в розвиток прав людини і в боротьбу проти расизму, апар- 
теїду й підбурювання до війни 1978 р.
 87. Декларація ООН про розповсюдження серед молоді ідеалів миру, 
взаємної поваги й взаєморозуміння між народами 1965 р.
 88. Декларація про захист приватності в глобальних мережах ОЄСР 
1998 р.
 89. Директива ЄС про захист фізичних осіб стосовно автоматизованої 
обробки персональних даних та безперешкодного руху цих даних від 
24 жовтня 1995 р.
 90. Резолюція ГА ООН 110 (II) про заборону пропаганди війни від 3 лис- 
топада 1947 р.
 91. Резолюція ЮНЕСКО від 8.11.1985 р. No 230/13.1.
 92. Резолюція ЄС “Про захист прав індивідів стосовно технічного розвит- 
ку й обробки даних” 1979 р.
 93. Резолюція No 2 4-ї Європейської конференції міністрів з політики в області засобів масової інформації “Журналістські свободи та права людини” 1994 р.
 94. Резолюція No 1 Європейської конференції міністрів з політики в об- ласті засобів масової інформації “Вплив нових комунікаційних техно- логій на права людини і демократичні цінності” 1997 р.
 95. Заява 4-ї Європейської конференції міністрів з політики в області засобів масової інформації “Про порушення журналістських свобод” 1994 р.
 96. Резолюція 820 (1984) Парламентської асамблеї Ради Європи “Про від- носини парламентів держав із засобами масової інформації” 1984 р.
 97. Рекомендації Комітету Міністрів ЄС щодо питання забезпечення при- ватності під час користування мережею Інтернет.
 98. Рекомендації Комітету Міністрів ЄС щодо питання забезпечення при- ватності під час користування мережею Інтернет.
 99. Рекомендація про Керівні принципи щодо безпеки інформаційних систем Ради ОЕСР 1992 р.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму