Корпоративне право Європейського Союзу

Тип: На вибір студента

Кафедра: європейського права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
7Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
7доцент Яворська І. М.МВП-41

Опис курсу

Метою вивчення курсу «Корпоративне право ЄС» є ознайомлення студентів з поняттям корпоративного права, корпоративних правовідносин, поняттям та джерелами корпоративного права ЄС,  принципами регулювання корпоративного права ЄС,  засадами правового регулювання діяльності товариств ЄС.

Завданням курсу є вивчення і закріплення, аналіз відповідних положень законодавства України в частині регулювання діяльності товариств та права Європейського Союзу: установчих договорів, актів вторинного права, рішень Суду ЄС, які регулюють діяльність товариств в ЄС та спрямовані на гармонізацію права у відповідній сфері.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: законодавство України та право ЄС у сфері регулювання діяльності товариств (норми установчих договорів), директиви, рішення, регламенти ЄС, практику Суду ЄС

вміти: використовувати отримані знання при вивченні суміжних предметів і дисциплін, вміти застосувати їх у практичній роботі.

Рекомендована література

 1. Актуальные проблемы Европейского права : учебное пособие / Л.М. Энтин, М.Л. Энтин, С.А. Трыканова, И.В Орина. – М. : Флинта : МПСИ, 2008. – 254 с.
 2. Брацук І. З. Теоретико-правові засади імплементації права Європейського Союзу в національне право держав-членів: монографія/ І. З. Брацук; за наук. ред. порф. Микієвича. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 230 с.
 3. Буроменский М. Защита прав человека в Европейском Союзе / М. Буроменский, Р. Хорольский // Проблеми законності : респ. міжвідомч. науковий збірник / відп. ред.В.Я. Тацій. – Х. : нац. юрид. акад.. України. –1998. – Вип. 36. – С. 84-90.
 4. Бусыгина И.М. Европейский Союз : новые измерения концепции суверенитета / Политическая наука. Суверенитет в условиях глобализации. Опыт политики Запада и Востока : сб. науч. трудов / ред. и сост. И.В. Кудряшова. – М. : ИНИОН РАН, 2005. – 194 с.
 5. Европейский Союз: основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментарияим. – М. : ИНФРА, 2010. – 698 с.
 6. Европейский Союз: справочник-путеводитель / [ред О.В. Буториной, Ю.А. Борко, И.Д. Иванова]. – 2-е изд., дополн. и перераб.– М. : Право, 2003.– 288 с.
 7. Европейское международное право : учебник / [отв. Ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова]. – М. : Международные отношения, 2005.– 408 с.
 8. Европейское право : учебник для вузов / [под общ. ред. Л.М. Энтина].– М. : Норма, 2004. – 720 с.
 9. Европейское право : учебник для вузов / [С.В.Водолагин, Е.Ю.Козлов, А.А.Наку, Г.П.Толстопятенко и др. ; под общ. ред. Энтина М.Л]. – М. : Изд-во НОРМА, 2000.– 720 с.
 10. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека : учебник для вузов / [рук. авт. колл и отв. ред. д.ю.н., проф. Л.М. Энтин]. – М., НОРМА. – 960 с.
 11. Заблоцька Л. Формування ідеї прав людини в Європейському Союзі / Л. Заблоцька // Український правовий часопис.– 2004. – Вип. 4(9). – С. 61-65.
 12. Ильин Ю.Д. Лекции по истрии и праву Европейского Союза / Ю.Д. Ильин. – Х. : Консум, 1998. – 156 с.
 13. Кашкин С.Ю. Введение в право Европейского Союза : учебное пособие / под. ред. д.ю.н., проф. Кашкина С.Ю. – М. : Изд-во Эксмо, 2005.– 368 с.
 14. Черніков Д. Європа формує  Єдиний цифровий ринок. Чому Україна поза ним?//peg.org.ua/article/310
 15. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами з іншої сторони // Електронний ресурс. – Режим доступу: kmu.gov.ua/control/puplish.
 16. Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в 2016 році// https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/zviti-pro-vikonannya/zvit-pro-assotsiatsiyu-2016.pdf.
 17. Звіт про виконання Порядку денного асоціації та Угоди пр асоціацію між Україною та Європейським Союзом за січень-травень 2016 р.// Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.
 18. Україна та Угода про асоціацію: моніторинг виконання з 1 грудня 2016 по 1 листопада 2017 (Український центр європейської політики. 2017 р.)//http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/UCEP_report_3_WEB.pdf.
 19. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у торговельній та бюджетній сферах. – К., 2015.- Міжнародний центр Перспективних Досліджень. – С.13.
 20. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15/page2.
 21. Закон України ««Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1405-19.
 22. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів»http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/289-19.
 23. Report on digitalization in companylaw – Режим доступу: http://ec.euopa.eu/justice/civil/companylaw/index_en.htm.
 24. Цивільний кодекс України.-К.: Парламентське видавництво, 2004; Відомості Верховної Ради України .-2003.-№40-44.-Ст. 356.
 25. Закон України «Про акціонерні товариства»// Урядовий кур’єр від 29.10.2008 р.- №202.
 26. Закон України «Про господарські товариства»// Відомості Верховної Ради України від 03.12.1991. – №49.-Ст.682.
 27. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»//Офіційний вісник України від 12.04.2006р. -№13.-Ст.857.
 28. Закон України «Про депозитарну систему України»//Офіційний вісник України від 15.10.2012.- №76.-Ст.3066.
 29. Перша та Друга директиви ЄС у сфері регулювання діяльності товариств (Директива 2012/30/ЄС)// eur-lex.europa.eu

Силабус:

Завантажити силабус