Історія міжнародно-правових вчень

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
124Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1232Земан І. В.МВП-61

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1216МВП-61Земан І. В.

Опис курсу

Для правильного й ефективного використання міжнародного права, очевидно потрібно пізнати його природу, а відтак важливими є концептуальні дослідження вчених, які формують наукову доктрину та забезпечують досягнення цієї цілі. Головна мета вивчення міжнародно-правової теорії полягає в розумінні системи принципів та інших складових категорій міжнародно-правової науки. Зміна та вдосконалення теоретичних положень цієї науки потребують філософських узагальнень, що ґрунтуються на історично-правових дослідженнях.

Сучасна вітчизняна наука міжнародного права не може обійтися без аналізу історії міжнародно-правових учень. Ґрунтовне пізнання тенденцій та етапів становлення науки є важливою умовою для визначення перспектив на майбутнє, що є практичною необхідністю та однією з найважливіших передумов наукових розробок у міжнародному праві.

В розробленому курсі, аспірантам подано програму вивчення класичного та сучасного періоду міжнародного права через дослідження провідних шкіл та наукових поглядів ключових представників наукової доктрини.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії: Підручник / За ред. В. Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2002. – 608 с.
 2. Буткевич В.Г. Политоко-правовые взгляды Гуго Гроция // Сов. Государство и право. – 1984. – №9. – С. 80-87.
 3. Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международного права. М., 1990. – 205 с.
 4. Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. Роль Гуго Гроция в становлении и развитии науки междунродного права // СЕМП, 1982. – М., 1983. – С. 252-276.
 5. Гроций Гуго. О праве войны и мира. Три книги. – М.: Госююриздат, 1956.
 6. Гачкевич А. До питання походження терміна «міжнародне право» (на основі поглядів Людвіка Ейрліха). // Право України. 2010. № 1. С.163-168. С. 168
 7. Заблоцкая Л.Г. История развития науки международного права в Киевском университете в дооктябрьский период. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.10 / – Киев, 1991. – 165 c.
 8. Земан І.В. Історія розвитку школи дипломатії у Львівському університеті // Наше право № 1 ч. 1, 2012. – С. 175-179.
 9. Історія Львівського університету. За ред. Макарчука С.А. – Л. 1976. – 884 с.
 10. Левин, Д. Б. Наука международного права в России в конце XIX и начале XX в. : общие вопросы теории международного права / Академия наук СССР, Институт государства и права. – Москва : Наука, 1982. 197 с.
 11. Левин, Д. Б. История международного права. – Москва 1962. 136 с.
 12. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: учеб. Для студентов юрид. фак. и вузов. – М. : Волтерс Клувер, 2005. – 432 с.
 13. Лукашук И.И. Возникновение и становление международного права // Вестник Киев. Ун-та. Серия. Междунар. отношения и междунар. право. – 1984. – № 18. – С. 25-32.
 14. Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилиззованіх народов. Т. 1. – М., 1996. – 313 с.
 15. Оппенгейм Л. Международное право. Том І. Мир. Полутом 1. Перевод с 6-го английского издания, дополненого Г. Лаутерпахтом под. редакцией и спредисловием проф. С.Б. Крылова. – М.,1948. – 407 с.
 16. Репецький В.М. Історичні передумови формування теорії міжнародного права // Вісник Львів. У-ту. Серія Міжнароддні відносини. 2001. Вип. 3. С. 81-86.
 17. Репецький В.М. Розвиток науки міжнародного права у Львівському університеті (До 350 – річчя Університету). // Наше право. – № 1. ч. І. – 2011. – С.151-155.
 18. Толстых В.Л. Курс международного прав: учебник. – М.- : Волтерс Клувер, 2010. – 1056 с.
 19. Cybichowski Z. Miedzynarodowe prawo wojenne. Lwow. Nakladem Gubrinowicza і syna. 1914. 148 s.
 20. Cybichowski Z. Prawo narodow. System prawa miedzynarodowego. Lwow. Gubrynowicz і syn. 1915. 415 s.
 21. Cybichowski Zygmunt. O pojeciu i zrodlach prawa narodow. Ksiega pamiatkowa ku czci Boleslawa Orzechowicza. Tom I z 10 tablicami і 2 rycinami w tekcsie. Lwow 1916. S. 188-221.
 22. Ehrlich L., Langrod S. Zarys historii nauki prawa narodow, politycznego i administracijnego w Polsce. – Krakow 1949. – 39 s. S.11.
 23. Finkel L., Starzynski S. Historya Uniwersytetu Lwowskiego. T.I. – L. 1894.
 24. Neff, Stephen. A Short History of International Law’, in Malcolm D. Evans (ed), International Law (Oxford University Press, 2003. P. 31-58.
 25. Orakhelashvili, A. Research handbook on the theory and history of international law / ed.: Edward Elgar, 2011. 543 p.
 26. Redzik A. Lwowska szkoła dyplomatyczna. Zarys historii Studium Dyplomatycznego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930–1939) // Polski Przeglad Dyplomatyczny, 2006, nr 5 (33). S. 121-149.
 27. Redzik Adam. Wydzial Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939 – 1946. Lublin 2006. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pavla II. 409 s.
 28. Roszkowski Gustaw. O Organizacyi miedzynarodowego zwiazku panstw. Mowa miana dnia 1 Pazdziernika 1879 r. w auli Uniwersytetu lwowskiego przy otwarciu roku akademickiego 1879/80 przez dr. Gustawa Roszkowskiego profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu we Lwowe. (Ocobne odbicie z “Przewodnika naukowego i literackiego”). Lwow 1880. 18 s.
 29. Roszkowski Gustaw. Über das Wesen und die Organisation der internationalen Staatengemeinschaft. Erlangen, 1893. Verlag von Palm & Enke.(Carl Enke).23 s.
 30. Roszkowski Gustaw. Swiatowy Traktat Pocztowy, zawarty w Rzymie 26 Maja 1906 r. Referat rzedlozony radzie panstwa w Wiedniu. Lwow. Czcionkami drukarni ludowej. 1909 r. 17 s.
 31. Roszkowski Gustaw. O Kodufikacyi prawa miedzynarodowego. Szkic naukowy. Wydanie redakcyi “Przeglady polskiego”. Krakow. Drukarnja Fr. Kluczyckiego i sp. Pod zarzdena Jozefa Lakocinskiego. 1882. 45 s.
 32. Sands Philippe. The Memory of Justice: The Unexpected Place of Lviv in International Law – A Personal History // Case W. Res. J. Int’l L. Vol. 43 (2011); P. 739-758.

 

Додаткова література:

 1. Гоббс Т. Избранные произведения. – Т. 1. – М., 1965.
 2. Ваттель Эмер де. Право народов или принципи естенственного права, приеняимые к поведению и делам наций и суверенов. – М.: Госюриздат, 1960.
 3. Гефтер А. В. Европейское междунродное право. – СПб., 1980.
 4. Дмитрієв А.І. Вестфальський мир 1648 року і сучасне міжнародне право: Монографія. — К., 2001. — 426 с.: іл. 27.
 5. Земан І.В. Міжнародно-правові погляди Густава Рошковського // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти. Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин присвяченої 350 річчю Львівського національного університету імені Івана Франка, 8-9 лютого 2011 р. – Львів, видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 79-81.
 6. Земан І.В. Право міжнародних організацій в поглядах Густава Рошковського // X міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» 6-8 травня 2011 року. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2011. – С. 255-256.
 7. Земан І.В. Міжнародно-правові погляди Людвіка Ерліха під час наукової діяльності у Львівському університеті // Правове життя сучасної України: матеріали міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу, 20-21 травня 2011 р. в м. Одеса. Т. 1 / відп. ред. д-р юрид. наук В.М. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – О.: Фенікс, 2001. – С. 363-365.
 8. Земан І.В. Історія розвитку Львівської школи дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин: політичні, правові та економічні аспекти. Зб. Матеріалів конференції / Рец: М.З. Мальський, М.М. Микієвич, Н.В. Антонюк, І.М. Грабинський. – Л.: DPI, 2011. – 188 с. С. 133-137.
 9. Кахнич В. Передумови та заснування Львівського університету // Вісник Львів. Ун-ту. – Серія юрид. – 2011. – Вип. 52. – С. 64-70. С. 65.
 10. Куртинець М.І. Розвиток науки міжнародного права середньовічної Польщі // Часопис Київського університету права. – 2010/2. – С. 324-328.
 11. Репецький В.М. Становлення і розвиток науки міжнародного права у Львівському університеті //Вісник Львівського університету. – Серія міжнародні відносини. 2004. Вип. 11. – С.99-103.
 12. Репецький В.М. Основні етапи формування міжнародно-правової науки у Львівському університеті // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти. Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин присвяченої 350 річчю Львівського національного університету імені Івана Франка, 8-9 лютого 2011 р. – Львів, видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 55-57.
 13. Международное право ХХІ века, под. редакцией доктора юридических наук, професора В.Г. Буткевича, – Киев., 2006. – 640 с.
 14. Наука міжнародного права в Університеті Святого Володимира. В 2 т. Том 1: В.А. Незабитовський, М.К. Ренненкампф, Р.І. Базінер / Упорядники: О.В. Задорожній, В.А. Короткий. – К.: Видавничий дім «Промені», 2004. – 267 с.
 15. Der Kreis um Hans Kelsen. Die Anfangsjahren der Reinen Rechtslehre. Schriftenreihe des Hans Kelsen-Instituts. Wien 2008.
 16. Ehrlich L. Prawo narodow. – Naklad і wlasnosc K.S. Jakubowskiego we Lwowe, 1927. – 590 s.
 17. Ehrlich L. The new positivism in International Law. – Lwow, 1938. – 37 s.
 18. Ehrlich Ludwik. Gdansk. Zagadnienia prawno-publiczne. L. 1926. 205 s.
 19. Fueger M. Neues Banknotem, begruendet durch neue Kreditpapiere von unveraenderlichem Gleichwerte mit dem Golde und Silber. – Wien, 1816. Gedruckt und verlegt von Karl Gerold. – 127 s.
 20. Roeben, Betsy 2003, Johan Caspar Bluntschli, Francis Lieber und das moderne Voelkerrecht 1861-1881. Nomos-Verlag, Baden-Baden.
 21. Stahl, Julius 1847, Der Christliche Staat und sein Verhaltnis zu Deismus und Judentum, Berlin.
 22. Stahl, Julius 1855, Parlamentarische Reden, Treuherz, J. M. P. (ed.), Berlin: H. Hollstein.
 23. Schmitt, Carl 2007, The Concept of the Political, (Transl. Schwab, George), Chicago: University of Chicago Press.
 24. Jabloner, Clemens 1998, Kelsen and His Circle: The Viennese Years’, Europian Journal of \international Law 9, 2: 368-385.
 25. Kelsen, Hans 1967, Pure Theory of Law, (Trans. Knight, Max), Berkley: University of California Press.
 26. Koskenniemi M. The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law. 1870-1960. Cambridge 2002. p. 12-14.
 27. Keen E. Beyond the Anarchial Society: Grotius, Colonialism and Order in World Politics. Cambridge. 2002.
 28. Martha Finnemore, National Interests in International Society. London. 1996. pp. 69-88.
 29. Roberts J.M. Modern History: From the Europa Age to the New Global Era. New York: Oxford University Press 2008.
 30. Wiegand Hanns-Juergen. Das Vermaechtnis Friedrich J. Stahl. Koenungstein/Ts.: Athenaeum, 1980.
 31. Wilhelm G. Grewe, The Epochs of International Law. Berlin/New York.: Walter de Gruyter. 2000.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму