Адвокатура в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: європейського права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
9МВП-51

Опис курсу

Курс “АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ ” вивчають студенти денної форми навчання факультету міжнародних відносин Львівського національного  університету ім. І.Франка протягом IX семестру.

Цей курс складається з лекцій та семінарських занять, на яких студент в повній мірі черпає інформацію та оволодіває знаннями, які дають змогу йому зрозуміти сутність навчальної дисципліни. Семінари, проводяться після прочитання лекції з відповідної теми, до уваги береться те, що студент уже отримав певну інформацію та теоретичну підготовку. Під час семінарських, практичних занять студенти закріплюють, поглиблюють та удосконалюють теоретичні знання, котрі вони  отримали на лекціях та під час самостійної підготовки. На семінарських заняттях здійснюється контроль за самостійним вивченням студентами наукової, навчальної літератури, та законодавства зарубіжних країн. З метою більш ефективного вивчення курсу аналізуються першоджерела – міжнародно-правові акти, закони, статути адвокатських обєднань.

Особлива увага приділяєтся ознайомленню студентів практикою, тому програмою передбачено також участь студентів у судовому засіданні.

Мета вивчення дисциплiни: формування у студентів сучасного погляду на професiю адвоката i її мiсце у забезпеченнi прав та охоронюваних законом iнтересiв громадян i юридичних осiб, її значення та роль у побудовi демократичної i правової держави; вироблення свiдомого i вiдповiдального ставлення до майбутньої професiї; засвоєння принципiв та органiзацiйних форм дiяльностi адвокатури та гарантiй адвокатської діяльності, адвокатської етики та особливості захисту прав громадян України.

Структура дисциплiни складається з вступу та основних роздiлiв: Загальні положення про адвокатуру; Правовий статус адвоката Адвокат в кримінальному процесі, Правовий захист в цивільному судочинстві, Етичні основи діяльності адвоката; Діяльність адвоката в Європейському суді по правах людини;

Студенти повиннi знати:

 • поняття, завдання та проблеми подальшого вдосконалення адвокатури України;
 • принципи та органiзацiйнi форми дiяльностi адвокатури в Українi та у зарубіжних країнах;
 • види адвокатської дiяльностi;
 • вимоги, що пред’являються до адвоката, правила адвокатської етики.

Умiти:

 • складати основні процесуальнi документи: позовна заява, клопотання, заяви, скарги тощо;
 • складати установчі документи для реєстрації основних видів господарських товариств: приватне підприємства, товариство з обмеженою відповідальністю, громадська організація;
 • побудувати захист в кримiнальнiй або представництво у цивiльнiй справi чи господарські справі;
 • орієнтуватись у рiзних галузях права.

Рекомендована література

Правові документи

 •  1. .Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст.141
 • 2. Конвенція про захист прав людини та основних свобод від 04.11.50 // Голос України. — 2001. — 10 січ. (№ 3 (2503)). — С. 6–8
 • 3. Господарський кодекс України від 16.01.03 // Офіц. вісн. України. — 2003. —№ 18–20.
 • 4. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 40–41, 42.
 • 5. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Голос України. — 2003. — 12 берез. (№ 45–46); — 13 берез. (№ 47–48)
 • 6. Закон України „Про адвокатуру” від 19.12.1992, №2887-ХІІ
 • 7. Закон України „Про судоустрій Украйни” від 07.02.2002 № 3018-Ш
 • 8. Закон України “Про нотаріат” від 2 вересня 1993 р. // ВВР України. – 1993.- № 39. – Ст. 383; 1998. – № 35.- Ст. 241; 2000. – № 32. – Ст. 245; № 50.- Ст. 257
 • 9. Указ Президента України „Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури” 30.09.1999 р.№ 1240/99
 • 10. Постанова Кабінету Міністрів України ,”Про порядок реєстрації адвокатських об’єднань” 27.04.1993р. №302
 • 11. Положення про Єдиний реєстр адвокатів України. Затверджено постановою Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України від 10.03.2000 №2.
 • 12. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства. 1988р.
 • 13. Директива Рада ЄС № 89/48/ EEC 21.12.1988
 • 14. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах – 7.10.2002
 • 15. Правила етики і дисциплінарна практика асоціацій адвокатів: Контроль за якістю правової допомоги: [Країни Європи] // Адвокат. – 1999. – № 3.
 • 16. Основні положення про роль адвокатів. Прийняті VШ Конгресом ООН по запобіганню злочинам 1.08.1990р.
 • 17. Рекомендації R (2000) 21 Комітету Міністрів державам-учасницям Ради Європи про свободу здійснення професійних адвокатських обов’язків. 25.10.2000

Спеціальна література:

 • 18. Адвокатура України: правове регулювання і судова практика: Практ. посіб. для адвоката/ за ред. С.Ф.Сафулька, О.Д. Святоцького; Упоряд. Т.Г.Захарченко та їн. – К.: Видавничий Дім Де Юре, 2003.
 • 19. Алейніков Г. І Роль адвокатури в формуванні української державності // Українська державність: становлення, досвід, проблеми: Зб.. наук. ст. (за матеріалами ХІІ Харк. політол. читань). – X., 2001.
 • 20. Бігун Б.. Чи може український юрист практикувати в США?// Юридичний журнал. – 2002.4
 • 21. Варфоломеєва Т.В., Гончаренко С.В.. Науково-практичний коментар до Закону України Про адвокатуру”. Законодавство про адвокатуру та адвокатську дальність: 36. нормат. актів; Коментар/ Академія адвокатури України. -К.: Юрінком Інтер, 2003.
 • 22. Варфоломеєва. Т.В. Конституційні засади діяльності адвокатури // Адвокат. – 1997. – №2.
 • 23. Варфоломеєва Т.В.. Юридична професія в Україні – стан і перспективи// Адвокат. – 2000. № 4-5.
 • 24. Варфоломеєва Т.В.. Суб’єкт надання правової допомоги// Адвокат. – 2001. – № 6.
 • 25. Вольф Р. Правила етики і дисциплінарна практика асоціацій адвокатів: Контроль за якістю юрид. допомоги: [Адвокатури в Австрії] // Адвокат. – 1999. – № 3.
 • 26. Гловацький І.Ю.. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі. Навч посібник. – К.:Атіка, 2003.
 • 27. Жуковская О.. Права адвоката и Евроконвенция // Юридическая практика. – 24.12.2002. – №52
 • 28. Історія адвокатури України / За ред. Т.В.Варфоломеєвої, О.Д.Святоцького. К., 1992. – 145 с.
 • 29.
 • 30. Мейер В.Д.. Приватна юридична практика. Довідковий посібник для приватних юристів-початківців в Україні. – Правова Ініціатива в Центральній та Східній Європі. Американська асоціація юристів. – Київ. – 1994.
 • 31. Логінова С. Адвокатська таємниця через призму судово-правової реформи // Право України. – 2002. – № 2
 • 32. Лубшев Ю.Ф.. Курс адвокатского права: Учебник. 2-е издание.- М.: ООО „Профобразование”, 2003.
 • 33. Ю. Миргородский. Адвокатура в странах СНГ// Юридическая практика. — 25.03 и 1.04.2003. – №12,13.
 • 34. Сучасні системи адвокатури/ за ред. О.Д.Святоцького. – К.: Право України, 1993.
 • 35. Розвиток української адвокатури за міжнародними стандартами: реальність чи примара// Адвокат. – 2002.- №1
 • 36. Святоцький О.Д.., Михеєнко М.М.. Адвокатура України: Навчальний посібник для студентів юрид. вищих навч. заклад. і фак.- К.: Ін Юре. — 1997.
 • 37. Святоцький О.Д., Медведчук В.В., Адвокатура: історія і сучасність,- К.: Ін Юре,- 1997
 • 38. Сплейн Н. К.. Роль юристів в демократичному суспільстві. Коментарі американського законодавства// Адвокат. – 1998, №4.
 • 39. Стасюк Р. Роль адвоката у захисті прав та законних інтересів громадян та юридичних осіб у суді // Юридична Україна. – 2003. – № 1.
 • 40. Типові норми професійної поведінки правників. Американська правнича асоціація. – Київ.1995
 • 41. Хотенець П. В. Правовий статус адвоката в Україні: Автореф. дис. на здоб. наук. Ступ. канд. юрид. наук. 12.00.10 /Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – X., 2002.
 • 42. Яновська О. Адвокатська таємниця як правова гарантія адвокатської діяльності // Право України. – 1997. – № 2.
 • 43. Яновська О. Гаранта заняття адвокатською діяльністю // Юрид. вісн. України. – 1996. – 11-18 лип.
 • 44. Яновська О. Система гарантій адвокатської діяльності – крок до громадянського суспільства // Право України. – 1996. – № 3.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму