Iryna Yeleyko

Position: Docent, International Economic Relations Department

Scientific degree: Candidate of Economic Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-4748

Email: iryna.yeleyko@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Research interests

Research interests mainly include: International migration, European labour market, Cross-cultural management, International Integration, International economic relations.

Selected publications

Articles:

1.  Єлейко І. Значення національної культури у здійсненні економічної діяльності представниками різних країн світу // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання: – 2018. – Випуск 21. – с. 77 – 82. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. (електронне наукове фахове видання) (індексоване видання)

2. Єлейко І.В. Порівняльний аналіз ефективності використання моделей управління трудовими ресурсами / І.В. Єлейко, Х.П. Остапів // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство: Збірник наукових праць. – 2018. – Випуск 17. Частина 1. – с. 103 – 107. (фахове видання) (індексоване видання)

3. Єлейко І.В. Особливості управління людськими ресурсами у міжнародному бізнесі / І.В. Єлейко, Х.П. Остапів // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини: Збірник наукових праць. – 2017. – Випуск 42. – с. 285 – 293. (фахове видання)

4. Yeleyko I., Yeleyko V., Shushkova Y. The financial effect of migrant workers’ remittances to the economic development of the recipient countries //  Economica I Organizacja Przedsiebiorstwa. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ.2017. – Nr 12 (tom 815). – p. 34 – 45.

5. Єлейко І. Міграційна політика країн-членів ЄС: сучасні виклики // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Моделювання соціально-економічних процесів: регіональні та галузеві аспекти” / За ред. – Б. Ю. Кишакевича. – Дрогобич : Видавничий відділ, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – с. 132 – 134. (тези)

6. Єлейко І. Крос-культурні особливості ведення бізнесу в Україні // International Scientific Conference Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: Conference Proceedings, Part II, April 29, 2016. Tbilisi: SSOTU. – p. 66 – 69. (тези)

8. Єлейко І. Трудова міграція українського населення у Португалію // Актуальні проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 27-28 жовтня 2016 р.). – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – с. 46 – 47. (тези)

9. Yeleyko I. Ukrainian immigration to the USA: reasons and aims / I. Yeleyko, V. Yeleyko // “The Peculiarity of Man” 2016, nr 1 (23). Fundamentalne kategorie ludzkiego poznania: przyczyna – cel. Wydawnictwo Naukowe GRADO. – p. 193 – 200.

10. Yeleyko I. Ukrainian immigrants in Portuguese labour market / I. Yeleyko, O. Ryndzak // The Economic Review (Economicke rozhl’ady). Scientific journal of the University of Economics in Bratislava. – Volume 45., 4/2016. – p. 463-477. (індексоване видання)

11. Єлейко І. Передумови та особливості міграції українського населення в США / І. Єлейко // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2016. – Вип. 39. – С. 187-194.

12. Єлейко І. Особливості введення «Блакитної карти» в країнах-членах ЄС //  Розвиток нової економічної системи на світовому, державному та регіональному рівнях: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 30-31 січня 2015 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2015. – Ч. 1. – С.29-32. (тези)

13.  Єлейко І. В. Особливості політики інтеграції мігрантів на ринку праці Португалії / Єлейко І.В., Грабинський І.М. // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2015. – №98. – С.5-15. – (Дніпропетровськ, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, www.eprostir.dp.ua). – ISSN 2224-6282. (фахове видання)

14. Єлейко І. Формування політики імміграційної привабливості Португалії / І. Єлейко, І. Грабинська, І. Грабинський // Міжнародні відносини. Серія Економічні науки: Збірник наукових праць. – 2014. – №4. – С. 1-18. – (Київ, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка), (фахове видання).

15. Єлейко І. «Блакитна карта» як інструмент залучення висококваліфікованої робочої сили країнами-членами ЄС / І. Єлейко // Глобальні та національні проблеми економіки: Збірник наукових праць. – 2014. – №2. – С.76-80. – (Миколаїв, Миколаівський національний університет імені В. О. Сухомлинського, http://global-national.in.ua/issue-2-2014). – ISSN (Online) 2413-3965. (фахове видання)

16. Єлейко І. Організаційно-економічний механізм розвитку національної міграційної політики України на прикладі країн-членів ЄС  / І. Єлейко, Г. Марковська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Територіальні міграційні системи: теорія і практика. Ін-т регіональних досліджень; відп. ред. В.С.Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 3. –  С. 176-184. (фахове видання)

17. Єлейко І. Особливості формування кредитних ресурсів вітчизняними банківськими установами / І. Єлейко, О. Галько, М. Гунько // Випуск 29. – Збірник наукових праць Львівського університету. Формування ринкової економіки України. Ч. 1, 2013. – С. 159-167.(фахове видання)

Educational and methodical works:

1. Історія міжнародних економічних відносин // Львів: НВФ„Українські технології”, 2013. – 336 с. (у співавторстві)

Scientific biography

Graduated from the Ivan Franko National University of Lviv, Economic Faculty (1999). She defended her Doctoral Dissertation in 2003 and was awarded the academic degree of Candidate of Sciences (PhD). During 2004-2005 she took the Post-diploma training at the Institute of Political Science and International Relations, Jagiellonian University (Krakow, Poland). Dr. Iryna Yeleyko started her academic career in 2002 at the Department of International Economic Relations at the Ivan Franko National University of Lviv as Assistant Professor. Since 2008 – Associate Professor at the Department of International Economic Relations at the Ivan Franko National University of Lviv.
Academic scholarship and training: Private Higher School of Business and Administration (Warsaw, Poland); Jagiellonian University, Lane Kirkland Scholarship Program (Krakow, Poland); Jagiellonian University, Queen Jadviga grant (Krakow, Poland); The George Washington University, The William and Helen Petrach Endowment for Ukrainian Exchanges and Programs (Washington DC, USA); University of the Algarve,
Erasmus Mundus Mobility Programme (Faro, Portugal); University of Cadiz, Erasmus + Staff Mobility (Cadiz, Spain).
Authored more than 40 scientific papers, scientific and methodical materials, school-
books (in co-authorship).

CV

Schedule

Page with teachers schedule not found!