Nataliya Horin

Position: Docent, International Economic Relations Department

Scientific degree: Candidate of Economic Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-4748

Email: nataliya.horin@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Research interests

International economic integration, foreign economic policy, eco-innovative development of the global economy, competitiveness in world markets.

Selected publications

Manuals and monographs:

1. Міжнародні відносини: Політика. Економіка. Право / М.З. Мальський, Ю.М.Мороз, І.І.Іжнін та ін..; за ред. М.Мальського, Ю.Мороза. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 476 с.

2. Український дипломатичний словник / М.З.Мальський, Ю.М.Мороз, О.С.Кучик та ін.; за ред. Мальського М.З., Мороза Ю.М. – 2-ге вид., переробл.і доповн. – К.: Знання, 2014. – 814 с.

3. Історія міжнародних економічних відносин: Курс лекцій / за ред. І.М.Грабинського / ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів: НВФ «Українські технології», 2013. – 336 с.

4. Менеджмент європейської економічної інтеграції: Підручник / за ред. Писаренко С.М. – К.: Знання, 2012. – 373 с.

5. Горін Н. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. / Н.В. Горін. – К.: Знання, 2008. – 330 с.

6. Горін Н.В. Система регулювання зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією: досвід Польщі: Монографія. / Н.В.Горін. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – 192 с.

7. Horin N. Kształtowanie systemu regulacji handlu międzynarodowego artykułów rolnych na Ukrainie // Światowe rolnictwo w globalizującej się gospodarce: Badania naukowe / Pod red. M.Janoś-Kresło i I.Hrabyńskiego. – Kielce, 2006. – S. 101-112.

8. Горін Н. Формування системи регулювання зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні // Світове сільське господарство в глобалізованій економіці: Соціально-економічні проблеми та особливості регулювання: Монографія / За ред. д-ра екон. наук, проф. І.М.Грабинського / ЛНУ ім. Івана Франка; Вища школа наук в Кєльцах. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – С. 139-151.

9. Регулювання світової економіки: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / А.І.Мокій, М.Д.Янків, Т.П.Яхно, Н.В.Горін – Львів: Вид-во ЛКА, 2004. – 204 с. (особисто підготовлені розділи: Генеральна угода з тарифів і торгівлі. Світова організація торгівлі. Міжнародне нетарифне регулювання світогосподарських зв’язків.)

Articles:

1. Horin N. Eco-innovative Activity of Ukrainian SMEs / N. Horin // Problems of World Agriculture. Journal of Warsaw University of Life Sciences. – 2017. – Vol. 17. – №.4. – Рp. 95-104. (In English)

2. Hrabynskyi I. Logit Aad Probit Analysis of Export Behaviour and Eco-Innovation Activity of Enterprises under Globalization: Evidence from Ukraine / I. Hrabynskyi, N. Horin, L. Ukrayinets // Globalization and Its Socio-economic Consequences. – 2017. – Vol. 2. – Pp. 709-716 (In English)

3. Hrabynskyi I. Barriers and Drivers to Eco-innovation : Comparative Analysis of Germany,  Poland and Ukraine / I.  Hrabynskyi,  N. Horin,  L.  Ukrayinets // Economic and Managerial Spectrum. – 2017. – Vol.  XI.  – Issue 1. – Pp.  13-24. ISSN 1337-0839 (In English)

4. Horin  N. V.  Types of Eco-innovation Policy Instruments / N. V. Horin // Problems and Prospects of Territories’ Socio-economic Development: Conference Proceedings of the 6th International Scientific Conference, April 20-23, 2017, Opole,  Poland.  – Opole: The Academy of Management and Administration in Opole,  2017. – Pp.  15-16.

5. Horin  N.  Support of Eco-innovation Projects in Agriculture : Case of Poland / N. Horin // Problems of World Agriculture. Journal of Warsaw University of Life Sciences. – 2016. – Vol. 16. – №.4. – Рp. 123-130. ISSN 2081-6960 (In English)

6. Horin N. Konkurencyjność ukraińskiego sektora rolno-spożywczego na unijnym rynku po utworzeniu strefy wolnego handlu UE-Ukraina / N. Horin, J. Krzyzanowski // Problemy Rolnictwa Światowego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. – 2016. – T. 16 (XXXI). – No.1. – Pp. 85-94. ISSN 2081-6960

7. Horin N. Financing of Innovative Development in Armenia and Ukraine / L. Avetisyan, N.Horin // Proceedings of the 17 th International Scientific Conference “Finance and Risk”. – Bratislava: Publishing House EKONOM, 2015. – Vol. 2. – Pp. 85-94.

8. Горін Н.В. Оцінка реалізації агроекологічних заходів в рамках програми розвитку сільських територій в Польщі / Н. В. Горін, М. М. Лесів // Збірник наукових праць [Буковинського університету]. Економічні науки. – 2014. – Вип. 10. – С. 225-231. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpen_2014_10_31.

9. Горін Н.В. Механізми фінансування еколого-інноваційного розвитку економічних систем / Н.В.Горін // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (зб.наук.пр.) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2013. – Вип.1 (99). – С. 146-153.

10. Горін Н.В. Формування інноваційної моделі транскордонного співробітництва (на прикладі Центральноєвропейського регіону (CENTROPE)) / Н.В.Горін. // Регіональна економіка. – 2012. – №4. – С.193-201. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2012_4_27.

11. Horin N. Credit insurance and guarantee for eco-innovation projects / N.Horin // Proceedings of the International Scientific Conference “Modern trends of insurance 2012”. – Bratislava: Vydaveteľstvo EKONÓM, 2012. – Рр. 63-72.

12. Горин Н. Взаимодействие государства и банковского сектора при финансировании эколого-инновационной деятельности / Н.Горин // Zborník recenzovaných príspevkov III. Medzinárodnej vedeckej konferencie “Fin Star Net 2012”, 7.-9. Februára 2012. – Bratislava: Vydavatel‘stvo Fin Star, 2012. – Рр. 35-42.

13. Horin N. The role of public finance instruments in the environmental innovation policy: evidence for Ukraine / N.Horin // Finance and risk. Proceedings of the 13th International Scientific Conference. – Bratislava: Vydaveteľstvo EKONÓM, 2011. – Pp. 86-96.

14. Горін Н.В. Фінансово-кредитне забезпечення еколого-інноваційного підприємництва / Н.В. Горін. – Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Управління фінансовими ресурсами регіону: зб. наук. праць / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2011. – Вип. 3 (89). – С. 130-136.

15. Горін Н.В. Сучасні тенденції розвитку світового ринку фінансових послуг // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євроінтеграція: Збірник наукових праць. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2010. – Вип.1 (81). – С. 77-84.

16. Горін Н. Забезпечення міжнародної конкурентоспроможності країни на світових аграрних ринках в умовах взаємодії тенденцій глобалізації та регіоналізму // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2008. – Вип.23. – С. 213-219.

17. Horin N. Analiza sytuacji makroekonomicznej w rolnictwie Ukrainy w warunkach europejskiej integracji w porównaniu z krajami Europy Środkowej i Wschodniej // Integracja europejska i procesy globalizacji. – Legnica, Zielona Góra, 2007. – Ss. 155-163.

18. Горін Н. Вплив розширення ЄС на розвиток системи регулювання зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні // Наука молода. – Зб. наук. праць молодих вчених Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – С. 68-72.

Scientific biography

       Nataliya Horin graduated from the Faculty of International Business and Management of the Ternopil Academy of National Economy with a MA in international economics in 1998. Diploma with honors. In 1998-2003 she was postgraduate student at Ivan Franko National University of Lviv. In 2004, she defended her PhD thesis “The System of Regulation of Foreign Trade in Agricultural Products in the Central and Eastern European Countries”, and was awarded with the academic title of Kandydat Nayk (PhD). Dr. Nataliya Horin started his academic career in 2002 at the Department of International Economic Relations at Ivan Franko National University of Lviv. In 2010 she was entitled as Associate Professor of the Department of International Economic Relations. Dr. Nataliya Horin lectures on Trade Policy, State Regulation of Foreign Economic Activity, Organization of Foreign Trade Operations, International Logistics, World Economy. In 2014-2017 she was a member of the specialized academic council K 35.051.21 on thesis defense in specialty 08.00.02 – World Economy and International Economic Relations. She was a scientific supervisor of 1 defended PhD dissertation. Participation in international scientific internships: – September 2006 – June 2007 – Lane Kirkland Scholarship Program, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Warsaw University, Poland; – March-April 2007 – Ministry of Agriculture and Rural Development of Poland, Warsaw, Poland; – September 2011 – July 2012 – National Scholarship Program of the Government of the Slovak Republic, University of Economics in Bratislava, Slovakia; – September 2015 – July 2016 – Erasmus Mundus Program, ALRAKIS II Project, Warsaw University of Life Sciences- SGGW, Poland. Dr. Nataliya Horin is the author and co-author of more than 60 scientific works, including 5 manuals and 3 monographs. Also she is a reviewer of the Scientific journal of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Poland). e-mail: talya_gorin@yahoo.com
S

Schedule

Page with teachers schedule not found!