Толочко Орест Ярославович

Посада: асистент кафедри іноземних мов

Наукові інтереси

перекладознавство

контрастивна лінгвістика

експресивний синтаксис

стилістика

лінгвістика тексту

Публікації

  1. Толочко О.Я. Особливості відтворення експресивності речень зі зворотним порядком слів (на матеріалі англомовних перекладів прози Олеся Гончара) // «Іноземна філологія»: Український науковий збірник, Випуск 15. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – С. 191-201.
  2. Толочко О.Я. «Інверсія як засіб відтворення семантично значущих концептів в оригінальному та перекладному дискурсі» (за матеріалами романів М. Осадчого «Більмо» та Б. Антоненка- Давидовича «Смерть»). // Вісник Львівського університету. Серія “Іноземні мови”. Випуск 14. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 272-280.
  3. Толочко О.Я. «Інверсія в оригінальному та перекладному дискурсі: до питання про шляхи відтворення експресивності». // Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови, зарубіжна література, методика викладання. Том 6, № 1 (16). – Донецьк: ДонНУ, 2009. – С. 149-160.
  4. Толочко О. Я. “Відтворення експресивності інверсії у перекладі” (на матеріалі українських перекладів романів Р. Олдінгтона, Ф.-С. Фіцджеральда та Е. Гемінгвея). // Всеукраїнська наукова конференція “Григорій Кочур в контексті української культури другої половини ХХ віку”  (Львів 14-15 жовтня 2005 року). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 262-270.
  5. Толочко О.Я. «Відтворення семантики стилістичної інверсії» (на матеріалі перекладів повісті М. Коцюбинського «Fata Morgana») / О.Я. Толочко. – Вісник КНЛУ. Серія «Філологія». Том 12 № 2. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2009. С. 101-109.
  6. Толочко О.Я. «Експресивна інверсія і перекладацька множинність» (на матеріалі роману Д.-Г. Лоуренса «Коханець леді Чатерлей». // Вісник Черкаського університету. Серія «Філологічні науки». Випуск 193. – Черкаси: Видавничий відділ ЧНУ, 2010. – С. 153-159.
  7. Толочко О.Я. «Відтворення стилістичної функції експресивної інверсії у перекладі когнітивні аспекти» // Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна .література. Методика викладання. Том 8, № 1 (22).– Донецьк: ДонНУ, 2011. – С. 133-145.
  8. Толочко О.Я. «Чинники експресивності синтаксичної моделі P-S в англійському та українському художньому дискурсі» // Наукові записки. – Випуск 118. – Серія «Філологічні науки» (Мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 300-306.
  9. Толочко О.Я. «Інверсія як елемент ідіостилю американських письменників «Втраченого Покоління» (Перекладознавчий аспект)» // Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. зарубіжна література. Методика викладання. Том 10, № 2 (29) – Донецьк: ДонНУ, 2013. – С. 105-116.
  10. Толочко О. Я. Факторы экспрессивности дивергентных синтаксических моделей с инверсией в художественных текстах (Сопоставительный анализ) (на материале английского, украинского и русского языков) // Международный научно-исследовательский журнал № 2 (33), Часть 2. – С. 53 -57. – Екатеринбург, 2015.

Біографія

Дата народження: 1977 р. м. Львів.

1994-1999 рр. – навчання у Львівському державному університеті імені Івана Франка (факультет іноземних мов, кафедра англійської філології). (Диплом з відзнакою).

З вересня 2000 р. – асистент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка.

Тема дисертації: «Експресивна інверсія у художньому перекладі» (на матеріалі англійських та українських текстів); Спеціальність: 10.02.16. – «перекладознаство». Науковий керівник: Проф. Зорівчак Р. П.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!