Тхоровська Світлана Володимирівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Наукові інтереси

ідеологічний дискурс

когнітивна лінгвістика

мова засобів масової інформації

Публікації

Вибрані публікації:

  1. Тхоровська С. В. Стратегіїідеологічного дискурсу / С. В. Тхоровська//Філологічні науки. Зб. наук.праць. – Суми:СумДПУ, 2007. – № 1, Т. ІІ. – С. 50–55.
  2. Практичний курс англійської мови : підручник для студ. вищ. навч. заклад. / О. Р. Зарума, Н. О. Михайленко, О. М. Сащин, С. В. Тхоровська ; за ред. О. Р. Заруми. — 2-е вид. — Вінниця : Нова Книга, 2012. — 498 с.
  3. Тхоровська С. В. Метафоричні моделі в ідеологічному дискурсі (на матеріалі англомовних редакційних статей) / С. В. Тхоровська // Наука ХХІ століття: відповіді на виклики сучасності : Збірник статей І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Бухарест, 17 травня 2013 р. – Бухарест, 2013. – Ч.II. С. 64 – 68.
  4. Тхоровська С. В. Дихотомія„свій” – „чужий” в комунікативному просторі ідеологічного дискурсу (на прикладі використання пасиву у текстах редакційних статей “TheNewYorkTimes” та “TheDailyTelegraph”) // Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія Філологія (мовознавство) : зб. наук. праць. – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2013. – Вип. 18. – С. 375–380.
  5. Тхоровська С. В. Функціонування цитатного мовлення в ідеологічному дискурсі англомовних редакційних статей // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Видавничий дім „РОДОВІД”, 2013. – Вип. 667 : Германська філологія. – С. 213–219.
  6. Тхоровська С. В. Специфіка використання слів з дифузною семантикою в організації ідеологічного дискурсу редакційної статті (на матеріалі редакційних статей TheDailyTelegraph”) // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. І (163). – С. 247–253.
  7. Тхоровська С. В. Засоби вираження дейксису в організації ідеологічного простору редакційної статті (на матеріалі TheNewYorkTimes, TheTimes, TheDailyTelegraph) / С. В. Тхоровська // «І Таврійські філологічні читання» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон, Вид. дім «Гельветика», 2015. – С. 13–15.

Біографія

Закінчила факультет іноземних мов (англійська філологія) у Львівському державному університеті імені Івана Франка. Після закінчення працювала асистентом кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин. У 2010 році захистила дисертацію «Ідеологічний дискурс англомовної преси (лінгвокогнітивні аспекти)» (науковий керівник – І. А. Бехта) та здобула ступінь кандидата філологічних наук. З 2012 року – доцент кафедри іноземних мов.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!