Тхоровська Світлана Володимирівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Електронна пошта: svitlana.tkhorovska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Ідеологічний дискурс, когнітивна лінгвістика, мова засобів масової інформації.

Курси

Вибрані публікації

Тхоровська С. В. Сутнісні ознаки ідеологічного дискурсу (на матеріалі редакційних статей) / С. В. Тхоровська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – 2012. – № 24. – С. 144-148. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnuflm_2012_24_35.

Тхоровська С. В. Стратегії ідеологічного дискурсу / С. В. Тхоровська//Філологічні науки. Зб. наук.праць. – Суми:СумДПУ, 2007. – № 1, Т. ІІ. – С. 50–55.

Практичний курс англійської мови : підручник для студ. вищ. навч. заклад. / О. Р. Зарума, Н. О. Михайленко, О. М. Сащин, С. В. Тхоровська ; за ред. О. Р. Заруми. — 2-е вид. — Вінниця : Нова Книга, 2012. — 498 с.

Тхоровська С. В. Метафоричні моделі в ідеологічному дискурсі (на матеріалі англомовних редакційних статей) / С. В. Тхоровська // Наука ХХІ століття: відповіді на виклики сучасності : Збірник статей І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Бухарест, 17 травня 2013 р. – Бухарест, 2013. – Ч.II. С. 64 – 68.

Тхоровська С. Дихотомія “свій” – “чужий” у комунікативному просторі ідеологічного дискурсу (на прикладі використання пасиву в текстах редакційних статей “The New York Times” та “The Daily Telegraph”) / С. Тхоровська // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). – 2013. – Вип. 18. – С. 375-380. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2013_18_77.

Тхоровська С. Функціонування цитатного мовлення в ідеологічному дискурсі англомовних редакційних статей / С. Тхоровська // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія. – 2013. – Вип. 667. – С. 213-219. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnugf_2013_667_29.

Тхоровська С. В. Специфіка використання слів з дифузною семантикою в організації ідеологічного дискурсу редакційної статті (на матеріалі редакційних статей The Daily Telegraph) / С. В. Тхоровська // Мова і культура. – 2013. – Вип. 16, т. 1. – С. 247-254. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2013_16_1_42.

Тхоровська С. В. Засоби вираження дейксису в організації ідеологічного простору редакційної статті (на матеріалі TheNewYorkTimes, TheTimes, TheDailyTelegraph) / С. В. Тхоровська // «І Таврійські філологічні читання» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон, Вид. дім «Гельветика», 2015. – С. 13–15.

Біографія

Закінчила факультет іноземних мов (англійська філологія) у Львівському державному університеті імені Івана Франка. Після закінчення працювала асистентом кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин. У 2010 році захистила дисертацію «Ідеологічний дискурс англомовної преси (лінгвокогнітивні аспекти)» (науковий керівник – І. А. Бехта) та здобула ступінь кандидата філологічних наук. З 2012 року – доцент кафедри іноземних мов.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!