Солтис Мар’яна Орестівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Наукові інтереси

скорочення у німецькій мові, їхня роль у фахових мовах
питання лексичної семантики й теоретичного словотвору
міжкультурна комунікація та переклад

Публікації

Наукові публікації:

 1. Солтис М. О. Скорочення в сучасній німецькій мові, їх класифікація та стилістичне значення / М. О. Солтис // Актуальні проблеми металінгвістики. Науковий збірник. – Частина 2. – Черкаси : Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького, 2001. – С. 115-118.
 2. Солтис М. О. Лінгвостилістичний аспект функціонування скорочень в сучасній німецькій мові / М. О. Солтис // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. Збірник наукових праць. – Донецьк : ДонНУ, 2004. – Вип. 10. – С. 161-167.
 3. Солтис М. О. Типологічні ознаки німецьких скорочень лексики електронного опрацювання даних / Мар’яна Солтис // Вісник Львівського університету. Серія : іноземні мови. – Львів, 2005. – Вип. 12. – С. 123-129.
 4. Солтис М. О. Усічені власні імена, їх походження та граматичні властивості / Солтис М. О. // Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2005. – T. V/1 – C. 118-122.
 5. Солтис М. О. Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості власних імен / Солтис Мар’яна // Наукові записки. Серія : Мовознавство. – Тернопіль : Тернопільський педуніверситет ім. Володимира Гнатюка, 2006. – Т. 2(16). – С. 88-97.
 6. Солтис М. О. Скорочення у системі словотвору німецької мови / Мар’яна Солтис // Іноземна філологія. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2008. – Вип. 120. – С. 68-73.
 7. Солтис М. О. Функціонування скорочень у газетному тексті та їх стилістичні особливості / Солтис М. О. // Альянс наук: вчений – вченому. Культурологія. Мистецтвознавство. Філологія. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2012. – Т. 3. – С. 120-126.
 8. Солтис М. О. Специфіка номінації скороченим словом / М. О. Солтис // Наукові записки серія. – Острог : Національний університет Острозька академія, 2012. – Вип. 26. – С. 304-306.
 9. Солтис М. О. Текстотвірні властивості скорочень у німецькому газетному тексті / М. О. Солтис // Наукові записки серія. – Острог : Національний університет Острозька академія, 2012. – Вип. 30. – С. 165-168.
 10. Солтис М. О. Способи перекладу німецькомовних рекламних текстів, їх лексичні, синтаксичні та стилістичні особливості / Ольга Галема, Мар’яна Солтис // Наукові записки. – Вип. 116. – Сер. філол. науки (мовознавство): . – Ч. 116 Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2013. – С. 203–207 (658 с).
 11. Солтис М. О. Семантична кореляція між скороченням та його вихідною формою / М. О. Солтис // Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2013. – Вип. 32. – С. 375-379 (447 с).
 12. Солтис М. О. Структурно-стилістичні особливості скорочень у німецькому газетному тексті/ М. О. Солтис // Наукові записки серія. – Острог : Національний університет Острозька академія, 2014. – Вип. 44. – С. 280-283.
 13. Солтис М. О. Особливості формування складноскорочених слів. Генетична класифікація скорочень / М. О. Солтис // Наукові записки серія. – Острог : Національний університет Острозька академія, 2015. – Вип. 53. – С. 227-231.

Тези доповідей на наукових конференціях:

 1. Солтис М. О. Скорочення слів у технічних та наукових текстах німецької мови, їх вживання та особливості / Мар’яна Солтис // Тези доповідей на міжнародній науково-практичній конференції “Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов” (25-26 березня 2004 р.) : Зб. тез доп. – Тернопіль : Тернопільський педуніверситет ім. Володимира Гнатюка, 2004. – С. 76-78.
 2. Солтис М. О. Особливості номінації скороченим словом / Солтис М. О. // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти (8 – 9 лютого 2011 р.) : Матеріали наукової конференції. – факультет міжнародних відносин. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2011. – с. 175-177.
 3. Солтис М. О. Особливості викладання курсу теорії та практики перекладу в університеті імені Карла Франца міста Ґрацу (Австрія) / Галема О. Р., Солтис М. О. // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування” (6-7 квітня 2012 р.). – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2012. – Т. 3. – С. 50-52.
 4. Солтис М. О. Функціонально-стилістичні особливості скорочень у газетному тексті / Солтис М. О. // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти (30 січня 2012 р.) : Матеріали наукової конференції. – факультет міжнародних відносин. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2012. – С. 139-141.
 5. Солтис М. О. Оволодіння навиками міжкультурної компетентності на заняттях з іноземної мови / Ольга Галема, Мар’яна Солтис // Підготовка студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (1 червня 2012 р.) : Програма ІІІ Міжрегіонального методичного семінару. – Київ, 2012. – С. 7-10.
 6. Солтис М. О. До проблеми викладання курсу теорія і практика перекладу / Галема Ольга Романівна, Солтис Мар’яна Орестівна // Наукова філологічна організація «Логос» Міжнародна науково-практична конференція «Нове у філології сучасного світуЙ» (м. Львів 19-20 жовтня 2012 р.) :– Київ, 2012. – С. 64-67.
 7. Солтис М. О. Труднощі та особливості перекладу німецькомовних рекламних текстів// Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Діалог культур – діалог про мир і в ім’я миру” (24-25 жовтня 2012 р.). – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2012. – Т. 2. – С. 95-98.
 8. Солтис М. О.EigenschaftenderK?rzw?rteralsFachw?rterindenPressetexten/ O. Soltys// Збірник тез ХХІІ конференції Асоціації українських германістів «Українська Германістика в діалозі культур», 2015. – с. 160-161.

Переклади наукових праць:

 1. з німецької на українську «Червоний трикутник – важке життя», ISBN: 978-3-451-29270-5, : з німецької на українську «Червоний трикутник – важке життя». – Herder, 2007. – 68 S.
 2. з української на німецьку «Німецькі військовополонені в Україні (1943-1953)». – Київ, 2007. – 87с.

Навчально-методичні видання:

 1. Підручник для викладання німецької мови „NichtjederAnfangistschwer”, О. Галема, М. Солтис, М. Пілат, А. Василишин. – «Класика», – 2015. – 243с.
 2. Солтис М. О. Методичні вказівки з фонетики та граматики німецької мови для студентів І курсу (німецька як перша іноземна) / Пілат М. Є., Солтис М. О. – Львів : факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2007. – 54 с.
 3. Збірник тестових завдань для підготовки студентів до іспиту з німецької мови для студентів ІІ курсу факультету міжнародних відносин / Іовенко О. Пілат. М., Солтис М. та ін. – Львів : факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2008. – 125 с.

Біографія

Солтис Мар’яна Орестівна (24.VIII.1978, м. Львів), філолог-германіст, кандидат філол. наук

(дисертаційне дослідження на тему «Структура, семантика та функціонування скорочення у німецькому газетному тексті», 2010).

2000 р. – закінчила Львів. ун-т, ф-т іноз. мов; 2001-2002 – викладач кафедри іноземних мов національного університету «Львівська Політехніка», 2001-2006 – навчалася в аспірантурі; 2002-2012 – асистент кафедри іноземних мов ф-ту міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка, 2010 – захистила канд. дис., 2012 – доц. каф. іноз. мов. Cтипендіат Німецької, Австрійської академічних служб обміну (Білефельд Німеччина, Грац Австрія, Відень Австрія), Уряду Словаччини (м. Банська Бистріца).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!