Пришляк Леся Володимирівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Електронна пошта: lesya.pryshlyak@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Фактуальність, газетний дискурс, прагмалінгвістика, методика викладання іноземних мов.

Курси

Вибрані публікації

Функціональна своєрідність публіцистичного стилю у когнітивному аспекті // Нова філологія. – 2003. – № 1 (16). – Запоріжжя: Запорізький державний університет. – С. 47 – 59.

Функціонування цитатного мовлення в газетному дискурсі // Культура народов Причерноморья. — 2003. — № 37. — С. 125 – 128.

Прагматичний аспект категорії фактуальності у газетному дискурсі // Вісник Сумського державного університету. Серія “Філологічні науки”. — 2004. — № 4. — С. 102 – 108.

Категорія фактуальності у газетному дискурсі // Вісник Запорізького державного університету. Серія “Філологічні науки”. – 2004. – С. 153 – 158.

Англо-український дипломатичний словник / за ред. І.С. Бика. – К.: Знання, 2006. – 579 с. (у співавторстві з ас. Антонів – Сколоздра О. М., ас. Березовська М. Л., доц.., канд. філол. наук Бик І. С., ас. Дмитрасевич Р. Я., доц., канд. філол.. наук Зарума – Панських О. Р., доц.., канд. політ. Наук Козак Т. М., ас. Кріба І. Й., ас. Михайленко Н. О., ас. Толочко О. Я., ас. Тхоровська С. В.)

Фактема як структурна одиниця фактуальності у газетному дискурсі // Вісник Сумського державного університету. Серія “Філологічні науки”. — 2007. — № 1. — С. 40 – 44.

Прагматичний потенціал лексем фактуальних висловлювань у газетному дискурсі // Слов’янський вісник: Збірник наукових праць. Серія “Філологічні науки”.  – Рівне, 2007. – Вип. 7. – С. 187–194.

До питання про прагматичний аспект морфо-синтаксичних засобів вираження фактуальності в газетному дискурсі // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Львів, 2010. – Вип. 27. – С. 390-396.

До питання фактуальності газетного дискурсу // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнозавчі аспекти / Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, 8 — 9 лютого 2011 р. — Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011.- С. 172-173.

Основні риси моделі  R2D2 та її переваги в організації навчального процесу // Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті (СІТЕМ) / Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18 листопада 2011 р. — Львів: Львівська філія Європейського університету, 2011. — С. 36 — 38.

Онишкевич Л. В. Прагматичний потенціал дієслівних маркерів актуальності газетного дискурсу / Л. В. Онишкевич // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Сер. : Філологічна. – 2013. – Вип. 35. – С. 269-271. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_35_85.

Фактуальность в свете логического подхода // Приволжский научный вестник. – Ижевск: Издательский Центр Научного Просвещения. – №6 (22). – 2013. – С. 108 – 111.

Функціональні особливості прагматичних маркерів фактуальності газетного дискурсу // Наука ХХІ століття: відповіді на виклики сучасності : Збірник статей І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Бухарест, 17 травня 2013 р. – в ІІІ ч. – Ч. ІІ. – Бухарест: Бухарестський університет, 2013. – С. 50- 55.

Языковой аспект фактуальности газетного дискурса // Проблемы современной науки: сборник научных трудов: выпуск 8.Часть 2. – Ставрополь: Логос, 2013. – С.16 – 23.

Типи і функції семантичних зв’язків між фактемами в газетному дискурсі // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Філологія. Мовознавство. – Миколаїв : Видавництво ЧДУ ім. П. Могили, 2013. – Вип. 211. – Т. 223. – С. 72-76.

Конектори як прагматичні маркери фактуальності в газетному дискурсі // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013 – Вип. 32. – С.283 – 286.

Граматичний практикум з англійської мови “Testing Grammar: Assignments and Tests on Verbs. The Passive Voice” // Львів: Інформаційно-методичний центр факультету міжнародних відносин ЛНУім. Івана Франка, 2013. — 82 с.

Біографія

Пришляк Леся Володимирівна, філолог, кандидат філологічних наук (2010), доцент (2014).

Дисертаційне дослідження “Лінгвопрагматичні аспекти категорії фактуальності (на матеріалі текстів британських газет 2000-2006 рр.)”, 2010.

З відзнакою закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка (2000), дистанційний курс з впровадження інформаційних технологій у викладання англійської мови при Орегонському університеті (в рамаках програми партнерства Львівського та Орегонського (США) університетів) (2002). Працює в університеті з 2000 р. З 2014 – доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!