Москалик Роман Ярославович

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-81

Наукові інтереси

Міжнародна торгівля, комерційна дипломатія, міжнародне поширення технологій.

Курси

Вибрані публікації

1. Міжнародне поширення технологій у глобалізованій економіці : монографія / Роман Москалик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013, – 378 с.
2. Москалик Р. Міжнародні економічні відносини у ХХ ст.: Міжнародна торгівля / Навч. посібника “Історія міжнародних економічних відносин: Курс лекцій» / за ред.І.М.Грабинського. – Львів: НВФ «Українські технології», 2013.- С.208-243.

3. Moskalyk R. The influence of global trade liberalization on sustainable environmental and economic development / Roman Moskalyk, Liana Moskalyk // Ecological and economic problems of international trade and investments: Materials of the Second International Scientific Conference, Lviv, Ukraine, October 22-23, 2013 / Edited by Prof. Dr. Ihor Hrabynskyi. – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2013. – Part I. – p. 66-68.

4. Москалик Р. Політико-економічні проблеми міжнародного поширення технологій між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються // Вісник Львівського університету. Сер. міжн. відн. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 30. – С. 323-337.

5. Москалик Р. Міжнародна торгівля та інвестиції як канали міжнародного поширення технологій // Вісник Львівського університету. Сер. міжн. відн. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 31. – С. 330-339.

6. Москалик Р.Я. Вплив відкритості технологічно інтенсивної торгівлі України на формування зони вільної торгівлі з ЄС // Стратегічні пріоритети. – НІСД. – 2009. – №3. – С. 159-166.

7. Москалик Р.Я. Біполярна інтеграція України: які виклики для створення зони вільної торгівлі з ЄС? // Зона вільної торгівлі Україна – Європейський Союз та європейська інтеграція: правові та економічні аспекти: Зб. статей учасників міжнар. наук.-практич. конф. (м. Одеса, 8 червня 2007 р.) / Відп. Ред. М.П. Орзіх. – О.: Фенікс, 2007. – С. 62-70.     Andrij Pekhnyk  Polska i Ukraina: jedność przeciwieństw? // Strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy: znaczenie dla regionu i Europy. – Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2007. – s. 77-87.

8. Москалик Р.Я., Чорний О.Т. Проблеми розвитку зовнішньої торгівлі регіону в умовах вступу України до СОТ (на прикладі Львівської області) // Регіональна економіка. – №1. –2007. – С. 71-78.

9. Комерційна дипломатія: торговельна політика і право: навчальний посібник (1-е і 2-е видання). Астролябія, 2005 і 2006 р. (співавтор).

Наукова біографія

Навчався в аспірантурі ЛНУ ім. Івана Франка 1998-2001 рр, здобув науковий ступінь канд.економ.наук у 2002 р., вчене звання доцента у 2005 р. Працює на посаді доцента кафедри міжнародних економічних відносин факультету міжнародних відносин. Опублікував 3 монографії (1 одноосібна), 4 навчальних посібникиів (у співавторстві), 34 наукових статтей.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!