Москалик Роман Ярославович

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-81

Електронна пошта: roman.moskalyk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Міжнародна торгівля, комерційна дипломатія, міжнародне поширення технологій.

Курси

Вибрані публікації

Determinants of productivity growth in developing countries: what really matters? / R. Moskalyk, L. Moskalyk  // Вісник Львівського університету. – Серія міжнародні відносини. – 2014. – Випуск 36 (1). – С. 3-14.

Міжнародне поширення технологій у глобалізованій економіці : монографія / Роман Москалик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013, – 378 с.

Міжнародні економічні відносини у ХХ ст.: Міжнародна торгівля / Навч. посібника “Історія міжнародних економічних відносин: Курс лекцій» / за ред.І.М.Грабинського. – Львів: НВФ «Українські технології», 2013.- С.208-243.

The influence of global trade liberalization on sustainable environmental and economic development / Roman Moskalyk, Liana Moskalyk // Ecological and economic problems of international trade and investments: Materials of the Second International Scientific Conference, Lviv, Ukraine, October 22-23, 2013 / Edited by Prof. Dr. Ihor Hrabynskyi. – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2013. – Part I. – p. 66-68.

Політико-економічні проблеми міжнародного поширення технологій між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються // Вісник Львівського університету. Сер. міжн. відн. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 30. – С. 323-337.

Міжнародна торгівля та інвестиції як канали міжнародного поширення технологій / Р. Москалик // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 31. – С. 238-247.

Вплив відкритості технологічно інтенсивної торгівлі України на формування зони вільної торгівлі з ЄС // Стратегічні пріоритети. – НІСД. – 2009. – №3. – С. 159-166.

Напрями адаптування торговельної політики України до вимог спільного доробку ЄС / Л. Москалик, Р. Москалик // Вісник Львівського університету. – Серія міжнародні відносини. – 2008. – Випуск 25. – С. 333-342.

Біполярна інтеграція України: які виклики для створення зони вільної торгівлі з ЄС? // Зона вільної торгівлі Україна – Європейський Союз та європейська інтеграція: правові та економічні аспекти: Зб. статей учасників міжнар. наук.-практич. конф. (м. Одеса, 8 червня 2007 р.) / Відп. Ред. М.П. Орзіх. – О.: Фенікс, 2007. – С. 62-70.

Москалик Р.Я., Чорний О.Т. Проблеми розвитку зовнішньої торгівлі регіону в умовах вступу України до СОТ (на прикладі Львівської області) // Регіональна економіка. – №1. –2007. – С. 71-78.

Комерційна дипломатія: торговельна політика і право: навчальний посібник (1-е і 2-е видання). Астролябія, 2005 і 2006 р. (співавтор).

Наукова біографія

Навчався в аспірантурі ЛНУ ім. Івана Франка 1998-2001 рр, здобув науковий ступінь канд.економ.наук у 2002 р., вчене звання доцента у 2005 р. Працює на посаді доцента кафедри міжнародних економічних відносин факультету міжнародних відносин. Опублікував 3 монографії (1 одноосібна), 4 навчальних посібникиів (у співавторстві), 34 наукових статей.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!