Лисик Володимир Михайлович

Посада: доцент кафедри міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-10

Електронна пошта: volodymyr.lysyk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Міжнародне гуманітарне право, міжнародне право прав людини, міжнародне кримінальне право, теорія і філософія міжнародного права.

Курси

Вибрані публікації

Міжнародне гуманітарне право. Підручник/В. Репецький, В.Лисик. – Київ, «Знання», 2007.- 467 с. – (у співавторстві).

Міжнародне публічне право: підручник / В. М. Репецький, В. М. Лисик, М. М. Микієвич та ін.; за ред. В. М. Репецького. 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2012. – 437 с. (у співавторстві).

Поняття та ознаки воєнних злочинiв / В. М. Репецький, В. М. Лисик // Альманах міжнародного права. – 2009. – Вип. 1. – С. 120-125. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2009_1_15.

Становлення та розвиток механізму імплементації норм міжнародного гуманітарного права / В. М. Лисик // Альманах міжнародного права. – 2010. – Вип. 2. – С. 274-283. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2010_2_24.

Міждержавне співробітництво з питань захисту прав людини на Близькому Сході та в Південно-Східній Азії / О. М. Країнський, В. М. Лисик // Альманах міжнародного права. – 2015. – Вип. 8. – С. 29-38. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2015_8_6.

Юридичні наслідки припинення неміжнародного збройного конфлікту для осіб, свобода яких у цьому конфлікті обмежена / В. Лисик, С. Ольшанецька // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2015. – Вип. 37 (част. 2). – С. 47-57.

Правовий статус Міжнародного комітету Червоного Хреста у міжнародному праві (Монографія)/ В.Лисик. -Одеса: Фенікс, 2012. – 210 с. (Серія “Міжнародне право”)

Становлення та розвиток концепції «Ius contra bellum» та захист прав людини під час збройних конфліктів./ В.Лисик./Міжнародне право ХХI століття: Сучасний стан та перспективи розвитку (до 60-ліття проф. В.М. Репецького).Монографія – – Львів, ЛА «Піраміда», 2013. –с. 237-245.

Praktyka implementacji przez Ukrainę prawno-międzynarodowych zobowiązań w sferze migracji /W. Lysyk// Problemy ochrony granic. Biuletyn. -2014. – NR 54. – S. 113-122.

Влияние МТБЮ на развитие доктрины о форме соучастия на совместном преступления/В. Лысык, Н. Недбайло//Jurnalul juridic national: teorie şi practică. -2015. – Octombre. – P. 105-109. (у співавторстві).

Біографія

Закінчив юридичний факультет Львівського університету (2003), аспірантуру (2007). З 2004 – асистент, згодом – доцент кафедри міжнародного права.

У 2008 році захистив дисертацію на тему “Правовий статус Міжнародного комітету Червоного Хреста у міжнародному праві”.

Проекти

Член Міжвідомчої комісії з імплементації міжнародного гуманітарного права

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!