Краєвська Оксана Анатоліївна

Посада: доцент кафедри країнознавства і міжнародного туризму

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-56

Електронна пошта: oksana.krayevska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Європейська інтеграція, історія європейської інтеграції, спільні політики Європейського Союзу, співпраця України та Європейського Союзу, інтеграція України в європейській освітній простір, освітня політика ЄС, політика ЄС у сфері туризму, управління міжнародними проектами.

Курси

Вибрані публікації

Монографія:

Краєвська О. Політика Європейського Союзу у сфері туризму: концептуальні засади та інституційні механізми : монографія / О.А. Краєвська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 276 с.

Методичні рекомендації:

Краєвська О.А. Спільні політики Європейського Союзу: методичні рекомендації до навчального курсу. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 128 с.

Статті:

Антонюк Н., Краєвська О. Польща як медіатор переговорного процесу між Україною та ЄС // Stosunki polsko-ukraińskie 1991-2014. Próba bilansu. – Люблін, 2016. – С.

Краєвська О., Лукач Н. Міжнародний досвід протидії глобальній проблемі торгівлі людьми // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – № 37-3 (2015): Випуск 37. Частина 3 – С. 82-89.

Краєвська О., Лукач Н. Міжнародна торгівлі людьми як загроза національній безпеці України // Міжнародна науково-практична конференція “Україна в умовах трансформації міжнародної безпеки”. – Львів, 201 – С. 17-19.

Гладиш М.Л., Краєвська О.А. Балтійський вимір Європейської політики безпеки та оборони / Грані : науково-теоретичний та соціально-політичний альманах. – Дніпропетровськ. Номер 4 (120) квітень – 2015. – С.

Antonyuk N., Krayevska O. Ukraine and the EU: problems and perspectives of relations in the framework of the Association Agreement // Security policy at global, European and national levels: considerations – concepts – action. Edited by Pawel Grata and Mark Delong. Ed. University of Rzeszów, 2015 – Р. 96- 111.

Краєвська О. Угода про Асоціацію між Україною та ЄС: співпраця у сфері освіти та науки / O.Краєвська // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини – 2014 – Випуск 36. Част. 2 – С. 90-97.

Antonyuk N., Krayevska O. Minorities in Ukraine in the context of the European Standards // Open Europe: Cultural Dialogue across Borders. Edited by Ilona Biernacka-Ligieza, Lestaw Kocwin. – Opole, 2014.

Антонюк Н., Краєвська О. Перспективи розвитку європейського туризму на 2014-2020 роки // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2014. – Випуск 34. – С. – 133-141.

Malska M. , Antonyuk N., Krayevska O. Supporting an Important Business – the European Union’s Policy in the Sphere of Tourism // Introduction to European Studies: a new approach to Uniting Europe / ed. by D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajaczkowski – Center for Europe, University of Warsaw. – Warsaw, 2013. – P. 449 – 467.

Краєвська О. Стан та перспективи співробітництва України та ЄС в освітній сфері // Збірник матеріалів ІІІ щорічної міжнародної науково-практичної конференці «Європейський Союз та Україна: перспективи трансформації двосторонніх відносин» (м. Львів, 25 жовтня 2013 року).- С. 305-308 (тези)

Krayevska O., Kyrylych Kh., Syzenko A., Ukraine and European Union: challenges to integrate. – Ekonomisti: International Scientific-Analytical Journal, № 5, 2013. –Ivane Javakhishvili Tbilisi State University – Р. 6 – 18.2013

Антонюк Н., Краєвська О. Польський туризм за умов економічної кризи: стан та шляхи подолання // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Вип. № 43, частина ІІ, 2013. – С. 5-12.

Antonyuk N., Krajevska O. Rola Polski w realizacji eurointegracyjnych dozen Ukrainy // Ukraina – Polska – Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy I spoleczno-kulturalny wymiar wspolpracy. – Poznan, 2012. – S. 101 – 111.

Краєвська О., Краєвський І. Україна в контексті глобальної проблеми торгівлі наркотиками (міжнародно-правовий аспект). // «Східна Європа в системі координат (Північ, Південь, Захід, Схід)». Збірник матеріалів ІІІ міжнародної Великої академічної конференції з політології, 25-26 жовтня 2012 р., м. Львів. – 2012. – С. 82-84 (тези).

Антонюк Н.В., Краєвська О.А. Сучасні українсько-польські відносини: євроінтеграційний контекст // Od Ugody Hadziackiej do Unii Europejskiej / Від Гадяцької Угоди до Євросоюзу. Tom II. Reset czy kontynuacja? / Перезавантаження чи продовження? // Praca zbiorowa pod redakcja Adama Kulczyckiego, Iwony Sloty, Miroslawa Rowickiego. – Biblioteka Kuriera Galicyjskiego: Warszawa, 2012, T.II. – S. 75-83.

Краєвська О. А., Базів Н. М. Торгівля людьми як глобальна проблема сучасності / Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Випуск 31. – С. 111-118.

Краєвська О., Утко Г. Трансформація інституційно-правової системи ЄС за Лісабонським договором // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Випуск 30. – С. 93-103.

Краєвська О. Присяжнюк Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної політики ЄС // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Випуск 29. Частина 1. – C. 170-178.

Krayevska O. Conditions and perspectives of the tourism policy development in the Crimea // Visnyk of the Lviv University. Volume on International Relations. – 2012. – Issue 29. Part 2. – P. 99–106. (in English) / Краєвська О. Стан і перспективи розвитку туристичної політики Криму // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Випуск 29. Частина 2. – C. 99–106.

Краєвська О. Європейська політика сусідства: особливості формування та реалізації / Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Інститут світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України – Київ: 2011. – Випуск 3 (56). – С. 54-67.

Краєвська О. Освітня політика Європейського Союзу: становлення та механізми реалізації // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2011. – вип. 28. – с. 53-66.

Краєвська О. Міграційна політика Європейського Союзу: політико-правовий аспект. // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ, 2011. № 5 (79) вересень – жовтень – 2011. – С. 143-148.

Антонюк Н., Краєвська О. Особливості реалізації Болонського процесу в країнах Європи. – Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. – К., 2011. Випуск 50 (8) – 2011. – С. 684-689.

Краєвська О.А. Вплив тероризму на розвиток міжнародного туризму в Україні // Географія і туризм: міжнародні виклики українському туризму / Матеріали V міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 108-111 (тези).

Краєвська О. Концептуальні засади туристичної політики ЄС // Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива. Збірник матеріалів Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип. 1. – С. 207-210 (тези).

Краєвська О. Середземноморська політика ЄС // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти. Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка 8-9 лютого 2011 р. – Львів, Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 43-45 (тези).

Antonyuk N., Krayewska O. The Initiative “Eastern Partnership” of the EU: Balance of Benefits and Loses, (w:) R. Riedel (red.), Central Europe – Two Decades After, Warszawa 2010. – S. 277-290.

Krayevska O. European Integration of Ukraine in Ukrainian mass media // Transformacje systemowe w Polsce i innych krajach postkomunistycznych (3). Mass media a polityka / Praca zbiorawa po redakcja Miroslawa Chalubinskiego i Jacka Wojnickiego. – Pultusk, 2010. – S. 337-354.

Krayevska Transformation of the EU-Ukraine relations in the process of the EU Enlargement // Transformacje systemowe w Polsce i w krajach postkomunistycznych. Studia i rozprawy (II) / pod red. Miroslawa Chalubinskiego. – Pultusk, 2008. – S. 525-543.

Краєвська О., Присяжнюк Ю. Співпраця України та Європейського Союзу у сфері туризму: політико-правовий аспект // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 24. – С. 269-279.

Краєвська О. Концептуальні засади та інституційні механізми політики Європейського Союзу у сфері туризму: Автореф. дис… канд. політ. наук: 23.00.04 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка — Львів, 2007. — 19 с.

Краєвська О. Спільні політики ЄС: дефініції та особливості формування // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2007. – Вип. 19. – С. 28-33.

Краєвська О. Теоретичні аспекти державної політики у сфері туризму // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2006. – Т. 12-13. – С. 198-201.

Краєвська О. Механізми взаємодії політики у сфері туризму з іншими соціально-економічними політиками ЄС // Вісник Львівського універ­ситету. Серія міжнародні відносини. – 2005. – Вип. 15. – С. 159-163.

Краєвська О. Політика Європейського Союзу у сфері туризму // Європейський Союз: політика, економіка, право. Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – С. 292-300.

Краєвська О. Політика Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища // Європейський Союз: політика, економіка, право. Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – С. 262-271.

Краєвська О. Україна – Європейський Союз // Європейський Союз: політика, економіка, право. Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – С. 143-166.

Краєвська О. Інституційні механізми політики Європейського Союзу в сфері туризму // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2004. – Вип. 14. – С. 51-58.

Краєвська О. Україна – Європейський Союз // Європейський Союз: структура, функції, механізми. Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк. – Львів, 2002. – С. 115-142.

 

Наукова біографія

В 2001 році закінчила факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Країнознавство» та отримала диплом з відзнакою «Спеціаліст з країнознавства. Перекладач».

У 2002 закінчила магістратуру факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Країнознавство» та отримала диплом з відзнакою «Магістр країнознавства».

Протягом 2002-2006 рр. навчалася в аспірантурі (заочно) факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Концептуальні засади та інституційні механізми політики ЄС у сфері туризму» за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку та здобула науковий ступінь кандидата політичних наук.

У 2011 р. отримала вчене звання доцента кафедри країнознавства і міжнародного туризму.

З 2005 по 2009 р. працювала на посаді асистента кафедри країнознавства і міжнародного туризму, з 2009 – дотепер – доцент кафедри країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. І.Франка.

Учасник низки міжнародних конференцій та семінарів.

Проходила наукові стажування в Польщі, Болгарії, Австрії, Чехії та Литві:

 • участь в програмі Еразмус+ КА1 – обмін академічного персоналу – Мобільність персоналу для навчання, Інститут політичних наук, Університет Ополе, м. Ополе, Польща, червень 2016 р.
 • наукове стажування у Софійському університеті Святого Климента Охридського, м. Софія, Болгарія, квітень 2016 р.
 • наукове стажування в Українському католицькому університеті, м. Львів, лютий-червень, 2016 р.
 • наукове стажування в Інституті досліджень європейської інтеграції Віденського Університету, Австрійське Агентство з міжнародного співробітництва в галузі освіти і досліджень (OeAD-GmbH), м. Відень, Австрія, листопад 2015 р.
 • наукове стажування в Університеті Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва), 01.11.2012 р. – 01.05.2013 р.
 • наукове стажування на факультеті міжнародних відносин Економічного університету (м. Прага, Чеська Республіка), квітень – липень, 2010 р.
 • наукове стажування в Інституті Міждисциплінарних студій “Artes Liberales” Варшавського університету (Institute for Interdisciplinary Studies “Artes Librales”, University of Warsaw, м. Варшава, РП) та Гуманітарній Академії імені Александра Гєйштора (Pultusk Academy of Humanities, м. Пултуск, РП) в межах програми „Каса ім. Мяновского” (Scholarship for Young Scientists from Mianowski Fund), 21.09.2009 р. по 20.12.2009 р.
 • Наукове стажування в Гуманітарній Академії імені Александра Гєйштора (м.Пултуск, Республіка Польща) в межах програми Еразмус Мундус – Вікно зовнішньої співпраці Lot6 (Україна, Білорусія, Молдова), квітень, 2008 р.

Наукове керівництво аспірантами, здобувачами:

 1. Фогел Христина – аспірантка (заочно) четвертого року навчання кафедри країнознавства і міжнародного туризму. Тема: Політичні аспекти становлення та розвитку міграційної політики Європейського Союзу.
 1. Палич Оксана – здобувач кафедри країнознавства і міжнародного туризму. Тема: Міжнародно-політичний вимір культурної глобалізації.
 1. Лукач (Базів) Наталія – аспірантка (денна) третього року навчання кафедри країнознавства і міжнародного туризму. Тема: Концептуальні засади та інституційні механізми протидії глобальній проблемі торгівлі людьми – захист відбувся 27 лютого 2016 р. на спеціалізованій Вчені раді Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича.

Координатор та співкоординатор проектів Еразмус Мундус, Темпус та Еразмус+.

З 2010 р. – член Української асоціації європейських студій.

Автор понад 40 наукових публікацій.

Проекти

Координатор та співкоординатор проектів Еразмус Мундус, Темпус та Еразмус+.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!