Копчак Маріанна Миколаївна

Посада: доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Електронна пошта: marianna.kopchak@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Текстолінгвістика, дискурсознавство, лінгвосинергетика, лінгвопрагматика, постмодерністські студії.

Курси

Вибрані публікації

Статті

Жук М.М. Функціонування речень з розщепленням у дискурсі // –Філологічні студії . – Луцьк, 2006. – № 1-4. – С. 74-81.

Жук М.М. Синтаксично-семантична організація речень з псевдорозщепленням у сучасній англійській мові // Викладання англійської мови як фаху в контексті глобалізації університетської освіти: збірник наукових праць( укр. та англ. мовами ). –Львів: ПП “Марусич”, 2006. – С. 51-61.

Marianna Zhuk. Success or failure? Conducting the first introductory class with a new group// The WORD: Hawai’i  TESOL, Vol.16, Issue 1, September, 2006. – С.1.7.

Маріанна Жук. Cleft sentences: specificational and predicational characteristics //Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: Зб. наукових праць / За ред. Т.Сулима,С.Н.Денисенко.Ч.1.Лінгвостилістика. Лексична семантика. Фразеологія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С.231-233.

Маріанна Копчак. Детективний дискурс: особливості речень з псевдорозщепленням. //Наукові записки. – Випуск 75(3). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. –  Кіровоград: РВВ КПДУ ім. В.Винниченка. – 2008. – С.344-348.

Kopchak M. Communicative meanings and their encoding in cleft sentences// Людина. Компютер.Комунікація: Збірник наукових праць/ За ред. Ф.С. Бацевича – Львів: Видавництво національного університету “Львівська політехніка”, 2008.  – С. 59-61.

М.Копчак М. The pragmatics of it-clefts and wh-clefts // Актуальні проблеми філології: мовознавство, літературознавство, методика викладання філологічних дисциплін: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 травня 2009р.: За заг. ред. І. Соколової. – Маріуполь, 2009. –  С. 96-101.

Копчак М. Communicative aspect of clefts functioning // Актуальні проблеми філології: мовознавство, літературознавство, методика викладання філологічних дисциплін: Зб. наук.статей /за заг.ред д.пед.н., проф.Соколової І.В. – Т.I. Мовознавство. – Маріуполь: Бізнес-ціль, 2010.- С. 108-113.

Kopchak M. Cognitive aspect of clefts functioning in detective discourse // Сборник научных трудов Материалы международной научно-практической конференции «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2012». – Выпуск 3. Том 28. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. – ЦИТ: 312-390 – С. 22-27.

Копчак М. М. Мовленнєвий етикет у світлі комунікативно-дискурсивної парадигми знання / М. М. Копчак // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Сер. : Філологічна. – 2013. – Вип. 33. – С. 68-70. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_33_22.

Копчак М.М. Інтерпретація одиниць мовленнєвого етикету крізь призму семіотики / М.М. Копчак // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: “Аксіома”, 2013. – Вип. 32. – С. 207–211.

Копчак М. М. Функційне поле мовленєвого етикету у синергії тексту та дискурсу / М. М. Копчак // Нова філологія. – 2013. – № 57. – С. 40-45. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2013_57_13.

Копчак М. Звертання як вокативний конституент дискурсу (на матеріалі британського постколоніального роману) / М.М. Копчак // Наукові записки. –Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КПДУ ім. В. Винниченка, – Вип. 130. –  С. 282–286.

Копчак М. М. Стратегії ввічливості у вимірі мовленнєвого етикету прощання / М. М. Копчак // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Філологічна. – 2014. – Вип. 44. – С. 133-136. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_44_42.

Копчак М. М. Інвективна лексика адресації та ситуативність мовленнєвої поведінки в англійськомовному тексті та дискурсі постмодерну / М. М. Копчак // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Філологічна. – 2015. – Вип. 53. – С. 132-135. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_53_53.

Копчак М. М. Нелінійність і фрактальність як фундаментальні характиристики синергетичної системи мовленнєвого етикету / М. М. Копчак // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2015. – Вип. 15(2). – С. 77-80. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2015_15(2)__25.

Копчак М.Н. Лексико-семантическое ранжирование обращения англоязычного постмодернистского персонажа / М.Н. Копчак // APRIORI. Серия: Гуманитарные науки [Электронный ресурс]. – Краснодар, 2015. – № 2. Режим доступа:http://apriori-journal.ru/seria1/2-2015/Kopchak.pdf

Bekhta I. Functional potential of speech etiquette figures of an English-speaking postmodern character in the synergy of British fictional text and discourse / Ivan Bekhta, Marianna Kopchak // Asian Journal of Scientific and Educational Research. – No.1. (17), January-June, 2015. – Volume II. – Seoul: “Seoul National University Press”. – P. 496–502.

Kopchak Synergetic approach to speech etiquette in the light of modern linguistic science development / Marianna Kopchak // Oxford Journal of Scientific Research. – No.1. (9), January-June, 2015. – Volume III. – Oxford: “Oxford University Press”. – P. 589–595.

Копчак М. М. Лінгвокомунікативний аспект мовленнєвого етикету привітання / М. М. Копчак // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Філологічна. – 2016. – Вип. 61. – С. 87-90. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_61_36.

Тези

Жук М.М. Економічні перетворення та національна культура // Економічна система України: європейський вибір: Матеріали міжнародної наукової конференції, Львів, 3-5 травня 2000р.- ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – С. 39-40.

M. Zhuk. Cleft sentences: structural and semantic peculiarities // Матеріали міжнародної наукової конференції “Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес”. – Вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича , 2004. – С. 83-85.

Marianna Zhuk. The use of  cleft sentences in the discourse // Англійська мова в Україні 21 століття: пріоритети в лінгвістиці та перспективи в методиці: матеріали конференції ( англ. мовою). –Кам’янець-Подільський, 2006. –  С.255-256.

Marianna Zhuk. IT-clefts versus WH-clefts: functioning in the discourse.// Українські викладачі англійської мови на шляху до Європейського співтовариства: Тези доповідей( англ.мовою). –Чернігів: ПБП “Віт-Сервіс”, 2006. –С.47-48.

Marianna Zhuk. The givens of and the myths about cleft sentences // Творчість у навчанні – творчість у викладанні: матеріали регіональної конференції TESOL. Львів, 15-16 грудня 2006. – ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 42-44.

М. Жук. Контрастивний аналіз речень з розщепленням та псевдорозщепленням у сучасній англійській мові //Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали 8-ї Міжнародної науково-практичної конференції. 22-23 березня 2007р.: В 2 т. – Т.2 / За заг. ред. А.Г. Гудманяна, О.В. Петренка. – Київ: НАУ, 2007. – С.149-151.

Копчак М. М. Афоризм як засіб прагматико-комунікативного підходу до навчання іноземних мов. // Матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції “Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації”- Луганськ: Вив-во СНУ ім.В. Даля.- 2008. – С.154-157.

Kopchak M.M. Developing cultural awareness in foreign language learning //Матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції “Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації”- Луганськ: Вив-во СНУ ім.В.Даля.- 2008. – С.157- 161.

Копчак М. Речення з розщепленням як функціональні оператори англійського дискурсу//Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали  I міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2008 р.: За заг. ред. А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2008. – С.  283-285.

Kopchak M. Biblical wisdom in “A Midsummer Night’s Dream” by W. Shakespeare // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали  I міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2008 р.: За заг. ред. А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2008. – С.24-26.

Kopchak M. Theme and rheme in cleft constructions //Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали  I міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2008 р.: За заг. ред. А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2008. – С.285-286  

M.Kopchak The process approach to writing a persuasive essay// Навчання англомовної академічної комунікації в Україні: проблеми і перспективи: Збірник матеріалів конференції. 24-25 жовтня 2008 р.  –  Львів: Видавничий центр факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С.65-66.

Копчак М.М. Комунікативний компонент семантики речень з розщепленням //Молодий науковець XXI століття: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 17-18 листопада 2008 р.). –  Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2008. – С.137-139.

Копчак М. Роль речень з розщепленням у формуванні концептосфери детективного дискурсу// Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали  II міжнародної науково-практичної конференції. 22-24 квітня 2009 р.: За заг. ред. А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2009 –  С.279-281.

M.Kopchak Organizing effective group discussion // Навчання загальновживаної  та ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як?: Тези доповідей III міжнародної конференції. – Дніпропетровськ, 15-16 травня 2009 р. – C. 97.

М.Копчак Самостійні індивідуальні завдання як засіб розвитку лінгвістичних компетенцій  // Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: індивідуальні завдання як складова навчального процесу: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції.  26 січня 2010 р.- К.: НУТУ «КПІ». – С.120-123.

Kopchak M. Functioning of reversed pseudo-clefts in discourse //“Актуальні проблеми філології та американські студії” Матеріали  III міжнародної науково-практичної конференції. 21-23 квітня 2010 р.: За заг. ред. А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2010. – С.149-153.

Kopchak M., Hrabelska O. Exploration of national stereotypes in language learning // Підготовка студентів немовних спеціальностей до між культурної комунікації у процесі вивчення гумагітарних дисциплін: Матеріали Міжрегіонального методичного семінару. 16 червня 2010. / За заг. ред. А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2010. – С. 76-80.

M.Kopchak Cognitive approach to cleft sentences //Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції – Л.: ЛДУ БЖД, 2010. – С.36

М.М.Копчак Cleft sentences: the frame and attention approach // Філологічні студії молодих учених: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 листопада 2010 р. ) / за заг.ред д.пед.н., проф.Соколової І.В. – Маріуполь: МДУ, 2010. – С.140-142.

М.Копчак Функціонування речень з розщепленням у політичному дискурсі // //Актуальні проблеми філології, американські та британські студії: Матеріали  IV міжнародної науково-практичної конференції. 6-8 квітня 2011 р.: в 2 т. Т. /за заг. ред. А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Університет «Україна», 2011. – С.120-122.

Грабельська О.В., Копчак М.М. Teaching for exams and developing good study habits //Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування: Матеріали Всеукр.наук.-практ. Конф., 8-9 квіт. 2011 р.: У 3-х т. – Д.: Біла К.О., 2011 – Т.1., С.72-74.

Грабельська О.В., Копчак М.М. Language teaching and the process of European integration // Підготовка студентів немовних спеціальностей до між культурної комунікації у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: Матеріали міжрегіонального методичного семінару. 15 червня 2011 / за заг. ред. А.Г.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Університет «Україна», 2011. – С. 13-15.

М. Копчак Синтаксична організація політичного дискурсу // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти. – Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 30 січня 2012. – С.129-131.

M.Kopchak, O. Hrabelska. ICT approach to learning and teaching English//Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції. 13 березня 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ». – С.91-93.

Kopchak M. Clefts as markers of prominence in political discourse // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції – Л.: ЛДУ БЖД, 2012. – С.96.

Копчак М. Мовленнєвий етикет як вияв вербальної поведінки персонажа у художньому дискурсі / М.М. Копчак // Дискурс у сучасному науковому, соціокультурному та інформаційному просторі: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Дискурс у сучасному науковому, соціокультурному та інформаційному просторі”. 24-25 травня 2013 р. / за ред. професора І.В. Соколової. – Маріуполь: МДУ, 2013. – С.  56–58.

Kopchak M. Speech etiquette of an English-speaking postmodern character / Marianna Kopchak // Proceedings of the Doctoral colloquium ‘Fictional Discourses: in Search of Textual Environment’. – Chernivtsi, 2013. – P. 20 –21.

Копчак М.М. Привітання як соціокультурний ритуал та етикетна складова дискурсу / М.М. Копчак // Мови професійної комунікації: лінгво-культурний, когнітивно-дискурсний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 17 квітня  2014 р. НТУУ “КПІ”. – К. : Кафедра. – С. 57–59.

Копчак М.  Синергетична система знання у вивченні мовних явищ / М.М. Копчак // Матеріали II докторантського колоквіуму Концептуальний простір дискурсів: Квантитативна когнітологія. – Чернівці: РОДОВІД, 2014. – Чернівці, 2014. – С. 35–37.

Копчак М. Прагма-дискурсна проекція мовленнєвого акту побажання / М.М. Копчак // Мови професійної комунікації: лінгво-культурний, когнітивно-дискурсний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали II-ї Міжнародної науково-практичної конференції. 16 квітня  2015 р. НТУУ “КПІ”. – К. : Кафедра. – С. 28–30.

Копчак М.М. Гібридна особистість постколоніального персонажа з позицій культури та мовленнєвої діяльності / М.М. Копчак // “І Таврійські філологічні читання”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – С. 211–213.

Навчальні посібники

Копчак М. The Essentials of the UK Economy: Навч.посібник // ЛНУ імені Івана Франка. Видавничий центр факультету міжнародних відносин. – Львів, 2012. – 104 ст.

Турчин Д.Б., Копчак М.М., Гораль Н.В., Дроф’як Н.І. English for International Relations. Workbook / Англійська мова для міжнародних відносин. Робоча книга: Для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: Селебріс Арт, 2014. – 83 с.

Турчин Д. Б., Копчак М. М., Дроф’як Н. І., Гораль Н. В. Англійська мова для міжнародних відносин: робочий зошит = English for International Relations: workbook. – Вінниця.: Нова Книга, 2014. – 128 c.

Біографія

Народилася у 1980 році. Протягом 1987-1997 навчалася у СШ № 74 м. Львова, яку закінчила із золотою медаллю. У 2002 р. з відзнакою закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка  за спеціальністю “Мова та література (англійська)”, здобувши кваліфікацію “філолог, викладач англійської мови та літератури”. Навчалася в аспірантурі (заочна форма) при кафедрі англійської мови факультету іноземних мов. З вересня 2002 року і дотепер працює асистентом кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.04 – германські мови). Автор понад 50-ти наукових та методичних публікацій. Взяла участь у 50-ти міжнародних конференціях, семінарах, стажуваннях.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!