Федунь Олександра Василівна

Посада: доцент кафедри країнознавства і міжнародного туризму

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-56

Електронна пошта: oleksandra.fedun@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Екологізація міжнародних відносин, екологічна політика у контексті сталого розвитку, екологічне співробітництво України з Європейським Союзом.

Курси

Вибрані публікації

Автор і співавтор 67 наукових публікацій, з них: однієї одноосібної монографії, 3 підручників (у співавторстві), понад 30 наукових статей, зокрема:

Бальнеологічні ресурси Передкарпаття: Монографія / О.В.Федунь / – Львів: ВНТЛ,1999. – 168с.

Ochrona srodowiska na pograniczu ukrainsko-polskim jako wazny kierunek wspolpracy w dobie integracji europejskiej / О. Fedun // Gospodarka. Przestrzeс. Srodowisko / Pod red. nauk. A.Stasiaka, R.Horodeсskiego, C.Sadowkiej-Snarskiej. – Bialystok: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Ekonomicznej w Bialymstoku, 2001. – S. 203-211.

Роль Польщі у реалізації європейського вибору України / О. Федунь // Вісник Львів. ун-ту: серія міжн. відн. – Випуск 3. – 2001. – C. 41-48.

Zmiany w polityce ekologicznej Ukrainy i Polski w warunkach integracji europeiskiej / O. Fedun // Studia i Materialy Instytutu Zarzadzania i Marketingu KUL. – T.4: Wspolczesne organizacje i regiony w procesie zmian globalnych / Red. M.Lisiecki, H.Ponikowski. – Lublin: Wyd. KUL, 2004. – S. – 463-470.

Політична географія світу: Навч. посіб. /Трохимчук С.В., Федунь О.В./ – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 422 с.

Екологізація міжнародних відносин у контексті сталого розвитку / О. Федунь // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 78-86.

Європейський вектор трансформації екологічної політики України / О.В.Федунь, І.З.Зінько // Вісник Львів. ун-ту: серія міжн. відн. – Випуск 35. – 2014. – С. 10-20.

Функціонування українсько-польського державного кордону в контексті візової політики України з ЄС / Н.І.Папіш, О.В.Федунь // Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє: Матеріали міжн. наук.-практ. конф., м.Київ, 8 травня 2015 р. – К.: ГО «Київська наукова суспільствознавча організація», 2015. – С.110-113.

Динаміка міжнародно-політичних функцій українсько-польського державного кордону / Н.І.Папіш, О.В.Федунь // Вісник Львів. ун-ту: серія міжн. відн. – Випуск 37. – Частина 3. – 2015. – С. 90-99.

Екологізація українсько-польських відносин: здобутки та перспективи / О.Федунь // Stosunki polsko-ukrainskie/ 1991-2014. Proba bilansu: Monografia / Red. nauk. M.Pietras, M.Malskyj, B.Surmacz. – Lublin: Wyd. Un-tu M.Curie-Sklodowskiej, 2016. – S. 185-199.

Політико-правові аспекти захисту прав національних меншин в Україні / О.В.Федунь, Н.І.Папіш// Наук.-теорет. і громадсько-політ. альманах «Грані». – Дніпропетровськ: Грані, 2016. – № 2 (130). – С. 15-21. Режим доступу: https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/72

Наукова біографія

У 1989-1994 р. навчалася на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. 1995-1998 рр. – навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за темою: «Бальнеологічні ресурси Передкарпаття: сучасний стан, перспективи використання та охорона». Працювала на посаді молодшого наукового співробітника Інституту Польщі (1999-2000) та Інституту європейської інтеграції ЛНУ імені Івана Франка (2000-2001). З жовтня 2001 р. працює на посаді доцента кафедри країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка. У 2004 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри країнознавства і міжнародного туризму ЛНУ імені Івана Франка.

Участь у міжнародних наукових стажуваннях:

Кафедра європеїстики Ягелонського університету (м.Краків, Польща), 2002 р.

Кафедра міжнародних відносин факультету політології Університету Марії-Кюрі Склодовської (м.Люблін, Польща) 2004 р.

Науковий керівник однієї захищеної кандидатської дисертації.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!