Федунь Мар'яна Василівна

Посада: доцент кафедри європейського права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-99

Наукові інтереси

Європейське право, правове регулювання поводження з відходами.

Вибрані публікації

Федунь М. В. Поняття та особливості регулювання утилізації відходів в екологічному праві Європейського Союзу / М. В. Федунь // Право і суспільство. – 2015. – № 4(3). – С. 60-65. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_4%283%29__12

Федунь М. В. Правове регулювання поводження з відходами згідно з угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом / М. В. Федунь // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2015. – Вип. 13(2). – С. 124-126. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_13%282%29__36

Огінок М. До визначення поняття «відходи» в міжнародному та європейському праві навколишнього середовища // М. Микієвич, М. Огінок // Вісник Львівського університету. – 2006. – Вип. 19. – С. 136–142. – (Серія: «Міжнародні відносини»).

Огінок М. Правові стандарти поводження з відходами у Європейському Союзі як приклад для законодавства України // М. Огінок // Вісник Львівського університету . – 2007. – Вип. 23. – С. 163–169. – (Серія: «Міжнародні відносини»).

Федунь М. Адаптація законодавства України до стандартів Європейського Союзу у сфері поводження з відходами // М. Федунь // Вісник Львівського університету. – 2014. – Вип. 36. – С. 191–199. – (Серія: «Міжнародні відносини»).

Федунь М. Поняття та особливості регулювання утилізації відходів в екологічному праві Європейського Союзу // М. Федунь // Право і суспільство. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4, ч. 3. – С. 60–66.

Федунь М. Правове регулювання поводження з відходами згідно з Угодою про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом / М. Федунь // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2015. – № 13, т. 2. – С. 124–127. – (Серія: «Юриспруденція»).

Федунь М. Институционально-правовой механизм ЕС в регулировании вопросов обращения с отходами / М. Федунь // «Jurnalul juridic național: teorie și practică» s.r.l. – 2015. – № 2 (12). – С. 151–156.

Федунь М. Сучасний стан та перспективи розвитку законодавства України щодо поводження з відходами в контексті її інтеграції до Європейського Союзу / М. Федунь // Причорноморська фундація права. Актуальні питання публічного та приватного права. – 2015. – № 1 (09). – С. 147–153.

Fedun M. Current State of the Approximation of Ukrainian Environmental Legislation to the EU Legal Standards (5–12 May, 2008) [Electronic resource] / M. Fedun. – Access mode : http://www.ec.ut.ee/et/969495.

Огінок М. Правове регулювання діяльності із захоронення відходів в Європейському Союзі / М. Огінок // Тристороння співпраця між містами Львів, Вроцлав та Дрезден для передачі знань і ноу- хау в галузі екології: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2008 р.). – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – С. 61–63.

Огінок М. Формування законодавчої бази Європейського Союзу у сфері поводження відходами / М. Огінок // Сотрудничество для решения проблемы отходов: материалы V Междунар. конф. (г. Харьков, Украина 02–03 апреля 2008 г.,). – Харьков : ЭкоИнформ, 2008. – С. 26–27.

Fedun M. Formation of the policy of sustainable ecologicaleconomic development of Ukraine under conditions of integration in the EU / Yuriy Fedun, Maryana Fedun // Second International Scientific Conference Ecological and economic problems of international trade and investments (October 22–23, 2013). – Lviv (Ukraine) : Ivan Franko National University of Lviv, 2013. – P. 14–15.

Біографія

Закінчила факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, асистент, а згодом – доцент кафедри європейського права.

У 2016 році в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ) захистила дисертацію на тему “Правове регулювання поводження з відходами в рамках Європейського Союзу”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!