Єлейко Ірина Василівна

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-81

Електронна пошта: iryna.yeleyko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Міжнародна міграція, крос культурний менеджмент, міжнародна торгівля послугами, міжнародна економічна інтеграція.

Курси

Вибрані публікації

Articles:

1.  Єлейко І. Значення національної культури у здійсненні економічної діяльності представниками різних країн світу // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання: – 2018. – Випуск 21. – с. 77 – 82. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. (електронне наукове фахове видання) (індексоване видання)

2. Єлейко І.В. Порівняльний аналіз ефективності використання моделей управління трудовими ресурсами / І.В. Єлейко, Х.П. Остапів // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство: Збірник наукових праць. – 2018. – Випуск 17. Частина 1. – с. 103 – 107. (фахове видання) (індексоване видання)

3. Єлейко І.В. Особливості управління людськими ресурсами у міжнародному бізнесі / І.В. Єлейко, Х.П. Остапів // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини: Збірник наукових праць. – 2017. – Випуск 42. – с. 285 – 293. (фахове видання)

4. Yeleyko I., Yeleyko V., Shushkova Y. The financial effect of migrant workers’ remittances to the economic development of the recipient countries //  Economica I Organizacja Przedsiebiorstwa. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ.2017. – Nr 12 (tom 815). – p. 34 – 45.

5. Єлейко І. Міграційна політика країн-членів ЄС: сучасні виклики // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Моделювання соціально-економічних процесів: регіональні та галузеві аспекти” / За ред. – Б. Ю. Кишакевича. – Дрогобич : Видавничий відділ, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – с. 132 – 134. (тези)

6. Єлейко І. Крос-культурні особливості ведення бізнесу в Україні // International Scientific Conference Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: Conference Proceedings, Part II, April 29, 2016. Tbilisi: SSOTU. – p. 66 – 69. (тези)

8. Єлейко І. Трудова міграція українського населення у Португалію // Актуальні проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 27-28 жовтня 2016 р.). – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – с. 46 – 47. (тези)

9. Yeleyko I. Ukrainian immigration to the USA: reasons and aims / I. Yeleyko, V. Yeleyko // “The Peculiarity of Man” 2016, nr 1 (23). Fundamentalne kategorie ludzkiego poznania: przyczyna – cel. Wydawnictwo Naukowe GRADO. – p. 193 – 200.

10. Yeleyko I. Ukrainian immigrants in Portuguese labour market / I. Yeleyko, O. Ryndzak // The Economic Review (Economicke rozhl’ady). Scientific journal of the University of Economics in Bratislava. – Volume 45., 4/2016. – p. 463-477. (індексоване видання)

11. Єлейко І. Передумови та особливості міграції українського населення в США / І. Єлейко // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2016. – Вип. 39. – С. 187-194.

12. Єлейко І. Особливості введення «Блакитної карти» в країнах-членах ЄС //  Розвиток нової економічної системи на світовому, державному та регіональному рівнях: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 30-31 січня 2015 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2015. – Ч. 1. – С.29-32. (тези)

13.  Єлейко І. В. Особливості політики інтеграції мігрантів на ринку праці Португалії / Єлейко І.В., Грабинський І.М. // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2015. – №98. – С.5-15. – (Дніпропетровськ, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, www.eprostir.dp.ua). – ISSN 2224-6282. (фахове видання)

14. Єлейко І. Формування політики імміграційної привабливості Португалії / І. Єлейко, І. Грабинська, І. Грабинський // Міжнародні відносини. Серія Економічні науки: Збірник наукових праць. – 2014. – №4. – С. 1-18. – (Київ, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка), (фахове видання).

15. Єлейко І. «Блакитна карта» як інструмент залучення висококваліфікованої робочої сили країнами-членами ЄС / І. Єлейко // Глобальні та національні проблеми економіки: Збірник наукових праць. – 2014. – №2. – С.76-80. – (Миколаїв, Миколаівський національний університет імені В. О. Сухомлинського, http://global-national.in.ua/issue-2-2014). – ISSN (Online) 2413-3965. (фахове видання)

16. Єлейко І. Організаційно-економічний механізм розвитку національної міграційної політики України на прикладі країн-членів ЄС  / І. Єлейко, Г. Марковська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Територіальні міграційні системи: теорія і практика. Ін-т регіональних досліджень; відп. ред. В.С.Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 3. –  С. 176-184. (фахове видання)

17. Єлейко І. Особливості формування кредитних ресурсів вітчизняними банківськими установами / І. Єлейко, О. Галько, М. Гунько // Випуск 29. – Збірник наукових праць Львівського університету. Формування ринкової економіки України. Ч. 1, 2013. – С. 159-167.(фахове видання)

Educational and methodical works:

1. Історія міжнародних економічних відносин // Львів: НВФ„Українські технології”, 2013. – 336 с. (у співавторстві)

Наукова біографія

Протягом 1994 -1999 років навчалася на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність — фінанси і кредит.

Протягом 1999-2002 рр. навчалася в аспірантурі у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію, а у 2009 році отримала вчене звання доцента.

Протягом 2004 – 2005 рр. навчалася у Ягеллонському Університеті, Інститут політичних наук і міжнародних відносин за напрямом “Європейська інтеграція” (Краків, Польща).

Проводить заняття з дисциплін: «Міжнародні економічні відносини», «Європейський ринок праці», «Світовий ринок послуг», «Крос культурний менеджмент».

Брала участь у міжнародних наукових стажуваннях:

У Приватній Вищій Школі Бізнесу і Адміністрації у Варшаві (01/2002 — 03/2002);

Стипендійна Програма ім. Лейна Кіркланда, Ягеллонський Університет, Краків, Польща (09/2004 – 06/2005);

Стипендія Королеви Ядвіги у Ягеллонському університеті, Краків, Польща (2006, 2009);

Інститут Європейських, Російських та Євроазійських Досліджень, Школа міжнародних відносин Елліотта, Університет Джорджа Вашингтона, США, Фонд Петрахів, (02/2013 – 05/2013);

Програма Еразмус Мундус, Університет Алгарве, Фаро, Португалія (08/2014 – 05/2015).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!