Єлейко Ірина Василівна

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-81

Електронна пошта: iryna.yeleyko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Міжнародна міграція, крос культурний менеджмент, міжнародна торгівля послугами, міжнародна економічна інтеграція.

Курси

Вибрані публікації

Є автором близько 40 наукових праць, науково-методичних матеріалів, навчальних посібників (у співавторстві), зокрема:

Грабинський І.М., Єлейко І.В. Особливості політики інтеграції мігрантів на ринку праці Португалії // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2015. – №98. – С.5-15. – (Дніпропетровськ, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, www.eprostir.dp.ua). – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_98_3.

Єлейко І.В. «Блакитна карта» як інструмент залучення висококваліфікованої робочої сили країнами-членами ЄС // Глобальні та національні проблеми економіки: Збірник наукових праць. – 2014. – №2. – С.76-80. – (Миколаїв, Миколаівський національний університет імені В. О. Сухомлинського, http://global-national.in.ua/issue-2-2014). – ISSN (Online) 2413-3965.

Єлейко І.В., Марковська Г.В. Організаційно-економічний механізм розвитку національної міграційної політики України на прикладі країн-членів ЄС // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Територіальні міграційні системи: теорія і практика: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; відп. ред. В.С.Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 3. – С.176-184. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2013_3_20.

Єлейко І.В. Трудова міграція в країнах-членах ЄС // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональні особливості організації праці в умовах системної кризи: [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 2010. – Вип. 4(84). – 480 с., С. 324-329.

Єлейко І.В. Вплив релігії на економічні відносини у суспільстві // Формування ринкової економіки в Україні. Сучасна парадигма управління та острозька біблія. Науковий збірник Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 20. – С.82-86.

Yeleyko I. Specyfika migracji zarobkowej ludności na Ukrainie // Nierównośći społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, Zeszyt Nr 11, Rzeszów, 2007 – s.401- 410.

Yeleyko I. Analiza porównawcza doskonalenia państwowej polityki zatrudnienia na przykładzie Polski i Ukrainy // Nierównośći społeczne a wzrost gospodarczy w obliczu regionalizacji i globalizacji, Zeszyt Nr 8, Rzeszów, 2006 – s.545- 566.

Єлейко І. Вплив культури на транснаціональні злиття та поглинання / І. Єлейко, Х. Данилюк // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 31. – С. 248-257.

Єлейко І. Вплив культури на формування бізнес-стратегії у процесі інтернаціоналізації компаній / І. Єлейко, Х. Данилюк // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 288-300.

Єлейко І. Передумови та особливості міграції українського населення в США / І. Єлейко // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2016. – Вип. 39. – С. 187-194.

Наукова біографія

Протягом 1994 -1999 років навчалася на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність — фінанси і кредит.

Протягом 1999-2002 рр. навчалася в аспірантурі у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію, а у 2009 році отримала вчене звання доцента.

Протягом 2004 – 2005 рр. навчалася у Ягеллонському Університеті, Інститут політичних наук і міжнародних відносин за напрямом “Європейська інтеграція” (Краків, Польща).

Проводить заняття з дисциплін: «Міжнародні економічні відносини», «Європейський ринок праці», «Світовий ринок послуг», «Крос культурний менеджмент».

Брала участь у міжнародних наукових стажуваннях:

У Приватній Вищій Школі Бізнесу і Адміністрації у Варшаві (01/2002 — 03/2002);

Стипендійна Програма ім. Лейна Кіркланда, Ягеллонський Університет, Краків, Польща (09/2004 – 06/2005);

Стипендія Королеви Ядвіги у Ягеллонському університеті, Краків, Польща (2006, 2009);

Інститут Європейських, Російських та Євроазійських Досліджень, Школа міжнародних відносин Елліотта, Університет Джорджа Вашингтона, США, Фонд Петрахів, (02/2013 – 05/2013);

Програма Еразмус Мундус, Університет Алгарве, Фаро, Португалія (08/2014 – 05/2015).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!