Бик Ігор Степанович

Посада: завідувач кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин, заступник декана факультету міжнародних відносин з навчально-методичної роботи

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Електронна пошта: i_byk@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: intrel.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Прагмалінгвістика, соціолінгвістика, політична лінгвістика, перекладознавство.

Курси

Вибрані публікації

 1. Бик І. С. Центр і периферія категорії майбутнього часу в сучасній англійській мові / І. С. Бик // Іноземна філологія. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1990. – № 97. – С.с.46-50
 2. Бик І. С. Реалізація футуральної семантики в англійській публіцистиці (на матеріалі листування Дж.Ф.Кеннеді і М.С.Хрущова, 22.10.1962-14.12.1962) / І. С. Бик // Лінгвістика тексту за фахом та проблеми прикладного термінознавства. Тези доповідей регіональної науково-методичної конференції викладачів іноземних мов вузів. 20-21 жовтня 1993 р. – Львів-Рівне, 1993. – С.с.47-48
 3. Бик І. С. Функціональні особливості модальних дієслів shall i will (на матеріалі політологічних текстів) / І. С. Бик // Іноземна філологія. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка. – 1994. – Вип.107. – С.с.15-20
 4. Бик І. С. Категорія футуральності в сучасній англійській мові та засоби її реалізації ( на матеріалі американських політологічних текстів) – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / І. С. Бик. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1995.
 5. I. Byk On the Modal Character of Futurity / I. Byk // Тези Міжнародної конференції “English Language Teaching (ELT) in Ukraine: Past – Imperfect, Present – Indefinite, Future – ?” – 28-30 квітня 1995 р. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1995. – С.с.38-39
 6. Бик І. С., Біленко Ю. І. Сучасні економічні та фінансові проблеми країн, що розвиваються. Навчальний посібник. (Збірник текстів та глосарій термінів з міжнародної економіки та фінансів англійською мовою) / І. С. Бик, Ю. І. Біленко. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1997. – 49 с.
 7. Byk Education of Democracy as a Contribution to Peace. Problems of Education for Democracy and Peace in Post-Communist Countries / I. Byk // Третій Європейський конгрес організації “Освіта для миру” “Проти насильства – будуємо культуру миру в Європі”. (16-20 липня 1998 року), Грац, Австрія. Збірник доповідей. – Грац, Австрія, 1999. – С.с.34-36.
 8. Бик І. С. Політологічна лексика англійською мовою: проблеми дефініції, диференціації, семантичної реалізації / І. С. Бик // Іноземномовний текст за фахом : лінгводидактичні аспекти. – Львів : видавництво “Світ”, 1999 р. – С.с.183-189
 9. Бик І. С. Переклад розділів “Економіка охорони здоров’я” та “Проблеми ринку робочої сили: трудовий рух, дискримінація та імміграція” // Кемпебелл Р.Макконелл, Стенлі Л.Брю “Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика” Частина друга. Мікроекономіка. Тринадцяте видання. – Львів : вид-во “Просвіта”, 1999. – С.с.528-556
 10. Бик І. С. Про концепцію викладання іноземних мов для студентів факультету міжнародних відносин / І. С. Бик // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Випуск 1. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1999. – С.с.422-427
 11. Byk Environmental English – a New Notion / І. С. Бик // Конференція викладачів Програми “Балтійський університет” “Англійська мова для екології” – Вітебськ (Білорусь), 23-28 січня 2001 р. – Режим доступу : http://www.balticuniv.uadm.uu.se/news/Newsletter/Newsl.no5.00-01
 12. Бик І. С. Теорія і практика перекладу. Тексти лекцій для студентів факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка / І. С. Бик. – Режим доступу : http://intrel.lnu.edu.ua/course/teoriya-i-praktyka-perekladu.
 13. Бик І. С. Міжнародна конференція. Англо-український глосарій / І. С. Бик. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002. – 30 с.
 14. Бик І. С. Офіційні та робочі мови Європейського Союзу і мовна політика ЄС / І. С. Бик // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Випуск 11. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. – С.с.245-250
 15. Англо-український дипломатичний словник (упорядник та редакція) / О. М. Антохів-Сколоздра, Н. М. Барабан, М. Л. Березовська, Р. Я. Дмитрасевич, О. Р. Зарума-Панських, Т. М. Козак, І. Й. Кріба, Н. О. Михайленко, Л. В. Онишкевич, О. Я. Толочко, С. В. Тхоровська. – Київ : Знання, 2006. – 579 с.
 16. I. Byk Construction ‘to be going + Infinitive’ as a Means of Expressing Futurity / I. Byk // Badania naukowe. – Kielce : Wyższa szkoła umiejętności im.Stanisława Staszica. – Vol.24 – nr 2010. – S.5-12
 17. Бик І. С. Про деякі особливості функціонування глобальної та місцевих мов в умовах співіснування / І. С. Бик // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгво-країнознавчі аспекти. Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин 5-8 лютого 2010 р. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка. – с.311-313
 18. Бик І. С. Англійська мова як засіб міжкультурної комунікації / І. С. Бик // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгво-країнознавчі аспекти. Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин 8-9 лютого 2011 р. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – с.151-152
 19. Бик І. Економічні та соціальні чинники співіснування глобальної та місцевих мов / І. Бик // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 376-381.
 20. Бик І. Міжнародні відносини у Львівському університеті: історія і сучасність / І. Бик // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 32. – С. 3-9.
 21. Бик І. С. Наукові підходи до визначення поняття політичний дискурс (Львівський національний університет імені Івана Франка) / І. С. Бик, Г. Б. Кучик // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2013. – № 24. – С. 120-127. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_24_16.
 22. Бик І. С. Основи перекладу для студентів факультетів міжнародних відносин : навч. посібник / І. С. Бик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 288 с.
 23. Бик І. С. Комунікативні моделі текстів документів міжнародно-правового характеру / І. С. Бик, Г. Б. Кучик // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Філологічна. – 2015. – Вип. 55. – С. 27-29. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_55_11.
 24. Бик І. С. Логосфера як складник мовної картини світу / І. С. Бик // Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / [гол. ред. І. Я. Завальнюк]. – Вінниця : ТОВ «фірма Планер», 2017. – Вип. 24. – с.88-96
 25. Бик І. С. Логосфера політики як основа та засіб сучасної політичної комунікації / І. С. Бик // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В. І. Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий дім “Родовід”, 2019. – вип.2 (18). – с.25-32

Біографія

Бик Ігор Степанович (03.IV.1958, м. Броди Львівської обл.), філолог, кандидат філологічних наук (1995), доцент (2000).

Дисертаційне дослідження “Категорія футуральності в сучасній англійській мові та засоби її реалізації (на матеріалі американських політологічних текстів)”, 1995.

Закінчив факультет іноземних мов Львівського університету (1980), курси перекладачів ООН при Московському лінгвістичниму університеті (1991). Працює в університеті з 1983 р. З 1995 – доцент, завідувач кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин; 1992-2010 – заступник декана факультету міжнародних відносин, 2010-2015 – в.о. декана факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!