Гудь Богдан Васильович

Посада: професор кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби, завідувач Інституту європейської інтеграції

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-32

Наукові інтереси

Міжнародні відносини на сучасному етапі, українсько-польські стосунки у ХІХ-ХХ століттях, новітня історія України.

Курси

Вибрані публікації

Гудь Б. Державний кордон України: нормативно-правове забезпечення ефективного управління та захисту / Т. Будзінський, Б. Гудь // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 33-43.

Гудь Б. Політика “ревіндикації” на Холмщині і Волині 1937-1938 pp. та її наслідки для українсько- польських стосунків / Б. Гудь // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2012. – Вип. 21. – С. 256-266. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2012_21_18.

Гудь Б. В. Загибель Аркадії. Етносоціальні аспекти українсько-польських конфліктів XIX – першої половини XX століття : Моногр. / Б. В. Гудь; Ін-т українознав. ім. І.Крип’якевича НАН України, Ф-т міжнар. відносин Львів. нац. ун-ту ім. І.Франка. – Л., 2006. – 447 c.

Гудь Б. В. Польські військові формування на території УНР у 1917 – 1918 рр. / Б. В. Гудь // Вісн. Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. – 2006. – № 571. – С. 218-220.

Польське національне повстання 1863 – 1864 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів : колект. монографія / Б. Гудь, Ю. Легун, В. Колесник, Н. Моравєц, І. Кривошея; ред.: І. Кривошея, Н. Моравєц; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Пол. культур.-освіт. центр, Держ. іст.-архітект. заповідник “Стара Умань”, Inst. historii akad. im. Jana Długosza w Częstochowie. – Умань : Жовтий О.О., 2014. – 184 c.

Гудь, Богдан. Українці-Поляки: хто винен? [Текст] : у пошуку першопричин українсько-польських конфліктів першої половини ХХ століття / Б. Гудь ; Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського НАН України. Львів. від-ня. – Л. : Кальварія, 2000. – 192 с.

Сакевіч, Томаш. Заповіт I Речі Посполитої [Текст] / Томаш Сакевіч ; [пер. з пол. та наук. ред. Б. Гудь] ; Всеукр. громад. орг. “Балт.-Чорномор. конфедерація”. – Вид. 2-ге, допов. – Київ ; Львів : Растр-7, 2016. – 171 с.

Наукова біографія

Закінчив історичний факультет Львівського університету (1978), аспірантуру (1986) та докторантуру (2000) Львівської політехніки.

З 2000 року – директор Інституту європейської інтеграції, з 2009 – доцент, а згодом професор кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського університету.

У 2008 році захистив дисертацію доктора історичних наук на тему “Українсько-польські конфлікти XIX – першої половини ХХ століття: етносоціальний аспект”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!