Зовнішня політика Європейського Союзу

Тип: Нормативний

Кафедра: країнознавства і міжнародного туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816 годпрофесор Зінько І. З.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816 год

Рекомендована література

 Базова література

 1. Вахудова М.-А. Нерозділена Європа. Демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму. – К.: Втдав. Дім „Києво-Могилянська академія”, 2009. – 379 с.
 2. Гудби Д., Бувальда П., Тренин Д. Стратегия стабильного мира. Навстречу Евроатлантическому сообществу безопасновти. – М.: Международные отношения, 2003. – 208 с.
 3. Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2006. – 696 с.
 1. Дубович І.А. Країнознавчий словник-довідник. – К: Знання, 2008. – 839 с.
 1. Європейський Союз: політика, економіка, право: Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – 532 с.
 2. Європейський Союз: структура, функції, механізми / За ред. Н.В.Антонюк. – Львів, 2002 – 176 с. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2005. – XIV с., 466 с.
 3. Копійка В.В. Розширення Європейського Союзу: Теорія і практика інтеграційного процесу. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2002. – 253 с.
 1. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посібник. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001. – 448 с.
 2. Міжнародні відносини (Історія. Теорія. Економіка): Навч. посібник / За ред. М.З.Мальського, Ю.М.Мороза. – Львів:Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 397 с.
 3. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2005. – XIV с., 466 с.
 4. НАТО. Довідник. – К.: Основи, 1997.
 1. Ніццький договір та розширення ЄС / М-во юстиції України. Центр порівнял. права; За наук. ред. С.Шевчука. – К.: Логос, 2001. – 196 с
 2. Світова та європейська інтеграція: Навчальний посібник / За заг. ред. Я.Й.Малика. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – С. 187.
 1. Białkowski Z., Krzymowski A. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Euporejskiej w aspekcie stosunków transatlantyckich. Kutno: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej, 2005. – 170 s.
 2. Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych. W-wa: Scholar, 2009. – 446 s.
 1. BorkowskiP.J. Polityka sąsiedstwa Unii Europejskiej. W-wa: Difin, 2009. – 248 s.
 1. Zajączkowski J. Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych. W-wa, 2006. -328 s.
 2. Zięba R. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeńtswa Unii Europejskiej. W-wa: Wyd-wa Akademickie i Profesjinalne, 2007. – 280 s.

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму