Торгове право Європейського Союзу

Тип: Нормативний

Кафедра: європейського права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
8Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
8Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
8Бурак С. В.

Опис курсу

Курс “Торгове право Європейського Союзу” вивчають студенти денної форми навчання факультету міжнародних відносин Львівського національного  університету ім. І.Франка протягом VIIIсеместру.

Цей курс складається з лекцій та семінарських занять, на яких студент в повній мірі черпає інформацію та оволодіває знаннями, які дають змогу йому зрозуміти сутність навчальної дисципліни. Семінари, проводяться після прочитання лекції з відповідної теми, до уваги береться те, що студент уже отримав певну інформацію та теоретичну підготовку. Під час семінарських, практичних занять студенти закріплюють, поглиблюють та удосконалюють теоретичні знання, котрі вони  отримали на лекціях та під час самостійної підготовки. На семінарських заняттях здійснюється контроль за самостійним вивченням студентами наукової, навчальної літератури, та законодавства зарубіжних країн.З метою більш ефективного вивчення курсу аналізуються першоджерела – правові акти ЄС: установчі договори, регламенти, директиви, міжнародні договори.

Метою курсу є ознайомлення студентів з правовими основами регулювання торгівлі в Європейському Союзі, а також торгівлі ЄС з третіми країнами. Особлива увага приділяється вивчення джерел торгового права ЄС, правовим засадам Спільного ринку, правовому регулюванню торгівлі з третіми країнами та регулюванню торгівлі з Україною.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти:

  • Правові основи спільної торгівельної політики ЄС
  • Основніетапи формування та європейського торгівельного права та спільноїторгівельної політики ЄС
  • Основи правового регулювання торгівлі в рамках ЄС
  • Основи правового регулювання торгівлі ЄС з третіми країнами
  • Правові засади регулювання торгівлі між ЄС та Україною

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

  • Володіти основними поняттями і термінологічним апаратом торгового права ЄС і правильно використовувати їх у практичній діяльності
  • Застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, повязаних із правовим регулюванням торгівлі між Україною та ЄС
  • Аналізувати джерела торгового права ЄС
  • Оціновати стан відповідності українського законодавства торговому праву ЄС
  • Орієнтуватись в у фаховій літературі, правових документах, інтернет-джерелах та вміти швидко знаходити необхідну інформацію

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму