Теорія і практика перекладу

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
51Залік
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Бик І. С.
616доцент Бик І. С.

Опис курсу

Екзаменаційні питання (лекційний курс)

Тема 1. Переклад як вид людської діяльності. Завдання перекладодзнавства

Тема 2. Види перекладу

Тема 3. Адекватність перекладу

Тема 4. Порядок слів та структура речень у перекладі

Тема 5. Типи відповідниківЕкзаменаційні питання (лекційний курс)

Тема 6. Переклад інтернаціоналізмів

Тема 7. Переклад реалій

Тема 8. Передача власних імен та географічних назв у перекладі

Тема 9. Переклад словосполучень

Тема 10. Граматичні питання перекладу

Рекомендована література

 1. Бархударов Л. С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода / Л. С. Бархударов. – М. : Международные отношения, 1975.
 2. Бик І. С. Основи перекладу для студентів факультетів міжнародних відносин : навч. посібник / І. С. Бик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014.
 3. Зорівчак Р. П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози) / Р. П. Зорівчак. – Львів : Вид-во при Львів. ун-ті, 1989.
 4. Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (на матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою) / Р. П. Зорівчак. – Львів : Видавництво при Львівському державному університеті видавничого об’єднання „Вища школа”, 1983.
 5. Комиссаров В. Н. Слово о переводе / В. Н. Комиссаров. – М. : Международные отношения, 1973.
 6. Комиссаров В. Н. Лингвистика перевода / В. Н. Комиссаров. – М. : Международные отношения, 1980.
 7. Комиссаров В. Н. Практикум по переводу с английского языка на русский / В. Н. Комиссаров, А. Л. Коралова. – М. : Высш. школа, 1990.
 8. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу / В. В. Коптілов. – К. : Юніверс, 2003.
 9. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : підручник / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова книга, 2000.
 10. Мирам Г. Э. Профессия: переводчик / Г. Э. Мирам. – К. : Ника-Центр Эльга, 2000.
 11. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода / Я. И. Рецкер. – М. : Международные отношения, 1974.
 12. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (Лингвистический очерк) / А. В. Федоров. – М. : Высшая школа, 1968.
 13. Baker M. In Other Words. A Coursebook in Translation / M. Baker. – London and N. Y. : Routledge, 1992.
 14. Bell, R. T. Translation and Translation: Theory and Practice / R. T. Bell. – London ; N. Y. : Longman Group UK Limited, 1993.
 15. Newmark P. A Textbook of Translation / P. Newmark. – Hemel, Hempsted Prentice Hall International, 1988.
 16. Osimo B. Translation `Course / B. Osimo – [Electronic resource]. – Available from :
  http://www.logos.it/pls/dictionary/linguistic_resources.cap_4_23?lang=en