Теорія і практика перекладу

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
51Залік
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Бик І. С.
616доцент Бик І. С.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Екзаменаційні питання (лекційний курс)

Тема 1. Переклад як вид людської діяльності. Завдання перекладодзнавства

Тема 2. Види перекладу

Тема 3. Адекватність перекладу

Тема 4. Порядок слів та структура речень у перекладі

Тема 5. Типи відповідників

Тема 6. Переклад інтернаціоналізмів

Тема 7. Переклад реалій

Тема 8. Передача власних імен та географічних назв у перекладі

Тема 9. Переклад словосполучень

Тема 10. Граматичні питання перекладу

Рекомендована література

 1. Бархударов Л. С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода / Л. С. Бархударов. – М. : Международные отношения, 1975.
 2. Бик І. С. Основи перекладу для студентів факультетів міжнародних відносин : навч. посібник / І. С. Бик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014.
 3. Зорівчак Р. П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози) / Р. П. Зорівчак. – Львів : Вид-во при Львів. ун-ті, 1989.
 4. Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (на матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою) / Р. П. Зорівчак. – Львів : Видавництво при Львівському державному університеті видавничого об’єднання „Вища школа”, 1983.
 5. Комиссаров В. Н. Слово о переводе / В. Н. Комиссаров. – М. : Международные отношения, 1973.
 6. Комиссаров В. Н. Лингвистика перевода / В. Н. Комиссаров. – М. : Международные отношения, 1980.
 7. Комиссаров В. Н. Практикум по переводу с английского языка на русский / В. Н. Комиссаров, А. Л. Коралова. – М. : Высш. школа, 1990.
 8. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу / В. В. Коптілов. – К. : Юніверс, 2003.
 9. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : підручник / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова книга, 2000.
 10. Мирам Г. Э. Профессия: переводчик / Г. Э. Мирам. – К. : Ника-Центр Эльга, 2000.
 11. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода / Я. И. Рецкер. – М. : Международные отношения, 1974.
 12. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (Лингвистический очерк) / А. В. Федоров. – М. : Высшая школа, 1968.
 13. Baker M. In Other Words. A Coursebook in Translation / M. Baker. – London and N. Y. : Routledge, 1992.
 14. Bell, R. T. Translation and Translation: Theory and Practice / R. T. Bell. – London ; N. Y. : Longman Group UK Limited, 1993.
 15. Newmark P. A Textbook of Translation / P. Newmark. – Hemel, Hempsted Prentice Hall International, 1988.
 16. Osimo B. Translation `Course / B. Osimo – [Electronic resource]. – Available from :
  http://www.logos.it/pls/dictionary/linguistic_resources.cap_4_23?lang=en

Матеріали

robocha_prohrama_praktyky